Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
“ALE POKUD NE” - BOŽÍ LIDÉ V BABYLÓNU

“BUT IF NOT” – GOD’S MEN IN BABYLON
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, ml.

Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle večer, 3. prosince 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, December 3, 2017

“Šadrak, Méšak i Abed-nego na to odpověděli a řekli králi: Ó Nebúkadnesare, na to my tobě nemusíme dávat žádnou odpověď. Je-li tomu tak, náš Bůh, jehož uctíváme, nás může vysvobodit z rozpálené ohnivé pece. I ze tvé ruky, králi, nás vysvobodí. Ale i kdyby ne, známo buď tobě, králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a té zlaté soše, kterou jsi dal postavit, se nebudeme klanět” (Daniel 3:16-18).


Byli 1,500 mil (pozn. překl. 2 414 km) od domova. A byli to jen mládenci. Město bylo naplněno falešným náboženstvím, alkoholem a hříchem. Mohli udělat téměř vše, aniž by to jejich rodiče vůbec věděli! Ale věděli, že se Bůh dívá.

Byli vzati ze svých domovů, když Nebúkadnesar napadl Jeruzalém. Byli čtyři. Nebyli jako ostatní chlapci. Byli silnější a byli chytřejší. Byli jako smetana – to nejlepší z nejlepšího. Byli atleti. Ale byli také čestní “A” studenti. Král je vybral, aby byli cvičeni jako moudří lidé. Když ukončili školu, stali se speciálními královými poradci.

Byli velmi mladí. Učenci odhadují, že všichni čtyři byli dospívající – každý měl asi 17 nebo 18 let. Byli na královské univerzitě, v pohanské zemi, 1,500 mil (pozn. překl. 2 414 km) od domova

V dnešní době by mladí muži v té situaci určitě dostáli své pověsti! Opili by se. Účastnili by se divokých večírků. Uchopili by to, čemu se učili na univerzitě a použili by to jako výmluvu pro popření Boží existence. Mohli by se z nich stát milovníci večírků, byli by stejní jako lidé za dnů Lota. Mohli by se ve svém životě přestat ohlížet na Boha, stejně jako samotný Lot, když se odstěhoval do Sodomy, oblasti, kde se pořádaly večírky. Mohli by promarnit své životy “hýřením” – stejně jako marnotratný syn. Mohli ztratit mnoho přátel a být chyceni do materialistického životního stylu a ztratit svoji cestu, tak jako ji ztratil Abraham v Uru Chaldejském. Mohli se odvrátit pryč a ztratit své duše, tak jak se to stalo Pavlovu příteli Démasovi- “Démas mě totiž opustil, protože více miloval tento svět” (II. Timoteova 4:10).

Ale tito židovští chlapci, daleko od domova, na Babylónské univerzitě, nikdy neváhali nebo nechybovali! Byli pod Mojžíšovskou smlouvou, takže dodržovali košer zvyky. Neposkrvnili by sami sebe královským vínem nebo královským jídlem. Zůstali věrni Bohu a náboženským učením, které se naučili doma. Byli jako zboží, za které (podle mezinárodních dohod a práv) po naložení na loď již neodpovídá ten, kdo ho k lodi přivezl, ale ten, kdo ho na loď přijal. Byli jako čínské děti, které rodiče posílají loděmi daleko od domova po celé Číně (pozn. tím se rodiče zbavili zodpovědnosti za děti). Díky Bohu, ale někteří z nich přicházejí do církve a jsou zachráněni. Pak budeš jako tito židovští chlapci v babylónském zajetí.

Daniel byl vůdcem těchto mladých mužů. Byl pravděpodobně trochu mladší než ti další tři. Ale byl přirozeným vůdcem. Vedl ty další tři. Měl vůdcovskou schopnost jako John Cagan. Proto jsem cítil, že John by mohl být pastorem. Muži, kteří jsou starší než Jan jej budou následovat, protože on je vůdce. Daniel byl mužem modlitby. Daniel byl věřící mladý muž. Daniel byl prorok. Kázal králi Nebuchadnesarovi a svědčil všem na královském dvoře. Král měl velkou důvěru v Daniele. Daniel dosáhl významného postavení, když mu bylo jen asi dvacet let. Ale Daniel nezapomněl na svoje tři přátele. Jejich jména byla Šadrak, Méšak a Abed-nego. Daniel požadoval, aby jeho třem židovským přátelům byly také dány vysoké pozice ve vládě Babylóna.

