Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
JEHO KRVÍ JSME OČIŠTĚNI!

BY HIS BLOOD WE ARE CLEANSED!
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, ml.

A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, January 28, 2018
Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle večer, 28. ledna 2018

“Opovržený a lidmi zavržený, muž bolestí, který znal nemoci: jako někdo, před nímž člověk skryje tvář – všemi opovržený, takže jsme si ho nevážili” (Izaiáš 53:3).

“Ale on byl proboden za naše přestoupení, zdeptán za naše provinění...a jeho šrámy [Jeho ranami] jsme uzdraveni”
 (Izaiáš 53:5).


Minulou neděli večer jsem kázal o potřebě Kristovy krve (“With or Without Blood” (S krví nebo bez krve). V kázání byly dva body. Za prvé – co se ti stane bez Kristovy krve. Za druhé – co se ti stane, když máš Kristovu krev.

Jen jsem zmínil peklo ve dvou krátkých odstavcích na začátku prvního bodu. Pak jsem věnoval zbytek prvního bodu hříchu. Řekl jsem, že bez Ježíšovy krve “Neexistuje svoboda od tvého hříchu. Žádné vysvobození od tvého hříchu. Žádná svoboda od tvého hříchu. Žádné odpuštění tvého hříchu.” Pak jsem přešel ke druhému bodu, “Co se ti stane, pokud máš krev Ježíše.” Věnoval jsem celé čtyři strany zprávě o nádherné moci Kristovy krve “vymazat tvůj hřích,” “odpustit tvůj hřích,” “vysvobodit tě od tvého hříchu,” “odpustit tvůj hřích,” a “vzít tě do nebe.” Řekl jsem, že ti v nebi budou zpívat, že jsou “vykoupeni Kristovou krví.” Citoval jsem chválu Fannyho Crosbyho, “Redeemed by the Blood of the Lamb.” Citoval jsem Spurgeona, když řekl: “Evangelium bez krve...je evangelium ďáblů.” Citoval jsem chvalozpěv Charlese Wesleyho, který říká:

Jeho krev očistí bídné,
dostupná je i pro mne.
   (“O For a Thousand Tongues” od Charles Wesley, 1707-1788).

Přiměl jsem vás zpívat tento chvalozpěv. Potom jsem vás přiměl zpívat: “There is power, power, wonder working power In the precious blood of the Lamb” (by Lewis E. Jones, 1865-1936). Vlastně jsem vás přiměl to zpívat třikrát! Potom jsem citoval odstavec od Octaviuse Winslowa, velkého kazatele 19. století, který řekl: “Poklekněte před Kristem a mějte svoje svědomí očištěné tou krví, která odpouští, přikrývá a ruší vaši vinu.” Potom jsem citoval Spurgeona jak říká mladému muži: “Přijďte k samotnému Ježíši. Smyje vaše hříchy ve Své vzácné krvi.” Potom jsem citoval chválu “Just As I Am” ve které se říká, že Ježíšova krev “byla prolita za mne.” Pak jsem ukončil kázání tím, že jsem řekl: “Důvěřujte Ježíši, pojďte k Ježíši, buďte obmyti ze svých hříchů vzácnou krví Ježíše.” Nevím, jak jsem to mohl více objasnit!

V kázání nedělního rána pan John Samuel Cagan kázal na “The Preeminence of Christ.” Pan Cagan ukončil toto kázání citací Koloským 1:14,

“V němž máme skrze jeho krev vykoupení, odpuštění hříchů.”

Pak pan Cagan řekl: “Jeho krev usmíří tvůj hřích. Spolehni se na Jeho milost. Jen On sám tě může osvobodit od tvého hříchu Svojí krví. Modlím se, abys dnes důvěřoval Ježíši.” Kázání pana Cagana bylo poté, co pan Griffith zpíval “O Sacred Head, Now Wounded,” což opěvuje krvavou oběť Krista za tvé hříchy. Ó, a mému kázání v neděli večer předcházelo to, že pan Griffith zpíval: “There is a Fountain” od Williama Cowpera – kde se zpívá:

Tryská zřídlo plné krve
   z Immanuelových žil;
Když hříšní do něj vrhají se,
   ztrácejí skvrny vin.

