Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
JEN V KRISTU!

IN CHRIST ALONE!
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, ml.

Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle večer, 22. dubna 2018
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, April 22, 2018

“Pojďte, vraťme se k Hospodinu, on nás rozsápal a také zhojí, zranil nás a také obváže. Po dvou dnech nám vrátí život, třetího dne nám dá povstat a my před ním budeme žít” (Ozeáš 6:1, 2).


Význam těchto veršů je jasný. Toto je Boží poslední volání pro Izrael. Brzy budou ovládnuti Asýrií a potom vzati do Babylóna. Poté, co byli rozsápáni, řeknou: “Pojďme, vraťme se k Hospodinu.”

Ano, proroctví bylo naplněno a byli zajati Babylóňany. Proroctví mluví o budoucnosti. Bůh je v budoucnosti uzdraví. “On nám vrátí život, a budeme před ním žít.” V tomto budoucím dni Bůh slíbil přivést Izrael zpět do země, aby je zachránil. Bůh začíná naplňovat toto proroctví v naší době. Izrael byl prohlášen národem v roce 1948. Od té doby se židé vraceli do své Bohem dané země v Izraeli. Brzy budou žít před ním, “a pak bude spasen všechen lid Izrael” (Římanům 11:26). To je výklad těchto veršů.

Ale je zde více. Někdo řekl: “Je jeden výklad, ale mnoho použití.” Zde jsou dva výklady těchto veršů.

I. Za prvé - text se vztahuje na křesťany.

Tento oddíl se vztahuje na křesťany. Málo křesťanů následuje Pána bez přerušení. Jsou stabilní ve svých křesťanských životech. Ale většina z nás křesťanů čas od času chladne. Tak na nás Bůh sesílá problémy a utrpení. Dopouští na nás problémy a zkoušky, aby nás trápily. Bůh odebírá váš klid mysli. Bůh způsobuje, že se cítíte sklíčení a těžkého srdce. Dokonce i dnes, když tu sedíte v církvi. Proč Bůh dovolil, aby se vám to stalo? Možná, že má pro vás něco nového. Možná, že Bůh vás připravuje, abyste šli a pomohli založit novou církev. Bůh nemůže člověku mocně požehnat, aniž by jej předtím hluboce nezranil.” Pokud jsi obrácený, tak Bůh se tě nechystá zničit. Ale On s tebou třese. Možná tě použije v probuzení!

“Po dvou dnech nám vrátí život, třetího dne nám dá povstat a my před ním budeme žít.”

Věřím, že založit novou církev pomůže některým z vás stát se silnějšími křesťany. Když děti dosáhnou dospívání, tak často cítí bolest v nohou a rukou. Nazývá se to “růstové bolesti.” Nebuďte znepokojeni. Po dvou dnech vám vrátí život a dá vám více víry a více života! Cokoliv On roztrhá, tak nahradí daleko více svým milovaný Synem! John Newton napsal “Amazing Grace.” Také napsal tuto báseň.

Ptal jsem se Pána, jak růst mám
ve víře, v lásce i v milosti vší.
Jak sílu Jeho spasení víc poznám,
v hledání Jeho tváře být pravdivější.

To On mne modlitbám učíval,
A On, jak věřím, modlitby slyšel.
Ale touto cestou, kterou mi jíti dal,
takřka k zoufání jsem došel.

Já doufal, že v hodině vybrané milé,
odpověď na žádost mou hned dá.
však díky Jeho krotící lásky síle
mé hříchy podmanil a volný jsem já.

Namísto všeho mne pocítit nechal
zlobu, co se v mém vlastním srdci skryla.
A zuřící moci pekelné dal
by na mou duši celou útočila.

Pak nám říká, co Bůh říká:

Takové vnitřní zkoušky prožil jsem
od ega, od pýchy, bych svoboden stál,
a zlomil úskoky radostí, co dává zem,
aby Ty, jen co je Tvé, ve mně dohledal.”
   (“I Asked the Lord that I Might Grow” od John Newton, 1725-1807).

II. Za druhé - text se vztahuje na neobrácené.

Můj hlavní záměr tento večer je dát vám druhé použití, ukázat vám, jak toto mluví k vám, pokud ještě nejste obráceni! Bůh vám říká:

“Pojďte, vraťme se k Hospodinu, on nás rozsápal a také zhojí, zranil nás a také obváže. Po dvou dnech nám vrátí život, třetího dne nám dá povstat a my před ním budeme žít” (Ozeáš 6:1, 2).

Obrácení je bolestivé. Je bolestivé, protože vy se nechcete obrátit. Možná, že řeknete, že se chcete obrátit – ale není to pravda. Můžete dokonce přemýšlet, že se chcete obrátit – ale také to není pravda! Bible říká: “Není, kdo by hledal Boha” (Římanům 3:11). Tak proč tedy někteří lidé začínají hledat Krista? Odpověď je v Janovi 16:8, kde se píše: že Duch svatý “obviňovati bude svět z hříchu.” “Obviňovat” je z řeckého slova “elengkho” – “usvědčovat,” “vytýkat,” “kárat,” “přesvědčovat.”

