Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
VIDĚT NEBO VĚŘIT?

SEEING OR BELIEVING?
(Czech)

Dr. R. L. Hymers ml.

A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, February 4, 2018
Kázání v Baptist Tabernacle v Los Angeles
večer dne Páně 4. února 2018

“Ač jste ho neviděli, milujete ho; ačkoli ho ani nyní nevidíte, věříte v něho a jásáte nevýslovnou radostí, plnou slávy, docházejíce cíle své víry, záchrany duší” (I Petrův 1:8, 9).


Petr mluvil k lidem, kteří se nikdy nesetkali s Ježíšem. Když byl na zemi, nikdy se s Ním nepotkali. Přesto jím byli spaseni. Mnozí jiní Ježíše, když byl na zemi, viděli. Tito přesto spaseni nebyli. S jistotou můžeme říci, co řekl velký Spurgeon: “Vidět není věřit, ale věřit je vidět.” To byl název jednoho Spurgeonova kázání. Bylo založeno na našem textu. Já Spurgeonovo kázání pro vás zjednoduším.

I. Za prvé, vidět není věřit.

Abys toto věděl, nemusíš toho z Bible znát moc. Všude ve všech čtyřech evangeliích byli lidé, kteří viděli Ježíše. Viděli Ho, ale nevěřili v Něj. Jidáš Iškariotský byl jedním z Ježíšových učedníků. Ale Jidáš v Ježíše nevěřil. Jidáš Ježíše následoval po tři roky. Žil s Ježíšem. Jedl s Ježíšem. Ve jménu Ježíšově vyháněl démony. Kázal o Ježíšovi. Znal Ježíše důvěrně a blízce. Ježíš dokonce Jidáše nazýval svým přítelem. Ale Jidáš v Ježíše nevěřil. Proto Ježíše zradil za třicet stříbrných. Proto odešel, oběsil se a šel do pekla. Ostatní učedníci nebyli o moc lepší. Také v Ježíše nevěřili. Řekl jim, že jde do Jeruzaléma, aby trpěl a zemřel. “Ale oni ničemu z toho neporozuměli …nechápali, co bylo řečeno.” (Lukáš 18:34). Nevěřili v Ježíše, dokud na ně nedechl (Jan 20:22). Učedník Tomáš dokonce ani potom v Ježíše nevěřil! Žili s Ježíšem po tři roky. Ale nevěřili v Něj. Král Herodes Ho viděl, ale nevěřil v Něj. Pilát Ho viděl, ale nevěřil v Něj. Farizeové Ho viděli činit zázraky, ale nevěřili v Něj. Saduceové a herodiáni s Ním mluvili, ale nevěřili v Něj. Velké zástupy Ho viděly činit zázraky a byly jím nakrmeny. Ale většina z nich v Něj stejně nevěřila. Když byl Ježíš na zemi, stěží v Něj někdo, kdo Ho viděl, uvěřil. Stěží kdo! To je udivující! Tak udivující, že o tom apoštol Jan napsal. Jan řekl: “Přišel do svého vlastního, a jeho vlastní ho nepřijali” (Jan 1:11). Jen hrstka lidí, kteří se s Ježíšem na zemi setkali, v Něj uvěřila.

Podle této skutečnosti víme, že “vidět není věřit.” Někteří z vás tady si myslí, že by v něj uvěřili, kdyby Ho mohli vidět. Nepřiznali byste to, ale je to pravda. Proto si chcete na něco “sáhnout,” abyste dokázali, že je Ježíš skutečný. Hledáte “pocit” nebo biblický verš s příslibem. Pocitu rozumíte. Dokážete pochopit biblický příslib. Ale nejste schopni vidět Ježíše. To je vaše výmluva, proč v něj nevěříte. To je vaše výmluva, proč Mu nevěříte. To je vaše výmluva, proč v něj nevěříte. To je vaše výmluva, proč nejste spaseni. Ale říkám vám: “vidět není věřit.” Dotknout se něčeho není uvěřit. Opakovat biblický příslib není věřit. Uvidět zázrak není uvěřit. Všichni nevěřící, které jsem zmínil, citovali biblické verše. Každý z nich se s ním setkal. Skoro všichni Ho viděli činit zázraky. A přesto v Něj nevěřili. A většina z nich zemřela a dostala se do pekla. Protože v Něj nikdy neuvěřili, i když ho mnohokrát viděli!

