Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
TŘI DŮKAZY KRISTOVA VZKŘÍŠENÍ

THREE PROOFS OF CHRIST’S RESURRECTION
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, ml.

Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle večer, 1. dubna 2018
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, April 1, 2018

“Vždyť král to všechno zná, a proto také k němu mluvím otevřeně. Jsem přesvědčen, že mu nic z toho není neznámo. Vždyť se to neudálo někde v ústraní” (Skutky 26:26).


Ve 26. kapitole Skutků Lukáš potřetí zaznamenává svědectví o Pavlově obrácení. Důvodu, proč jej Lukáš zaznamenal třikrát je jednoduché rozumět. Kromě Kristovy smrti a vzkříšení není události v dějinách křesťanství, která je důležitější než obrácení apoštola Pavla.

Pavel byl uvězněn, protože kázal,

“… měli s ním spory o nějakého zemřelého Ježíše, o němž Pavel tvrdil, že je živ” (Skutky 25:19).

A nyní Pavel stál s rukama svázanýma řetězy, před králem Agripou. Agripa sám byl žid, takže Pavel bránil to co kázal na základě starozákonních proroctví o Kristově vzkříšení. Pavel také bránil sám sebe tím, že říkal, že král Agripa už věděl o ukřižování a vzkříšení Krista. Ukřižování a vzkříšení se odehrály téměř o třicet let dříve. Každý žid o tom věděl, včetně krále Agripy. Pavel řekl:

“…král všechno zná, a proto také k němu mluvím otevřeně. Jsem přesvědčen, že mu nic z toho není neznámo. Vždyť se to neudálo někde v ústraní” (Skutky 26:26).

“Tato věc se neudála někde v ústraní.” To bylo běžné vyjádření v řeckém jazyce o tom dni. Komentář Dr. Gaebeleine říká:

Ježíšova služba byla široce známa v Palestině a Agripa o tom slyšel. Ježíšova smrt a vzkříšení byly dostatečně dosvědčeny a křesťanské evangelium bylo nyní vyhlašováno po tři desetiletí. Jistě král o těchto věcech věděl, “protože se to neudálo někde v ústraní” (The Expositor’s Bible Commentary, Frank E. Gaebelein, D.D., General Editor, Zondervan Publishing House, 1981, volume 9, p. 554; note on Acts 26:25-27).

Mnoho lidí si v této době myslí, že Kristovo vzkříšení byla mlhavá událost,o které vědělo jen několik nevzdělaných rybářů. Ale nic nemůže být dále od této pravdy! O vzkříšení Krista věděl každý žid v Izraeli a mluvilo se o něm po celém římském světě téměř třicet let! Vzkříšení Krista nebylo drženo v tajnosti!

“Vždyť se to neudálo někde v ústraní” (Skutky 26:26).

Dr. Lenski řekl:

Všechno co bylo řečeno o Ježíšovi se stalo v hlavním městě národa a byli zapojeni Sanhedrin a [římský guvernér] Pilát a Ježíš byla národní postava, jejíž sláva naplnila dokonce okolní země. “Ne v ústraní”… žádná neznámá malá věc, o které nikdo nic neví, ale věc, která je tak velká a životně důležitá, tak veřejná a daleko zasahující, že [král] Agripa byl povinen jí věnovat svoji plnou královskou pozornost (R. C. H. Lenski, D.D., The Interpretation of the Acts of the Apostles, Augsburg Publishing House, 1961 edition, p. 1053; note on Acts 26:26).

“Vždyť se to neudálo někde v ústraní” (Skutky 26:26).

Kristovi nepřátelé měli tři desetiletí, aby dokázali, že On nevstal z mrtvých. A přesto selhali. Nehledě na to, jak usilovně se o to snažili, nepřátelé neuměli dokázat, že Ježíš po svém ukřižování zůstal mrtev.V době, kdy Pavel mluvil ke králi Agripovi, tisíce žídů a desetitisíce pohanů prohlašovalo: “Kristus vstal z mrtvých.”

Vzkříšení Krista je základem křesťanství. Pokud by Ježíšovo tělo nevstalo z hrobu, není zde základ pro křesťanskou víru. Sám apoštol Pavel řekl:

“A jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná, a klamná [bezcenná] je i vaše víra” (I. Korintským 15:14).

Není divu, že Kristovi nepřátelé tak usilovali vyvrátit Jeho vzkříšení! A přesto všichni selhali. Nesouhlasím s Gregem Lauriem ohledně mnoha témat, ale souhlasím s ním o vzkříšení Krista. Greg Laurie udal tří důvody, proč Kristovi nepřátelé selhali – tři důvody pro vzkříšení Ježíše Krista z mrtvých (Greg Laurie, Why the Resurrection? Tyndale House Publishers, 2004, pp. 13-24). Budu je parafrázovat.

