Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
JEN TOLIKA, KOLIK JICH HO PŘIJALO!

AS MANY AS RECEIVED HIM!
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, ml.

Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle večer, 15. dubna 2018
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, April 15, 2018

“Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž narodili se z Boha” (Jan 1:11-13).


Ježíš byl v Jeruzalémě. Bylo to během židovských velikonoc. Mnoho lidí vidělo Ježíše, jak koná zázraky. Když uviděly tyto zázraky, uvěřili. Ale neuvěřili v Něj. Uvěřili v zázraky, ale nikoliv v Něj. Jejich víra byla proto bezcenná. Připomínají mi mnohé dnešní charismatiky. Jejich víra je zaměřená na zázraky. Vlastně to znamená “znamení.” Vždy hledají znamení a zázraky. To takové lidi nespasí.

“Ježíš jim však nesvěřoval, kdo je, poněvadž všechny lidi znal, nepotřeboval, aby mu někdo o někom říkal svůj soud. Sám dobře věděl, co je v člověku” (Jan 2:24, 25).

Ježíš mohl vidět do jejich srdcí. Věděl, že mu nikdy nedůvěřovali. Věřili jen v zázraky. On věděl, že jejich víra ve znamení a zázraky je nemohla zachránit. “Věděl, co v nich bylo.” On zná srdce “všech lidí.” On zná tvé srdce. On ví, zda jsi prožil znovuzrození nebo ne. Předtím, než zažiješ nové narození, tak tvé srdce je zcela zkaženo hříchem. Bible říká,

“Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné...” (Jeremjáš 17:9).

Bible nám neříká, kde Ježíš strávil ten večer. Ale slavný učenec zvaný Nikodém “přišel k Ježíšovi v noci” (Jan 3:1, 2). Nyní se podívejme na Jana 1:11-13,

“Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž narodili se z Boha” (Jan 1:11-13).

Spasení přichází, když hříšník přijme Krista. Tyto tři verše zjevují základní nástin toho, jak Jej přijmout. Ve 11. verši je nám řečeno, že většina lidí nepřijme Krista. Většina lidí půjde do pekla. Je zde psáno,

“Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali” (Jan 1:11).

První použití slov “svého vlastního” mluví všeobecně o lidském světě. Druhé použití “svého vlastního” mluví o Židech. Ačkoliv měli o Něm mnoho starozákonních proroctví, největší část z nich Jej nepřijala jako svého Mesiáše a Pána. Jak Židé tak lidstvo všeobecně nepřijalo Krista, když sestoupil na zem na zem – a nepřijímají Jej dnes.

“Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl... jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář” (Izajáš 53:3).

Stojí to svrchované Boží dílo přivést ztracené hříšníky ke Kristu. Ale to nás přivádí k našemu hlavnímu textu v Janovi 1:12,

“Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi” (Jan 1:12).

Z tohoto textu můžeme vyčíst tři body.

I. Za prvé – popíši, co to znamená přijmout Krista.

Řecké slovo překládané “přijmout” je “lambanō.” Znamená to “vzít,” “přijmout,” “získat.” Žádáme tě, abys vzal Krista. Žádáme tě, abys přijal Krista. Žádáme tě, abys Jej získal, důvěřoval Mu, vzal Jej jako Spasitele a Pána.

Abys přijal Krista, tak Jej musíš přijmout tak jak je o Něm v Bibli. Kristus je Immanuel – Bůh s námi. Bůh se projevil v těle. Jediný prvorozený Syn Boha Otce. Druhá Osoba Trojice, která byla učiněna na podobu člověka. Bůh-člověk, který je nyní posazený na pravice Boha Otce v nebi. Jako člověk, On se narodil z Marie Panny. On je ten nekonečný Pán – bez začátku nebo konce, věčný Boží Syn. Co je k přijmutí, pokud nepřijmeš toto? On je Spasitel, jediný, kdo může unést tvůj hřích a zachránit tě od tvých hříchů na celou věčnost!