Všichni tito tři mladí muži složili test věrnosti Bohu. A díky své věrnosti byli odměněni vysokými posty. Když Bůh ví, že Jej dáváš na první místo, pak ti dá Bůh důležitější práci. Připomínají mi Noeho, Jacka a Aarona. Jsou stále mladí, ale byli už ustanoveni diakony, protože víme, že umí zacházet s Božími věcmi. A Bůh ví, že jim může důvěřovat v tom, že projdou i těžkými zkouškami.

Král Nebúkadnesar byl čím dál tím mocnější a egoistický. Ve své pýše vytvořil král obrovskou sochu sebe sama. Byla asi 313,2 cm vysoká a byla vyrobena ze zlata nebo pozlacena. Nebúkadnesar postavil tuto svoji obrovskou sochu na “pláni Dúra” (Daniel 3:1). Nyní naslouchejme Daniele 3:4-6.

“Hlasatel mocně volal: Přikazuje se vám, lidé, národy a jazyky: V čase, kdy uslyšíte hrát roh, píšťalu, citeru, lyru, cimbál či jiný hudební nástroj, padnete a pokloníte se před zlatou sochou, kterou postavil král Nebúkadnesar. Kdo nepadne a nepokloní se, bude v tu hodinu vhozen do rozpálené ohnivé pece.“ (Daniel 3:4-6).

Hlavní výklad této zkušenosti je to, že Bůh by se během babylonského zajetí postaral o svůj lid. To je jeden výklad. Ale je zde také další výklad. II. Timoteova 3:16-17 nám říká, že “Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné” pro křesťany i v dnešní době. Co nám tento oddíl v Danieli říká jako křesťanům? Těm třem mladým židovským mužům bylo řečeno, že musí uctívat zlatou modlu stejně jako všichni v Babylónu. Byli nuceni aby se podřídili, aby šli spolu se zástupem, aby “padli a klaněli se té zlaté soše, [kterou] dal postavit král Nebúkadnesar” (Daniel 3:5).

Král Nebúkadnesar zde znázorňuje satana. Nový Zákon nazývá satana “bohem tohoto věku” (II. Korintským 4:4). Satan nás volá, abychom se před ním sklonili a uctívali jej. Ale Kristus nás volá, abychom byli jiní. Kristus řekl:

“Nikdo nemůže být otrokem dvou pánů...nemůžete sloužit Bohu i mamonu (materialismu)” (Matouš 6:24).

Musíš si vybrat. Satan tě volá, abys se poklonil před materialismem. Bůh tě volá, abys se poklonil před Ním samotným. Bůh říká: “Nebudeš mít jiné Bohy vedle mne” (Exodus 20:3). To je jedno z deseti přikázání.

Tito tři mladí židé, Šadrak, Méšak a Abed-nego si museli vybrat. Budou se klanět této zlaté modle nebo to odmítnou? Tito mladí muži měli několik možností. Mohli říci: “Je to naše občanská povinnost klanět se králi a poslouchat jej.” Nebo mohli říci: “Je to jen věc formy. Bůh ví, že jej ve svých srdcích milujeme, i když se klaníme modle.” Mohli se poklonit a nedostali by se do problémů. Bible říká: “vyberte si dnes, komu budete sloužit” (Jozue 24:15).

Když přistupujeme k tomu, co tento svět nazývá “dovolená,” tak každý z vás si bude muset vybrat. Pokloníš se satanovi nebo budeš věrný Bohu? Budeš o vánocích v církvi, nebo utečeš do Las Vegas? Budeš v církvi o silvestrovském večeru nebo utečeš na večírek? Pokloníš se zlatému obrazu amerického materialismu, nebo budeš v církvi s Božím lidem? Byl jsem těžce kritizován slabými novoevangelikály za to, že jsem to takto řekl. Řekli, že jsem byl příliš přísný. Řekli, že máš svobodu, abys si vybral mezi Bohem a mamonem. Ale zapomněli, že já jsem nestanovil tuto dichotomii. Nevytvořil jsem toto oddělení. Udělal to Kristus! Byl to Pán Ježíš Kristus, který řekl: “Nikdo nemůže být otrokem dvou pánů.” Byl to Kristus, který řekl: “Nemůžete sloužit Bohu i mamonu” (Matouš 6:24). Byl to Kristus, který nám řekl:

“Hledejte však nejprve Boží království a Jeho spravedlnost” (Matouš 6:33).

