Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
TOTO RČENÍ PŘED NIMI BYLO SKRYTO

THIS SAYING WAS HID FROM THEM
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, ml.

A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, March 11, 2018
Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle večer, 11. března 2018

“Oni však ničemu z toho nerozuměli, smysl těch slov jim zůstal skryt a nepochopili, co říkal” (Lukáš 18:34).


Toto je potřetí v evangeliu Lukáše, že Ježíš řekl učedníkům, že půjde na smrt (Lukáš 9:22; 9:44). V Lukáši 18:31-33 to Ježíš velmi jednoduše objasnil, když řekl,

“Hle, jdeme do Jeruzaléma a na Synu člověka se naplní všechno, co je psáno u proroků. Neboť bude vydán pohanům a budou se mu posmívat a tupit ho a plivat na něj, zbičují ho a zabijí: a třetího dne vstane” (Lukáš 18:31-33).

Nemůže to být jasnější! Přesto “Oni však ničemu z toho nerozuměli, smysl těch slov jim zůstal skryt a nepochopili, co říkal” (Lukáš 18:34). Marek 9:32 říká, “Oni však tomu slovu nerozuměli.” Dr. A. T. Robertson dal tento komentář na Marka 9:32, “Pokračovali v tom, že nerozuměli. Co se té věci [Kristovy] smrti a vzkříšení” týkalo, byli nevěřící.(A. T. Robertson, Litt.D., Word Pictures in the New Testament, Broadman Press, 1930, volume I, p. 344; note on Mark 9:32).

Evangelium bylo oznámeno krátce a jednoduše apoštolem Pavlem,

“Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben, byl vzkříšen třetího dne podle Písem” (I. Korintským 15:3-4).

A přesto tehdy těch dvanáct učedníků nerozumělo nebo nevěřilo Kristovu evangeliu.

“Oni však ničemu z toho nerozuměli, smysl těch slov jim zůstal skryt a nepochopili, co říkal” (Lukáš 18:34).

Jak Dr. A. T. Robertson řekl: “Oni byli agnostičtí [nevěřící] co se týče předmětu [Kristovy] smrti a vzkříšení” (ibid.). Těch dvanáct učedníků přesto nevěřilo evangeliu! Komentujíce Marka 9:30-32, Dr. J. Vernon McGee řekl, “Není to poprvé, co jim Ježíš oznámil Svoji smrt a vzkříšení a oni stále nerozumějí” (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, 1983, volume IV, p. 201; note on Mark 9:30-32).

“Oni však ničemu z toho nerozuměli, smysl těch slov jim zůstal skryt a nepochopili, co říkal” (Lukáš 18:34).

Tři slova v textu nám říkají o jejich nevíře v evangelium.

I. Za prvé – nerozuměli evangeliu.

“Oni nerozuměli žádné z těchto věcí.” Řecké slovo překládané “rozuměli” znamená “[rozumět] mentálně” (Strong). Ačkoliv Kristus mluvil jednoduše a srozumitelně, učedníci nebyli schopni uchopit význam toho, co Ježíš řekl. Text říká: “Oni nerozuměli žádné z těch věcí.” Matthew Poole řekl: “Ta slova byla dost jednoduchá na to, aby se jim dalo rozumět” (A Commentary on the Whole Bible, The Banner of Truth Trust, 1990 reprint, volume 3, p. 258; note on Luke 18:34), přesto oni nerozuměli žádné z těch věcí! Učedníci nerozuměli, že Kristus bude “vydán do rukou pohanů.” Oni nerozuměli, že bude “posmíván a tupen a popliván.” Oni nerozuměli, že bude “bičován,” šlehán až do krve. Oni nerozuměli, že bude vydán “na smrt” na kříži. Oni nerozuměli, že “třetího dne”vstane z mrtvých Jak je nám řečeno v evangeliu Marka,

“Syn člověka je vydáván do rukou lidí a zabijí ho; a až bude zabit, po třech dnech vstane. Oni však tomu slovu nerozuměli a báli se ho zeptat” (Marek 9:31-32).

