Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
OPUSTILI JEJ A UTEKLI

THEY FORSOOK HIM AND FLED
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, ml.

Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle večer, 4.března 2018
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, March 4, 2018

“Toto všechno se však stalo, aby se splnilo, co napsali proroci.” A tu ho všichni učedníci opustili a utekli” (Matouš 26:56).


Ježíš skončil Svůj osamělý čas modlitby v zahradě Getsemane. Probudil spící účedníky. Řekl: “Vstaňte, pojďme! Hle, přiblížil se ten, který mě zrazuje” (Matouš 26:46). Potom přišel Jidáš a vedl “veliký zástup s meči a [holemi], poslaný od vrchních kněží a starších lidu” (Matouš 26:47).

Všichni učedníci museli vypadat tam ve tmě Getsemane stejně. Jidáš řekl chrámovým strážím: “Je to ten, kterého políbím. Toho se chopte” (Matouš 26:48). Jidáš políbil Ježíše na čelo. “Vtom Ježíše obstoupili, vrhli se na něj a zajali ho” (Matouš 26:50). “Tehdy Šimon Petr vytasil meč, zasáhl veleknězova sluhu a usekl mu pravé ucho. Ten sluha se jmenoval Malchus” (Jan 18:10). Ježíš “se dotkl jeho ucha a uzdravil ho” (Lukáš 22:51). Potom Ježíš řekl Petrovi, aby odložil svůj meč. Ježíš mu řekl: “Myslíš, že nemohu požádat svého Otce, aby mi hned dal aspoň dvanáct legií andělů? [72000 andělů!] Jak by se pak ale naplnila Písma, že to musí takhle být?” (Matouš 26:53-54). Ježíš se pak obrátil k těm, kteří Jej přišli zatknout a řekl: “Jsem snad zločinec, že jste se mě vypravili zatknout s meči a [holemi]? Když jsem s vámi denně sedával v chrámu a učil vás, nezatkli jste mě” (Matouš 26:55). To nás přivádí k našemu textu

“Ale to všechno se děje, aby se naplnila prorocká Písma. Tehdy ho všichni učedníci opustili a utekli” (Matouš 26:56).

Tyto události byly popsány proroky o několik set let dříve. Dr. R. C. H. Lenski řekl, “Celá tato věc se udála z jednoho a jen jediného důvodu: ‘aby byla naplněna Písma o prorocích.’ V tom co se děje tento večer: Bůh pokračuje ve svých prorockých plánech, Ježíš tedy dobrovolně dává sebe sama do rukou svých věznitelů...Nyní se naplnil 56. verš. Když [byl] Ježíš odváděn pryč, učedníci jej opustili a utekli” (R. C. H. Lenski, Ph.D., The Interpretation of St. Matthew’s Gospel, Augsburg Publishing House, 1964 edition, p. 1055; note on Matthew 26:56).

“Ale to všechno se děje, aby se naplnila prorocká Písma. Tehdy ho všichni učedníci opustili a utekli” (Matouš 26:56).

V tomto kázání se ponořím hlouběji do tohoto verše, abych objasnil některé z důvodů, proč učedníci “jej opustili a utekli.” Podle Dr. George Ricker Berryho, řecké slovo překládané “opustili” v KJV znamená “vzdali se” (A Greek-English Lexicon and New Testament Synonyms). Zde je několik důvodů, proč učedníci opustili Ježíše, vzdali se Ho a utekli.

I. Za prvé – opustili Ježíše a utekli, aby naplnili Písma o prorocích.

Náš text říká: “Ale to všechno se děje, aby se naplnila prorocká Písma...” Toto zahrnuje proroctví o učednících, kteří Jej opustili a utekli. Zachariáš 13:6-7 říká:

“A když se ho někdo zeptá, co to má na těle za rány, odpoví? Ty jsem utržil při rvačce v domě svého přítele... uhodím na ně a jejich ovce se rozprchnou” (Zachariáš 13:6-7).

Co se týče těchto slov “uhodím na ně a jejich ovce se rozprchnou,” Dr. Henry M. Morris řekl:

Tento verš je citován v Matouši 26:31 a Markovi 14:27 samotným Kristem. On, dobrý Pastýř za ovce pokládá svůj život (Jan 10:11), ale v šoku těchto svět měnících událostí byly Jeho ovce na čas rozprášeny (Henry M. Morris, Ph.D., The Defender’s Study Bible, World Publishing, 1995 edition, p. 993; note on Zechariah 13:7).

Sám Pán Ježíš Kristus řekl, že Zachariáš 13:7 prorokoval, že Jej učedníci opustí a utečou. V Matouši 26:31 Kristus řekl:

“V tuto noc ode mě všichni odpadnete. Je přece psáno: “Budou bít pastýře a stádo ovcí se rozprchne” (Matouš 26:31).