Prorok Izajáš mluvil o Ježíši. Izajáš řekl: ”Opovržený a lidmi zavržený.” (Izajáš 53:3). V Barnesoých poznámkách stojí:

Je opovržený...Spasitel byl předmětem pohrdání a opovržení farizeů, saduceů a Římanů. Bylo to tak za jeho života na zemi, bylo to tak, když umíral, a od té doby jsou jeho jméno a osoba ve značném opovržení.

Lidmi zavržený...Tato fráze má mnoho významů a v těch dvou slovech jsou celé dějiny lidstva vzhledem k tomu, jak se chovali ke Spasiteli. Označení ”Lidmi zavržený” vyjadřuje všechen smutek a melancholii dějin; zavržený Židy, boháči, slavnými a učenými; davy lidí každé úrovně, věku a hodnosti.

V Pulpit Commentary se praví:

Je opovržený. Lidské pohrdání se projevovalo částečně malým zájmem o jeho učení, částečně chováním k němu v noci a dni před jeho ukřižováním. Zavržený lidmi spíše než opuštěný lidmi...Náš Pán nikdy neměl víc než “malé stádečko.” A dokonce i z něj “mnozí odešli a už s ním víc nechodili.” Někteří k němu přišli jen v noci. Všichni “vládci” a významní lidé si od něj udržovali odstup. Na konec ho i apoštolé “opustili a utekli.”

Téměř všichni, kdo se setkali s Ježíšem, když byl na zemi, jím opovrhovali a zavrhli Ho. Byl bys ty jiný než oni? Pokud nejsi obrácený, jsi přesně jako oni! Opovrhuješ Jím a zavrhuješ Ho. Skrýváš před Ním svou tvář. Jsi stejný jako ti, kdo Ježíše zavrhli, když Ho viděli na zemi! Viděli Ho. Slyšeli Jeho hlas. Přesto v Něj nevěřili. Vidět není věřit!

II. Za druhé, věřit je vidět!

“Ač jste ho neviděli, milujete ho; ačkoli ho ani nyní nevidíte, věříte v něho a jásáte nevýslovnou radostí, plnou slávy, docházejíce cíle své víry, záchrany duší” (I Petrův 1:8, 9).

Lidé, ke kterým v našem textu mluví Petr, se nikdy s Ježíšem na zemi nesetkali. Přesto Mu věřili a byli Jím spaseni! Proč v Ježíše věřili, i když se s ním nikdy nesetkali, nikdy neslyšeli Jeho hlas, a nikdy se Ho nedotkli? Velký reformátor Kalvín poskytl odpověď. Kalvín řekl: “Žádný člověk nikdy nedokáže...svou vlastní inteligencí, dokud ho Pán nenapraví a neobnoví svým Duchem.”

Tentýž Svatý Duch ti může dát víru v Ježíše teď. Teď – I když Ježíše nemůžeš vidět očima. Tentýž Svatý Duch tě může spojit s Ježíšem teď – dokonce i když nemůžeš pocítit Jeho dotyk.

To podstatné při setkání s Ježíšem je láska. Náš text říká: “Koho jste neviděli, milujete.” “I když jste Ho neviděli, milujete Ho.” Ježíšova láska k nám přichází různým způsobem. Když jsem začal chodit do kostela, příbuzní si ze mě dělali legraci. Také se posmívali Ježíši. Říkali: “Jak v Něj můžeš věřit? Co pro tebe udělal?” Ale čím víc se Ježíši posmívali, tím víc jsem Ho já miloval. V mém sboru byly také špatné děti. Dělaly ošklivé vtipy o tom, že Jeho matka nebyla panna. Říkali, že byl levoboček. Smáli se Mu. Ale čím víc se Ježíšovi posmívali, tím víc jsem Ho miloval.

