Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
BITÍ, TUPENÍ, HANBA A PLIVÁNÍ

THE SMITING, PLUCKING, SHAME AND SPITTING
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, ml.

Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Lo s Angeles
neděle večer, 25. březen 2018
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, March 25, 2018

“Nastavuji záda těm, kteří mě bijí, a své líce těm, kdo rvou mé vousy, neukrývám svou tvář před potupami a popliváním” (Izajáš 50:6).


To je třetí z oddílů v Izajáši, který tak dokonale prorokoval o utrpení Krista. K tomuto textu, kromě jiných, Ježíš učinil odkaz, když řekl svým učedníkům:

“Hle, jdeme do Jeruzaléma a na Synu člověka se naplní všechno, co je psánou u proroků. Neboť bude vydán pohanům a budou se mu posmívat a tupit ho a plivat na něj, zbičují ho a zabijí: a třetího dne vstane” (Lukáš 18:31-33).

Pozoruhodné proroctví z Izajáše 50:6 se nemůže odkazovat na nikoho jiného než na Ježíše. Bylo doslova naplněno Pánem Ježíšem Kristem.

“Nastavuji záda těm, kteří mě bijí, a své líce těm, kdo rvou mé vousy, neukrývám svou tvář před potupami a popliváním” (Izajáš 50:6).

Dnes večer uvedu tři velké pravdy z tohoto textu.

I. Za prvé - Ježíš “dal” sebe sama těmto mučitelům!

Dr. Strong (číslo 5414) nám říká, že řecké slovo “nâthan” znamená “dát.” Opravdu, Ježíš “dal” svá záda těm, kteří ho bili. On “dal” svou tvář těm, kteří mu rvali vousy. On “dal” svou tvář k “hanbě a poplivání.” Ježíš řekl:

“Dávám svůj život…Nikdo mi ho nebere, ale já jej dávám sám od sebe” (Jan 10:17-18).

Znovu v zahradě Getsemane, když Jej přišli zatknout, řekl Ježíš Petrovi:

“Či myslíš, že bych nemohl poprosit svého Otce, a poslal by mi ihned víc než dvanáct legií andělů? Ale jak by se potom naplnila Písma, že to tak musí být?” (Matouš 26:53-54).

Dokonce když přišli vojáci, aby Jej odvlekli, mohl Ježíš zavolat 72,000 andělů, aby jej ochránili. Ale On dobrovolně odmítl to udělat. Ano, Spasitel “dal” svá záda a své tváře těm, kteří ho “bili.” On “dal” sebe sama těmto utrpením, aby se naplnil Jeho záměr pro který přišel na tuto zemi, aby zachránil Svůj lid, aby vykoupil ty všechny, kteří přijdou k Němu. On

dal sám sebe jako výkupné za všechny” (I. Timoteova 2:6).

On

vydal sám sebe za naše hříchy, aby nás vysvobodil z nynějšího zlého věku” (Galatským 1:4).

On

obětoval se za nás, aby nás vykoupil ze všeho hříchu” (Titus 2:14).

On řekl:

“Dávám svůj život…Nikdo mi ho nebere, ale já jej dávám sám od sebe” (Jan 10:17-18).

On dal sebe sama, aby byl mučen, zostuzen a ukřižován, protože tě miluje! Řekl:

“Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele” (Jan 15:13).

Ježíš sestoupil z trůnu nebe kvůli tomuto: aby dal svůj život svým mučitelům a vydal se hanbě, abychom my mohli žít! Ó, jaká myšlenka! Říká: “Dal jsem svá záda, těm, kteří mě bili, protože tě miluji. Dal jsem své tváře těm, kteří mi vyrvali vousy, protože jsem věděl, že to je jediný způsob, jak tě mohu zachránit. Dal jsem svou tvář k hanbě a poplivání, abych zachránil tvou tvář od hanby na posledním soudu!” On položil svůj život, protože tě miluje a je tvůj přítel! “Ježíš je Přítel Hříšných!” Postavte se a zpívejte to!

Pohleď, jak trpělivě Ježíš obstál jen,
   Ježíš, to je přítel hříšných,
přítel hříšných, přítel hříšných,
   On ti volnost dá!
(“Jesus is the Friend of Sinners,” od John W. Peterson, 1921-2006).

“Nastavuji svá záda těm, kteří mě bijí, a své líce těm, kdo rvou mé vousy, neukrývám svou tvář před potupami a popliváním” (Izajáš 50:6).

II. Za druhé - Ježíš “dal” sebe sama těm mučitelům, aby uzdravil tvou duši od hříchu!

On “dal [Svá] záda těm, kteří ho bijí.” Neberte to na lehkou váhu! Bible říká:

“Tehdy dal Pílát Ježíše zbičovat” (Jan 19:1).

