Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
S KRVÍ NEBO BEZ KRVE

WITH OR WITHOUT BLOOD
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, ml.

Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle večer, 21. ledna 2018
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, January 21, 2018

“Bez vylití krve není odpuštění” (Židům 9:22).


Většina Spurgeonových obrácených neprožila toto obrácení okamžitě, ale předcházelo několik týdnů nebo dokonce měsíců bolestivého usvědčení a utrpení předtím, než začali důvěřovat samotnému Kristu a nalezli radost a ujištění. Zde jsou dvě svědectví mladých žen, které se obrátily pod vlivem kázání Spurgeona:

Mary Edwardsová

     Její srdce zůstalo tvrdé do té doby než slyšela kázat pana Spurgeona. Velmi se začala bát soudu za svůj hřích. Pokračovala v návštěvách církve, ale po dobu několika měsíců zůstávala v beznaději. Potom slyšela pana Spurgeona kázat o Ježíšově lásce. Začala důvěřovat Ježíši a Jeho smírčí krvi a radovala se. Důvěřovala jen Ježíši a byla zachráněna. Stále se dívá jen na Ježíše.

Mary Jonesová

     Přišla ze zvědavosti, aby slyšela kázat pana Spurgeona. Ve strachu opustila církev. Řekla: “Přeji si, abych sem raději nikdy nepřišla vyslechnout jeho kázání. Pevně jsem se rozhodla nikdy znovu nepřijít. Ale pokud jsem zůstala opodál, cítila jsem se bídně. Cítila jsem se bídně, když jsem přišla, abych jej slyšela kázat a cítila jsem se bídně, když jsem zůstala opodál. Nakonec jsem začala důvěřovat Kristu a v Něm jsem nalezla pokoj a útěchu. Nenalezla jsem Krista do té doby, než jsem se vzdala hledání pokoje v čemkoliv jiném, než v Ježíši. Nejdříve jsem zkusila všechno ostatní. Ale nic jiného mi nedalo pokoj do té doby, než jsem našla Krista a Jeho všezachraňující krev.”

Předtím, než budu kázat, přijde pan Griffith zpívat píseň, která byla použita ve Spurgeonově církvi, aby pomohla mnoha mladým lidem důvěřovat Ježíši.

“Bez vylití krve není odpuštění” (Židům 9:22).

Velký Spurgeon je často nazýván “knížetem kazatelů.” Opravdu nebylo většího kazatele evangelia než on. Jeho tématem v průběhu jeho služby byla vždy záchrana hříšníků skrze oběť Ježíše na kříži. A toto téma bylo vždy zdůrazněno jeho kázáním o krvi Zachránce, prolitou na kříži pro odpuštění hříchů. Spurgeon často kázal a citoval náš text:

“Bez vylití krve není odpuštění” (Židům 9:22).

Slovo “odpuštění” je neznámé většině moderních lidí. Musíme se podívat na řecké slovo, ze kterého je “odpuštění” překládáno, abyste lépe porozuměli jeho významu. Strongova konkordance nám říká, že řecké slovo je “aphěsis.” To znamená “svoboda,” “odpuštění,” “vysvobození,” “svoboda,” a “odpuštění.” Náš text by mohl být objasněn přidáním těchto slov,

“Bez vylití krve není svoboda, není odpuštění, není vysvobození, není svoboda, není odpuštění.”

Není divu, že Spurgeon citoval verše o krvi tak často. V jednom slavném kázání řekl Spurgeon toto:

“Jsou někteří kazatelé, kteří nekáží o krvi Ježíše Krista a řeknu vám jednu věc, která se jich týká: Nikdy jim nenaslouchejte! Služba, ve které není krev je bez života a mrtvá služba není dobrá pro nikoho.”

Důležitost krve je objasněna naším textem:

“Bez vylití krve není odpuštění” (Židům 9:22).

I. Za prvé – uvaž, co se ti stane bez prolití Kristovy krve.

Bez vylití Kristovy krve není svoboda od tvého hříchu. Bez prolití Kristovy krve není odpuštění tvého hříchu. Bez prolití Kristovy krve není vysvobození od tvého hříchu. Bez prolití Kristovy krve není svoboda od tvého hříchu. Bez prolití Kristovi krve není odpuštění tvého hříchu. Jediná věc, která vás očekává po smrti je oheň pekla.