Lidská odpověď na jejich ignoraci byla vysvětlena Williamem MacDonaldem:

Jejich mysli byly tak naplněné myšlenkami o [politickém] vysvoboditeli, který je vysvobodí z područí Říma a ihned ustanoví království, že odmítali [uvěřit] jakémukoliv jinému programu (William MacDonald, Believer’s Bible Commentary, Thomas Nelson Publishers, 1989 edition, p. 1440; note on Luke 18:34).

Když umíral 28. ledna 2006 Yitzhak Kaduri, jeden z hlavních rabínů v Izraeli,, zanechal vzkaz, který měl být otevřen po jeho smrti. Rabíni ve středověku věřili, že existují dva Mesiášové – Mesiáš ben Josef, který přijde, aby trpěl za jejich hřích, tak jako Josef trpěl za hříchy svých bratrů a vyvedl je z Egypta, a Mesiáš ben David, který tak jako král David přijde, aby porazil své nepřátele a vládl nad nimi jako král. Ale když byl otevřen vzkaz rabína Kadurise poté co zemřel, na tom vzkazu bylo napsáno, že věřil jen v jednoho Mesiáše. Bylo tam psáno, že první písmeno hebrejské věty o Mesiáši zjevilo Jeho jméno – Ješua. Jméno v češtině je Ježíš! To znepokojovalo náboženské učence v Izraeli. Trpící Mesiáš a vládnoucí Mesiáš jsou jedno! Ti “dva Mesiášové” jsou první a druhý příchod Krista – žádní dva Mesiášové!

Učedníci vyhlíželi Mesiáše ben Davida, nikoliv Mesiáše ben Josefa! Nechtěli věřit v trpícího Mesiáše (Mesiáše ben Josefa), protože většina židů té doby vyhlížela Mesiáše, který je vysvobodí od Říma (Mesiáše ben Davida). Neuvědomili si, že ti dva Mesiášové jsou jeden. Podívejte se na mé kázání, “The Fear of the Disciples” – pro přečtení klikněte zde. Ale je zde ještě další důvod pro jejich ignoraci evangelia.

Jeden z našich mladých mužů řekl: “Zdálo se, že to, že jsem slyšel evangelium tak mnohokrát, to že jsem ho slyšel každou neděli znovu, zatvrdí mé srdce ještě více. Jednoduchost evangelia mě frustrovala...Nadále jsem si myslel, že se nic nestane…Byl jsem unavený tím, že jsem důvěřoval svým pocitům a sobě samotnému. [On chtěl, aby Mesiáš ben David, byl Mesiášem psychiatrem a vyřešil jeho pocity.] Dr. Hymers mi říkal znovu a znovu, že mě Ježíš miluje. Nakonec jsem chtěl udělat cokoliv. Udělal jsem to, co mi řekl Dr. Hymers. Vložil jsem důvěru v Ježíše, protože to byl Ježíš, kdo byl přibit na kříž, nikoliv mé pocity. [On chtěl, aby mu Mesiáš ben David dal mentální zdraví.] A Ježíš obmyl mé hříchy Svou krví.” Ten mladý muž byl právě takový, jako učedníci. Slyšel, že Ježíš umíral za jeho hříchy, ale nevěřil tomu. On chtěl mentální zdraví, nikoliv odpuštění hříchů. Někteří z vás jste dnes večer právě takoví.

II. Za druhé – evangelium jim bylo skryto.

“Oni však ničemu z toho nerozuměli, smysl těch slov jim zůstal skryt...” (Lukáš 18:34).