Přesto všechno to kázání a zpívání o krvi Ježíše, která smývá hřích, neudělalo vůbec žádný dojem na mnohé z vás ztracené lidi, kteří to slyšeli! Vůbec žádný! Jedna dívka přišla, aby mě viděla po večerním kázání. Řekl jsem: “Poklekni a důvěřuj Ježíši.” Podívala se na mě s hněvem a řekla: “Ne!” Sotva jsem tomu mohl uvěřit! Proč přišla? Aby mě viděla? Myslela si, že to, že za mnou přijde, ji zachrání? Byl jsem udiven! Potom za mnou přišel mladý muž. Měl slzy v očích a tak jsem si myslel, že by mohl být pod usvědčením z hříchu. Ale, ne. On se jen obával toho, aby nešel do pekla, což jsem sotva zmínil ve svém kázání! Bál se, aby nešel do pekla! To bylo vše! Nezmínil cokoliv o svém hříchu. A neřekl jediné slovo – ani jediné slovo – o krvi Ježíše a její moci očistit jeho hřích! Ani jediné slovo – ačkoliv slyšel o očišťující moci Ježíšovy krve celý den – od kázání Johna Cagana v neděli ráno až po mé kázání v neděli večer. Dokonce všechny ty chvalozpěvy o krvi Ježíše, která očišťuje hřích nebyly zmíněny. Bylo to, jako by neslyšel jediné slovo o očišťující moci Ježíšovy krve celý den – ani jediné slovo si nezapamatoval!

Proč ta dívka přišla s rozhněvanou tváří a ani minutu nepřemýšlela o Ježíšově lásce a krvavé oběti za hřích? Proč ten mladý muž přišel kvůli strachu z pekla – bez jediného slova o Ježíšově krvi, která očišťuje od hříchu? Odpověď je v našem prvním textu:

“Opovržený a lidmi zavržený... jako někdo, před nímž člověk skryje tvář – všemi opovržený, takže jsme si ho nevážili” (Izaiáš 53:3).

Moji drazí přátelé, je potřeba zázrak milosti, aby došlo k tomu, že ztracení hříšníci přestanou opovrhovat Ježíšem a odmítat jej. Je potřeba práce Ducha svatého, aby probudil ztracené hříšníky aby přestali schovávat své tváře před Ježíšem – a aby si vážili Jeho krvavé oběti kvůli očištění hříchů.

Náš druhý text ti říká, co Ježíš udělal, aby tě zachránil, i když jsi Jím až dosud opovrhoval a Jej a Jeho zachraňující krev odmítal:

“Ale on byl proboden za [naše] přestoupení, zdeptán za [naše] provinění...a jeho [šrámy] jsme uzdraveni” (Izaiáš 53:5).

Předtím, než jsem kázal minulou neděli večer, četl jsem svědectví dvou žen, které navštěvovaly Spurgeonovu církev. O té první se psalo:

Její srdce zůstalo tvrdé do té doby, než slyšela kázat pana Spurgeona. Velmi se začala obávat soudu za svůj hřích. Nadále chodila do církve, ale zůstávala po několik měsíců v zoufalství. Pak slyšela kázat pana Spurgeona [a] začala důvěřovat Ježíši a Jeho smírčí krvi a začala se radovat. Začala důvěřovat samotnému Ježíši a byla zachráněna.

O druhé ženě bylo napsáno:

Přišla ze zvědavosti, aby slyšela pana Spurgeona kázat. Odešla z církve ve strachu. Řekla: “Kéž bych byla nikdy nepřišla a neslyšela jej kázat. Rozhodla jsem se, že už tam nikdy nepůjdu. Ale když jsem zůstávala mimo, cítila jsem se bídně. Cítila jsem se bídně, když jsem přišla a slyšela jsem jej kázat a cítila jsem se bídně, když jsem zůstávala mimo. Nakonec jsem začala důvěřovat Kristu a v Něm jsem našla pokoj a útěchu. Nenalezla jsem Krista do té doby, než jsem vzdala to, že bych hledala pokoj v čemkoliv jiném než v Ježíši. Nejdříve jsem vyzkoušela všechno možné. Ale nic jiného mi nedalo pokoj, dokud jsem nenašla Krista a Jeho vše zachraňující krev.”

