Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
KÁZÁNÍ O KŘÍŽI

THE PREACHING OF THE CROSS
(Czech)

Kázání napsané Dr. R. L. Hymersem, ml.
a proslovené Rev. Johnem Samuelem Caganem
v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle ráno, 27. Května 2018
A sermon written by Dr. R. L. Hymers, Jr.
and preached by Rev. John Samuel Cagan
at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, May 27, 2018

“Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží” (I. Korintským 1:18).


Náš pastor, Dr. Hymers, kázal šedesát let. Kázal tisíce kázání. Napsal kázání, které nyní káži. Mnoho stovek jeho rukopisů je na naší webové stránce, slovo od slova. Jsou přeloženy do 38 jazyků. Kázání na videu a v rukopisech vycházejí do 221 zemí světa. Pastoři na celém světě káží jeho kázání. Dr. Hymers je vynikající kazatel! A přesto, s veškerou jeho zkušeností je pro něj těžké se rozhodnout o čem kázat.

Možná se ptáte: “Proč je to tak těžké?”. Řeknu ti proč. V neděli ráno bude v naší církvi mnoho lidí, kteří nejsou skutečnými křesťany. Někteří mají buddhistický původ. Jiní pocházejí z katolického nebo novoevangelikálního pozadí, nominální křesťané, křesťané jen podle jména. Někteří nemají vůbec opravdové náboženské pozadí. Další jsou nespasení lidé v naší vlastní církvi, kteří znají mnoho věcí o Bibli, ale nikdy neprožili znovuzrození. Tito všichni budou mít jednu věc společnou. Nejsou skutečně obráceni k Ježíši Kristu.

V neděli ráno trvá kázání jen hodinu nebo méně. V té krátké hodině musí kázání říci něco, co mění všechno, co sis myslel o náboženství, a způsobí, že skutečné křesťanství bude vypadat pravdivě, nejen nějaká pravda, ale ta pravda – jediná pravda. Kázání tě musí přimět, abys s ním souhlasil a změnil svůj celý způsob myšlení a musí zkusit tě přesvědčit, abys se vzdal svých falešných myšlenek, dostal se pod usvědčení z hříchu a obrátil svůj celý život k Ježíši Kristu. To je velký úkol! A je jen jedna hodina na to, to udělat! To co budu nyní kázat může vypadat jako jednoduché kázání evangelia, ale je

v něm velké množství myšlenek a modliteb.

Náš text je jediný verš z Písma. Modlím se nyní, aby těch několik málo slov, které vyslovím, ti pomohlo; modlím se, abys si přinejmenším zapamatoval něco z toho, co jsem řekl, když dnes půjdeš domů, aby, přinejmenším myšlenky, které objasním způsobily, že budeš přemýšlet o našem Pánu Ježíši Kristu a o tom, co On udělal pro spasení tvé věčné duše. Zde je text v I. Korintským 1:18. Poslouchej, když to čtu.

“Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží” (I. Korintským 1:18).

Toto kázání bude mít tři hlavní body: (1) kázání o kříži samotném; (2) bláznovství kázání o kříži těm, kdo jdou do záhuby; a (3) kázání o kříži samotném není dostatečné k tomu, aby byla silná církev.

I. Za prvé – kázání o kříži samotném.

Co apoštol Pavel myslí těmito slovy, “kázání o kříži”? Termín “kázání o kříži,” má jedno hlavní téma. Znamená to, že je zde jen jedna pravda, vyjádřená v těchto slovech. Odkazují se na to jediné pravdivé evangelium. Je jediné evangelium, právě tak jako je jeden Bůh. A je jediný Spasitel – Ježíš Kristus. Nevěříme postmoderní myšlence, že “kázání o kříži” může být pravdou pro mě, ale ne pro tebe. Postmodernisté mohou říci: “To je tvoje pravda. Je to pravda pro tebe. Ale není to moje pravda.” Říkám, že to je postmoderní dvojitá řeč. Když Bible mluví o kříži, mluví o objektivní pravdě – pravdě, se kterou musí jednat každý z vás. Pravdě, která zůstane pravdou, ať už tomu věříš nebo ne. Protože Bůh o tom mluvil v Bibli, je to pravda, ať už si myslíš, že je to pravda, nebo nemyslíš. Je to objektivní pravda, což znamená, že je to pravda, dokonce i když tvoje mysl nepochopí její důležitost.

