Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
SPURGEONOVO “JÁDRO VŠÍ TEOLOGIE”

SPURGEON’S “SUBSTANCE OF ALL THEOLOGY”
(Czech)

Kázáno Dr. R. L. Hymersem, ml.
v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle ráno, 6. Května 2018
Preached by Dr. R. L. Hymers, Jr.
at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, May 6, 2018


Spurgeonovi bylo jen 27 let, ale už byl v Londýně slavným kazatelem. Kázal každou neděli ráno ke 30 000 lidem. V úterý 25. července 1861 slavný mladý kazatel navštívil město Swansea. Ten den pršelo. Takže bylo lidem řečeno, že bude kázat na dvou místech. Déšť během dne přestal. Ten večer mluvil věhlasný kazatel k velkému zástupu lidí venku. Je to kázání, které dnes večer káži s několika málo dodatky. Prosím otočte na náš text, Jan 6:37.

“Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně; a kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven” (Jan 6:37).

To je text, na který by se dalo kázat tisíce kázání. Můžeme vzít tyto dva body toho verše jako celoživotní text – a nikdy nevyčerpat velké pravdy, které v něm jsou.

V dnešní době je hodně kalvinistických kazatelů, kteří by mohli dobře kázat na první polovinu: “Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně…”

Na druhou stranu je mnoho dobrých arminiánských kazatelů, kteří by kázali na druhou polovinu textu: “a kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven.” Ale nemohli by důrazně mluvit na první polovinu: “Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně…”

Jsou takoví v obou skupinách kazatelů, kteří nevidí obě strany. Dívají se na text jedním okem. Neuvidí všechno, co by mohli vidět, kdyby otevřeli obě oči.

Dnes večer zkusím vytěžit to nejlepší a mluvit na obě poloviny textu – a tak prohlašovat všechno, co Ježích chtěl, abychom slyšeli.

I.   Za prvé – základ, na kterém spočívá spasení.

“Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně.”

Naše spasení nespočívá na něčem, co děláme. Spočívá to na něčem, co dělá Bůh Otec. Otec dává jisté lidi Svému Synu, Pánu Ježíši Kristu. A Syn říká, “Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně.” To znamená, že každý kdo přichází ke Kristu je tím, kterého dal Otec Kristu. A důvod, proč přicházejí je ten, že Otec to dal do jejich srdcí, aby přišli. Důvod, proč jeden člověk je spasený a další člověk je ztracený, se nachází v Bohu – nikoliv v něčem, co udělal nebo neudělal ten spasený. Nikoliv v něčem, co ten spasený člověk cítil nebo necítil. Ale v něčem vně jeho samotného – dokonce ve svrchované Boží milosti. V den Boží moci spasený člověk chce přijít k Ježíši. Bible musí vysvětlit tento bod. Bible říká,

“Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž narodili se z Boha” (Jan 1:12, 13).

Bible znovu říká:

“Nezáleží tedy na tom, kdo chce, ani na tom, kdo se namáhá, ale na Bohu, který se smilovává” (Římanům 9:16).

Každý člověk, který je v nebi je tam proto, že Bůh jej přitáhl ke Kristu. A každý člověk, který je nyní na cestě do nebe tam jde, protože samotný Bůh způsobil, že “vynikl nad ostatní” (I. Korintským 4:7).

