Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
ZRADA A ZATČENÍ KRISTA

THE BETRAYAL AND ARREST OF CHRIST
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, ml.

Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle večer, 25 únor 2018
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, February 25, 2018

“Či myslíš, že bych nemohl poprosit svého Otce, a poslal by mi ihned více než dvanáct legií andělů?” (Matouš 26:53).


Když se Ježíš modlil po třetí v Getsemane, potom přišel ke spícím učedníkům a řekl:

Vstaňte, pojďme! Hle, přiblížil se ten, který mě zrazuje” (Matouš 26:46).

Potom ve tmě přišel velký zástup více než 300 vojáků,

“…oddíl vojáků, k tomu stráž od velekněží a farizeů, [a přišli] tam s pochodněmi, lucernami a zbraněmi” (Jan 18:3).

Jidáš je tam přivedl, protože on

“znal to místo, neboť Ježíš tam se svými učedníky často býval” (Jan 18:2).

Jidáš přišel k Ježíši a políbil Ho, a tak ukázal vojákům, kdo je ten Ježíš. Zradil Krista polibkem.

Ježíš řekl vojákům: “Koho hledáte?” Oni řekli: “Ježíše Nazaretského.” Ježíš odpověděl: “To jsem já.” Cukli sebou “a padli na zem” když to řekl. Potom ukázal Svoji moc jako Boží Syn. Potom Ježíš řekl: “Řekl jsem vám, že jsem to já. Hledáte-li mne, nechte ostatní odejít” (Jan 18:8).

V tom okamžiku se Petr probudil, vytáhl svůj meč a sekl jím. Oháněje se svým mečem do tmy, usekl pravé ucho veleknězova služebníka. Ježíš “se dotkl jeho ucha a uzdravil ho” (Lukáš 22:51). Pak Ježíš řekl Petrovi:

“Vrať svůj meč na jeho místo: všichni, kdo se chápou meče, mečem zajdou. Či myslíš, že bych nemohl poprosit svého Otce, a poslal by mi ihned více než dvanáct legií andělů?” (Matouš 26:52-53).

Z tohoto textu jsem si uvědomil dvě jednoduché lekce:

I. Za prvé – Kristus mohl zavolat tisíce andělů, aby Jej zachránili.

Římská legie byla vytvořena ze 6,000 vojáků. Ježíš řekl, že mohl zavolat Boha Otce a On by ihned poslal dvanáct legií andělů. Pokud by chtěl být zachráněn rukama těchto vojáků, tak mohl zavolat na Boha a ihned by zde bylo 72,000 andělů. Dr. John Gill poukázal, že “vyšel Hospodinův anděl a pobil sto osmdesátpěttisíc mužů, 2 Královská 19:35. Proto neměl Kristus žádný sklon k tomu, aby byl zachráněn od současného nebezpečí, nepotřeboval Petrův meč” (Dr. John Gill, An Exposition of the New Testament, The Baptist Standard Bearer, 1989 reprint, volume I, p. 340).

Kristova slova a činy ukazují, že měl celkovou kontrolu nad situací. Když řekl: “To jsem já,” vojáci padli pod Boží mocí. Když Petr usekl ucho Malchuse, veleknězova služebníka, Kristus se laskavě dotkl té rány a uzdravil jej. A Kristus klidně říká Petrovi, že Bůh by Jej mohl vysvobodit silou tisíců mocných andělů, kdyby se ale modlil o takové vysvobození. Ale Ježíš se nemodlil, aby byl zachráněn.

V zahradě, kde se Ježíš modlil, spoutali ruce Jeho,
ulicemi vedli Ho zostuzeného.
Na Spasitele plivali, Toho čistého a bezhříšného.
Volali: “On je vinný, chceme Ho ukřižovaného.”
Zavolat mohl si andělů tisíc,
aby zničili svět a svobodu mu dali zas.
Zavolat mohl si andělů na tisíc,
však zemřel sám pro tebe, mě, pro nás.
   (“Ten Thousand Angels” od Ray Overholt, 1959).

II. Za druhé – Kristus šel na kříž dobrovolně.

Nesmíme si nikdy myslet, že Kristus byl zatčením v zahradě zaskočen. Věděl, co má přijít dlouho předtím, než byl tu noc zatčen.