O pekle se kázalo při velkém probuzení v Kambuslangu ve Skotsku. “Kazatelé v Kambuslangu věřili v doslovné peklo se všemi jeho utrpeními. Byli příliš upřímní, než aby nevarovali svoje posluchače před peklem. Mnoho lidí jim rozumělo. Jednadvacetiletý člověk ‘ viděl peklo nedaleko od sebe jako jámu, ve které hořely ztracené duše a mezi nimi chodili démoni.’ Patnáctiletý chlapec, předtím než omdlel, řekl: ‘Viděl jsem plameny ohně, jak jdou na mě.’ Jedna mladá žena nemohla skoro dýchat kvůli zápachu síry, ‘zápach jezera ohně a síry v bezedné propasti.’” (The Cambuslang Revival, The Banner of Truth, 1971, p. 154).

Já však nezakládám svoji víru v peklo na těchto lidských zkušenostech. Věřím v peklo, protože o tom Bůh učí v Bibli. Ježíš měl co říci o pekle víc, než kdokoliv jiný v Písmu. Řekl nevěřícím ve Své době: “Jak uniknete pekelnému trestu?” (Matouš 23:33). Kristus varoval nevěřící, že půjdou do “pekla, do ohně neuhasitelného” (Marek 9:43). Kristus mluvil o bohatém muži v pekle, který naříkal: “Trápím se v tomto plameni” (Lukáš 16:24). Spurgeon řekl:

Jaké by to bylo utrpení strávit jednu hodinu v pekle! Oh, jak bys si tehdy přál, abys hledal Zachránce! Ale bohužel, není taková věc jako jedna hodina v pekle. Jakmile jsi ztracen, jsi ztracen navždy!

Znovu Spurgeon řekl:

Visíš nad ústy pekla jediným vláknem: a toto vlákno se přetrhává. Jen zalapání po dechu, jen zastavení tvého srdce na jediný okamžik a budeš ve věčném světě, bez Boha, bez naděje, bez odpuštění. Oh, můžeš tomu čelit?

Jakmile budeš v pekle, uvědomíš si, příliš pozdě, že

“Bez vylití krve není odpuštění” (Židům 9:22).

To se ti stane, pokud tvůj hřích nebude očištěn krví Ježíše Krista!

Tvé hříchy tě budou usvědčovat na soudu. Myslel sis, že tvůj hřích byl tajný? Zapomněl jsi, že

“Vždyť Bůh každé dílo přivede na soud se vším, co je skryto ...” (Kazatel 12:14).

Možná je zde dnes večer někdo, kdo si myslí, že může schovat svůj hřích tak, že se o něm nikdo nedozví. Zapomněli, že

“Hospodinovy oči jsou na každém místě, pozorně sledují zlé...” (Přísloví 15: 3).

A mnoho lidí je otráveno hříchem, na který stále myslí. Vlastně jsou tělesně nemocní svým tajným hříchem. Jako David cítí “svůj hřích mám před sebou ustavičně” (Žalm 51:3). Myslím si, že mnoho případů srdečních a dalších nemocí pochází z utrpení z nevyznaného a neodpuštěného hříchu. Velký puritánský učenec John Owen řekl: “Vírou přijímáme očišťující ctnost a vliv Kristovy krve.” Nikdy nenajdeš opravdový pokoj, protože

“Bez vylití krve není odpuštění” (Židům 9:22).

A pak zde máme hříchy srdce. Můžeš si myslet, že nikdo nevidí hříchy tvého srdce. Ale mýlíš se. Bible říká:

“Srdce je lstivé nade vše, je nevyléčitelné... Já, Hospodin, zkoumám srdce... abych každému dal podle jeho cest” (Jeremiáš 17:9, 10).

Nikdo jiný možná nezná hříchy tvého srdce, ale Bůh zkoumá tvé srdce a Bůh bude soudit hříchy, které jsou tam ukryty, protože

“Bez vylití krve není odpuštění” (Židům 9:22).

Žádná svoboda od tvého hříchu. Žádné vysvobození od tvého hříchu. Žádná svoboda od tvého hříchu. Žádné odpuštění tvého hříchu. Nikdy od hříchu svobodný. Nikdy od hříchu osvobozený. Nikdy hřích neodpuštěný. V jaké nepříjemné situaci to jsi!

“Bez vylití krve není odpuštění” (Židům 9:22).

Ale díky Bohu v Bibli je více.