Ale nemůžeš přijmout Ježíše, pokud Jej nepřijmeš jako svého krále. On musí vládnout ve tvém životě. Musíš Mu sebe sama odevzdat. Musíš se Mu podřídit. Musíš dát sebe sama s tělem i duší, aby byli opanovány Kristem. Musíš podřídit sebe sama Jeho nadvládě. Musíš se Mu podřídit a nechat Jej, aby ovládl tvoji vůli, tvoje myšlenky, tvoje naděje a tvůj celý život, aby byli Jím řízeny. Už nesmíš říkat, “Nebudeme mít tohoto člověka, aby nad námi vládl.” John Cagan slyšel “Podvol se Kristu! Podvol se Kristu!” Ale to jej skličovalo. ON se nechtěl “odevzdat Ježíši.” On nechtěl, aby jej Ježíš ovládal. Ale Jan byl utrápený. “Ježíš byl ukřižován pro mě... ale já jsem se Mu nepoddal. Tato myšlenka mě zlomila...” V tom okamžiku se Jan poddal Ježíši. Řekl, “Musel jsem nechat sebe sama zemřít a potom mi dal Kristus život.” George Matheson (1842-1906) to řekl dobře. Jeho píseň se jmenuje “Make Me a Captive, Lord.”

Učiň ze mne vězně, pak budu svoboden;
Odevzdat můj meč přinuť mne, a nebudu přemožen;
Když stojím jen já sám, v obavách topím se;
Svými pažemi zajmi mne, a stanu sílným se.

Abys mohl přijmout Krista, musíš Jej mít jako svého Spasitele a Krále. Musíš dát sebe sama Jemu. Toto se musí stát tobě. Odstranila Jeho vzácná krev tvůj hřích? Důvěřoval jsi Jeho krvi? Obmylo to od tvého hříchu? Poddal jsi sebe sama Jemu jako svému Králi? Nepřijal jsi Krista, pokud Jej nechytneš a neprohlásíš Ho jako svého vlastního. “Přijmout” Jej je “věřit” Mu – což znamená Mu důvěřovat jako svému vlastnímu Spasiteli a svému vlastnímu Králi. Tak jak to řekl Žalmista, “Líbejte syna, ať se nerozhněvá, ať na cestě nezhynete... Blaze všem, kteří se k němu utíkají” (Žalm 2:12). Líbejte Božího Syna! Podřiďte se Božímu Synu! Důvěřujte Božímu Synu! To je to, co to znamená “přijmout” Božího Syna!

II. Za druhé – dozvídáme se o moci, kterou nám Bůh dává, abychom přijali Jeho Syna.

“Těm pak, kteří ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi...”

Slovo překládané “moc” je “exousia.” Jamieson, Fausset a Brown říkají, “To slovo označuje…autoritu a schopnost. Zde je jistě obojí obsaženo” (s. 348). “Synové Boží” je lépe překládáno “děti Boží” (NKJV). Přijmout Krista znamená umístit tvoji víru v Něj a podvolit se Mu. Jak se staneš Božím dítětem? Tím, že přijmeš Ježíše Krista.

Když mi byli dva roky, tak mě otec opustil a už jsem s ním nikdy nežil. Když jsem byl starší, tak jsem byl potahován staršími chlapci. Dělali si ze mě legraci a říkali, “Robert nemá otce.” To bylo, když jsem začal zpívat své jméno, “Robert L. Hymers, ml.” Byl jsem pojmenován po svém otci. Dávám “junior” za mé jméno, abych ukázal, že skutečně mám otce. Dělám to dodnes. Chtěl jsem, aby každý věděl, že jsem měl otce! Ale je daleko důležitější mít Boha jako svého Otce! Každý muž, žena a dítě, které přijme Ježíše má Boha za svého Otce! Kdybych zde měl dnes večer stát a říci vám, že jsem synem prezidenta USA, záviděli byste mně. Ale jsem ještě více pyšný na to, že mohu říci, že jsem Božím dítětem. Přijal jsem Ježíše a Ježíš mi dal autoritu a moc být Božím Synem, dítětem Toho, který vládne nad světem!

Jsem královské dítě,
   Dítě Krále jsem:
Ježíš – Spasitel můj,
   s Ním dítě Krále jsem.
(“A Child of the King” od Harriet E. Buell, 1834-1910).

Pokud jsi Božím dítětem, tak jsi vroucně milován Bohem. Pokud jsi Božím dítětem, tak jsi s ním spřízněný, “partneři božské přirozenosti.” Pokud jsi Božím dítětem, můžeš k Němu přijít v jakoukoliv noční hodinu a On je zde, aby ti pomohl a vedl tě. John Cagan má skvělého otce. Často představuje svého skvělého otce tím, že říká, “Můj otec má dva tituly Ph.D.” Ale já mohu říci daleko více o mém Otci! Můj pozemský otec neukončil střední školu. Ale můj nebeský Otec je králem světa!

