Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
PETR – ZAVOLANÝ, USVĚDČENÝ A OBRÁCENÝ

PETER – CALLED, CONVICTED AND CONVERTED
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, ml.

Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle večer, 18. Března 2018
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, March 18, 2018


Petrovo celé jméno bylo Šimon Petr. Někdy jej Ježíš jednoduše nazýval “Šimon,” jak to také dělá v našem textu.

“Šimone, Šimone, hle, satan si vyžádal, aby vás tříbil jako pšenici. Prosil jsem ale za tebe, aby tvá víra neselhala. Až se jednou obrátíš, posiluj své bratry” (Lukáš 22:31-32).

Zeptejte se průměrného kazatele, kdy se Petr obrátil. Zeptejte se! Udělejte to! Téměř všichni řeknou, že Petr se obrátil, když ho Kristus zavolal, aby Jej následoval (Matouš 4:19). Někteří by mohli říci, že Petr se obrátil, když řekl: “Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha,” a Ježíš odpověděl: “tohle ti totiž nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích” (Matouš 16:16, 17). Ale žádný z těchto příkladů neukazuje na Petrovo obrácení. Kdyby se Petr obrátil následováním Ježíše, tak by to bylo spasení ze skutků – takže toto nemůže být Petrovo obrácení. Pokud by se Petr obrátil, když vyznal Ježíše jako Krista, Božího Syna, tak to by bylo obrácení doktrinální vírou, osvícením. Démoni věděli, co bylo zjeveno Petrovi, protože čteme: “Z mnohých vycházeli démoni s křikem: “Ty jsi Boží Syn...věděli totiž, že je Mesiáš” (Lukáš 4:41). Takže Petrovo porozumění nebylo lepší než porozumění démona! Po pečlivém prostudování jsme nuceni říci, že Petr ještě nebyl obrácený. Klopýtal a snažil se být křesťanem, aniž by se obrátil.

Jaký obraz máme v Petrovi o tak mnoha evangelikálech v dnešní době? Jako Petr klopýtají dokola – a zkouší následovat Krista! Mají nějaké vědomí o tom, kdo je Kristus, ale nejsou o nic více obráceni, než byl Petr před nedělním velikonočním večerem! Také mnoho kazatelů není obrácených! Zkouší následovat Krista. Vědí, že On je Boží syn. Ale jsou slepí ke skutečnosti obrácení. Myslím si, že to je jeden z hlavních důvodů, že v dnešní době je tak málo kázání evangelia. Mnoho pastorů ztrácí svůj čas tím, že zkouší učit neobrácené lidi tomu, jak žít křesťanský život! Komické! Jak může člověk, který je “mrtvý v hříších” žít křesťanský život? (Efezským 2:1, 5).

Mnoho kazatelů se obává, že někdo jiný bude kázat evangelium jejich lidem! Bylo mi určeno, že mám kázat evangelium v jedné církvi na Jihu. Byl Den matek. Myslel jsem si, že řeknu jen pár tichých slov, abych nikoho nerušil, protože jsem byl v církvi hostem. Myslel jsem si, že řeknu jen svědectví o obrácení své vlastní matky. Mluvil jsem jen asi 12 minut. Řekl jsem, jak moje drahá matka dala důvěru Ježíši a byla spasena. Z reakce shromáždění byste si mysleli, že jsem kázal dvě hodiny o pekle! Pastor a jeho manželka doslova utekli, ani si dokonce se mnou nepotřásli rukou. Příslušníci té církve se postavili a podívali se na moji manželku a na mě, jako bych vyučoval nějakou divnou novou doktrínu, kterou nikdy neslyšeli! Nakonec přišla jedna starší žena a potřásla si se mnou rukou. Usmála se a řekla: “To bylo nádherné kázání. Takové kázání jsem neslyšela celé roky!” A přitom to vůbec nebylo kázání! Bylo to jen krátké 12 minutové svědectví o obrácení mé milované matky!

Když jsme s manželkou odjížděli, pomyslel jsem si: “Je to skutečně tak špatné? Zde jsme na hlubokém Jihu v nezávislé fundamentální baptistické církvi a oni byli vyvedeni z míry a “naprosto ohromeni” jednoduchým příběhem o obrácení mé matky!

V další fundamentální baptistické církvi jsem řekl krátké svědectví o svém vlastním obrácení. Poté se jedna starší žena zeptala mé manželky, jestli bych mohl vést jejího starého manžela ke Kristu. Moje manželka navrhla, že by měla požádat svého vlastního pastora, aby vedl toho muže k Ježíši. Ta žena řekla: “Ó, on by to neudělal. Žádala jsem ho mnohokrát. Myslím si, že se bojí, že by mého manžela znepokojil.”