Reformation Study Bible říká v Matouši 6:33, “Máme z Boží svrchované vlády a ze správného vztahu k Němu učinit nejvyšší životní prioritu ...Bůh uspokojí všechny potřeby těch, kdo pro Něho riskují” (viz Matouš 6:33).

Tvá rodina a tví ztracení přátelé se budou velmi snažit, abys o Vánocích a na Silvestra nešel co církve. Bdou ti říkat “podivíne” nebo “fanatiku”, budeš-li v té době v církvi místo toho, aby sis odběhl do Las Vegas, San Francisca nebo někam jinam! Budeš se muset rozhodnout, zda se klanět jejich modlám – nebo zde v církvi sloužit Bohu! Budeš se muset rozhodnout!

Můj vlastní otec se rozčílil a řval na mě, když jsem se vždy rozhodl strávit Silvestr s bratry a sestrami v čínské církvi. Rozčiloval se: “Proč chceš strávit Silvestr s těmito Číňany namísto se svojí rodinou?” Nehádal jsem se s ním. Pouze jsem zůstával dále v církvi na vánoce a Silvestra. Pozval jsem jej, aby se mnou šel do církve. Když odmítl, řekl jsem jen sám sobě: “Ty jsi ten, který rozděluje rodinu! Ty jsi ten, který odmítá se mnou jít do církve!”

Vidíš, to je ten přístup, který způsobuje rozdíl mezi nominálním křesťanem a skutečným křesťanem! I pokud jsi byl v kontaktu s novoevangelikály, potřebuje to Boží jednání ve tvém životě, abys uviděl, že jejich náboženství je kompromis – kompromis s ďáblem! Skutečně pro tebe není možné si vzít jednoho z našich mladých lidí, kteří jsou opravdovými křesťany. Buďto by museli udělat kompromis a vzdát se své vážnosti – nebo ty bys se musel se vzdát kompromisu a stát se opravdovým křesťanem – místo toho, abys byl nominálním (jen podle jména) evangelikálem! My nebudeme dělat kompromisy! Takže si na to raději zvykni – buďto takto, nebo jdi do jiné církve! C. S. Lewis to řekl dobře: “Byl jsem obráceným pohanem, žijícím mezi odpadlými puritány.” Tak jak to vyjádřil Kipling: “Východ je východ a západ je západ a nikdy by se ten provázek neměl spojit.” Evangelikalismus je evangelikalismus a fundamentalismus je fundamentalismus a nikdy by se to nemělo setkat. Přijď k nám a staň se opravdovým křesťanem! Vzdej se svého mrtvého a bezcenného náboženství novoevangelikalismu! Vzdej se toho! Pojď s námi a staň se opravdovým křesťanem.

Víte, stačí i nevelký kontakt s novoevangelikály, aby to zničilo člověka. Jděte s nimi několik málo měsíců– do jejich školy nebo jejich církve – a bude potřebí Božího zázraku, abys přišel k nám! Bude potřebí zázraku obrácení, abys přemýšlel jako my! George Bernard Shaw řekl, že lidé jsou naočkováni malou porcí křesťanství. Dr. Curtis Hutson napsal malou knihu nazvanou “New Evangelicalism, the enemy of Fundamentalism.” (pozn. překl.: "Novoevangelikalismus, nepřítel fundamentalismu”) Měl pravdu. Oni jsou naši nepřátelé. Můžeme k nim být tak milí jak je to jen možné, ale nás vždy budou napadat! Proč? Protože nemají rádi opravdové křesťanství, kvůli tomu! Byl jsem obráceným pohanem, žijícím mezi odpadlými novoevangelikály! V průběhu let jsem se naučil očekávat, že nebudou mít rádi moji víru a budou proti mně mluvit! To se potřebuješ také naučit – pokud chceš zakusit opravdové obrácení a stát se opravdovým křesťanem!