Slovo “skryt” je překládáno z řeckého slov, které znamená “ukrytý” (Strong). Je to přesně to stejné řecké slovo, které nalezneme v Jan 8:59, které říká, “Ježíš se ukryl.” Takže v našem textu, “Smysl těch slov jim zůstal skryt.” Byl tam obsažený nadpřirozený prvek, když se Ježíš ukryl, když vzali kameny a chtěli je po Něm v chrámu házet (Jan 8:59). V našem textu je také nadpřirozený prvek, “Smysl těch slov jim zůstal skryt.” Když mluví o těchto slovech v Lukáši 18:34, tak komentář Dr. Franka Gaebeleinse říká: “Lukáš přisuzuje ignoraci učedníků tomu, co je zjevně nadpřirozené zadržení porozumění” (Frank E. Gaebelein, D.D., general editor, The Expositor’s Bible Commentary, Zondervan Publishing House, 1984 edition, volume 8, p. 1005; note on Luke 18:34). To je přesně to, co si myslím, že znamená ten text. Bylo to nadpřirozené zadržení porozumění. “Smysl těch slov [evangelium] jim zůstal skryt.”

Satan vás oslepuje. Bible říká: “Je-li přesto naše evangelium zahaleno, je zahaleno těm, kteří spějí k záhubě. Bůh tohoto světa [satan] oslepil jejich nevěřící mysl” (II. Korintským 4:3-4). Proto se stále díváte na pocity místo toho, abyste důvěřovali Ježíši!

Vidíme, že ani učedníci v té době nebyli příliš svatí. Byli jenom lidé. Byli lidmi jako my všichni, potomci Adama. I oni byli “mrtvi pro své viny a hříchy”. Tak jako já, který jsem byl sedm roků v církvi, předtím než jsem byl spasen, a tak jako někteří z vás stále zůstávají (Efezským 2:1, 5). Jako potomci Adama, jejich tělesná mysl byla “nepřátelská vůči Bohu” (Římanům 8:7). Jako potomci Adama i oni byli jen přirození lidé a “přirozený člověk nemůže přijmout věci Božího ducha” (I. Korintským 2:14). Jako potomci Adama, “slovo o kříži [je] bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě” (I. Korintským 1:18). Kristus řekl Nikodémovi: “Musíte se narodit znovu” (Jan 3:7). Tak se i učedníci “musí narodit znovu.” Nemohou se narodit znovu tím, že opustí svá zaměstnání a budou následovat Krista. To by bylo spasení ze skutků! To je způsob, jak to vykládají římští katolíci! Ale Bible učí spasení z milosti, takže oni nemohou být spasení tím, že budou následovat Krista!

“Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar: není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit” (Efezským 2:8-9).

Jidáš byl jedním ze dvanácti učedníků. Byl znovuzrozen? Kristus řekl, že byl “ztracen,” a nazval jej “synem zavržení” (Jan 17:12). Byl Tomáš znovuzrozen? Po vzkříšení Tomáš řekl: “Neuvěřím” (Jan 20:25). Vím, že Petr měl nějaké zjevení od Boha (Matouš 16:17), ale jen o několik minut později pokáral Ježíše za to, že řekl, že bude “zabit a třetího dne vzkříšen” (Matouš 16:21-22) a Ježíš “řekl Petrovi: “Jdi mi z cesty, satane! Jsi mi kamenem úrazu, protože tvé [smýšlení] není z Boha, ale z člověka” (Matouš 16:23). Jasně Petr zapřel evangelium a byl ovlivněn satanem, aby odmítl ukřižování a vzkříšení Krista. Vy jste dnes večer jako Petr. Vyhlížíte Mesiáše ben Davida (aby způsobil, že se budete cítit lépe, aby vám dal dobrý život, aby vám dal materiální věci), nikoliv Mesiáše ben Josefa (aby zaplatil cenu za váš hřích na kříži).

“Oni však ničemu z toho nerozuměli, smysl těch slov [evangelia] jim zůstal skryt...” (Lukáš 18:34).

Apoštol Pavel řekl:

“Je-li přesto naše evangelium zahaleno, je zahaleno těm, kteří spějí k záhubě. Bůh tohoto světa [satan] oslepil jejich nevěřící mysl...” (II. Korintským 4:3-4).