Znovu v Markovi 14:27:

“Tehdy jim Ježíš řekl: “Všichni ode mě odpadnete. Je přece psáno: “Budou bít pastýře a ovce se rozprchnou” (Marek 14:27).

To, že Jej učedníci opustili a utekli bylo naplněním proroctví v Zachariáši 13:7.

“Ale to všechno se děje, aby se naplnila prorocká Písma. Tehdy ho všichni učedníci opustili a utekli” (Matouš 26:56).

II. Za druhé – opustili Ježíše a utekli, protože byli členové padlé rasy.

Lidská rasa je padlá rasa. Na to nikdy nesmíme zapomenout. Ty jsi hříšník – protože jsi částí hříšné rasy – dítě Adama. Bible říká:

“Hřích přišel na svět skrze jediného člověka a s hříchem přišla smrt. Smrt se pak rozšířila na všechny lidi” (Římanům 5:12).

Proto všichni lidé se narodí “mrtvi ve vinách” (Efeským 2:5). Proto jsou všichni lidé “svou přirozeností odsouzeni k Božímu hněvu” (Efeským 2:3). Proto i ty jsi od přirozenosti hříšník. Nesváděj všechno na ďábla! Ďábel by nás nemohl zotročit, kdybychom nebyli od přirozenosti hříšníky. Všichni Adamovi potomci jsou od přirozenosti hříšníci. Ano, i ty!

Učedníci nebyli lepší než my všichni ostatní. Oni byli také “přirozeností děti hněvu.” Oni byli také “mrtvi ve vinách.” Oni byli také synové Adama. Jak to říká stará dětská kniha z Nové Anglie:

“V Adamově pádu
jsme všichni zhřešili.”

Učedníci měli tělesnou mysl, která byla v “nepoddanosti Bohu” (Římanům 8:7). Odmítli evangelium pokaždé, když jim ho Kristus kázal. Stejným způsobem i ty odmítáš evangelium! Dr. J. Vernon McGee řekl:

[Kristus] opakoval pětkrát skutečnost, že jde do Jeruzaléma zemřít (Matouš [16:21]; 17:12; 17:22-23; 20:18-19; 20:28). Navzdory této jasné informaci učedníci nepochopili její důležitost [evangelia] až do Jeho vzkříšení (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, 1983, volume IV, p. 93; note on Matthew 16:21).

Proč učedníci “nepochopili důležitost” evangelia? Odpověď je jednoduchá:

“Pokud je naše evangelium pro někoho zahalené, je to pro ty, kdo hynou” (II. Korintským 4:3).

Ve své poznámce k Janovi 20:22, Dr. McGee řekl, že učedníci nebyli znovuzrozeni (obnoveni) až do té doby než se potkali se vzkříšeným Kristem a On na ně dechl a řekl: “Přijměte Ducha svatého” (J. Vernon McGee, Th.D., ibid., p. 498; note on Jan 20:22). (Klikněte zde, abyste četli má kázání o tomto předmětu – “The Fear of the Disciples”“This Saying Was Hid From Them,” “The Conversion of Peter,” “Peter Under Conviction,” and “The False Repentance of Judas.”)

“Tehdy ho všichni učedníci opustili a utekli” (Matouš 26:56).

Museli tím projít, aby viděli, že jsou hříšníky. Stejně tak, jako John Cagan a Emi Zabalaga museli poznat, že jsou zničení hříšníci. Stejně tak, jako i ty musíš uvidět, že jsi ztraceným hříšníkem!

Někteří by ti mohli říci, že jsem zašel příliš daleko tím, že jsem řekl, že učedníci byli neobnoveni a neobráceni až do Kristova vzkříšení. Myslíš si, že učedníci byli jiní než ty? Já vím, že nebyli jiní než já! Bez Ježíšovy krve bych dnes večer před vámi nestál! Bez Ježíšovy krve bych stále byl ztraceným hříšníkem jdoucím do pekla!

Byl jsem jak cizinec, Ježíš mne hledal,
   když zbloudil jsem z Božích stád.
V nebezpečí vejít On mi nedal,
   svou drahou krev šel dát.
(“Come, Thou Fount” od Robert Robinson, 1735-1790).

Obdivuji knihu Iaina H. Murraye, The Old Evangelicalism (The Banner of Truth Trust, 2005). Iain H. Murray mluvil všeobecně o obrácení a řekl: “V dnešní době je zapotřebí obnova pravdy o obrácení. Velmi rozšířená polemika o tomto předmětu by byla zdravým větrem, který by odvál tisíce menších věcí” (p. 68). Napište mi o tom. Chci to od vás slyšet a osobně odpovím každému! Můj email je rlhymersjr@sbcglobal.net.