Vidíš, že novoevangelikálové ve skutečnosti nevěří Bibli. Ve skutečnosti nevěří, že jejich srdce jsou “falešná a zoufale hříšná” – což znamená, že nevěří Jeremiáši 17:9. Myslí si, že nejsou tak špatní jako ostatní, takže se dostanou do nebe, protože nejsou tak špatní jako druzí lidé. To znamená, že nevěří Bibli, “protože každý, kdo se povyšuje, bude pokořen” (Lukáš 18:14); “Zpytuj mě, Bože, a poznej mé srdce, zkoumej mě a poznej mé myšlení a pohleď, není-li ve mně cesta trápení” (Žalm 139:23, 24). Novoevangelikálové nepřichází pod usvědčení z hříchu, protože neberou Bibli vážně. Omlouvají sami sebe a proto se nemohou obrátit. Mohou být jen odpadlí puritáni. Dr. A. W. Tozer řekl: “Nejrealističtější kniha na světě je Bible. Bůh je skutečný a takový je také hřích a taková je také smrt a peklo, kam hřích nevyhnutelně vede” (Born After Midnight).

Ti mladí muži nebyli novoevangelikálové. Nebyli otráveni falešným, neskutečným chápáním Boha a chápáním hříchu. Šadrak, Méšak a Abed-nego byli skalně biblicky věřící fundamentalisté. Chvěli se bázní před Bohem. Báli se Boha tak moc, že raději chtěli být spáleni za živa než neposlouchat Boha a klanět se královým modlám. Bible říká: “Počátek poznání je bázeň před Hospodinem” (Přísloví 1:7). Ale novoevangelikálové se nebojí Boha. Bible říká: “Není bázně před jejích očima” (Římanům 3:18). Udělej sám sobě test. Máš před Bohem bázeň jako tito mladí muži? Nebo “ve tvých očích není bázeň před Bohem”? Pokud nemáš bázeň před Bohem, tak jsi novoevangelikál. Správně bys měl mít bázeň před Bohem! Bible ti říká, že jsi ztracený! Vadí ti to? Udržuje tě to v noci bdělého a bojíš se pekla? Pokud tomu tak není, tak jsi byl nakažen novoevangelikály, se kterými jsi se setkával. Je to jed! Je to jed! Je to jed! Správně se máš obávat Božího hněvu!

Král jim řekl: “Ale jestli se klanět nebudete, v tu hodinu budete uvrženi doprostřed rozpálené ohnivé pece – a kdo je bůh, že by vás vysvobodil z mé ruky?” (Daniel 3:15)

Tito tři mladí muži se obrátili. Měli bázeň před Hospodinem. Důvěřovali Hospodinu. Roky předtím se naučili nepřizpůsobovat se hříchu Babylóňanů. Naučili se sami stát před Bohem!

Odvážený jak Daniel,
   Odvážný stát sám!
Odvaž se mít pevný cíl!
   Odvaž se být znám!
(“Dare to be a Daniel” od Philip P. Bliss, 1838-1876).

Postavte se a zpívejte to!

Odvážný jak Daniel,
   Odvážný stát sám!
Odvaž se mít pevný cíl!
   Odvaž se být znám!

Byl jsem jen mladý muž. Byl jsem sám! Neměl jsem peníze! Neměl jsem nikoho, kdo by mě podpořil! Dr. Green se na mě podíval a řekl: “Pokud nepřestaneš odpovídat profesorům odporujícím Bibli, nikdy nebudeš mít možnost stát se pastorem Jižní baptistické církve!” Ve svém životě jsem tvrdě pracoval a naučil jsem se mít bázeň před Bohem spíše než před lidmi. Dr. Green řekl: “Pokud nepřestaneš odpovídat těm profesorům, nikdy se nestaneš pastorem Jižní baptistické církve.”

Podíval jsem se mu přímo do očí a řekl jsem: “Pokud by toto bylo podmínkou, tak nechci být pastorem!”

Odvážný jak Daniel,
   Odvážný stát sám!
Odvaž se mít pevný cíl!
   Odvaž se být znám!