Spurgeon řekl:

Pilát, guvernér, povolil krutý proces bičování…řemen…byl vyroben ze šlach hovězího dobytka…v něm byly zakrouceny kousky kostí z ovcí, aby každý úder mohl efektivněji roztrhnout ubohé chvějící se maso, které bylo roztrháno hroznými údery. Bičování byl takový trest, že to bylo všeobecně považováno za tak hrozné jako sama smrt, a opravdu, mnoho lidí zemřelo, když tomu byli vystaveni, nebo krátce poté. Náš požehnaný zachránce dal svá záda těm, kteří ho bili a [oni] tam udělali hluboké [rány]. Jaký výjev utrpení! Jak se na to můžeme dívat? (C. H. Spurgeon, “The Shame and Spitting,” The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, 1972 reprint, volume XXV, p. 422).

“Nastavuji záda těm, kteří mě bijí, a své líce těm, kdo rvou mé vousy, neukrývám svou tvář před potupami a popliváním” (Izajáš 50:6).

Proč jsi dal svá záda těm, kteří tě bili, Ježíši? Znovu je to Izajáš, který nám dává odpověď:

“jeho jizvami jsme uzdraveni” (Izajáš 53:5).

Těmi “jizvami” na Jeho zádech jsou uzdraveny naše duše od hříchu! Apoštol Petr to velmi objasnil, když řekl:

“On na svém těle vzal naše hříchy, na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti: jeho rány nás uzdravily” (I. Petrova 2:24).

Naše duše, které jsou roztrhány a zničeny hříchem, mohou být uzdraveny jizvami, které Ježíš nesl!

Velké zástupy za Ním přišly, když byl u Tiberiadského jezera

“a on všechny nemocné uzdravil” (Matouš 12:15).

Tak jak je Ježíš uzdravil, tak může uzdravit i tvé hříšné srdce - “nejúskočnější ze všeho” (Jeremjáš 17:9). Charles Wesley ve své velké vánoční písni “Hark, the Herald Angels Sing,” řekl, že Kristus “Byl vzkříšen s uzdravením…narodil se, aby pozvedl syny země, narodil se, aby jim dal druhé narození.” Přijď k Ježíši a rány hříchu ve tvé duši budou uzdraveny Jeho jizvami a narodíš se znovu!

III. Za třetí - Ježíš “dal” sebe sama těm mučitelům jako náhradu za tebe, hříšníka!

“Nastavuji svá záda těm, kteří mě bijí, a své líce těm, kdo rvou mé vousy, neukrývám svou tvář před potupami a popliváním” (Izajáš 50:6).

Nic nemůže být jasnější než toto:

“Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech” (Izajáš 53:5-6).

Ježíš procházel všemi těmito mučeními místo tebe, aby tě zachránil od pekelných muk!

“Pak mu plivali do obličeje, bili ho po hlavě, někteří ho tloukli do tváře” (Matouš 26:67).

“Někteří na něj počali plivat, zakrývali mu obličej, bili ho po hlavě a říkali mu: “Prorokuj!” A sluhové ho tloukli do tváře” (Marek 14:65).

“Plivali na něj, brali tu hůl a bili ho po hlavě” (Matouš 27:30).

“Bili ho po hlavě holí, plivali na něj, klekali na kolena a padali před ním na zem” (Marek 15:19).

“Muži, kteří Ježíše hlídali, posmívali se mu a bili ho, zavázali mu oči a ptali se ho: “Hádej, proroku, kdo tě uhodil.” A ještě mnoha jinými slovy ho uráželi” (Lukáš 22:63-65).

“Tehdy dal Pilát Ježíše zbičovat” (Jan 19:1).

“Nastavuji záda těm, kteří mě biji, a své líce těm, kdo rvou mé vousy, neukrývám svou tvář před potupami a popliváním” (Izajáš 50:6).

Joseph Hart to řekl dobře:

Pohleď, jak trpělivě Ježíš obstál jen!
   Na tomto děsuplném místě, pohaněn, uražen.
Ruce Všemocného spoutal, kdo hříchem poražen.
   A pak v stvořitelskou tvář šel plivnout viník ten.
(“His Passion” od Joseph Hart, 1712-1768; altered by Dr. Hymers).

Ježíš prošel vším tímto utrpením. A potom přibili Jeho ruce a nohy na kříž! On prošel vší touto hrůzou a bolestí jako tvůj zástupce. On trpěl a zemřel na kříži na tvém místě, aby zaplatil trest za tvé hříchy a přivedl tě, uzdraveného a čistého k Bohu!