Můj Otec má domy, zem,
   Bohatství světa v ruce Jeho jest!
Rubínů, démantů, stříbra a zlata
   truhlice plná, nesčetně toho má.
Jsem královské dítě, dítě Krále jsem.
   Ježíš – můj Spasitel, s Ním dítě Krále jsem.

Neměl jsem pozemského otce, aby zaplatil moji cestu skrze vysokou školu nebo seminář, nebo aby mi koupil nové auto. Ale mám nebeského Otce, který “dá všechno, co potřebujeme, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši” (Filipským 4:19). Mám Oce v nebi, který mi dal úžasný slib, “Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu” (Filipským 4:13). Všechna sláva, chvála a čest mému Otci a mému Králi, který mi dává sílu a který zaopatřil všechny mé potřeby v průběhu mého života. Na vnitřní straně svého životopisu Dr. Cagan řekl toto,

     Je to příběh o muži, který klopýtal, potloukl se a byl zlomen, aby zvednul sebe sama a překonal ohromné překážky, aby ukázal lidem, že Ježíš Kristus ti jim může také pomoci!
     Vyrůstal ve zlomené rodině opilých rváčů – ale stal se motivátorem, který změnil životy tisíců. Propadl na střední škole – ale pokračoval a získal tři doktorské tituly a napsal 17 knih. Zkoušel se stát zahraničním misionářem a selhal – ale vrátil se zpět, aby se stal zdrojem síly pro lidi po celém světě!
     Kdyby každý jiný vzdal, Dr. Hymers založil úžasnou církev, vytvořenou ze dvaceti odlišných etnických skupin uprostřed města Los Angeles a celosvětovou službu, která zasahuje do konců země...
     To je životní příběh Dr. R. L. Hymerse, ml., muže, který vstal, aby dosáhl nemožného – navzdory všem obavám. Vím to, protože jsem jsem s ním blízce spolupracoval po více než čtyřicet let.
           – Dr. Christopher L. Cagan.

Jsem dítě Krále!

Mladí lidé, vložte svoji víru a důvěru v Ježíše Krista. Přijměte Krista a On vám dá moc stát se Božími syny a dcerami. On požehná váš život tak jako požehnal můj, velkým dome, nádhernou církví, kterou pastoruji, báječnou manželkou, dvěma skvělými syny a dvěma nádhernými vnučkami. Jsem dítětem Krále!

Pokud přijmeš Krista a budeš pro Něj žít, tak On může požehnat tvůj život způsoby, které ohromí svět – protože ty také budeš dítětem Krále. A budeš schopen zpívat,

Jsem královské dítě,
   Dítě Krále jsem:
Ježíš – Spasitel můj,
   s Ním dítě Krále jsem.

“Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž narodili se z Boha” (Jan 1:11-13).

III. Za třetí – dozvídáme se o novém narození, které nám Bůh dává, když přijmeme Krista.

“Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž narodili se z Boha” (Jan 1:13).

Musím zde říci, že nástin a základní myšlenky tohoto kázání jsou půjčeny od “Knížete kazatelů,” velkého Spurgeona.

Každý, kdo důvěřuje Pánu Ježíši se znovuzrodil. Někteří teologové přemýšlí, co přišlo dříve – víra nebo obnovení. Souhlasím se Spurgeonem. Řekl, že víra a obnovení “musí být zároveň.” Obnovení je teologický termín pro nové narození. Spurgeon řekl, “Pokud věřím v Ježíše Krista, nepotřebuji se ptát, zda jsem obnovený, protože žádná neobnovená osoba by nikdy nemohla uvěřit v Pána Ježíše Krista; a pokud jsem obnovený, tak musím věřit v Ježíše, protože ten, který to tak nedělá je jasně mrtvý v hříchu... Čin víry ukazuje, že člověk byl obnoven.”

Nenarodíme se jako křesťané. Ani jsme se nenarodili “z vůle muže.” Největší křesťané na světě by nás nemohli stvořit nové. Nejsme znovuzrozeni “z vůle těla.” Ani z naší vlastní svobodné vůle. Lidská vůle není schopná vytvořit obnovení. Musíme se znovuzrodit shora. Duch svatý musí být energií, která do nás vstoupí a udělá z nás nová stvoření.