Neměl jsem žádnou bezpečnostní záchrannou možnost! Myslel jsem si, že to je konec mojí kariéry. Myslel jsem si, že jsem promarnil čtyři roky vysoké školy a tři roky semináře. Ale už mě to nezajímalo. Musel jsem bojovat za Bibli! Musel jsem, i když by to znamenalo, že bych se nikdy neměl stát pastorem církve! Dokonce i kdyby mě vhodili do hořící, ohnivé pece! I kdybych nikdy neměl na starosti církev!

Pokud je toto co budu muset obětovattak raději nechci být pastorem! Obával jsem se? Samozřejmě, že ano! Ale minulý týden jsem ukončil psaní svého životního příběhu. Zde je název mé knihy – Against All Fears! (pozn. překl. Proti všem obavám)

Mnoho velkých a slavných kazatelů schválilo moji knihu. Jejich vyjádření jsou na obalu knihy! Dr. Bill Monroe, minulý prezident Baptist Bible Fellowship, řekl, “Hymers je Danielem moderních dní v Babylóně moderních dní – ve městě Los Angeles. Přečtěte si jeho příběh a přijměte požehnání, stejně jako já jsem přijal!”

Dr. Neal Weaver, prezident Louisiana Baptist University, napsal – Hymers se “nebojí bojovat za [jeho] přesvědčení proti všem podivínstvím. Ten muž je mým dobrým přítelem, Dr. R. L. Hymers, Jr.”

Dr. Herbert M. Rawlings, syn Dr. John Rawlingse, a CEO Rawlings Foundation, řekl, že Hymers je “americký originál! Vizionář! Jeho život ukazuje jeho vášeň motivovat druhé pro Krista.”

Dr. Dan Davidson, pastor v Santa Aně, Californii, řekl: “Překážky...poházené na cestě Dr. Hymerse by většinu mužů držely pryč od služby – ale Dr. Hymers je všechny překonal!”

Rev. Roger Hoffman napsal: “Vysoce doporučuji tuto knihu. Ať už jste kazatelem či nikoliv, inspiruje vás to a zvýší vaši víru.”

Dr. Robert L. Sumner řekl: “Obdivuji muže, který chce stát za pravdou, dokonce když jsou všechny podivnosti proti němu. Robert Leslie Hymers, ml. Je tímto druhem křesťana.”

Dr. Paige Patterson, velký a srpnový prezident Jihozápadního [Jižního] baptistického teologického semináře napsal: “Against All Fears je neuvěřitelný a zázračný příběh Roberta L. Hymerse, ml., věrného kazatele evangelia. Přečtěte si tuto knihu a budete požehnaní.”

Dr. Bob Jones III, rektor Bob Jones University, napsal: “Jeho autobiografie jej představuje jako proroka Starého zákona... Já a můj otec přede mnou pyšně nazýváme sami sebe přáteli Dr. R. L. Hymerse, ml.”

Dr. Kreighton L. Chan napsal: “Přečtěte si tuto knihu a vaše obavy z pochybení vyletí oknem! Získáte sílu ze života Dr. Hymerse. Přečtěte si tuto knihu! Inspiruje vás.”

Dr. Edi Purwanto z Indonésie napsal: “Když je Bůh s člověkem, tak nemůže být poražen. Dr. Hymers je hrdinou, který přežil mnohé smrtelné války.”

Mohl bych pokračovat a číst více, ale to stačí. Nepřemýšlím sám o sobě jako o hrdinovi. Jsem jen člověk, jen člověk jako Šedrak, Méšak a Abed-nego. Jen člověk, který se bál Boha dost na to, aby se sklonil před liberály odmítajícími Bibli, aby se nepoklonil před Hollywoodem, když byl napadán Ježíš, mužem, který se nepoklonil před Richardem Olivasem nebo Los Angeles Times, nebo před televizními zprávami v Americe. Je to muž jako Šedrak, Méšak a Abed-nego!