II. Za druhé – uvaž, co se ti stane, když přijmeš prolitou Kristovu krev.

Kristova krev obrací pořádek našeho textu. Ježíšovou krví jsou navždy smazány tvé hříchy! Díky krvi Ježíše je zde odpuštění tvého hříchu. Díky krvi Ježíše je zde osvobození od tvého hříchu. Díky krvi Ježíše je zde svoboda od tvého hříchu. Díky krvi Ježíše je zde odpuštění tvého hříchu. Díky krvi Ježíše to co tě očekává je sláva nebe! V knize Zjevení je nám dán zběžný pohled na nebe, kde křesťané zpívají Ježíši:

“A zpívají novou píseň: “Jsi hoden vzít ten svitek a otevřít jeho pečeti, protože jsi byl zabit a svou krví jsi vykoupil Bohu lidi z každého kmene, jazyka, lidu a národu” (Zjevení 5:9).

My, kdo jsme zachráněni krví Ježíše, budeme zpívat na věčnosti o Jeho zachraňující krvi! Jak to Fanny Crosby vyjádřila ve své nádherné písni:

Jsem vykoupen, jak rád to hlásám!
   Vykoupen krví Beránka;
jeho nekonečnou milostí,
   jeho dítě navždy být smím.
Vykoupen, Vykoupen Beránkovou krví;
Vykoupen, jeho dítětem navždy smím být.
   (“Redeemed” od Fanny J. Crosby, 1820-1915).

Zpívejte refrén se mnou!

Vykoupen, Vykoupen Beránkovou krví;
Vykoupen, jeho dítětem navždy smím být.

Krev, která osvobozuje není běžná krev. Ve Skutky 20:28 se dozvídáme, jak mocná je Kristova krev. Pro objasnění vám dávám překlad New International translation:

“Abyste pásli Boží církev, kterou si získal vlastní krví” (Skutky 20:28).

Jasně zde vidíme, že jsme vykoupeni “Boží krví.” Kristus je vtělený Bůh, “skutečný Bůh ve skutečném Bohu” – Bůh v lidském těle. Takže je dokonale správné nazývat krev, “Boží krví.” Proto velký Spurgeon řekl:

“Evangelium bez krve...je evangelium ďáblů.”

“Krvavá oběť kalvárie je jedinou nadějí pro hříšníky.”

Dej si pozor na moderní kazatele, kteří říkají, že “krev” je jen další slovo pro Ježíšovu smrt – dej si pozor! Evangelium bez krve je evangelium ďáblů! Opět velký Spurgeon řekl toto:

“Mohou být nějaké hříchy, o kterých nemůžeme mluvit, ale nejsou hříchy, které by Kristova krev nemohla smýt.”

Charles Wesley to řekl dobře:

Láme moc zrušeného hříchu
   Osvobozuje vězně
Jeho krev očistí bídné
   Dostupná je i pro mne.
(“O For a Thousand Tongues to Sing” od Charles Wesley, 1707-1788;
      podle melodie “O Set Ye Open Unto Me”).

Zpívejte to!

Láme moc zrušeného hříchu
   Osvobozuje vězně;
Jeho krev očistí bídné,
Do   stupná je i pro mne.

“Redeemed, How I Love to Proclaim It!” Zpívejte to!

Jsem vykoupen, jak rád to hlásám!
   Vykoupen krví Beránka;
jeho nekonečnou milostí,
   jeho dítě navždy být smím.
Vykoupen, vykoupen, Beránkovou krví;
Vykoupen, jeho dítětem navždy smím být.

“There is Power in the Blood”! Zpívejte to!

Je to moc, moc, úžasná konající moc
   v Beránkově krvi;
Je to moc, moc, úžasná konající moc
   ve vzácné krvi Beránka!
(“There is Power in the Blood” od Lewis E. Jones, 1865-1936).

Znovu to zpívejte!

Je to moc, moc, úžasná konající moc
   v Beránkově krvi;
Je to moc,, moc, úžasná konající moc
   ve vzácné krvi Beránka!

Když jsem byl na semináři severně od San Francisca, navštívil jsem mnoho biblických studií s hippies. Bylo to v Ježíšově hnutí v raných sedmdesátých létech dvacátého století. Mnozí z těchto mladých lidí brali zničující drogy jako LSD. Někteří z nich se tímto hříchem stali posedlýmí démony. Byli divocí – jako ten posedlý démonem z Genezaretského jezera. Vzpomínám si, že jsem viděl nějaké bratry, jak zkouší vyhnat démony z mladého hippie děvčete. Přikázali démonům, aby vyšli, ale nic se nestalo. Potom jeden bratr začal zpívat:

Je to moc, moc, úžasná konající moc
   v Beránkově krvi;
Je to moc, moc, úžasná konající moc
   ve vzácné krvi Beránka!