Dále - “kázání o kříži” je založeno nejen na tom, co Bible říká, ale také na historických faktech – fakt, že Ježíš Kristus trpěl hluboce za tvůj hřích, že prošel velkou úzkostí a bolestí v zahradě Getsemane, když tvoje hříchy byly dány na Jeho vlastní tělo. Prošel hrozným mučením, když jej na soudu zbili téměř k smrti. Potom byl odvlečen na horu Kalvárie, kde probili hřeby Jeho ruce a nohy, kde postavili kříž a nechali Jej tam viset, krvácejícího a umírajícího, aby zaplatil trest za tvůj hřích, tak abys mohl být spasen, nejen aby byl odpuštěn tvůj hřích, ale ospravedlněn Jeho smrtí, to znamená, abys byl počítán za bezhříšného skrze jeden jednoduchý čin víry v Něho.

“Kázání o kříži” je kázání, které ukazuje, že jsi

“mrtvý ve svých vinách” (Koloským 2:13),

a že jen náhradní smrt Krista na tvém místě může zaplatit zprostředkovaně za tvé hříchy, zrušit tvé hříchy a dát ti nový život Kristovým vzkříšením z mrtvých.

“Kázání o kříži” ukazuje, že si nezasloužíš spasení dobrými skutky nebo tím, že příležitostně přijdeš do církve. Ne! Ne! Kázání o kříži ukazuje pravdu, že nic z toho, co děláš dobrého nemá nic společného s tvým spasením. “Kázání o kříži” sloupává všechny takzvané “dobré” věci, které děláš – a jediná věc, která tě může spasit je to, co Ježíš udělal na kříži, aby zprostředkovaně zcela odčinil tvůj hřích – jeden člověk, Kristus (Bůh-člověk) zemřel, aby zaplatil za tvé hříchy, bez jakýchkoliv dodatků dobrých věcí nebo “rozhodnutí”, která jsi udělal.

Ani na minutu nepochybuji, že jsi udělal nějaké dobré věci. Jednoduše říkám, že tyto dobré věci tě nespasí! Spasení přichází skrze smrt Ježíše, jednorozeného Božího Syna, druhé osoby trojice, který vzal všechen tvůj hřích sám na sebe a zaplatil za ně, když byl přibit na kříž. Apoštol Pavel toto všechno objasnil, když řekl:

“Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Tím spíše nyní, když jsme byli ospravedlněni prolitím jeho krve, budeme skrze něho zachráněni od Božího hněvu” (Římanům 5:8-9).

Bůh tě miloval, když jsi byl ještě hříšný. Kristus zemřel, aby zaplatil trest za tvé hříchy, když jsi byl ještě hříšný. A můžeš být ospravedlněn Jeho krví i když jsi hříšný.

Ježíši, Pane, prosím s pokorou mnohou.
   Čekám, Svatý, u Tvých křižovaných nohou
a vírou vidím, pro mé očištění, Tvou krev se lít.
   Obmyj mne nyní a bělejší než sníh pak mohu být.
Bělejší než sníh, ano, bělejší než sníh.
   Obmyj mne nyní a bělejší než sníh pak mohu být.
(“Whiter Than Snow,” James Nicholson, 1828-1896).

Slyším Tvůj vítající hlas,
   jak volá mne, Pane, k Tobě zas,
ať očistím se drahou krví Tvou
   na Golgotském kříži prolitou.
Já už kráčím, Pane! Kráčím k Tobě jen!
   Obmyj mne, očisti v krvi, co kane,
kde Golgatský pahorek ten.
   (“I Am Coming, Lord.” Lewis Hartsough, 1828-1919).

To je kázání o kříži!

“Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží” (I. Korintským 1:18).

Ale v našem textu je další myšlenka.

II. Za druhé – bláznovství kázání o kříži těm, kteří jdou do záhuby.

Prosím poslouchej tato slova:

“Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě.”

Znovu k textu.

“Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě…” (I. Korintským 1:18).

Slovo “bláznovství” znamená “bláznivá řeč,” “nesmysl.” Slyšení kázání, které říká, že musíš být zachráněn od hříchu smrtí Krista je jen “bláznivá řeč” pro neobrácenou mysl.

Ti, kteří umírají, nevidí žádnou hodnotu v kázání o Kristově smírčí smrti, kterou Kristus zaplatil za jejich hřích. Důvod, proč si myslí, že je to bláznivé je, že v tom nevidí žádnou hodnotu. A sem přichází Duch svatý. Ježíš řekl:

“On přijde a ukáže světu, v čem je hřích…” (Jan 16:8).