Je to skutečně tak špatné, Dr. Hymersi? Ó ano! Je to opravdu hrozné! Dokonce i ti nejlepší pastoři hovoří pořád dokola, nehlasně vyslovují slova, s žádnou dojímavostí, žádnými emocemi, žádným soucitem – jednoduše vyplňují půl hodinu nedělního rána, nabírají lžící řídkou kojeneckou stravu a chtějí tak nasytit hladovějící duše! Průměrný evangelikální pastor mluví jako polomrtvý episkopální kněz. Naši baptističtí pastoři nejsou lepší. Lidé zavírají oči a usínají během takzvaných “výkladových” kázání. Tito pastoři nenabízejí žádné výzvy pro mladé lidi a žádnou naději ztraceným. Takoví pastoři nejsou nic více, než strážci muzeí! Nic více, než duchovní pohřebáci! Bože pomoz nám! Naše církve neumírají – ony jsou již mrtvé! Kdo v těchto dnech káže evangelium krve? Kdo burácí: “Musíte se znovuzrodit”? Kdo se dnes odvažuje postavit za poselství kříže a obrácení hříšníků? Některé dámy ve středním věku v církvi by to možná nerady slyšely! Ó, nesmíme rušit tyto dámy! A tak naši mladí lidé utíkají z církví jako krysy, opouštějící potápějící se loď!

Jsem přesvědčen, že naše církve nikdy nebudou mít vliv na náš národ bez starobylých evangelizačních kázání! Naše církev je naplněna mladými vysokoškoláky! Káži o hříchu – o pekle – a opravdovém obrácení každou neděli! Mladí lidé ze světa jsou uchváceni! Nikdy neslyšeli nic takového! A my máme mezi nimi mnoho obrácených. V posledních několika týdnech jsme měli několik obrácených – a byli to mladí lidé z nekřesťanského prostředí.

Jeden ze způsobů, jak se můžeme poučit o skutečných obráceních je studovat obrácení v Bibli. Udělám to tento večer. Budeme přemýšlet o obrácení Šimona Petra. Petr byl jedním z největších křesťanů všech dob. Ale jak se obrátil? Jak se stal křesťanem?

I. Za prvé - Petr byl zavolán.

Evangelium Matouše říká:

“Když procházel podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona, zvaného Petr, a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře: byli totiž rybáři. Řekl jim: “Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.” Oni hned zanechali sítě a šli za ním” (Matouš 4:18-20).

To bylo dost jednoduché! Nebo to tak vypadalo. Ihned zanechali své rybářské sítě a následovali Krista. Proč to bylo pro Petra tak jednoduché? Bible říká:

“Tvůj lid se dobrovolně nabídne, až se tvá síla ukáže” (Žalm 110:3).

Ti, které Bůh vyvolil k záchraně, jsou vyzváni udělat první krok, tak jak to udělal Petr.

Právě když jsem psal tuto větu, tak mi moje manželka přinesla pohlednici z garáže. Ihned jsem ji poznal. Byla na ní fotografie z mé první církve v Huntington Park. Bylo to orazítkované poštou v pozdních padesátých létech dvacátého století, předtím, než jsem se obrátil. Pohlednice byla od superintendenta nedělní školy, paní Bockerové. Napsala:

Drahý Bobe,

doufám, že nejsi nemocný, jako je nemocných mnoho z našich lidí. Chybíte nám, tak se prosím vraťte, ať už je jakýkoliv důvod, že jste se tu dlouho neobjevili mezi námi.

       paní Bockerová

Tato dobrá žena mě zkoušela přimět, abych se vrátil do církve. Byl jsem tehdy jen dospívající, dělající hlouposti. Ale všiml jsem si data na pohledu. Jen o několik měsíců později už byste nemohli udělat nic, abyste mě udrželi mimo církev. K čemu došlo v těchto několika měsících? Mohu jen říci, že Bůh mě zavolal účinným voláním. Dobrovolně jsem se nabídl, když se Jeho síla ukázala.

“Tvůj lid se dobrovolně nabídne, až se tvá síla ukáže” (Žalm 110:3).

Když mě Bůh přitáhl, nepotřeboval jsem paní Bockerovou ani nikoho jiného, aby mě zkoušel dostat zpět do církve. Když mě Boží moc přitáhla, nemohli jste mě udržet mimo církev ani párem volů!