Satan vás oslepuje tak, abyste se dívali po materiálních věcech, abyste neměli odpuštěny hříchy.

Ano, bylo zde “nadpřirozené” oslepení, satanské oslepení učedníků, stejně tak jako oslepení vůči evangeliu z jejich vlastní tělesné, Adamovy přirozenosti. Ježíš řekl: “Jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského” (Matouš 18:3). Komu to Ježíš řekl? Řekl to “učedníkům” (Matouš 18:1). Poslouchejte pozorně Matouš 18:1-3:

“V tu hodinu přišli učedníci k Ježíšovi s otázkou: “Kdo je vlastně největší v království nebeském? Ježíš zavolal dítě, postavil je do jejich středu,a řekl: “Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského” (Matouš 18:1-3).

Učedníci chtěli vědět, kdo z nich je největší v království nebeském (Matouš 18:1). Ježíš řekl učedníkům, “Jestliže se neobrátíte...nevejdete do království nebeského” (Matouš 18:3).

“Oni však ničemu z toho nerozuměli, smysl těch slov [evangelia] jim zůstal skryt...” (Lukáš 18:34).

III. Za třetí – neznali evangelium ze zkušenosti.

Konec našeho textu říká: “oni však ničemu z toho nerozuměli” (Lukáš 18:34). Řecké slovo překládané “rozuměli” znamená “být si vědom, být si jistý něčím, být si vědom ze zkušenosti” (George Ricker Berry, A Greek-English Lexicon of New Testament Synonyms, coded to Strong, number 1097). Stejné slovo je použito ve Filipským 3:10, “Abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení...” Učedníci neznali evangelium zkušeností. Slyšeli ta slova, ale nezakusili skutečnost evangelia. Vyhlíželi odměnu v království, nikoliv odpuštění svých hříchů. Nyní naslouchejte celému oddílu. Je to Lukáš 18:31-34.

“Vzal k sobě svých Dvanáct a řekl jim: “Hle, jdeme do Jeruzaléma a na Synu člověka se naplní všechno, co je psáno u proroků. Neboť bude vydán pohanům a budou se mu posmívat a tupit ho a plivat na něj, zbičují ho a zabijí, a třetího dne vstane.” Oni však ničemu z toho nerozuměli, smysl těch slov jim zůstal skryt a nepochopili, co říkal” (Lukáš 18:31-34).

Vidíte to nyní? “Oni však ničemu z toho nerozuměli, smysl těch slov jim zůstal skryt a nepochopili [ze zkušenosti], co říkal.”

Poslouchejte svědectví C. H. Spurgeona. Byl vychován v domově kázatele evangelia – byl to jeho vlastní otec. Strávil svá léta v domově svého dědečka, který byl také kazatelem evangelia. Slýchával evangelium každou neděli celý svůj život. Přesto byl stejně tak neobrácený, jako byli učedníci před vzkříšením. Spurgeon řekl:

Slýchával jsem plán spasení skrze oběť Ježíše od svého dětství, ale nevěděl jsem o tom o nic více ve své duši než tehdy, když jsem se narodil [v pohanské zemi]. Přišlo to ke mě jako nové zjevení, tak čerstvé, jako bych nikdy nečetl Písmo...[pak] jsem porozuměl a uviděl jsem vírou, že On, který je Božím Synem se stal člověkem a, na Své vlastní požehnané osobě nesl můj hřích - na Svém vlastním těle - na dřevě kříže...Uviděli jste to někdy? (C. H. Spurgeon, How Can a Just God Justify Guilty Man?, Chapel Library, Pensacola, Florida).