Vysvobozen! Zpívejte ten refrén se mnou!

Vykoupen, vykoupen, vykoupen krví Beránka jsem;
Vykoupen, vykoupen, Jeho dítětem navždy jsem.
   (“Redeemed,” Fanny J. Crosby, 1820-1915).

Zpívejte to znovu!

Vykoupen, vykoupen, vykoupen krví Beránka jsem;
Vykoupen, vykoupen, Jeho dítětem navždy jsem.

Krev Ježíše, která nás vysvobozuje není obyčejná krev. Ve Skutcích 20:28 se dozvídáme, jak mocná je Ježíšova krev. Pavel řekl starším v církvi v Efezu:

“Abyste pásli církev Boží, kterou sobě dobyl svou vlastní krví.”

Myslíš si, že překladatel Bible King James to přeložil špatně? Pak tedy naslouchej překladu Bible New International version:

“Abyste pásli Boží církev, kterou si Bůh získal krví vlastního Syna.”

Možná stále nejsi přesvědčený. Takže ti tedy ukáži New American Standard translation:

“Abyste pásli Boží církev, kterou vykoupil svou vlastní krví.”

Jasně vidíme, že krev Ježíše, která tě může očistit z hříchu, není obyčejná krev. Jsme vykoupeni z hříchu “Boží krví.” Ježíš Kristus je druhá z osob trojice – Bůh Syn. Bůh vtělený. Bůh v lidském těle. Takže je zcela správné nazývat Jeho krev “Boží krví.” Proto velký Spurgeon řekl: “Nejsou hříchy, které nemůže smýt Kristova krev.” Charles Wesley to řekl dobře:

Láme moc zrušeného hříchu
   Osvobozuje vězně
Jeho krev očistí bídné
   Dostupná je i pro mne.
(“O For a Thousand Tongues to Sing” od Charles Wesley, 1707-1888;
      podle melodie “O Set Ye Open Unto Me”).

Zpívejte to!

Láme moc zrušeného hříchu
   Osvobozuje vězně
Jeho krev očistí bídné
   Dostupná je i pro mne.

Myslíš si, že nemáš žádný hřích? Pochybuji, že jsi tak čistý, jako byl Charles Wesley předtím, než byl zachráněn. Postil se od několika jídel týdně. Děláš to také? Modlil se celé hodiny. Děláš to taky? Dokonce šel jako misionář k americkým Indiánům. Šel bys také? Nepřiznal si, že je ve svém srdci hříšník. Byl jako děvče v církvi Spurgeona, které řeklo:

Nejdříve jsem vyzkoušela všechno ostatní. Nenašla jsem Krista do té doby, než jsem vzdala hledání pokoje v čemkoliv jiném než v Ježíši. Nejdříve jsem vyzkoušela všechno ostatní. Ale nic jiného mi nedalo pokoj do té doby než jsem [vložila důvěru v Ježíše] a v Jeho vše zachraňující krev.

Neudělal jsi to? Vyzkoušel jsi všechno ostatní. Ale nedalo ti to pokoj – dalo? Dalo? Samozřejmě, že ne! A ty nikdy nebudeš mít pokoj. Nikdy nebudeš mít pokoj! Nikdy nebudeš mít pokoj! Nikdy nebudeš mít pokoj do té doby, než přestaneš se vším dalším a přiznáš Ježíši, že potřebuješ Jeho vše zachraňující krev!

O další mladé ženě se říkalo:

Pokračovala v návštěvě církve, ale přesto několik měsíců zůstávala v beznaději. Pak slyšela pana Spurgeona kázat [a nakonec] uvěřila v Ježíše a Jeho usmiřující krev a radovala se. Důvěřovala samotnému Ježíši a byla zachráněna.