“Vždyť se to neudálo někde v ústraní” (Skutky 26:26).

I. Za prvé – prázdný hrob.

Prvním důkazem vzkříšení Ježíše je prázdný hrob. Skutečnost, že Ježíšův hrob byl prázdný tři dny poté, co zemřel, je jedním z velkých důkazů Jeho vzkříšení. Všichni autoři čtyř evangelií jsou ve shodě, že Kristův hrob byl prázdný tři dny poté, co zemřel. Mnoho dalších svědků také ověřilo skutečnost prázdného hrobu.

Nejstarším útokem proti Kristovu vzkříšení bylo, že někdo ukradl Ježíšovo tělo. Velekněží

“…dali vojákům značné peníze s pokynem: “Řekněte, že jeho učedníci přišli v noci a ukradli ho, když jste spali… Vojáci vzali peníze a udělali to tak, jak se jim řeklo. A ten výklad je rozšířen mezi židy až podnes” (Matouš 28:12-15).

Ale tento argument nepřesvědčil mnoho lidí. Selský rozum ti řekne, že učedníci neukradli Jeho tělo a nepředstírali, že byl vzkříšen. O tři dny dříve šlo učedníkům o život, když byl Kristus uvězněn a ukřižován. Je vysoce nepravděpodobné, že tito bojácní muži by měli dost odvahy na to, aby ukradli Ježíšovo tělo – a potom začali statečně kázat, že vstal z mrtvých – a přitom riskovali svůj život! Ne, to je extrémně nepravděpodobný argument! Skutečnosti jednoduše do sebe nezapadají. Učedníci se schovávali v místnosti se zavřenými dveřmi, “ze strachu před Židy” (Jan 20:19). Byli ohromeni. Nevěřili, že by mohl být vzkříšen. Nikdo z Kristových následovníků zkrátka neměl tu víru a kuráž stanout proti mocné římské vládě a ukrást Kristovo tělo. To je psychologický moment strachu, který nemůže být přehlédnut.

Jediní další podezřelí, kteří mohli ukrást Kristovo tělo, byli Jeho nepřátelé. Problém této teorie je ten, že Kristovi nepřátelé neměli žádný motiv vyloupit Jeho hrob. Velekněží a další náboženští vůdci vydali Krista na smrt, protože ohrožoval jejich náboženský systém a způsob života. Poslední věcí, kterou chtěli tito muži bylo, aby si lidé mysleli, že Kristus znovu ožil! Proto tito náboženští vůdci dělali vše, aby eliminovali jakýkoliv možnost Jeho vzkříšení. Matoušovo evangelium nám říká, že šli k římskému guvernérovi, pontskému Pilátovi,

“a řekli: “Pane, vzpomněli jsme si, že ten podvodník řekl ještě za svého života: ,Po třech dnech budu vzkříšen.’ Dej proto rozkaz, ať je po tři dny hlídán jeho hrob, aby nepřišli jeho učedníci, neukradli ho a neřekli lidu, že byl vzkříšen z mrtvých, to by pak byl poslední podvod horší než první” (Matouš 27:63-64).

Pilát jim řekl, aby postavili hlídky a zajistili hrob “tak jak je to jen možné” – dejte hrob hlídat, jak uznáte za dobré (Matouš 27:65). Zapečetili kámen a postavili k hrobu stráž (Matouš 27:66). Překvapivě to vypadá, že tito velekněží a náboženští vůdci byli více přesvědčeni o vzkříšení Krista, než byli Jeho vlastní učedníci!

Pravdou je, že náboženští vůdci udělali extrémní opatření, aby ochránili Kristovo tělo před krádeží. Chtěli prokázat, že Kristův slib, že vstane z mrtvých byla lež. Náboženští vůdci dělali vše, co mohli, aby eliminovali jakékoli zvěsti o tom, že Kristus vstal z mrtvých. Ukrást tělo - to by byla poslední věc, kterou by Jeho nepřátelé udělali.

A pokud by i ukradli tělo, tak by je nepochybně ukázali, když učedníci začali kázat Jeho vzkříšení. Ale Kristovi nepřátelé nikdy neukázali Jeho tělo. Proč? Jednoduše proto, že žádné tělo nemohli ukázat! Hrob byl prázdný! Kristus vstal z mrtvých!

“Vždyť se to neudálo někde v ústraní” (Skutky 26:26).

Prázdný hrob je prvním důkazem Kristova vzkříšení z mrtvých, ale důkazů je více!