Nemáme starosti ti odpovědět v této záležitosti. Náš Bůh, kterému sloužíme je schopen vysvobodit nás z hořící ohnivé pece a vysvobodí nás z tvojí ruky, králi. Ale pokud ne (ha! ha! – tak to bude hotové!). “Ale pokud ne, ať je ti známo, králi, že nebudeme sloužit tvým bohům, ani nebudeme uctívat zlatý obraz, který jsi nám vztyčil.” Mr. Manuel Mencia mi dal plaketu, která stojí na mém stole, zde v mé kanceláři v církvi. Na té plaketě Mr. Mencia napsal slova od našich hrdinů z Babylóna, A I POKUD NE! Bůh nás může vysvobodit. ALE POKUD NE – dokonce pokud uhoříme k smrti, “nebudeme sloužit tvým bohům, ani uctívat zlatý obraz, který jsi nám vztyčil.”

Mojí drazí mladí přátelé, slyšeli jste mě mnohokrát kázat. Jsem na vás tak pyšný! Chlubím se těmi z vás, kteří jsou zachráněni ať už jdu kamkoliv. Ale někteří z vás ještě nejsou zachráněni. Musíte odhodit pouta a okovy novoevangelikalismu! Musíte přijít k Ježíši. Musíte sami sebe vložit do Zachránce, který za vás zemřel. Vložte sami sebe do Ježíše. On vás může zachránit. On může odpustit váš hřích a dát vám věčný život. Říkáte: “Možná, že on mě nezachrání.” Odpovídám slovy našich mladých židovských hrdinů, “Ale i pokud ne, ať je známo, satane, že nebudeme sloužit tvým bohům, ani uctívat zlatý obraz materialismu, který jsi nám vztyčil, aby nás pokoušel!”

Jak oni mohli mít takové sebevědomí? Pokud by důvěřovali sobě samým, tak ďábel by jim připomněl, jak jsou slabí. Ale oni nedůvěřovali své vlastní síle nebo své vlastní schopnosti. Důvěřovali Kristu (protože On byl v peci s nimi). “Důvěřuj Kristu,” ty říkáš: “To je vše, co potřebuji?” Ano, to je vše, co potřebuješ. Já to vím, protože mnohokrát došlo k tomu, že jsem neměl nic jiného, čemu bych mohl důvěřovat! Cítil jsem se velmi slabý a bezmocný. Ale Kristus mě vždy zachránil, dokonce v mé slabosti. Skrze každou slabost a pokušení mě Kristus udržel v bezpečí. Velký Spurgeon řekl: “Pokud důvěřuješ Kristu a jsi zatracený, budu zatracený s tebou. Protože moje jediná naděje záchrany leží v Kristu. Důvěřuji Ježíši a On je mojí silou a mojí záchranou.” Říkáte, “Možná, že nezachrání.” To je ďábel. Neposlouchejte ho! Ježíš nikdy neztratil jedinou duši, která Mu důvěřovala. Ani jediný nebo ztracen, kdo důvěřoval Ježíši! A nikdy nebude.

Co to znamená Mu důvěřovat? Je to jako dostat se večer do postele. Důvěřuji, že postel mě udrží. Lehnu si na ni a odpočívám. To je způsob, jak důvěřovat Ježíši. Lehni si na Krista. Důvěřuj Mu “v každé velké vichřici.” Důvěřuj Mu, “když tě všechno kolem tebe zrazuje, Neodvažuji se důvěřovat nejpříjemnějšímu rozpoložení, avšak zcela se opírám o 'Ježíšovo jméno." Opři se o Ježíše. Vlož sám sebe na Něj tak jako uléháš večer do postele. Postel tě nenechá spadnout. Ježíš tě nenechá selhat. Důvěřuj Mu tak jako důvěřuješ večer své posteli. On tě podpoří, dokonce v těch nejhorších chvílích. Vím to ze zkušenosti. “Ale i pokud ne, ať je ti známo, králi, že nebudeme sloužit tvým bohům, ani nebudeme uctívat zlatý obraz, který jsi nám vztyčil.” Důvěřuj Kristu! Důvěřuj Kristu! On trpěl a umíral na tvém místě, aby tě zachránil. Důvěřuj Mu a On tě podpoří “v každé vichřici” života! V každém pokušení a strachu. V každé okolnosti, dokonce v samotné smrti, Ježíš tě nenechá ztroskotat!


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Sólová píseň před kázáním od pana Benjamina Kincaida Griffitha:
“Dare to be a Daniel” (od Philip P. Bliss, 1838-1876).