Duch svatý musí napomenout člověka, usvědčit ho z hříchu, jinak nebude vidět hodnotu Kristovy smrti na kříži. Předtím, než je člověk usvědčen Duchem svatým z hříchu, bude přemýšlet o kázání o kříži jen jako o bláznovství. Řecké slovo překládané “bláznovství” pochází z kořenového slova “moros,” ze kterého pochází naše anglické slovo “moron.” Kázání o kříži vypadá jako řeč morona, hloupého člověka, do té doby než jsi usvědčen ve svém srdci Božím duchem, že jsi ztracený hříšník.

Proto se nemůžeš “naučit” být skutečným křesťanem. Spasení nepochází z učení a lidské moudrosti. Apoštol Pavel to objasnil ve dvacátémprvním verši, když řekl:

“Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha” (I. Korintským 1:21).

Spasení nepochází z naučení se žádné lidské moudrosti. Musí zde být osvětlení v srdci, ukazující ti, že jsi beznadějný hříšník. Do té doby než se toto stane, kázání, které ti říká, že jediné řešení na tvůj problém je ukřižování Krista, vypadá jako neužitečná řeč morona. Pokud necítíš vnitřně, že tvůj problém je hřích, nikdy neuvidíš důležitost Kristovy smrti na kříži. Bible říká:

“Kristus zemřel za naše hříchy” (I. Korintským 15:3).

On zemřel na našem místě, aby zaplatil trest za naše hříchy. Bible říká:

“Krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu” (I. Janova 1:7).

Ale to bude přinejlepším vypadat jen jako zajímavá teorie a řeč blázna do té doby, než tvoje oči otevře Boží duch, abys viděl, že není jiné cesty, jak být zachráněný od prokletí hříchu. Jen pokud jsi usvědčen ze svého beznadějně hříšného stavu, budeš schopen zpívat ze svého srdce:

Nic čistého nemám,
   abych si milost Tvou zasloužil.
Svůj oděv očistím v krvi Beránka, jenž mučen byl.
   Ježíš za všechno zaplatil,
všechno Jemu dlužím já.
   Po hříchu zbylou skvrnu rud,
omyl jako sníh do běla.
   (“Jesus Paid It All,” Elvina M. Hall, 1820-1899).

Ale jen kázání o kříži nám nedá silnou církev. To mě přivádí k poslednímu bodu.

III. Za třetí – kázání o kříži samotném není dostatečné k tomu, aby byla silná církev.

Kázání o kříži je nutné, pokud máš být zachráněn. Bylo to na kříži, kde Kristus zemřel a prolil Svoji krev, aby tě zachránil od tvého hříchu. Ale kázání o kříži samotném nám nedá silnou církev. Proto dal Kristus církvi pastory. Bible říká, že Kristus “povolal některé za...pastýře” (Efezským 4:11). Řecké slovo překládané “pastor” je poimen. Znamená to “pastýř.” Ježíš dal některým mutům dar být pastor, pastýř jejich místní církve. A pastor je dar pro církev. Lidé v církvi jsou ovce, stádo. Pastor je pastýř církve. Stará se o ovce. Ochraňuje ovce. Vede je a hájí je před zablouděním. To je to, co dělá pastýř.

Další řecké slovo pro “pastor” je episkopos. To slovo znamená “dohlížitel.” Je to překládané “biskup” v King James Bible. Bible říká: “Kdo chce být biskupem [episkopos, dohlížitel, pastor], touží po krásném úkolu” (I. Timoteova 3:1). Pastor dohlíží na církev. Dívá se na ni. Doslova se dívá přes ni. Dívá se na církev. Modlí se a přemýšlí o církvi. Vidí, jaká je církev. Vidí, jaké jsou problémy. Pastor vidí církev způsobem, kterým ji ostatní nevidí. S Božím vedením vidí, co je potřeba dělat. Pastor se dívá – dohlíží – na lidi v církvi. Vidí, jak se jim daří. Vidí jejich boje a jejich problémy. A s Božím vedením jim pomáhá uspět v jejich křesťanských životech.

Bez obdarovaného pastora církev neuspěje. Může mít všechny druhy aktivit. Můžeme mít setkávání. Můžeme v neděli přivádět návštěvníky. Můžeme vám dát zpěvník a bulletin. Můžeme vám dát jídlo. Můžeme mít dobré kázání – kázání o kříži – a máme to. Ale kázání o kříži samotném nám nedá silnou církev.

Proč dal Bůh vůbec pastory církvi? Proč je dar pastora uveden jako jeden z duchovních darů? Pokud by kázání samotné vytvářelo silnou církev, proč by náš Pán nedal jen “nějaké evangelisty” a vůbec žádné pastory? Kristus věděl, že kázání o kříži samotném nebylo dost na to, aby byla silná církev. Církev potřebuje pastora a proto Ježíš “dal některé...pastory.”