Všichni lidé od přirozenosti odmítají pozvání přijít k Ježíši. “Všichni jsou pod mocí hříchu…nikdo není rozumný, není, kdo by hledal Boha. Všichni se odchýlili” (Římanům 3:9, 11, 12). Lidé mají mnoho výmluv proto, aby nemuseli přijít k Ježíši. “A začali se jeden jako druhý vymlouvat” (Lukáš 14:18). Někteří říkají, že nemohou přijít k Ježíši, protože Jej nemohou vidět. Jiní říkají, že nemohou přijít k Ježíši, protože Jej nemohou cítit. Ještě další zkoušejí přijít k Ježíši tím, že napodobují slova, která slyší druhé říkat. Všichni mají výmluvy proto, že odmítají přijít k Ježíši. Ale Bůh ve svrchované milosti způsobí, že někteří vyniknou. Bůh přitáhne některé muže a ženy, aby chtěli a byli schopni přijít k Ježíši. “Tvůj lid přijde dobrovolně v den, kdy pohotovost svoláš.” Oni mají “přijít dobrovolně v den, kdy pohotovost svoláš” (Žalm 110:3). Bůh, mocí Svého Ducha svatého, přitáhne nějaké lidi ke Kristu. “My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás” (I. Janova 4:19). Toto je můj příteli, vyvolení.

Po dlouhou dobu jsem tomuto nevěřil. Přesto jsem se vždy podivoval nad tím, jak jsem byl spasen. Vzali mě do nedělní školy v První baptistické církvi v Huntington parku. Pokud vím, tak z té velké třídy jsem jediný, který je stále v církvi. Pokud vím, tak jsem jediný, kdo se obrátil. Jak se to mohlo stát? Přišel jsem z hrozného zázemí. Posmívali se mi, že jsem chodil do církve. Vůbec mě nikdo nepovzbuzoval. A přesto jsem věděl ve svém srdci, že mimo Ježíše není žádná naděje. Jak jsem to věděl? Přečti si můj životopis, Against All Fears. Pro mě nebyl žádný paprsek naděje. A přesto jsem zde, o šedesát let později a stále káži o spasení! Nevím o žádném jiném člověku v mé třídě, kdo je křesťanem a už vůbec o nikom, kdo by strávil šedesát let kázáním evangelia. Jak se to může stát?

Podívejte se na Dr. Cagana. Byl vychován jako ateista. Nikdo mu nepomohl. Nikdo se o něj nepostaral. Přesto on je jedním z nejlepších křesťanů, které jsem kdy poznal. Jak se to může stát?

Podívejte se na paní Salazarovou. Její manžel ji bil za to, že chodila do církve. Její děti odešly z církve a staly se pro Boha neužitečnými. Přesto paní Salazarová se sama namáhala. A přesto je z ní radostná žena. Tráví svůj život tím, že pomáhá mladým lidem v církvi. Jak se to může stát?

Podívejte se na Aarona Yancyho! Nikdo jiný v jeho rodině není dobrý křesťan. Přesto Aaron je jedním z nejlepších křesťanů, které jsem kdy znal. Jak se to může stát?

Podívejte se na paní Winnie Chan. Ona vždy tiše pracuje v zázemí pro Ježíše. Přináší více jmen z evangelizace než jakákoliv jiná dívka z církve. Co ji motivuje pokračovat? Jak se to může stát?

Podívejte se na Johna Samuele Cagana. Prošel velkým církevním rozdělením. Všichni jeho přátelé odpadli. Přesto zde John Cagan káže každou neděli ráno. Přesto John Cagan studuje na semináři, aby se stal kazatelem. Jak se to může stát?

Podívejte se na paní Hymersovou. Byla nádherně spasena poprvé, co mě slyšela kázat evangelium. Všichni její přátelé odešli z církve do života sobeckosti a hříchu. Ale paní Hymersová tím vším prochází jako mocná Boží žena! Jak se to může stát? Nevím o žádném jiném způsobu, jak vysvětlit obrácení těchto lidí a jejich velkou věrnost Kristu a církvi. Jediná odpověď je vyvolení! Mohli by říci s patriarchou Jobem:

“I kdyby mě zabil, přece bych chtěl před ním obhájit své cesty” (Job 13:15).

Největší křesťan, jakého jsem kdy znal byl pastor Richard Wurmbrand. Přečtěte si jeho příběh Tortured for Christ (Mučen pro Krista). Když to budete číst, budete se mnou souhlasit, že v Božích očích byl větší než Billy Graham, papež Jan Pavel II. nebo jakýkoliv další duchovní 20. století. Byl mučen až k bodu smrti po dobu 14 let v komunistickém vězení, bit do bodu smrti, vyhladověn téměř do bodu choromyslnosti. Mohl říci s patriarchou Jobem:

“I kdyby mě zabil, přece bych chtěl před ním obhájit své cesty” (Job 13:15).