Nikdo nemá rád, když je mu řečeno, že je ztraceným hříšníkem. Ale v evangelizačním kázání je nutné to tak udělat. Důvodem, proč ještě nejste obrácení je to, že necítíte svůj hřích. Proto se musíme hodně modlit a žádat Boha, aby seslal Ducha svatého, aby ztracení lidé byli rozsápáni a usvědčeni ze své sobeckosti a vzpouře proti Všemohoucímu Bohu. Jak můžete stát před Bohem na Posledním soudu s tak mnohou vzpourou a hříchem ve svém srdci? Jak můžete poslouchat kázání jako je toto a potom jít a večeřet a smát se se svými přáteli? Jak můžete žít celý týden, aniž byste si přečetli kázání každý den a podívali se na jedno z videí? Musíte se bát Boha, skutečného Boha, Boha, který je pohoršen a rozčilen vašimi chladnými myšlenkami a zatvrzelými srdci!!! Toto je vážné! Na celém světě není nic vážnějšího. Čekají na vás plameny pekla a vy se hned po kázání smějete se svými přáteli! Takto není pro vás naděje!

Poslouchejte Johna Cagana: “Před svým obrácením jsem se cítil, jako bych umíral. Nespal jsem. Nemohl jsem se smát. Nemohl jsem najít žádný pokoj…Cítil jsem se jako stále mučený. Byl jsem zcela vyčerpán. Byl jsem z toho všeho tak unaven. Začal jsem sebe sama nenávidět, nenávidět svůj hřích a to způsobilo, že jsem cítil, že můj hřích je stále horším a horším. Už jsem to více nemohl zvládnout. Věděl jsem, že Bůh by mě mohl spravedlivě odsoudit do pekla. Byl jsem tak unaven z potýkání se s potížemi. Byl jsem tak unaven ze všeho, čím jsem byl…stále jsem neměl Ježíše… ‘zkoušel’ jsem být spasen. ‘Zkoušel jsem’ důvěřovat Kristu a nemohl jsem. Nemohl jsem se rozhodnout stát se křesťanem a to způsobilo, že jsem se cítil tak beznadějně.

Místo toho, mi nechal pocítit
skryté zlo mého srdce;
a nechal zlé moci pekla
napadanout moji duši v každé části.

Cítil jsem, jak mě můj hřích tlačí dolů do pekla, přesto jsem byl tvrdohlavý…Musel jsem nechat všechno zemřít!”

Jak se to stalo Janovi? Nikoliv tím, že by se naučil říci ta správná slova! Ó Bože, ne! Slova by mu nikdy nepomohla! Nikoliv tím, že by měl “pocit.” Ó Bože, ne! Žádný pocit by mu nemohl pomoci.

Hospodin “rozpáral!” Zlomil Janovo srdce! Srazil Jana dolů!

Skutečné obrácení je bolestivé! Bojujete se všemohoucím Bohem! Nemůžete se z toho vyvléct. Nemůžete se z toho vymluvit! Nemůžete z toho žádným způsobem vyváznout!

Takové vnitřní zkoušky prožil jsem
od ega, od pýchy, bych svoboden stál,
a zlomil úskoky radostí, co dává zem,
abys Ty, jen co je Tvé, ve mně dohledal.

“Líbejte syna, ať se nerozhněvá, ať na cestě nezhynete, jestliže jen málo vzplane hněvem. Blaze všem, kteří se k němu utíkají” (Žalm 2:12).

Poslouchejte Emiho Zabalagu: “Byl jsem tak pohlcený svou sebelítostí a trápil jsem se s hříchem…Nemohu plně popsat, jaké to je vidět černotu a grotesknost srdce. Byl jsem znechucen a styděl jsem se za to, co jsem věděl, že Bůh viděl. Před vševědoucím Bohem jsem byl ohavné stvoření. Všechno co jsem dělal v církvi bylo zakořeněno v sobeckém hříchu. Cítil jsem se, jako špinavý malomocný mezi čistými křesťany. Ale přesto jsem ještě nedůvěřoval Kristu. Ježíš bylo jen slovo…někdo, kdo byl tak vzdálený…hledal jsem dobrý pocit…nějaký druh zkušenosti, abych si mohl ověřit, že jsem spasený…Dr. Hymers napomínal ztracené, že si zahrávají se Všemohoucím Bohem. Seděl jsem na svém sedadle a třásl jsem se strachy. Věděl jsem, že se mluví o mně. Pak Dr. Hymers mluvil na text:

‘Pojďte, vraťme se k Hospodinu, on nás rozsápal a také zhojí, zranil nás a také obváže… vrátí nám život a my před ním budeme žít’ (Ozeáš 6:1, 2).”

Emi řekl: “Můj hřích se rozlil jako bezedný oceán. Už jsem to nemohl zvládnout. Musel jsem mít Ježíše! Musel jsem mít Jeho krev!”

Hospodin “rozsápal!” On zlomil srdce Emiho! Srazil Emiho dolů!