Dny předtím vzal učedníky do Jeruzaléma. Řekl jim, co se má stát. Lukáš zaznamenává, co Ježíš v tu dobu řekl, tedy několik dní před Jeho zatčením:

“Hle, vystupujeme do Jeruzaléma a naplní se všechno, co je napsáno skrze proroky o Synu člověka. Neboť bude vydán pohanům a vysmějí se mu, bude potupen a popliván, zbičují ho a zabijí: a třetího dne vstane z mrtvých” (Lukáš 18:31-33).

To ukazuje, že On přesně věděl, co se Mu stane, když přijde do Jeruzaléma. Ale On tam stejně šel. Šel vstříc Svému utrpení a ukřižování úmyslně, svobodně a dobrovolně.

Dvakrát Ježíš řekl, že přišel kvůli této hodině a kvůli tomuto důvodu. Řekl učedníkům:

“Nyní je má duše rozrušena. Co mám říci? Otče, zachraň mne od této hodiny? Vždyť proto jsem přišel k této hodině” (Jan 12:27).

Znovu když Ježíš stál před římským guvernérem, Pontským Pilátem, řekl: “Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět” (Jan 18:37).

Kristus šel dobrovolně s vojáky ke kříži, protože věděl, že se kvůli tomu narodil – aby zemřel na kříži, aby zaplatil trest za lidský hřích. Jeho zatčení nebyla žádná nehoda nebo chyba. Celý Svůj život věděl, že k tomu dojde. “Vždyť proto jsem přišel k této hodině” (Jan 12:27). “Já jsem se proto narodil” (Jan 18:37).

Kristus šel dobrovolně s vojáky, aby čelil bičování a ukřižování z poslušnosti k Božímu plánu pro Svůj život. Kristus

“nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka a stal se podobným lidem. A když se ukázal v podobě člověka, ponížil se, stal se poslušným až k smrti, a to smrti na kříži” (Filipským 2:7-8).

“Ačkoli to byl Syn, naučil se poslušnosti tím, co vytrpěl. I dosáhl dokonalosti a stal se všem, kdo ho poslouchají, původcem věčné záchrany” (Židům 5:8-9).

Když Ho vojáci zatkli v zahradě Getsemane, tak šel s nimi tiše a bez jakéhokoliv odporu z poslušnosti vůči Bohu, Svému Otci.

“Byl zdrcen, ale pokořil se a neotevřel ústa: jako beránek vedený na porážku a jako ovce před střihači byl němý, ústa neotevřel” (Izaiáš 53:7).

Na cennou hlavu Jeho korunu trnovou dali,
vysmívali se a říkali, “Jen hleďte, prý král.”
Udeřili Jaj, každý Ho proklínal.
Šklebili se nad Jeho jménem svatým.
Každou věc úplně sám trpět se jal.
Zavolat mohl si andělů na tisíc,
aby zničili svět a svobodu mu dali zas.
Zavolat mohl si andělů na tisíc,
však zemřel sám pro tebe, mě, pro nás.

Kristus procházel Svojí agónií na kříži dobrovolně v poslušnosti Bohu. “Jako beránek vedený na porážku” (Izaiáš 53:7).

Přemýšlej, co by se nám stalo, kdyby Kristus toho večera nešel s vojáky “jako ovce vedená na porážku”. Co kdyby zavolal ty davy andělů a utekl kříži? Co by se v tom případě stalo tobě a mně?

Za prvé, neměli bychom nikoho, kdo by zprostředkovaně platil cenu za naše hříchy na kříži. Neměli bychom žádnou náhradu, nikoho, kdo by zemřel na našem místě za hřích. To by nás zanechalo ve skutečně hrozném stavu. Museli bychom platit za náš vlastní hřích v temných útrobách pekla po celou věčnost.

Za druhé, kdyby Kristus nešel s těmi vojáky “jako ovce vedená na porážku,” tak bychom neměli žádného prostředníka mezi námi a Svatým a Spravedlivým Bohem. Museli bychom čelit Bohu na posledním soudu a nebyl by nikdo, kdo by se přimlouval za nás k Bohu.

“Je totiž jeden Bůh, jeden je také prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš” (I. Timoteova 2:5).

Pokud by Kristus nešel s vojáky na kříž, když Jej zatkli, neměli bychom prostředníka. Toto ukazuje na někoho, kdo intervenuje mezi dvěma stranami, aby vyřešil spor. Ježíš Kristus je jediným prostředníkem, který může obnovit pokoj mezi Bohem a hříšníky. Jen Bůh Syn mohl přivést Boha Otce a hříšného člověka k sobě. Kdyby Ježíš nešel s vojáky na Své ukřižování, tak bychom neměli nikoho, kdo by nás přivedl do pokojného vztahu se Svatým Bohem.