Bez pastora církev selže, i když kázání bude dobré. Bude slábnout. Dostane se do problémů. Nakonec zemře. Bez pastora lidé v církvi odpadnou. Ochladnou. Mohou ve svých životech udělat velké chyby. Dostanou se do problémů. Proč?

Za prvé – protože je zde ďábel. Bible říká, že “obchází [jako lev řvoucí] a hledá, koho by pohltil” (I. Petrova 5:8). Koho pohltí? Ovce! Ale ďábel nechce, abyste o něm přemýšleli. Chce na vás skočit a sežrat vás – a ani si neuvědomíte, že ten kdo to udělal, byl ďábel! Ďábel a jeho démoni jsou zde – ať na to myslíte nebo ne.

Za druhé – protože všichni lidé jsou hříšníci. Protože Adam neposlechl Boha, všichni z nás se narodili s hříšnou přirozeností. Bible říká: “Jako se neposlušností jednoho člověka [Adama] mnozí stali hříšníky” (Římanům 5:19). Každý – dokonce i křesťané – má tuto hříšnou přirozenost. Je pro nás přirozené hřešit. Je pro náš přirozené dělat špatné věci. Murphy’s Law říká: “Když cokoliv může být špatně, bude to špatně.” Věci se přirozeně samy od sebe nezlepšují. Mohou se zhoršovat, mohou jít z kopce, dost snadno. A děje se to. Lidé se sami od sebe přirozeně nestanou silnými křesťany. Mohou odpadnout. Mohou ochladnout. Mohou udělat chyby. A dělají je. Nemusíš tvrdě pracovat, aby se to stalo. Děje se to samo od sebe. Církve se přirozeně nestanou silnými samy od sebe. Mohou se oslabit. Mohou spadnout do problémů. Je to dost snadné. Nemusíš pracovat, aby se to stalo. Stane se to samo od sebe! A děje se to. Proto církev potřebuje pastora. Kristus “dal některé...pastory.” Díky Bohu, že to udělal!

Pastorem naší církve je Dr. Hymers. Byl ve službě šedesát let. Bůh jej použil, aby přivedl stovky lidí ke Kristu. Mnoho let dělal lidem poradenství. Staral se o lidi. Pomáhal jim. Dr. Hymers založil dvě církve. Vedl naši církev skrze zkoušky a utrpení. Provedl naši církev hrozným rozdělením. Bůh si jej použil, aby založil naši církev, aby se o nás staral, aby nás chránil, aby nás držel. Dr. Hymers není jen pastor. On je vyjímečný pastor! Děkuji Bohu za našeho pastora, Dr. Hymerse!

A co ty? Ty nejsi pastor. Ale můžeš mu pomoci. Můžeš mu to říci, když uvidíš něco, co by mohlo být špatně. To je tím více úkol pro diakony a vedoucí v naší církvi. Jsi zde proto, abys pomohl pastorovi. Nenechej jen věci plynout. Nepředpokládej, že pastor to ví. Pokud vidíš nebo slyšíš cokoliv, co by mohlo být špatně, řekni to pastorovi.

Někteří z vás vůbec nejsou křesťané. Nevložili jste svoji důvěru v Ježíše. Váš hřích nebyl smyt Jeho krví. A co ty? Potřebuješ být zachráněn Kristem. On zemřel na kříži, aby zaplatil za tvůj hřích. On prolil Svoji krev, aby smyl tvůj hřích. Vstal z mrtvých, aby ti dal život. Pokud byste rádi s námi mluvili o důvěře v Ježíše, zatímco ostatní půjdou nahoru na oběd, pojďte a posaďte se do do prvních dvou řad. Amen.


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Sólo zpívané před kázáním panem Benjaminem Kincaidem Griffithem:
“Saved by the Blood of the Crucified One” (S. J. Henderson, 1902).


NÁSTIN Z

KÁZÁNÍ O KŘÍŽI

THE PREACHING OF THE CROSS

Kázání napsané Dr. R. L. Hymersem, ml.
a kázané Rev. Johnem Samuelem Caganem

“Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží” (I. Korintským 1:18).

I.    Za prvé – kázání o kříži samotném, I. Korintským 1:18a;
Koloským 2:13; Římanům 5:8-9.

II.   Za druhé – bláznovství kázání o kříži těm, kteří jdou do
záhuby, I. Korintským 1:18b; Jan 16:8;
I. Korintským 1:21; 15:3; I, Janova 1:7.

III.  Za třetí – kázání o kříži samotném není dostatečné k tomu,
aby byla silná církev, Efezským 4:11; I. Timoteova 3:1;
I. Petrova 5:8; Římanům 5:19.