“Vždyť i Kristus dal svůj život jednou pro vždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu” (I Petrova 3:18).

Dr. Isaac Watts řekl:

Hleď, z Jeho hlavy, rukou, nohou,
   žal a láska smíchány se vylévají.
Cožpak bol ten s láskou setkat se mohou,
   a trny bohatou korunu tvořit mají?

Kdybys dal všechny říše světa,
   příliš malý byl by dar ten.
Láska úžasná a Božská ta,
   mou duši, život, vše si vyžádá jen.
(“When I Survey the Wondrous Cross” od Isaac Watts, D.D., 1674-1748).

And William Williams řekl:

Ten velký náklad lidských vin
   na Spasitele vložen byl.
Do žalu, jak do roucha,
   On se pro hříšné ustrojil.
Pro hříšné se ustrojil.
   (“Love In Agony” od William Williams, 1759).

Emi Zabalaga se narodila v naší církvi. Přicházela na každou bohoslužbu. Ale to z ní neudělalo křesťanku. Byla hříšníkem od přirozenosti jako každý jiný. Bojovala se svým hříchem a se sebou samotnou. Ale jednoho dne přišla na konci mého kázání dopředu. Poklekla a vložila důvěru v Krista! Poslechněte si co řekla:

“Můj hřích se rozpínal jako bezedný oceán. Už jsem to nemohla vydržet. Musela jsem mít Krista! Musela jsem mít Jeho krev! Poklekla jsem na kolena a dala důvěru v samotného Ježíše. Bůh mě vytrhl z modly mých pocitů, psychoanalýzy a touhy po ujištění. Opustila jsem je a zhroutila jsem se do paží Spasitele. Místo toho, abych se obávala dalšího falešného obrácení, nebo abych se dívala dovnitř sebe a kontrolovala své pocity jako jsem vždy předtím dělala, jsem se podívala na Krista vírou. Žijící Kristus mě zachránil. On smyl můj hřích Jeho vzácnou krví. Sňal těžké břemeno hříchu. Ježíš pohltil Boží hněv, který mě měl poslat do pekla. On odpustil všechen můj hřích. Můj záznam je orazítkován “nevinen” Jeho vlastní krví. On je můj obhájce, můj zachránce, můj hrdina a můj Pán! Mohu jen říci s apoštolem Pavlem: “Bohu buď dík za Jeho nevyslovitelný dar – Ježíše.”

Kristus je tvůj zástupce. On zemřel na tvém místě – aby zaplatil za tvůj hřích. Velký Spurgeon řekl: “Jiní mohou kázat něco jiného, ale co se týká této kazatelny, odtud by se vždy měla ozývat oběť Krista!”

Ježíš zaplatil za tvůj hřích-vinu Svým utrpením a smrtí na kříži! Přijď k Ježíši a On odpustí tvé hříchy a spasí tvoji duši! Kéž můžeš říci celým svým srdcem:

Já už kráčím, Pane.
   Kráčím k Tobě jen!
Obmyj mne, očisti v krvi, co kane,
   kde Golgatský pahorek ten.
(“I Am Coming, Lord” od Lewis Hartsough, 1828-1919).


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Sólo zpívané před kázáním panem Benjaminem Kincaidem Griffithem:
“My Jesus, I Love Thee” (od William R. Featherstone, 1842-1878).


NÁSTIN Z

BITÍ, TUPENÍ, HANBA A PLIVÁNÍ

THE SMITING, PLUCKING, SHAME AND SPITTING

od Dr. R. L. Hymerse, ml.

“Nastavuji svá záda těm, kteří mě bijí, a své líce těm, kdo rvou mé vousy, neukrývám svou tvář před potupami a popliváním” (Izajáš 50:6).

(Lukáš 18:31-33)

I.   Za prvé - Ježíš “dal” sebe sama těmto mučitelům! Jan 10:17-18;
Matouš 26:53-54; I. Timoteova 2:6; Galatským 1:4; Titus 2:14;
Jan 15:13.

II.  Za druhé - Ježíš “dal” sebe sama těm mučitelům, aby uzdravil tvou duši od hříchu! Jan 19:1; Izajáš 53:5; I. Petrova 2:24; Matouš 12:15;
Jeremjáš 17:9.

III. Za třetí – Ježíš “dal” sebe sama těm mučitelům jako náhrada za tebe,
hříšníka! Izajáš 53:5-6; Matouš 26:67; Marek 14:65; Matouš 27:30;
Marek 15:19; Lukáš 22:63-65; Jan 19:1; I. Petrova 3:18.