Za třetí, kdyby Kristus nešel s těmi vojáky “jako ovce vedená na porážku” nebyli bychom schopni vstoupit do věčného života. Nejznámější verš z Bible říká toto:

“Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo věří v Něho nezahynul, ale měl život věčný” (Jan 3:16).

Kdyby Kristus nešel s vojáky, když Ho zatkli, verš Jan 3:16 by nebyl pravdou a neměli byste žádnou naději na získání věčného života.

Za čtvrté, pokud by Kristus nešel s těmi vojáky, “jako ovce vedená na porážku,” tak by Krev, kterou Ježíš prolil dalšího dne nebyla pro tebe dostupná – aby tě očistila od tvého hříchu. Pokud by Ježíš neposlechl Boha a utekl z kříže, nebyla by zde pro tebe žádná krev ukřižování, která by obmyla tvé hříchy. Ale Kristus s nimi šel toho večera, aby byl ukřižován za tvé hříchy. A nyní by apoštol Pavel statečně řekl:

“Jeho určil Bůh za oběť smíření pro ty, kdo věří v jeho krev” (Římanům 3:24-25).

Je tu krvavý pramen ten,
   z žil Immanuelových naplněn.
A hříšník každý, v záplavu tu ponořen,
   od všech vin svých očištěn.
(“There Is a Fountain” od William Cowper, 1731-1800).

Přijdeš a vložíš důvěru do Krista? On zaplatí cenu za tvé hříchy. On se stane tvým prostředníkem a přivede tě do blízkosti Boha. Budeš mít věčný život. Všechny tvoje hříchy budou překryty Božím záznamem, navěky smyty Kristovou cennou krví.

Jsem tak rád, že Ježíš poslechl Boha Otce a šel s těmi vojáky toho večera, kdy Ho zatkli v zahradě. Kdyby s nimi nešel na Své ponížení, Své utrpení a kříž, tak bych vám nemohl nabídnout žádnou z těchto cenných věcí.

Poddal se řvoucímu davu,
milosrdný pláč nežádal.
Kříž studu na sebe vzal.
A když vyřkl, “Dokonáno jest,”
sám sebe na smrt dal,
podivuhodný plán spásy dokonal.
Zavolat mohl si andělů na tisíc,
Aby zničili svět a svobodu mu dali zas.
Zavolat mohl si andělů na tisíc,
však zemřel sám pro tebe, mě, pro nás.

A nyní tě žádám: budeš důvěřovat Božímu beránku, který snímá hřích světa? Tak dlouho jsi Mu odporoval. Mnohokrát jsi zatvrdil své srdce proti Spasiteli. Podvolíš se Mu dnes večer?

Ó, nebuď jako ti krutí vojáci, kteří se Mu vysmívali! Nebuď jako ten pyšný a zatvrzelý velekněz, který Jej odmítl a ti farizeové, kteří plivali do Jeho tváře a odmítali Mu důvěřovat! Naléhavě tě žádám, abys už nebyl jako oni! Byl jsi jako oni dost dlouho, více než dost dlouho! Dej své srdce Ježíši v jednoduché víře. Budeš důvěřovat Ježíši, “beránku Božímu, který snímá hříchy světa”? (Jan 1:29).


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Sólo zpívané před kázáním panem Benjaminem Kincaidem Griffithem:
“Ten Thousand Angels” (od Ray Overholt, 1959).


NÁSTIN Z

ZRADA A ZATČENÍ KRISTA

THE BETRAYAL AND ARREST OF CHRIST

od Dr. R. L. Hymerse, ml.

“Či myslíš, že bych nemohl poprosit svého Otce, a poslal by mi ihned více než dvanáct legií andělů?” (Matouš 26:53).

(Matouš 26:46; Jan 18:3, 2, 8; Lukáš 22:51)

I.   Za prvé - Kristus mohl zavolat tisíce andělů, aby Jej zachránili,
II. Královská 19:35.

II.  Za druhé - Kristus šel na kříž dobrovolně, Lukáš 18:31-33;
Jan 12:27; 18:37; Filipským 2:7-8; Židům 5:8-9;
Izaiáš 53:7; I. Timoteova 2:5; Jan 3:16; Římanům 3:24-25;
Jan 1:29.