Skutečné obrácení je bolestivé! Bojujete se všemohoucím Bohem! Nemůžete se z toho vyvléct! Nemůžete se z toho vymluvit! Nemůžete se z toho vysmát!!!

Není vám z toho všeho špatně? Nejste vyděšeni? Nejste úplně zhnuseni svým náboženstvím? Ó Bože, zachraň je od plamenů!

“Líbejte syna, ať se nerozhněvá, ať na cestě nezhynete, jestliže jen málo vzplane hněvem. Blaze všem, kteří se k němu utíkají” (Žalm 2:12).

Byl jsi rozsápán Hospodinem? Byl jsi zraněn Jeho rukou? Cítil jsi, že tvoje utrpení a bolest byly znamením, že tě Bůh miluje? Cítil jsi bolest, o které jsi nemohl nikomu říci? Cítil jsi se jako osamocený a Bohem opuštěný, stejně jako se Kristus cítil v zahradě Getsemane? Řekl jsi si uvnitř sebe – “Proč mě Bůh opustil?” Ďábel šeptá: “Proč pokračovat? Nikdo o tebe nemá zájem. Nikdo tě nemiluje.” Naléhavě tě žádám: “Neposlouchej ďábla!”

Já jsem správná osoba, které máš naslouchat. Nejméně šestkrát ve svém životě jsem si prošel tímto utrpením. Předtím než jsem se obrátil a ještě pětkrát jindy.

“On nás rozsápal a také zhojí, zranil nás a také obváže. Po dvou dnech nám vrátí život, třetího dne nám dá povstat a my před ním budeme žít” (Ozeáš 6:1, 2).

Pokaždé, když jsem procházel tímto zmatkem, tak to bylo proto, aby mě to připravilo dělat více pro Boha. Pokaždé byla bolest tak velká, že jsem si myslel, že nikdy neodejde. A Ježíš mi říká:

Takové vnitřní zkoušky prožil jsem
od ega, od pýchy, bych svoboden stál,
a zlomil úskoky radostí, co dává zem,
abys Ty, jen co je Tvé, ve mně dohledal.

Poprvé to bylo, když jsem byl obrácený. Naposledy to bylo, když jsem byl postižený rakovinou. Říkali: “Máš rakovinu.” Dávkovali mě léky. Cítil jsem se jako Mojžíš sám v pustině. Znovu a znovu jsem propukl v pláč, uprostřed noci! Myslel jsem si, že jsem skončil. Byl jsem rozsápán. Vím, jak se cítíš. Pokaždé, když jsem procházel temnou nocí duše, tak Bůh mě připravoval pro něco nového. Tentokrát to bylo proto, aby mě připravil založit novou církev.

Drahý příteli, Bůh tě neopustil. Ano, On tě rozsápal – ale On tě uzdraví! Ano, On tě zranil – ale On tě obváže! On tě rozsápal z nějakého důvodu – abys věděl, že jen Kristus sám ti může dát naději! Abys věděl, že pokoj lze nalézt jen v Kristu! Abys věděl, že radost je možno najít jen v Kristu! Abys věděl, že On zemřel, aby zaplatil za tvé hříchy! Abys věděl, že On vstal z mrtvých, aby ti dal nový život!

V Kristu jen svoji naději nalézám, On je mi světlem, silou, je v písni mé.
   Je úhelný kámen, v němž základ pevný mám, stálý v nejhorším suchu i za bouře zlé.
Jaké to výšiny lásky a hlubiny míru jsou, když strach zklidněn, když střety ustanou!
   Můj Utěšitel, mé všechno ve všem – zde v lásce Krista zůstanu jen.

V Kristu samotném, jenž přišel v tělesnosti, plnost je Boží, až bezmocné dítě byl!
   Tento dar lásky a spravedlnosti, zavržen těmi, co sám zde zachránil.
Až na kříži, kde Ježíš sám skonal, trest Boží plně dokonal.
   Všechny hříchy na Něj naložili – zde v Kristově smrti, my ožili.

Tam v zemi Jeho tělo, tam uložen. Světlo světa tmou zabito zde.
   Však propukl pak ten slavný den, z hrobu On znovu povstat jde.
A jak tu v mocném vítězství stojí, prokletí hříchu ztratilo moc svojí.
   Od teď jsem Jeho a On je mým – vzácnou krví Kristovou koupen být smím.
(“In Christ Alone” od Keith Getty, Stuart Townend, 2001).


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Sólo zpívané před kázáním panem Benjaminem Kincaidem Griffithem:
“In Christ Alone” (od Keith Getty, Stuart Townend, 2001).


NÁSTIN Z

JEN V KRISTU!

IN CHRIST ALONE!

od Dr. R. L. Hymerse, ml.

“Pojďte, vraťme se k Hospodinu, on nás rozsápal a také zhojí, zranil nás a také obváže. Po dvou dnech nám vrátí život, třetího dne nám dá povstat a my před ním budeme žít” (Ozeáš 6:1, 2).

(Římanům 11:26)

I.   Za prvé – text se vztahuje na křesťany.

II.  Za druhé - text se vztahuje na neobrácené,
Římanům 3:11; Jan 16:8; Žalm 2:12.