Tam, kde je víra v Ježíše, tam je nový život. Tam, kde není víra, tam není život. Pokud důvěřuješ Ježíši Kristu, tak jsi se znovuzrodil, “Nikoliv z vůle muže, ale z vůle Boží.” Musím ti položit tuto otázku – přijal jsi Krista? Ano nebo ne. Přijal jsi Ježíše Krista? Důvěřuješ jen Jemu? Můžeš říci,

Na Kristu pevné skále stojím,
všechna ostatní země je jen bořící se písek?

Důvěřuješ Ježíši Kristu? Přijal jsi Jej? Pokud jsi Jej nepřijal, tak proč ne? Je zde cokoliv tak těžkého v tom Jej přijmout? Jednou věcí je věřit ve mě. Ale je další věcí věřit v Ježíše Krista. Věřit v Něj znamená důvěřovat Mu. Důvěřovat Mu znamená přijmout Ho.

Pokud se tě Dr. Cagan zeptá, “Dal jsi svoji důvěru v Krista?” co odpovíš? Nemusíš Jej vidět. Nemusíš Jej cítit. Jen Mu musíš důvěřovat. Dr. Cagan nebude zkoušet tě podvést. On tě chce provést a já tě chci pokřtít. Milujeme vidět lidi jako jsi ty, jak důvěřují Ježíši. Ježíš zemřel na kříži, aby zaplatil trest za tvůj hřích. Budeš Mu důvěřovat? Ježíš tě dnes večer hluboce miluje. Budeš Mu důvěřovat? Proč nedůvěřovat Ježíši nyní, dnes večer? Říkáte, “Chci Mu důvěřovat.” Pak proč tedy to neudělat nyní? Nehledej pocit. Dívej se na Ježíše. Nehledej nějakou skvělou zkušenost. Dívej se na Ježíše. Nedívej se dovnitř sebe. Není nic uvnitř tebe, co by tě mohlo zachránit. Nedůvěřuj svým vlastním myšlenkám. Důvěřuj samotnému Ježíši. Přijmi Ježíše a On přijme tebe!

Proč ne teď? Proč ne teď?
   Uvěř v Spasitele hned.
Proč ne teď? Proč ne teď?
   Uvěř v Spasitele hned?

Ve světě nenalézáš
   pokoj, když starosti máš;
Pojď ke Kristu, v Něho věř,
   Pokoj a klid nalezneš.

Proč ne teď? Proč ne teď?
   Uvěř v Spasitele hned?
Proč ne teď? Proč ne teď?
   Uvěř v Spasitele hned?
(“Why Not Now?” od Daniel W. Whittle, 1840-1901;
      altered by the Pastor).

Je jednoduché důvěřovat Ježíši. Poslouchej, co řekl Emi Zabalaga, “Hledal jsem pocit nebo nějaký druh zkušenosti, která by dokázala moji víru… nekonečné odmítání Ježíše. Pak jsem se pustil sebe sama a složil se na čekajícího Spasitele.” John Cagan řekl, “Nebyl tam žádný čin nebo vůle mé mysli, ale mého srdce, jednoduchý odpočinek v Kristu, On mě zachránil.” Emi a John dali důvěru v Ježíše. Přijali Jej. To je vše! Modlím se, abys dal dnes večer důvěru v Ježíše. Amen.


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Sólo zpívané před kázáním panem Benjaminem Kincaidem Griffithem:
“A Child of the King” (od Harriet E. Buell, 1834-1910).


NÁSTIN Z

TAK MNOHO KOLIK JEJ PŘIJALO!

AS MANY AS RECEIVED HIM!

od Dr. R. L. Hymerse, ml.

“Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi” (Jan 1:12).

(Jan 2:24, 25; Jeremjáš 17:9; Jan 3:1, 2; 1:11-13; Izajáš 53:3)

I.   Za prvé – popíši, co to znamená přijmout Krista,
Žalm 2:12.

II.  Za druhé – dozvídáme se o moci, kterou nám Bůh dává, abychom
přijali Jeho Syna, Filipským 4:19, 13; Jan 1:11-13.

III. Za třetí – dozvídáme se o novém narození, které nám Bůh dává,
když přijmeme Krista, Jan 1:13.