Když jsem na Ježíše myslel o Velikonocích, miloval jsem Ho ještě víc. Miloval jsem Ho pro Jeho utrpení na kříži. Nenáviděl jsem pomyšlení na to, že Mu hřeby prorazily ruce a nohy. Nevěděl jsem, proč Mu to udělali. Ale velmi jsem Ho litoval a trápil jsem se pro Něj.

Byl jsem osamělý chlapec. Neměl jsem rodiče, kteří by mi zajistili bezpečí a učinili mě šťastným. A myslel jsem na to, že Ježíš byl také osamělý – bez přítele, který by Ho utěšil – a miloval jsem Ho. A pomyslel jsem si: “I když tě, Ježíši, nikdo nemiluje, já tě budu milovat!” A byla to Jeho láska ke mně, která si získala mou duši. V den, kdy jsem byl spasen, se zpívala píseň Charlese Wesleye. Každá sloka končila slovy, která mi lámala srdce: “Úžasná láska, jak je možné, žes Ty, můj Bože, měl za mě zemřít.”

Ježíš byl Bůh v lidském těle. Ukřižovali mého Boha k hrubému dřevěnému kříži. “ Úžasná láska.” To mi zlomilo srdce. Věřil jsem Mu. Vstoupil jsem s ním do vztahu skrze Jeho lásku ke mně a skrze mou lásku k Němu.

Myslím, že nikdo zde nemůže říct, že John Cagan je bábovka. Obdivujete Johna pro sílu jeho charakteru. John vzdoroval Kristu až do morku kostí. Nic, co jsem mu v rozhovoru řekl, s ním nepohnulo. Řekl: “Pomyšlení, že bych se měl vzdát Ježíše, mě tak zneklidnilo, že jsem nemohl udělat to, co vypadalo jako navždy. Ježíš dal svůj život za mě. Ježíš se pro mě dal ukřižovat, když jsem byl Jeho nepřítelem, a já jsem se Mu nepoddal. Ta myšlenka mě zlomila. Už jsem se dál nemohl na sebe spolehnout. Musel jsem mít Ježíše. V tom okamžiku jsem se Mu poddal a přišel jsem s vírou k Ježíši...Nepotřeboval jsem pocit. Měl jsem Krista!...Jak mě Ježíš musel milovat, když odpustil tomu největšímu hříšníkovi. Kristus dal svůj život za mě a proto já Mu dávám celý svůj život...Ježíš vzal mou nenávist a hněv a dal mi místo toho lásku.”

Slavný Spurgeon nikdy Johna Cagana nepotkal. Ale psal, jako by Johna znal. Spurgeon řekl: “Nakonec to není, že vidíme – to vždy musí být vnější – je to to, že přemýšlíme o Ježíši, rozumíme, jsme tím ovlivněni, a to je ve vztahu to hlavní. Takže láska ke Kristu se stává tak skutečným prostředkem jednoty, pevnější vazbou než může být dotyk...Láska činí Spasitele skutečným pro srdce...tedy láska působí, že Kristus se dotýká tvé duše skutečněji než cokoli, co můžeš cítit nebo čeho se můžeš dotknout.” “I když jste Ho neviděli, milujete Ho.”

Text nám ale dává jiný pohled na spojení s Ježíšem - “Přesto, že Ho nevidíte, věříte v Něj.” “Přesto v Něj věříte.” Znovu se nám tu připomíná skutečnost, že můžete věřit v Ježíše, aniž Ho vidíte. “I když Ho nevidíte, přesto věříte a radujete se” Přesto věříte! Přesto věříte! Lidé, kterým Peter psal, nikdy Ježíše neznali. Nikdy se Ho nedotkli. Nikdy neslyšeli Jeho hlas. Ale oni Ho znali! “I když Ho nevidíte, přesto věříte a radujete se.” “I když Ho nevidíte, věříte v Něj.”

Helena Kellerová se narodila úplně slepá a hluchá. Žena jménem Anne Sullivanová Helenu Kellerovou naučila mluvit. Je to úžasný příběh. Když jsem byl malý kluk, slyšel jsem Helenu Kellerovou mluvit v rozhlase. I když byla od narození úplně slepá a hluchá, věřila Helena Kellerová v Ježíše! I ty můžeš věřit v Ježíše – dokonce I když Ho nemůžeš vidět ani slyšet.