Nenašla jsem Krista do té doby, než jsem vzdala hledání pokoje v čemkoliv jiném než v Ježíši. Nejdříve jsem vyzkoušela všechno ostatní. Ale nic jiného mi nedalo pokoj do té doby, než jsem našla Krista a Jeho vše zachraňující krev.

V Bibli se píše:

“Ve kterém máme vykoupení skrze jeho krev, dokonce odpuštění hříchů.”

Pak John Samuel Cagan řekl: “Jeho krev usmíří tvůj hřích. Spolehni se na Jeho milost. On jediný tě může osvobodit od tvého hříchu Svou krví. Modlím se, abys dnes uvěřil v Ježíše.”

“Opovržený a lidmi zavržený... jako někdo...před nímž člověk skryje tvář. Jenže to byly naše nemoci, které snášel, a naše bolesti, které nesl...a jeho [šrámy] jsme uzdraveni” (Izaiáš 53:3, 5).

“A bez vylití krve není odpuštění” (Židům 9:22). Ale díky Bohu “krev Ježíše Krista, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu” (I. Janova 1:7). Ó, dnes večer mohou slova Charlotte Elliott (1789-1871) být tvými slovy. Ona řekla:

Tak jak jsem, se neobhájím.
   Přikryla mne však krev Tvá;
Snažíš se bych k Tobě šla.
   Ó Beránku, já jdu! Já jdu!

Ve svých patnácti letech John Samuel Cagan řekl:

     Nemohl jsem najít žádnou formu pokoje...Cítil jsem se stále mučený...Byl jsem tak unavený z bojování, byl jsem tak unavený z toho, jakým jsem byl...Zkoušel jsem být zachráněn. Zkoušel jsem důvěřovat Kristu, ale nemohl jsem. Nemohl jsem se cele odevzdat Kristu. Nemohl jsem se rozhodnout stát se křesťanem a to způsobilo, že jsem se cítil tak beznadějně...Ježíš dal svůj život za mne. Ježíš podstoupil za mě smrt na kříži...Tato skutečnost mě zlomila. Musel jsem nechat všeho být...Musel jsem mít Ježíše. V tom okamžiku jsem jsem se Mu podvolil a přišel jsem k Němu vírou...se svým srdcem, s jednoduchým odpočinkem v Kristu, který mě zachránil! Smyl můj hřích Svou krví!...Nepotřeboval jsem pocit. Měl jsem Krista! V důvěře v Krista jsem pocítil, jak byl z mé duše odstraněn hřích. Odvrátil jsem se od svého hříchu a podíval jsem se na samotného Ježíše! Ježíš mě zachránil...moje víra spočívá v Ježíši, protože On mě změnil...On mi dal život a pokoj...Kristus ke mně přišel a proto Jej neopustím... On smyl můj hřích Svou krví.

Tak jak jsem se neobhájím.
   Přikryla mne však krev Tvá;
Snažíš se bych k Tobě šla.
   Ó Beránku, já jdu! Já jdu!

Tak jak jsem a nečekajíc
   Až mou duši skvrny zbavíš,
K Tobě, svojí Krví čistíš.
   Ó Beránku, já jdu! Já jdu!

Tak jak jsem, Tebou jsem syt,
   Vítáš, čistíš, zbavuješ vin,
Neboť ve tvé sliby věřím.
   Ó Beránku, já jdu! Já jdu!

K tobě, Svojí Krví čistíš.
   Ó Beránku, já jdu! Já jdu!

Chceš přijít k Ježíši a být očištěn od všeho svého hříchu Jeho vzácnou krví? Pokud chceš přijít k Ježíši, my čekáme, abychom se za tebe modlili. Až ostatní půjdou nahoru na večeři, prosím přijďte a posaďte se do prvních dvou řad. Amen.


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Sólo zpívané před kázáním panem Benjaminem Kincaidem Griffithem:
“Saved by the Blood of the Crucified One” (od S. J. Henderson, 1902).