Spurgeon věděl všechno o Kristu. Slyšel plán spasení. Ale “nerozuměl žádné z těch věcí a smysl těch slov [evangelia] [mu] zůstal skryt, ani neznal [ze zkušenosti] věci, o kterých se mluvilo.” Evangelium k němu přišlo najednou s takovou silou, že řekl: “Přišlo ke mně nové zjevení, tak čerstvé, jako bych nikdy nečetl Písmo.” Co bylo to nové zjevení? To, že Kristus odpouští hřích! Potom po celý zbytek svého života kázal spasení od hříchu.

To je skutečné obrácení – když vaše duše ucítí tíhu vašeho hříchu – a jste taženi ke vzkříšenému Kristu. Někdo mi řekl: “Kde Bible učí, že učedníci se obrátili při setkání se vzkříšeným Kristem?” Odpověď je jednoduchá – na konci všech čtyř evangelií – v Matouši 28; v Markovi 16; v Lukáši 24 (zvláště jasné zde, ve verších 36-45); a v Janovi 20:19-22. Dr. J. Vernon McGee, nejznámější americký učitel Bible řekl o Janovi 20:22, “Já osobně věřím, že v tom okamžiku náš Pán na ně dechl a řekl: ‘Přijměte Ducha svatého,’- a tito lidé byli obnoveni [narozeni znovu]. Předtím nebyli [narozeni znovu].” Byli narozeni znovu poté, co se přestali dívat na tělesné výhody, poté, co poznali, že jsou hříšníci. Nebudete spaseni do té doby, než budete trápeni svými hříchy. Jen potom budete spaseni Ježíšem. (See J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, volume IV, p. 498; note on John 20:21). Můžete si poslechnout Dr. McGee na Internetu na www.thruthebible.org.

Nyní je naší modlitbou, abyste byli usvědčeni ze svého hříchu Duchem svatým a aby Boží duch otevřel vaše srdce a přivedl vás k Ježíši Kristu, vzkříšenému Božímu Synu, pro očištění z hříchu Kristovou vzácnou krví.

Jedna mladá žena v naší církvi řekla: “Byla jsem sobecká, plna nenávisti, nazlobená na ostatní. Už jsem nemohla více vydržet co jsem cítila. Ve své hříšné přirozenosti jsem odmítala Ježíše. Měla jsem falešné obrácení, protože jsem důvěřovala svým vlastním myšlenkám a nikoliv samotnému Ježíši. [Ona byla právě jako ti neobrácení učedníci hledající materiální věci, a pak konečně poznali důležitost Kristova utrpení, nutného ke spáse od hříchu.] Chtěla jsem spasit sebe sama. Čím více jsem zkoušela spasit sebe sama, tím více jsem se cítila ztracena. Potom jsem poznala, že Ježíš prošel kvůli mě pekelným mučením na kříži. Jak bych mohla odmítnout Jeho lásku ke mně? Nyní mám Ježíše, který mě miluje více než kdokoliv jiný...Nyní Mu budu důvěřovat po zbytek svého života.”

Všechny z programů Dr. McGee končí s písní, “Jesus Paid It All.”

“Vskutku malá je tvá síla,” slova Spasitele zněla.

“Ty slabý, prozři, modli se. U mne najdi ji zcela.”
Ježíš za všechno zaplatil, všechno Jemu dlužím já.
Po hříchu zbylou skvrnu rudou omyl jako sníh do běla.

Pane, najdu-li opravdu Tebe samého i sílu Tvou,
zmizí malomocných rány a srdce kamenná tát budou.
Ježíš za všechno zaplatil, všechno Jemu dlužím já.
Po hříchu zbylou skvrnu rudou omyl jako sníh do běla.

Nic čistého nemám, abych si milost Tvou zasloužil.
Svůj oděv očistím v krvi Beránka, jenž mučen byl.
Ježíš za všechno zaplatil, všechno Jemu dlužím já.
Po hříchu zbylou skvrnu rudou omyl jako sníh do běla.