A takto to bylo i s Petrem. Ještě nebyl spasen. Ale to jsem nebyl ani já, když mi paní Bockerová poslala pohlednici. Boží síla mě přiměla chtít – a tak to bylo i s Petrem. Byl stále tak ztracen jako jsem byl já, ale Bůh způsobil, že chtěl následovat Ježíše. A tak Petr ihned opustil své rybářské sítě a následoval Ježíše. Ale stále to neznamenalo, že byl spasen.

Divili jste se někdy, proč někteří mladí lidé, které přivedeme do církve přijdou tak rychle? Je to kvůli tomu, že Boží síla je přivedla dovnitř. Ale neznamená to, že už jsou zachráněni. Ježíš řekl: “Neboť mnozí jsou pozváni, ale málokdo bude vybrán” (Matouš 20:16; 22:14). Bůh volá mnohé. On tě tento večer zavolal. Dali jste nám svoje jméno a telefonní číslo. Proto jsme poslali auto, abychom vás vyzvedli. “Neboť mnozí jsou pozváni” – právě jako ty jsi byl pozván. “Ale málokdo je vybrán.” Nerozumím tomu všemu. Ale vím z dlouhodobé zkušenosti, že pokud jsi jedním z Božích vyvolených, tak On tě přitáhne a udrží tě zde tak dlouho, až se obrátíš! Pokud nejsi jedním z Božích vyvolených, tak dříve nebo později opustíš církev – protože “neboť mnozí jsou pozváni, ale málokdo bude vybrán”!

Spasen milostí,
   za to jen prosím.
Ježíš zemřel za náš hřích,
   za hřích můj veškerý.
(“Grace! ‘Tis a Charming Sound,” Philip Doddridge, 1702-1751;
      chorus altered by Dr. Hymers).

II. Za druhé - Petr byl usvědčen.

Přeskakuji ty tři roky, kdy Petr následoval Ježíše. Petr měl během těchto tří let mnoho zkušeností. Ale jediná věc, která měla skutečně vliv na jeho život bylo jeho vyznání toho, kým je Ježíš. Zmínil jsem to dříve na začátku tohoto kázání. Petr řekl: “Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého.” “Ježíš mu odpověděl...protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích” (Matouš 16:16, 17).

To se nazývá “iluminace (osvícení).” Může se to stát před obrácením, během obrácení a po obrácení! V případě Petra Bůh osvítil pravdu o tom, kdo je Kristus předtím, než se Petr obrátil. To bylo to, co se mně stalo také. Mnoho let jsem přemýšlel o Kristu jako o dobrém člověku, který byl zabit jako mučedník svými nepřáteli. Jen tři dny před mým obrácením mi Bůh zjevil, že Ježíš je vtělený Bůh. Uvědomil jsem si to, když jsem zpíval píseň Charlese Wesleyho – “Amazing love, how can it be, that Thou, my God, should die for me?” Tato píseň osvítila moji mysl, přesto jsem se však ještě ani další tři dny neobrátil. Stejně jako Petr!

Nyní se podívejme do Lukáše 18:31-34 a uvidíme jasně, že Petr a ostatní učedníci nebyli ještě spaseni. Je to na straně 1102 ve Scofield Study Bible.

“Vzal k sobě svých Dvanáct a řekl jim: “Hle, jdeme do Jeruzaléma a na Synu člověka se naplní všechno, co je psáno u proroků. Neboť bude vydán pohanům a budou se mu posmívat a tupit ho a plivat na něj, zbičují ho a zabijí: a třetího dne vstane. Oni však ničemu z toho nerozuměli, smysl těch slov jim zůstal skryt a nepochopili, co říkal” (Lukáš 18:31-34).

Toto je potřetí, co Ježíš vysvětlil evangelium Petrovi a dalším. Kristus měl být zbičován a zabit a třetího dne měl vstát z mrtvých. To je evangelium – základní zpráva křesťanství a je v I. Korintským 15:1-4. Ale Petr nerozuměl žádné z těchto věcí a smysl těch slov “mu zůstal skryt”. Petr nevěřil evangeliu!