To děvče křičelo z plných plic. Znovu to zpíval:

Je to moc, moc, úžasná konající moc
   V Beránkově krvi;
Je to moc, moc, úžasná konající moc
   ve vzácné krvi Beránka!

Znovu křičela a najednou démoni vyšli z jejích úst, stejně jak se to stalo, když byl Ježíš na zemi. Po nějaké době bylo to děvče vysvobozeno! Seděla na podlaze a pila sklenici vody. Poté jsem jí znal dlouhou dobu. Stala se dobrou, důvěryhodnou křesťankou. Řekl jsem o tom svému pastorovi Dr. Linu v čínské baptistické církvi. Řekl: “Ano, Bobe. Pokud baptistický kazatel v Číně neví, jak vyhánět démony mocí Kristovy krve, tak jeho kázání nebude nikdo naslouchat!” Sám jsem viděl zázraky, které činila moc Kristovy krve! Jsem si jistý, že i sám Spurgeon by byl potěšen! Ježíšova krev je mocnější než LSD, heroin, nebo jakákoliv jiná droga kterou používá satan, aby zničila naše mladé lidi! Ježíšova krev může očistit jakýkoliv hřích tvého srdce nebo života!

Díval jsem se na kopii “The Free Grace Broadcaster (Vysílače milost).” Je to reformované periodikum s mnoha velkými kázáními od kazatelů minulých let – mužů jako John Gill, J. C. Ryle, Octavius Winslow, a Spurgeon. Na kopie, kterou jsem viděl jsou kázání těch mužů, hovořící o moci Kristovy krve v pokání, smíření, spáse. Jeden z těch velkých kalvinistických kazatelů řekl toto:

V Kristově krvi je dokonalý prvek vzácnosti. Vytéká z tepny nedotčené a nenakažené virem hříchu...svatý Spasitel nabízející bezhříšnost nesvatému, hříšnému člověku. A proto je Jeho krev vzácná.
     Podívej se na to, milovaný, v tomto světle: a tvoje srdce bude zářit milujícím hlubokým obdivem a chválou, když poklekneš před Kristem a [budeš mít své svědomí očištěné] tou krví, která odpouští, přikrývá a ruší veškerou tvoji vinu.

Zprostředkujme tuto zprávu o odpuštění hříchů, těm, kteří se ještě neobrátili. Muslim nemůže mít nikdy odpuštěné své hříchy, protože korán mu nikdy neříká, jak mu mohou být odpuštěny. Setkejte se s člověkem, který zkouší být zachráněn tím, že je dost dobrý. Říká: “Doufám, že mé hříchy budou odpuštěny.” Setkejte se s ateistou nebo agnostikem. Oni nikdy neví, zda jejich hříchy jsou odpuštěny.

Je zde tento večer ztracený muž, nebo žena, nebo mladý člověk? Ztracený člověk! Cítíš, že jsi ztracený? Jsem velmi rád, pokud to cítíš. Protože je zde nabízeno odpuštění hříchů – krví Ježíše Krista. Ó hříšníku, podívej se! Vidíš Ježíše v zahradě Getsemane, jak pro tebe potí kapky krve? Vidíš Ježíše, jak visí na kříži? Byl tam přibit kvůli tobě. Ó, kdybych byl tento večer pro tebe přibit na kříž, vím, co bys dělal: padl bys a políbil moje nohy a plakal a křičel, že jsem za tebe zemřel. Ale, ztracený hříšníku, to Ježíš zemřel za tebe – za tebe! A protože On krvácel pro tebe, nemůžeš být ztracen, pokud k Němu přijdeš a budeš Mu důvěřovat. Jsi hříšník? Jsi usvědčen z hříchu, že plně nevěříš v Krista? Mám autoritu ti kázat. Důvěřuj v Ježíše a nemůžeš být ztracen! Důvěřuj v samotného, Ježíše, že On zemřel za tebe. Ale důvěřuj v samotného Ježíše Krista.

Říkáš, že nejsi hříšník? Říkáš, že nemáš hříchy, které potřebují být odpuštěny? Potom já nemám takového Krista, kterého ti mohu kázat. On nepřišel, aby zachránil dobré lidi; On přišel, aby zachránil hříšné. Jsi hříšný? Cítíš svoji hříšnost? Jsi ztracený? Víš to? Jsi hříšný? Přiznáš to? Hříšník! Kdyby zde byl Ježíš tento večer, natáhl by své krvácející ruce k tobě a řekl by: “Hříšníku, zemřel jsem za tebe. Budeš mi důvěřovat?” On zde není osobně, ale poslal mě, abych ti to řekl. Budeš Mu věřit? “Ó!” říkáš: “Jsem velký hříšník!” “Ó!” říká Ježíš: “právě proto jsem zemřel za tebe, protože jsi hříšník.” “Ale,” říkáš, “Dělal jsem zlé věci a musím myslet na věci, za které se stydím.” Ale Ježíš říká: “Všechno je odpuštěno, všechno je smazáno krví, která tekla z mých rukou a nohou a boku. Jen mi důvěřuj; to je vše oč žádám.” Důvěřuj samotnému Ježíši Kristu.