“Tehdy ho všichni učedníci opustili a utekli” (Matouš 26:56),

protože ještě nebyli obmyti od svého hříchu Ježíšovou krví! Byl jsi obmyt Ježíšovou krví? Byl? Byl? Nemáš naději, pokud nejsi obmyt Ježíšovou krví!

III. Za třetí – oni opustili Ježíše a utekli, protože do té doby nebyli skutečně obviněni z hříchu.

Měli velkou důvěru ve svoji vlastní schopnost. Vidíme to znovu a znovu předtím, než Kristus vstal z mrtvých, zjevil se jim a dýchl na ně. Například Ježíš řekl Petrovi, že Jej té noci zapře. Museli stále procházet zdrcujícím dílem Ducha svatého – aby způsobil, že budou cítit svůj hřích!

“Petr se ale dušoval: “I kdybych měl s tebou zemřít, nikdy tě nezapřu!”. A podobně mluvili všichni ostatní učedníci” (Matouš 26:35).

Ani jeden z učedníků ještě nebyl obrácen! A ani ty nejsi! Musíš projít skrze zdrcující dílo Ducha svatého – aby způsobil, že budeš cítit svůj hřích! Dr. Martyn Lloyd-Jones řekl:

Není skutečná evangelizace bez učení o hříchu a bez porozumění tomu, co je hřích...evangelizace musí začít Boží svatostí, hříšností člověka a věčnými důsledky zla a špatného jednání. Je to jen člověk, který byl tímto způsobem přiveden, aby spatřil svoji vinu, který utíká ke Kristu pro osvobození a vykoupení [Poznámka Dr. Hymerse: Já sám jsem byl hluboce usvědčen ze hříchu hraním v roli Jidáše ve velikonoční hře!] (D. Martyn Lloyd-Jones, M.D., Studies in the Sermon on the Mount, InterVarsity, 1959, volume 1, p. 235; emphasis mine).

Učedníci nepřišli pod skutečné usvědčení z hříchu do té doby, než všichni “ho opustili a utekli.” Když učedníci řekli o něco dříve: “Věříme, že jsi vyšel od Boha,”

Teď věříte?” opáčil Ježíš. “Hle, přichází chvíle, a už přišla, kdy se rozprchnete každý svou cestou. Necháte mě samotného...” (Jan 16:30-32).

Petrovo utrpení a usvědčení, poté co zapřel Krista, viděli i ostatní učedníci. “Petr vyšel ven a hořce se rozplakal” (Lukáš 22:62). Dr. W. G. T. Shedd komentoval, “Duch svatý i dnes běžně neobnovuje člověka dříve, než je usvědčeným člověkem” (Shedd, Dogmatic Theology, volume 2, page 514). A učedníci nebyli usvědčeni ze svého hříchu dokud nepodvedli Ježíše. Pak poznali, že zoufale potřebují být obmyti Jeho svatou krví! Ani vy se neobrátíte, dokud nebudete usvědčeni ze svého hříchu! Petr vyšel ven a hořce plakal. Většina lidí naříká jako Petr předtím, než se obrátí. Plakal jsi hořce?

POUŽITÍ

Nyní se vrátím zpět a použiji to na ty z vás, kteří jste stále neobráceni. Cítili jste, že jste zničení hříšníci, že vaše vlastní srdce je “nejlstivější nade všecko...a nejpřevrácenější”? (Jeremiáš 17:9). Cítili jste, “Jak ubohý jsem člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto smrtelného těla?” (Římanům 7:24). Ztratili jste veškerou sebedůvěru v sebe sama? Plakali jste a naříkali pro svůj hřích? Není pro vás naděje, pokud nebudete plakat a naříkat pro svůj hřích! Dokud neřeknete: “Bože buď milostiv mě hříšnému!” Jak Dr. Lloyd-Jones řekl: “Jen ten, kdo vidí svoji vinu, utíká ke Kristu pro vysvobození a vykoupení” (ibid.).

V Ježíšově jménu, ze společných sil, posvátnou píseň pějte.
A hojivý proud, krev z údů lil, to na paměti mějte.

Ó, kdo dovede říct, bol co nést Mu dali, když rozlita krev nevinná?
Jaké bolesti Mu hruď rvaly, když vložena na Něj vinna?

Nebyl to tón pohrdající, co hluboce srdce zryl.
Ni bodený hřeb, trn s ostrou špicí, skonu příčinou nebyl.

Ale každá zrada, vzdech, rána, váha vnitřních žalů těch,
když na obtíženou duši dána tíha našich hříchů všech.
   (“The Lord Hath Laid on Him” od William Hiley Bathurst, 1796-1877;
      podle melodie “Amazing Grace.”)