Jestli stále nejsi spasen – copak není tvůj případ podobný Petrovu? Byl jsi “zavolán” do této církve. Byl jsi sem přiveden buďto svými rodiči nebo někým jiným. Přicházel jsi na narozeninové párty. Měl jsi s námi každou neděli obecenství při obědě a večeři. Slyšel jsi kázat Johna Cagana a mě každou neděli. Slyšel jsi nás vyprávět o Kristovu ukřižování, o Jeho krvi, o tom, jak vstal z mrtvých. Ale tvoje mysl usínala, když jsme vyprávěli o krvi Krista a Jeho vzkříšení. Slyšel jsi to znovu a znovu, ale “nedostalo tě to”. Nevypadalo to skutečně, nezdálo se to důležité! Ať jsi si myslel cokoliv – nebylo ti jasné, proč by měly být tyto věci důležité. Jsi právě takový jako byl Petr, předtím než byl usvědčen z hříchu!

“Zbičuji ho a zabijí: a třetího dne vstane. Oni však ničemu z toho nerozuměli, smysl těch slov jim zůstal skryt a nepochopili, co říkal” (Lukáš 18:33-34).

Nyní se postavte a otevřete své Bible v Lukáši 22:31. Je to na straně 1108 ve Scofield Study Bible.

“Šimone, Šimone, hle, satan si vyžádal, aby vás směl tříbit jako pšenici. Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala: a ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím.” Řekl mu: “Pane, s tebou jsem hotov jít i do vězení a na smrt.” Ježíš mu řekl: “Pravím ti, Petře, ještě se ani kohout dnes neozve, a ty už třikrát zapřeš, že mne znáš” (Lukáš 22:31-34).

Posaďte se prosím.

Četl jsem velmi zajímavou knihu s názvem, Simon Peter in Scripture and Memory (Baker Academic, 2012). Napsal to Dr. Markus Bockmuehl. Je professorem Biblických a raně křesťanských studii na Oxford University v Anglii. Tento slavný učenec se dostává přímo k věci. Nebojácně nám ukazuje, že Petr byl ještě večer předtím, než byl Ježíš ukřižován, stále neobrácený. A má pravdu! Další komentátoři se tomu vyhýbají nebo to přeskakují. Nikoliv Dr. Bockmuehl! On to vysvětluje jasně! Naslouchejte mu. Dr. Bockmuehl řekl:

“Je zde jasně odkaz na Petův [brzy přicházející] boj proti satanovi, ve kterém on bude vážně zkoušen [a padne], tudíž mluvíme o ‘obrácení ze zpět.’ Stojí za to zde zdůraznit, že ‘když jsi se znovu obrátil,’ ačkoliv upřednostňováno mnoha překladateli, nemá podporu v řečtině” (Dr. Bockmuehl, ibid., pp. 156, 157).

“Šimone, Šimone, hle, satan si vyžádal, aby vás směl tříbit jako pšenici. Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala: a ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím” (Lukáš 22:31-32).

Tudíž překlady NIV, NASV, ESV a další moderní překlady jsou špatné. “Mluvit o ‘obrácení se zpět’, ačkoliv upřednostňováno mnoha překladateli, nemá podporu v řečtině.” Dr. Bockmuehl pokračuje a říká, že řecké slovo “epistrephō” zde musí být překládáno jako “obrácený”. Takže znovu, zjišťuji, že překlad KJV je správný a moderní překlady jsou matoucí! Ale Dr. Bockmuehl pokračuje:

“Kdy, kde nebo jak nastane Petrovo obrácení [konverze]? Je to zde, kde přicházíme k podstatě problému. Dokonce při posledním večeru jeho služby, Ježíš v evangeliu Lukáše [stále hovoří o] Petrově obrácení tak, že to bude v budoucnu” (ibid., p. 156).

“V Lukáši 22:32 to vypadá, že Petrovo obrácení leží v budoucnosti” (ibid.).

se obrátíš [budoucnost]” (ibid., p. 156). “Ježíš se zjevně dívá na Petrovo obrácení dopředu jako na něco, co je stále v budoucnosti” (ibid., p. 158).

Ale Petr je přesvědčený, že se nepotřebuje obrátit. Řekl:

“Pane, s tebou jsem hotov jít i do vězení a na smrt” (Lukáš 22:33).

Ježíš odpovídá: “Pravím ti, Petře, ještě se ani kohout dnes neozve, a ty už třikrát zapřeš, že mne znáš” (Lukáš 22:34). Petr si myslí, že může stát proti ďáblu a žít pro Krista, aniž by se obrátil (epistrephō). Jak se mýlí on! A jak se mýlíš ty!