Někdo však stále říká: “Já nechci zachránce.” Potom ti nemám co říci kromě tohoto – “Přijde hněv! Přijde hněv!” Přichází k tobě soud!

Cítíš, že jsi vinen? Nenávidíš své hříchy a chceš se od nich odvrátit a obrátit se ke Kristu? Pak ti mohu říci, že Kristus zemřel za tebe. Věř v Krista! Důvěřuj Mu! Důvěřuj samotnému Ježíši Kristu

.

Mladý muž napsal Spurgeonovi dopis, když Spurgeon jel do jistého města kázat. Píše v něm: “Pane, když přijdeš, prosím kaž kázání, které se mi bude hodit. Slyšel jsem, že musíme být přesvědčeni, že jsme ti nejhorší lidé na zemi, jinak nemůžeme být zachráněni. Zkouším si myslet, že jsem zlý, ale nemohu. Chci být zachráněn, ale nevím, jak činit dostatečné pokání.” Spurgeon řekl: “Pokud jej uvidím, až tam přijdu kázat, tak mu řeknu: Bůh nepožaduje, abys přemýšlel o sobě samém jako o nejhorším člověku na zemi, protože zjevně jsou lidé, kteří jsou horší než ty. Jsou někteří lidé, kteří nejsou tak hříšní, jak jsou druzí.

Co Bůh požaduje je to, aby člověk řekl: ‘Vím o sobě více, než ví druzí lidé. Moc o nich nevím. Ale co vím sám o sobě, zvláště o svém srdci, nemyslím si, že mnoho lidí může být horší než já. Mohou dělat horší věci, než dělám já, ale já jsem slyšel více kázání, více varování a proto mám větší vinu než oni.’ Chci přijít k samotnému Kristu a říci: ‘Pane, zhřešil jsem.’ Na tobě je, abys přišel a řekl: ‘Pane Ježíši, smiluj se nade mnou, hříšníkem.’ To je vše. Cítíš, že jsi sám ztracen? Pak znovu říkám: ‘Přijď k samotnému Ježíši. On smyje tvé hříchy ve Své vzácné krvi.’”

“Bez vylití krve není odpuštění” (Židům 9:22).

Nakonec vám říkám, že na tomto místě není žádný, který ví, že je ztracen, který by nemohl mít všechny své hříchy odpuštěny a nemohl se “radovat v naději a slávě Boha.” I když jsi tak černý jako peklo hříchu, můžeš být tak bílý jako nebe právě dnes večer. V ten okamžik, kdy hříšník uvěří v Ježíše, je zachráněn Ježíšovou krví. Ať se tento verš stane pravdou ve tvém srdci a životě:

Tak jak jsem se neobhájím
   Přikryla mne však krev Tvá;
Snažíš se, bych k Tobě šla,
   Ó Beránku, já jdu! Já jdu!
(“Just As I Am” od Charlotte Elliott, 1789-1871).

Pojďte sem do prvních dvou řad. Vyznejte své hříchy Bohu a důvěřujte Ježíši. Přijďte k Ježíši, buďte obmyti od svých hříchů vzácnou krví Ježíše Krista.


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Sólová píseň před kázáním od pana Benjamina Kincaida Griffitha:
“There Is a Fountain” (William Cowper, 1731-1800;
podle melodie “Amazing Grace”).


NÁSTIN Z

S KRVÍ NEBO BEZ KRVE

WITH OR WITHOUT BLOOD

od Dr. R. L. Hymerse, ml.

“Bez vylití krve není odpuštění” (Židům 9:22).

I.   Za prvé – zvaž, co by se ti stalo bez prolití Kristovi krve, Matouš
23:33; Marek 9:43; Lukáš 16:24; Kazatel 12:14; Přísloví 15:3;
Žalm 51:3; Jeremiáš 17:9, 10.

II.   Za druhé – zvaž, co se ti stane, když přijmeš prolitou Kristovu krev,
Zjevení 5:9; Skutky 20:28.