Víra v Ježíše tě přivádí do styku s Ním. Láska a víra jsou styčné body s Ježíšem. Láska a víra nás sjednocují se Spasitelem.. “Koho jste neviděli, milujete; I když ho nevidíte, věříte v Něj a radujete se.” ”I když Ho nevidíte, věříte v Něj a radujete se!”

Poslechněte si Emi Zabalagu, naši sborovou klavíristku. Je to rozumná žena. Můžete věřit tomu, co říká.

     Nevěřila jsem Kristu. “Ježíš” bylo jen slovo doktrína, někdo, o kom jsem věděla, že je, ale byl tak vzdálený. Namísto, abych usilovala o Krista, hledala jsem pocit nebo nějakou zkušenost.
     Jedné pozdní noci jsem si náhle uvědomila, že Ježíš zemřel pro . Té noci jsem na Něj myslela, jak je v getsemanské zahradě, sténá, potí se pod tíhou mého hříchu. V mysli jsem viděla ukřižovaného Krista. Přemýšlela jsem o Jeho krvavé oběti a o tom, že byl probodnut kvůli tomu, že já jsem Ho odmítla. Ale stále jsem Mu nevěřila. Stále jsem lpěla na své potřebě jistoty.
     Dr. Hymers začal kázat na Píseň Šalamounovu o Kristově půvabu Jak jsem poslouchala, Kristus se stával čím dál tím víc půvabnější. Začala jsem po něm toužit. Slyšela jsem verš: “Vstávej, má lásko, pojď, ty má krásko.” (Píseň 2:10). Cítila jsem, že Kristus mluví ke mně, volá mě, ať jdu k Němu.
     Věděla jsem, že vše, co jsem zažívala, odešlo. Trápení, životní beznaděj, chladná prázdnota světa, drtivá váha hříchu, to vše tu bylo, protože mě Bůh miluje a přivádí mne k sobě, abych viděla, že potřebuji Ježíše.
     Po kázání jsem šla za Dr. Hymersem. Zdálo se, že se přede mnou zvedá stěna hříchu – zkaženost mého srdce, zlé myšlenky a mé nekonečné odmítání Ježíše. Už jsem to nedokázala snášet. Musela jsem mít Krista. Musela jsem mít Jeho krev. Padla jsem na kolena…Namísto toho, abych se od Ježíše držela zpátky, bojící se dalšího falešného obrácení nebo že udělám chybu, nebo zahledění se do sebe, hlídání svých pocitů nebo tápání ve tmě, jak jsem vždycky dělala, jsem se vírou podívala na Krista...On omyl mé hříchy ve své vzácné krvi. Sňal ze mě těžké břemeno hříchu! Odpustil mi všechny mé hříchy.
     Nyní je mým hrdinou, mým Spasitelem, mým Pánem! Od té doby jsem k Ježíšovi přišla mnohokrát o pomoc, posilu a ochranu. Jak se zpívá v písni: “Milost přepsala můj život./ Milost přepsala můj život/ Byl jsem ztracen v hříchu/ Ale Ježíš přepsal můj život.” Mám teď velkou radost, když je jiný člověk Ježíšem spasen. Nejsem schopna plně vyjádřit uspokojení a pokoj, které přicházejí z odpuštění hříchů...Přeji všem, kteří bojují jako já, aby mohli zažít Ježíšovo odpuštění! Evangelium, které bylo předtím tak nudné a mrtvé, je teď strhující a moje srdce se dme radostí a vděčností, když poslouchám kázání o Ježíši. Díky Bohu, že mě přivedl ke Svému Synu, Ježíši. Mohu jen říci s apoštolem Pavlem: “Díky Bohu za jeho nevýslovný dar!” (II Korintským 9:15)!