II. Za druhé - zprávy očitých svědků.

Když byl Ježíš ukřižován, byli Jeho učedníci zoufalí. Jejich víra byla zničena. Neměli žádnou naději, že Jej znovu uvidí živého. Pak Ježíš přišel,

“postavil se uprostřed nich a řekl: “Pokoj vám” (Jan 20:19).

Učedníci Jej viděli živého znovu a znovu.

“jim také po svém umučení mnoha způsoby prokázal, že žije, po čtyřicet dní se jim dával spatřit” (Skutky 1:3).

Apoštol Pavel řekl, že Kristus byl vzkříšen,

“ukázal se Kéfasovi [Petrovi], potom dvanácti. Poté se ukázal více než pěti stům bratří najednou…Pak se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům. Naposledy se ukázal i mně” (I. Korintským 15:5-8).

Dr. John R. Rice řekl:

Uvaž, jak přemáhající bylo toto svědectví doslova stovek lidí, kteří viděli Ježíše po Jeho vzkříšení, někteří z nich znovu a znovu po dobu čtyřiceti dní! [Skutky 1:3]. Pravidlo Bible bylo “ústy dvou nebo tří svědků.” Zde byly stovky svědků. Mnoho mužů bylo odsouzeno k smrti na základě svědectví jednoho nebo dvou očitých svědků.
     Jen dvanáct měsíců je požadováno na soudní porotě, aby rozhodla důležitý případ. Zde doslova stovky očitých svědků souhlasilo, že Ježíš vstal z mrtvých. Ani jeden člověk se nikdy neukázal, aby řekl, že viděli Jeho mrtvé tělo po třetím dnu, ani neodporovali žádnému důkazu.
     Svědectví těchto svědků – očitých svědků, svědků, kteří byli v kontaktu se Spasitelem, dotýkali se Ho, cítili stopy hřebů v Jeho rukou a nohou, viděli Jej jíst, byli s Ním v těsném kontaktu čtyřicet dní – toto svědectví bylo silnějším důkazem, než jakýkoliv případ před Nejvyšším Soudem v USA nebo před jakýmkoliv jiným soudem na světě…Důkaz je tak přemáhající, že jen ti, kteří nechtějí věřit a neprozkoumají důkaz, to odmítají. Není divu, že Bible prohlašuje, že Ježíš “jim také po svém umučení mnoha způsoby prokázal, že žije,” Skutky 1:3 (John R. Rice, D.D., The Resurrection of Jesus Christ, Sword of the Lord Publishers, 1953, pp. 49-50).

“Vždyť se to neudálo někde v ústraní” (Skutky 26:26).

Prázdný hrob a stovky očitých svědků jsou silnými důkazy o Kristově vzkříšení z mrtvých. Ale je zde více důkazů.

III. Za třetí – umučení apoštolů.

Pokud vzkříšení byla lež, proč každý z apoštolů prošel skrze tak mnoho utrpení, když to prohlašoval? Apoštolové nejenže stále kázali vzkříšení Krista, oni dokonce raději zemřeli, než aby to zapřeli! Když čteme církevní dějiny zjišťujeme, že každý jednotlivý apoštol [s výjimkou Jana – který byl mučen a dán do vyhnanství] zemřeli strašnou smrtí, protože kázali, že Kristus vstal z mrtvých. Dr. D. James Kennedy řekl:

     Toto je životně důležitá skutečnost. V dějinách psychologie nikdy nebylo známo, že by se člověk chtěl vzdát pro lež. Podivoval jsem se, proč to bylo, že Bůh dovolil apoštolům a všem prvním křesťanům projít skrze takové utrpení, taková ohromná, neuvěřitelná utrpení…máme věrnost těchto svědků, z nichž většina zapečetila své svědectví svojí krví…? Paul Little řekl: “Lidé zemřou proto, co věří, že je pravda…Ale nezemřou proto, co ví, že je lež” (D. James Kennedy, Ph.D., Why I Believe, Thomas Nelson Publishers, 2005 edition, p. 47).

Tito muži zemřeli, protože řekli, že byli svědky Kristova vzkříšení z mrtvých:

Petr – byl těžce bičován a potom ukřižován hlavou dolů.
  Ondřej – byl ukřižován na kříži ve tvaru písmene X.
    Jakub Zebedeův – byl sťat.
      Jan – byl dán do kotle s vařícím olejem a potom
      vyhoštěn na ostrov Patmos.
        Filip – byl bičován a potom ukřižován.
          Bartholoměj – byl zaživa stáhnut z [kůže] a pak ukřižován.
            Matouš – byl sťat.
              Jakub, bratr Pána – byl shozen z vršku chrámu
                a pak zbit k smrti.
                Tadeáš – byl usmrcen šípy.
                  Marek – byl uvláčen k smrti.
                    Pavel – byl sťat.
                      Lukáš – byl pověšen na olivovník.
                        Tomáš – byl ubodán oštěpy a vhozen
                          do plamenů pece.
(The New Foxe’s Book of Martyrs, Bridge-Logos Publishers,
      1997, pp. 5-10; Greg Laurie, Why the Resurrection?
      Tyndale House Publishers, 2004, pp. 19-20).