A když cele již v Něm stojím před trůnem Krále,
“Ježíš zahynul by mou duši chránil,” opakují mé rty stále.
Ježíš za všechno zaplatil, všechno Jemu dlužím já.
Po hříchu zbylou skvrnu rudou omyl jako sníh do běla.
   (“Jesus Paid It All,” Elvina M. Hall, 1820-1889).

Před tímto kázáním pan Griffith zpíval nádhernou píseň “In Christ Alone.” Presbyterian Church (USA) vypustili tuto píseň z jejich sbírky písní, protože autoři odmítli změnit slova ve druhé sloce, “Boží hněv byl uspokojen.” Ale ta slova této písně byla zcela správná! Poslouchejte, když pan Griffith přijde, aby ji zazpíval.

V Kristu jen svou naději nalézám,
On je mi světlem, silou, je v písni mé.
Je úhelný kámen, v němž základ pevný mám.
Stálý v nejhorším suchu i za bouře zlé.
Jaké to výšiny lásky a hlubiny míru jsou,
Když strach zklidněn, když střety ustanou.
Můj Utěšitel, mé všechno ve všem –
zde v lásce Krista zůstanu jen.

V Kristu samotném, jenž přišel v tělesnosti,
plnost je Boží, až bezmocné dítě byl.
Tento dar lásky a spravedlnosti,
zavržen těmi, co sám zde zachránil.
Až na kříži, kde Ježíš sám skonal,
trest Boží plně dokonal.
Všechny hříchy na Něj naložili -
zde v Kristově smrti, my ožili.

Tam v zemi Jeho tělo, tam uložen.
Světlo světa tmou zabito zde.
Však propukl pak ten slavný den,
z hrobu On znovu povstat jde!
A jak tu v mocném vítězství stojí,
prokletí hříchu ztratilo moc svojí.
Od teď jsem Jeho a On je mým –
vzácnou krví Kristovou koupen být smím.

V životě mém už není vina, ze smrti strach ten tam.
Takovou moc má Kristus ve mně dosud.
Od prvního křiku po poslední dech sám,
Ježíš vždy řídí můj osud.
Žádná pekel moc, žádná vláda muže,
z Jeho ruky vytrhnout mne nemůže.
Dokud se nevrátí a nezavolá mne v domov ten –
zde v moci Kristově zůstat chci jen.
   (“In Christ Alone,” od Keith Getty a Stuart Townend, 2001).

A nyní si poslechněme, jak pan Griffith zpívá znovu druhou část:

V Kristu samotném, jenž přišel v tělesnosti,
plnost je Boží, ač bezmocné dítě byl.
Tento dar lásky a spravedlnosti,
zavržen těmi, co sám zde zachránil.
Až na kříži, kde Ježíš sám skonal,
trest Boží plně dokonal.
Všechny hříchy na Něj naložili -
zde v Kristově smrti, my ožili.

Amen.


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Sólo zpívané před kázáním panem Benjaminem Kincaidem Griffithem:
“In Christ Alone” (Keith Getty a Stuart Townend, 2001).


NÁSTIN Z

TOTO RČENÍ PŘED NIMI BYLO SKRYTO

THIS SAYING WAS HID FROM THEM

od Dr. R. L. Hymerse, ml.

“Oni však ničemu z toho nerozuměli, smysl těch slov jim zůstal skryt a nepochopili, co říkal” (Lukáš 18:34).

(Lukáš 18:31-33; Marek 9:32; I. Korintským 15:3-4)

I.   Za prvé – nerozuměli evangeliu, Lukáš 18:34a; Marek 9:31-32.

II.  Za druhé – evangelium jim bylo skryto, Lukáš 18:34b; Jan 8:59;
II. Korintským 4:3-4; Efezským 2:1, 5; Římanům 8:7;
I. Korintským 2:14; 1:18; Jan 3:7; Efezským 2:8-9;
Jan 17:12; 20:25; Matouš 16:17, 21-22, 23; Matouš 18:1-3.

III. Za třetí – neznali evangelium ze zkušenosti, Lukáš 18:34c;
Filipským 3:10.