Milí přátelé, nikdy jsem opravdu neznal smysl slova “radost,” dokud jsem nepoznal Krista. Prošel jsem mnoha zkouškami a těžkostmi. Byl jsme zklamáván lidmi, kterým jsem věřil. Byl jsme osamělý a zažíval velké trápení. Hodiny jsem prochodil mnohé noci. Cítil jsem “měkký a násilný smutek” samoty bez lidského přítele. Byl jsem tím, kdo zná noc. Ale Ježíš mě vždy každým trápením provedl. Dokonce, když jsem cítil, že mě nikdo jiný nepřijme. Ježíš mě vždycky přijal. “Od té doby, kdykoli jsem uviděl proud/ který tryskal ze tvých krvácejících ran,/ Vysvobozující láska byla mou/ a bude až do smrti./a bude až do smrti,/ a bude až do smrti,/ Vysvobozující láska byla mou/ a bude až do smrti./a bude až do smrti,”/ Jsi-li dosud ztracen, poslouchej pozorně tuto půvabnou píseň.

Marně jsem zkoušel tisíckrát
Mít naději, potlačit strach;
Jak Bible říká, nutný však
je vždy jedině Ježíš.

Srdce – ocel, v duši se tmí –
Nic nevidím, nic necítím;
Světlo, život hledat musím
v prosté víře v Ježíše.

Zemřel, žije, vládne, prosí;
Láska ve všech Jeho skutcích;
Tak má vše, co vinný hříšník
potřebuje, v Ježíši.
   (“In Jesus” od James Procter, 1913).

Můžeš říct: “To mě nepřesvědčuje. Mluvíš o lásce a víře.” Říkáš: “Nemám lásku ke Kristu.” “Nevěřím v Něj. Tvé argumenty mě nepřesvědčují.“

Pak tě musím varovat. Přichází den, kdy neuslyšíš sladká slova láska a víra.. Tvé uši budou studené a mrtvé. Už tu pro tebe nebudou slova o pokoji a odpuštění. Všechno pohltí nekonečná tma pekla.

Teď mě poslouchej! Předtím než k tobě bude Bůh mluvit v hněvu a soudu. A Bůh ti říká: “Volal jsem a tys odmítl.”

Všechno, co ti mohu říct, je: budeš věřit Kristu? Uděláš to teď? Dnes večer? Já víc udělat nemohu. Nemohu tě donutit Kristu důvěřovat. Musím to nechat na Bohu. Svou mocí Bůh otevřel mnohá srdce, aby důvěřovala Ježíši. Sedíš mezi mnoha lidmi, které Bůh přivedl ke Kristu. Bůh se rozhodl je přivést k Ježíši. Pokud tě nepřivádí, já nic udělat nemohu. Pokud se Bůh nerozhodl tě spasit, už není nic, co mohu udělat. Pokud nejsi jeden z vyvolených, já už víc udělat nemohu.

Ale pokud dnes večer ke tvému srdci Bůh mluvil, přijmi Krista. Přijmi Ho teď. Ty, kdo nejvíce ze všeho potřebuješ Ježíše, přijď a uvěř Mu nyní.. Vše, co jsem řekl, nebude k ničemu, pokud to Duch Boží nepoužije pro tvé srdce. Modlíme se, abys teď uvěřil Ježíši jako ti, ke kterým Petr v našem textu mluvil. Modlili jsme se k Bohu, aby s tebou udělal to, co udělal s Johnem Caganem a Emi Zabalagou a lidmi, kteří jsou kolem tebe. Ať Bůh vybere z nás dnes večer vyvolené. Ať přijdeš k Ježíši, uvěříš Ježíši a jsi spasen navěky Jeho krví, která vše smiřuje. Amen.


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Sólo zpívané před kázáním pana Benjamina Kincaida Griffitha:
“In Jesus” ( James Procter, 1913).


NÁSTIN Z

VIDĚT NEBO VĚRIT?

SEEING OR BELIEVING?

od Dr. R. L. Hymerse, ml.

“Ač jste ho neviděli, milujete ho; ačkoli ho ani nyní nevidíte, věříte v něho a jásáte nevýslovnou radostí, plnou slávy, docházejíce cíle své víry, záchrany duší” (I Petrův 1:8, 9).

I.   Za prvé, vidět není věřit, Lukáš 18:34; Jan 20:22; 1:11;
Izajáš 53:3.

II.  Za druhé, věřit je vidět! Píseň Šalamounova 2:10;
II Korintským 9:15.