Zatknou Ježíše a vlečou Jej do veleknězova domu. “Petr šel zpovzdálí za nimi” (Lukáš 22:54). Petr se posadil mezi lidi venku. Mladá dívka řekla: “Tenhle byl také s ním [Ježíšem]” (Lukáš 22:56). Petr řekl: “Vůbec ho neznám.” Zanedlouho jeden muž řekl, že Petr je jedním z Kristových následovníků. Petr řekl: “Nejsem.” Asi po hodině třetí člověk ukázal na Petra a řekl: “I tenhle byl určitě s ním.” Petr řekl: “Vůbec nevím, o čem mluvíš.” A ihned, ještě než Petr domluvil, zakokrhal kohout.

Byli jsme s manželkou v Jeruzalémě na tom místě, kde se to stalo. Průvodce nám ukázal, kde stál Ježíš a kde stál Petr. Nebyli moc daleko od sebe. A Ježíš otočil hlavu a podíval se na Petra. A Petr se podíval na Ježíše.

“Peter vyšel ven a hořce se rozplakal” (Lukáš 22:62).

Nyní je Petr usvědčen z hříchu. Není pro tebe naděje, že se skutečně obrátíš, dokud nebudeš usvědčen z hříchu, stejně tak jako Petr.

“Petr vyšel ven a hořce se rozplakal” (Lukáš 22:62).

III. Za třetí - Petr byl obrácen.

Prosím otevřete Lukáše 24:34. Vypadá to jako bezvýznamný verš, ale Dr. Bockmuehl říká, že toto je začátek Petrova obrácení. “Pán se obrátil a pohleděl na Petra (Lukáš 22:61), a zjevení Ježíše Petrovi (Lukáš 24:34) způsobí, že Petr je hluboce usvědčen z hříchu.” Apoštol Pavel nám také říká o Petrově setkání s Ježíšem na velikonoční neděli. Pavel říká: “A...ukázal se Kéfasovi [Petrovi], potom Dvanácti” (I. Korintským 15:5). Ano, Petr uvěří evangeliu, ale stále ještě není obrácený.

Proč nám Bible říká tak mnoho o zavolání Petra, jeho klopýtání, jeho nedostatku víry a jeho slepotě, která se týkala evangelia a utrpení Ježíše? Proč to zabere celou kapitolu, která nám říká o Petrovi zapírajícím Krista a o hořkém pláči po usvědčení? A potom, po tom všem je zde jen jeden malý verš, který nám ukáže na Petrovo obrácení: “Po těch slovech na ně dechl [Petra a další] a řekl jim: “Přijměte Ducha svatého” (Jan 20:22). To je to, kdy Dr. J. Vernon McGee říká, že se Petr znovuzrodil. Souhlasím s ním. Proč – protože klopýtání a usvědčení jsou nejdůležitější věci ve skutečném obrácení. Do té doby než jsi přiveden na místo, kde jsi vyšel “ven a hořce plakal” kvůli svému hříchu, je pro tebe jen malá naděje. Do té doby než se cítíš tak, jako se cítil Petr, pro tebe evangelium nic neznamená! Zemřeš ve svých hříších. Předtím, než mu budeš důvěřovat, musíš cítit že potřebuješ Ježíše a očištění od hříchu Jeho krví. Většina lidí, kteří zažijí skutečné obrácení, také pláčou, stejně tak jako Petr. Amen.


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Sólo zpívané před kázáním panem Benjaminem Kincaidem Griffithem:
“Grace! ‘Tis a Charming Sound” (Philip Doddridge, 1702-1751; chorus altered by Dr. Hymers).


NÁSTIN Z

PETR – ZAVOLANÝ, USVĚDČENÝ A OBRÁCENÝ

PETER – CALLED, CONVICTED AND CONVERTED

od Dr. R. L. Hymerse, ml.

“Šimone, Šimone, hle, satan si vyžádal, aby vás tříbil jako pšenici. Prosil jsem ale za tebe, aby tvá víra neselhala. Až se jednou obrátíš, posiluj své bratry” (Lukáš 22:31-32).

(Matouš 4:19; 16:16, 17; Lukáš 4:41; Efezským 2:1, 5)

I.   Za prvé - Petr byl zavolán, Matouš 4:18-20; Žalm 110:3;
Matouš 20:16; 22:14.

II.  Za druhé - Petr byl usvědčen, Matouš 16:16, 17; Lukáš 18:31-34;
Lukáš 22:31-34; 54, 56, 62.

III. Za třetí - Petr byl obrácený, Lukáš 24:34; I. Korintským 15:5;
Jan 20:22.