Jak by se to mohlo stát, kdyby to nebyla svrchovaná Boží milost, která jej vyvolila a přivedla jej k Ježíši Kristu? Jak by se to mohlo stát, pokud by Kristova slova nebyla pravda? Protože samotný Ježíš řekl:

“Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás” (Jan 15:16).

“Všichni, které mi Otec dal, přijdou ke mně.”

II.  Za druhé – věčné spasení všech, kteří byli dáni Ježíši.

“Všichni, které mi dal Otec, přijdou ke mně.”

Toto je věčně dáno a tak dáno, že to nemůže být změněno člověkem nebo ďáblem. Dokonce ani samotný velký antikrist není schopen zastavit ani jednoho, jehož jméno je napsáno “v knize života, v knize toho zabitého Beránka” (Zjevení 13:8) od přijítí za Ježíšem. Každý poslední z nich by měl být v čase přitažen Duchem svatým a měl by přijít k Ježíši a být udržen v bezpečí Bohem skrze vzácnou krev Krista a být vzat do nebe s jeho ovcemi, na vrcholky hory slávy!

Poslouchejte! “Všichni, které mi Otec dal přichází ke mně.” Ani jeden z těch, které dal Otec Ježíši nemá zemřít. Kdyby se jen jediný ztratil, text by musel říci “téměř všichni” nebo “všichni kromě jednoho.” Ale říká se zde “všichni” bez jakékoliv výjimky. Kdyby se jeden drahokam ztratil z Kristovy koruny, pak by Kristova koruna nebyla kompletně krásná. Kdyby jeden člen Kristova těla měl zahynout, Kristovo tělo by nebylo kompletní.

“Všichni, které mi Otec dal, přijdou ke mně.” “Ale předpokládejme, že nepřijdou.” Nemohu předpokládat žádnou takovou věc. Protože Kristus říká oni “přijdou.” Měli by chtít přijít v den Boží moci. I když je člověk svobodný, přesto Bůh jej může přimět ochotně přijít k Ježíši. Kdo učinil člověka? Bůh! Kdo učinil Boha? Máme vyvyšovat člověka ke svrchovanému Božímu trůnu? Kdo má být ten mistr a mít svoji cestu? Bůh nebo člověk? Boží vůle, která říká, že oni “přijdou,” ví jak je přimět, aby přišli.

Čteme nyní o zatvrzelých muslimech, kteří přicházejí po stovkách k Ježíši. Nyní přichází více muslimů k Ježíši, než v jakýkoliv čas od té doby, co ďáblem inspirované náboženství zaslepilo děti Ezaua. “Všichni, které mi Otec dal přijdou ke mně.” Je mnoho způsobů, které Bůh používá, dokonce v Iránu, dokonce v Číně, dokonce na mořských ostrovech, dokonce ve vězeních pod jhem satana. Dokonce ani falešné doktríny Finneyho nemohou přemoci svrchovanou milost Všemohoucího Boha! Toto je doktrína Písma! Toto je doktrína Boha! Toto je doktrína, kterou Bůh použil často v probuzení. Hippies’. Drogy a volný sex nemohou zastavit Hnutí Ježíše od uvedení desítek tisíc satanových dětí do Božího království! A On to může udělat znovu! “Všichni, které mi Otec dal, přichází ke mně.”