Tito muži prošli hrozným utrpením a zemřeli hroznou smrtí, protože hlásali, že Kristus vstal z mrtvých. Lidé neumírají pro něco, co neviděli! Tito muži viděli Krista poté, co vstal z hrobu! Proto je mučení ani samotná smrt nemohly zastavit hlásat “Kristus vstal

z mrtvých!”

Petr Ho viděl u břehu toho,
jedl s Ním u moře zde.
Ježíš řekl ústy, co zemřou:
“Petře, zdalipak miluješ mne?”
Ten, co byl mrtev, živ je zas!
Ten, co byl mrtev, živ je zas!
Zlámány silné ledové spáry smrti.
Ten, co byl mrtev, živ je zas!
   (“Alive Again” by Paul Rader, 1878-1938).

Tito muži byli proměněni z nevěřících zbabělců v nebojacné mučedníky – protože viděli Krista poté, co vstal z hrobu!

Tomáš Ho spatřil v místnosti té,
Mistře a Pane Ho zval.
Prsty vložil do Jeho ran,
které hřeb a meč rozbodal.
Ten, co byl mrtev, živ je zas!
Ten, co byl mrtev, živ je zas!
Zlámány silné ledové spáry smrti.
Ten, co byl mrtev, živ je zas!
   (Paul Rader, ibid.).

Jak si přeji, aby se naše církve opět naučily zpívat tu velkou píseň od Paula Radera! Pokud mi napíšete a budete to chtít, pošlu vám tu hudbu. Napište Dr. R. L. Hymersu, ml., P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015 – a vyžádejte si hudbu od Paula Radera - píseň “Alive Again.”

Mohli bychom naskládat dokonce více důkazů pro Kristovo vzkříšení, ale nepřesvědčilo by vás to. Někteří lidé, kteří viděli Krista poté, co vstal z mrtvých stále “pochybovali” (Matouš 28:17). Musíte přijít ke Kristu vírou. Kristus před svým vtělením řekl:

“Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem” (Jeremjáš 29:13).

“Srdcem věříme k spravedlnosti” (Římanům 10:10).

Setkal jsem se se vzkříšeným Kristem v 10:30 dopoledne dne 28. září 1961 v posluchárně Biola College (nyní Univerzita) poté, co jsem slyšel kázání od Dr. Charlese J. Woodbridge, který opustil v roce 1957 Fuller Theological Seminary kvůli vznikajícímu liberalismu (viz Harold Lindsell, Ph.D., The Battle for the Bible, Zondervan Publishing House, 1978 edition, p. 111). A ty můžeš také poznat vzkříšeného Krista – pokud Jej chceš poznatnatolik, abys “se snažil projít úzkými dveřmi” (Lukáš 13:24). Když přijdeš ke Kristu, tak jsou tvé hříchy usmířeny a očištěny Jeho krví – a ty jsi znovuzrozen Jeho vzkříšením z mrtvých. Je mojí modlitbou, abys brzy přišel ke Kristu! Amen.


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Sólo zpívané před kázáním panem Benjaminem Kincaidem Griffithem:
“In Christ Alone” (od Keith Getty, Stuart Townend, 2001).


NÁSTIN Z

TŘI DŮKAZY KRISTOVA VZKŘÍŠENÍ

THREE PROOFS OF CHRIST’S RESURRECTION

od Dr. R. L. Hymerse, ml.

“Vždyť král to všechno zná, a proto také k němu mluvím otevřeně. Jsem přesvědčen, že mu nic z toho není neznámo. Vždyť se to neudálo někde v ústraní” (Skutky 26:26).

(Skutky 25:19; I. Korintským 15:14)

I.   Za prvé – prázdný hrob, Matouš 28:12-15; Jan 20:19;
Matouš 27:63-64, 65, 66.

II.  Za druhé – zprávy očitých svědků, Jan 20:19; Skutky 1:3;
I. Korintským 15:5-8.

III. Za třetí – umučení apoštolů, Matouš 28:17;
Jeremjáš 29:13; Římanům 10:10; Lukáš 13:24.