Musíte cítit svůj hřích tak silně, že pláčete a roníte skutečné slzy, tak jak to dělají tam v probuzení v Číně.

Za okamžik vás požádám, abyste přišli a posadili se do prvních dvou řad, abyste s námi mluvili o tom, jak být spasen. Několik z vás přijde, ale mnoha z vás to neudělá vůbec dobře. Budete odsud odcházet jako ztracení hříšníci. Proč vám nepomohu, abyste sem přišli? Protože se necítíte ztraceni. Jste jako učedníci. Máte velkou sebedůvěru v sebe sama. Myslíte si, že můžete žít svůj život jako křesťan takovým způsobem jak žijete. Ale mýlíte se. Dříve nebo později přijde ďábel a bude vás pokoušet. A vy uděláte přesně to, co udělali učedníci. I vy opustíte Krista. Opustíte tuto církev. Půjdete do života hříchu. Jak to vím? Protože jsem kázal 60 let. Viděl jsem stovky lidí takových jako vy. Proto vím, že opustíte Krista tak, jak to udělali učedníci ten večer. Dříve nebo později uděláte přesně to, co udělali oni. Nemyslíte si, že to uděláte? Ale to se mýlíte! Buďte upřímní sami k sobě. Už jste přece přemýšleli o tom, že opustíte církev! Buďte upřímní. Už jste přemýšleli o odchodu, že? Nebo ne? Nebo ne? Víte, že ano.

Musíte se podívat na své srdce. Musíte cítit svůj hřích. Musíte cítit nedostatek víry v Ježíše. Musíte cítit, že jste ztracení hříšníci! Musíte se cítit vinni – vinni tím, že nedůvěřujete Ježíši. To je ten největší hřích ze všech – hřích toho, že nedůvěřujete Ježíši. Ježíš řekl: “Kdo nevěří, již je odsouzen” (Jan 3:18). Nemusíte čekat než půjdete do pekla. Už jste odsouzeni! Dr. Lloyd-Jones řekl: “Jen tehdy [když jsi byl] přiveden k tomu, abys takto viděl [a cítil svoji] svou vinu, přijdeš [abys přišel] ke Kristu pro vysvobození a spasení.” Cítíte svůj hřích? Pokud cítíte svůj hřích a obtěžuje vás to, pak přijďte k Ježíši a důvěřujte Mu a budete Jím spaseni a obmyti krví, kterou On prolil, aby vás očistil od vašeho hříchu. Není jiné cesty, jak být skutečně spasený. Modlím se, aby nikdy nebyla neděle, kdy bych nekázal o krvi Ježíše. Neznám žádné jiné evangelium než toto – důvěřujte Ježíši a budete očištěni. Krev Ježíše prolitá na kříži kalvárie je vaší jedinou nadějí! Přesto nemluvíte o Ježíši a Jeho krvi! Proč ne? Protože necítíte svůj hřích – to je důvodem! To je důvodem! To je důvodem! Pokoušíte se naučit ta správná slova. Ó, jací jste blázni! Augustin řekl: “Naše srdce jsou neklidná až do té doby, než naleznou klid v Tobě.” Je zde proud tryskající krve ze Spasitelových žil. A hříšníci uvrhnutí pod tento proud jsou zbaveni všech skvrn svých vin. Přijďte nyní k Ježíši. Buďte očištěni od každého hříchu Jeho svatou krví! Amen.


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Sólo zpívané před kázáním panem Benjaminem Kincaidem Griffithem:
“Alone” (od Ben H. Price, 1914).


NÁSTIN Z

OPUSTILI JEJ A UTEKLI

THEY FORSOOK HIM AND FLED

od Dr. R. L. Hymerse, ml.

“Toto všechno se však stalo, aby se splnilo, co napsali proroci.” A tu ho všichni učedníci opustili a utekli” (Matouš 26:56).

(Matouš 26:46, 47, 48, 50; Jan 18:10; Lukáš 22:51;
Matouš 26:53-54, 55)

I.   Za prvé – opustili Ježíše a utekli, aby naplnili Písma o
prorocích, Zachariáš 13:6-7; Matouš 26:31; Marek 14:27.

II.  Za druhé – opustili Ježíše a utekli, protože byli členové padlé rasy,
Římanům 5:12; Efezským 2:5, 3; Římanům 8:7;
II. Korintským 4:3.

III. Za třetí – oni opustili Ježíše a utekli, protože do té doby nebyli skutečně obviněni z hříchu, Matouš 26:35; Jan 16:30-32;
Lukáš 22:62; Jeremjáš 17:9; Římanům 7:24; Jan 3:18.