Ale předpokládejme, že je zde jeden z Božích vyvolených, který se tak zatvrdil, že pro něj není naděje? Co pak? Pokud on je zvolen, tak ten člověk by měl být z Boží milosti uvězněn. Slzy mu budou stékat po tvářích a on by měl chtít přijít k Ježíši a být zachráněn. Byl jsem ztracen ve spasení ze skutků po dobu 8 roků. Když Bůh zlomil moji vůli a přivedl mě k Ježíši, tak může přivést kohokoliv! Neexistuje vybraná duše mimo dosah naděje, žádný vyvolený, kterého by Bůh nemohl přitáhnout k Ježíši, dokonce z bran pekla! Bůh může otevřít Svoje paže, vystřít ruku a vyrvat oharek “ven z ohně” (Zacharjáš 3:2).

III.  Za třetí – poslouchejte druhou část textu.

“Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně; a kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven” (Jan 6:37).

Není zde žádná chyba. Špatný člověk nemůže přijít. Pokud jakýkoliv ztracený hříšník přijde k Ježíši, je si jistý, že on je ten pravý. Někdo říká: “Předpokládejme, že přicházím na špatnou cestu.” Nemůžeš přijít k Ježíši špatnou cestou. Ježíš řekl: “Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec” (Jan 6:44, 65). Pokud vůbec přijdeš k Ježíši, tak síla přijít ti bude dána od Otce. Pokud přijdeš k Ježíši, On tě v žádném případě nevyžene. Není žádný možný důvod pro Ježíše vyhnat jakéhokoliv hříšníka, který přijde k Němu. Ježíš říká:

“Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout” (Matouš 11:28).

To je Jeho pozvání a také Jeho slib.

Spurgeonovi bylo jen 27 let. Mladý kazatel skončil své kázání těmito slovy:

Toto je to, co Ježíš Kristus říká každému z vás – toto je pozvání evangelia: “Přijď, přijď, přijď k Ježíši právě takový, jaký jsi.” Říkáš “Ale já potřebuji více cítit.” “Ne, přijď právě takový jaký jsi.” “Ale chci jít domů a modlit se.” “Ne, ne, přijď k Ježíši právě takový jaký jsi.” Když budeš důvěřovat samotnému Ježíši, On tě zachrání. Ó, modlím se, abys si dovolil Mu důvěřovat. Pokud ti někdo namítne: “Ty jsi takový špinavý hříšník,” odpověz: “Ano, to je pravda, jsem; ale sám Ježíš mi řekl, abych přišel.”

Hej, vy hříšní, chudí, bídní,
   slabí, chabí a s nemocí.
Hotov je Ježíš spasit vás.
   Pln soucitu, lásky, moci
On může, On může,
   je ochoten to zmoci,
      Víc nepochybuj.
   On může, On může,
   je ochoten to zmoci.
   Víc nepochybuj.
(“Come, Ye Sinners” od Joseph Hart, 1712-1768).

Hříšníku, důvěřuj Ježíši. Ti, kteří důvěřují Ježíši nikdy nezemřou. Přijď k Ježíši a On tě nevyžene ven. Nezkoušej to vyřešit. Jen Mu důvěřuj a nikdy nezemřeš, protože On tě miluje.


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Místo z Písma čtené před kázáním: Jan 6:35-39.
Sólo zpívané před kázáním panem Benjaminem Kincaidem Griffithem:
“Come, Ye Sinners” (od Joseph Hart, 1712-1768)


NÁSTIN Z

SPURGEONOVO “JÁDRO VŠÍ TEOLOGIE”

SPURGEON’S „SUBSTANCE OF ALL THEOLOGY“

kázané Dr. R. L. Hymersem, ml.

“Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně; a kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven” (Jan 6:37).

I.   Za prvé – základ, na kterém spočívá spasení, Jan 6:37a; Jan 1:12, 13; Římanům 9:16; I. Korintským 4:7; Římanům 3:9, 11, 12; Lukáš 14:18; Žalm 110:3; I. Janova 4:19; Job 13:15; Jan 15:16.

II.  Za druhé – věčné spasení všech, kteří byli dáni Ježíši, Jan 6:37a;
Zjevení 13:8; Zacharjáš 3:2.

III. Za třetí – druhá část textu, Jan 6:37b; Matouš 11:28.