Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
TŘI SLOVA PROZRAZUJÍ TAJEMSTVÍ
RANÉ CÍRKVE!

THREE WORDS GIVE THE SECRET
OF THE EARLY CHURCH!
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, ml.

Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
Neděle večer, 19. listopadu 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Evening, November 19, 2017

“Denně zůstávali jednomyslně v chrámě, po domech lámali chléb a přijímali pokrm s veselím a prostotou srdce. Chválili Boha a byli oblíbeni u všeho lidu. A Pán k jejich společenství denně přidával ty, kteří byli zachraňováni” (Skutky 2:46, 47).


Naše církve trpí rozkoly a pomalu umírají. Ze svých řad ztrácejí více než 88% mladých lidí ve věku mezi 16. a 30. rokem. George Barna, slavná agentura nám to říkala po mnoho let. “Rada Jižních baptistů rodinného života” řekla, že “88% dětí vychovávaných v evangelikálních domovech odchází z církve ve věku [asi] 18 let, aby se nikdy nevrátili” (Baptist Press, June 12, 2002). Také je dobře známo, že naše církve těžko získají nějaké mladé lidi ze světa. Dr. James Dobson řekl, že “80% z těch, kteří přicházejí nově do církve, přicházejí z jiných církví.” (“Focus on the Family Newsletter,” August 1998). Jen Hatmaker, evangelikální autor řekl: “Nejen že nemůžeme přitáhnout nové lidi [do církve], ale dokonce si ani nedovedeme udržet ty, které máme. Přibližně polovina všech amerických církví nepřijala ani jednoho nového člověka, který by přišel v důsledku obrácení za minulý rok…94% církví buďto nerostlo nebo ztrácelo [lidi] ve společenstvích, kde sloužili...Trend je jasně klesající a tímto tempem, [‘přežití’ křesťanství je v sázce]” (Interrupted: When Jesus Wrecks Your Comfortable Christianity, NavPress, 2014, pp. 79, 80).

Nyní se podívejme na Jižní baptisty. Zpráva od Carola Pipese v novinách “Kalifornští Jižní baptisté” řekl, “Církve ztratily více než 200,000 členů [minulý rok], největší jednoroční pokles od roku 1881 (Annual Church Profile)...Ohlášené křty spadly na osm za posledních 10 let a to je nejméně od roku 1947. Thom Ranier [úředník SBC] řekl, ‘Bolí mne srdce, že v naších denominacích je …pokles.’ Dr. Frank Page, [další vedoucí Jižní baptista] řekl: ‘Pravdou je, že máme méně lidí v našich církvích, kteří dávají méně peněz, protože [nezískáváme] lidi pro Krista a necvičíme je v duchovních disciplínách našeho Pána.’ Pokračoval, aby řekl: ‘Bože, odpusť nám. Kéž nám Bůh pomůže, abychom byli tak věrní v učednictví, jako byly církve v prvním století.’” (ibid., p. 4).

Tyto údaje podávají žalostný, depresivní obrázek o církvích v Americe. Ztrácejí své vlastní členy a těžce někoho získávají, někoho ze ztraceného světa. Dokonce super církve přijímají velmi málo obrácených ze ztraceného světa.

To je smutný obrázek našich církví v Americe a západním světě. Nyní srovnej naše církve s ranou církví v knize Skutků. Znovu přečtu náš text:

“Denně zůstávali jednomyslně v chrámě, po domech lámali chléb a přijímali pokrm s veselím a prostotou srdce. Chválili Boha a byli oblíbeni u všeho lidu. A Pán k jejich společenství denně přidával ty, kteří byli zachraňováni” (Skutky 2:46, 47).

Jaký kontrast! Byli naplněni radostí! Setkávali se každý den! Bez přestání chválili Boha! “A Pán k jejich společenství denně přidával ty, kteří byli zachraňováni” (Skutky 2:47).

Dr. Martyn Lloyd-Jones řekld, “To místo kam jít, je kniha Skutků Apoštolských. Zde je to povzbuzení [ten posilující lék], zde je to místo občerstvení, kde cítíme Boží život pulzující v rané církvi” (Authentic Christianity, volume (Skutky 1-3), Banner of Truth Trust, p. 225). Rozechvívá naše srdce, když čteme o radosti, zápalu a moci církve prvního století! Byl jsem inspirován čtením knihy od Dr. Michaele Greena, Evangelism in the Early Church (Eerdmans, 2003 edition). Při čtení této knihy, stejně tak jako při čtení knihy Skutků, zjišťuji, že je několik řeckých slov v Novém zákoně, která nám ukazují obrázek života církví v prvním století.

I. Za prvé – je zde řecké slovo “kurios.”

Toto slovo znamená “Pán” v angličtině. To znamená “Pán,” “učitel,” “vlastník,” “panovník.” Je to slovo, které používal apoštol Pavel, když mluvil o Ježíši ve Skutcích 10:36:

“Zvěstoval pokoj skrze Ježíše Krista: (on je Pánem všech)” (Skutky 10:36).

Naslouchejte Dr. Greenovi, když nám říká, jak raní křesťané svědčili a kázali o Ježíši:

Nalézáme je, jak rozšiřují dobrou zprávu, že Ježíš je Mesiáš, nebo že skrze něj byly splněny dávné sliby. Nalézáme je, jak prohlašují dobrou zprávu o pokoji skrze Ježíše, o panství Ježíše, o kříži Ježíše, o vzkříšení Ježíše, nebo jednoduše o Ježíši samotném...raní kazatelé dobré zprávy měli jeden předmět a jen jeden - Ježíše!... Origen (185-254) řekl: “Jedna dobrá věc je život: ale Ježíš je život. Jiná dobrá věc je světlo světa: ale Ježíš je světlo. To stejné může být řečeno o pravdě, dveřích, vzkříšení. O všech těchto věcech Zachránce učí, že to on je.” Origen “opakuje kristocentrickou přirozenost [evangelia] jak původním apoštolům tak dalším [kteří se od nich učili]”...Origen vyjádřil celý smysl evangelizačního kázání: “Udržovat znalost Kristova života na zemi a připravovat se na jeho druhý příchod” (Green, ibid., pp. 80, 81).

Ranní křesťané neslyšeli samospasitelná kázání. Neslyšeli “výklady” Bible verš po verši. To, co neustále slyšeli bylo evangelium – smrt, pohřeb a vzkříšení “kurios,” Pána Ježíše Krista! “On je Pánem všech” (Skutky 10:36).

Někdo z jiné církve mě kritizoval za to, že končím každé kázání smrtí a vzkříšením Krista. Dlouho jsem o tom přemýšlel. Potom jsem si vzpomněl na to, co řekl Spurgeon, “Vezmu text, vysvětlím ho a potom udělám [přímou čáru] ke kříži.” Spurgeon, jako ti první křesťané byl naprosto kristocentrický – soustředěný na Ježíše Krista samotného, Pána Ježíše Krista! Raná církev mohla dobře zpívat tento refrén:

Ty jsi Pán, Ty jsi Pán,
   byl jsi vzkříšen ze smrti
A ty jsi Pán.
   Každé koleno poklekne a každý jazyk vyzná,
že Ježíš Kristus je Pán.
   (“He Is Lord” od Marvin V. Frey, 1918-1992).

Zpívejte se mnou!

Ty jsi Pán, Ty jsi Pán
   byl jsi vzkříšen ze smrti
a ty jsi Pán.
   Každé koleno poklekne a každý jazyk vyzná,
že Ježíš Kristus je Pán.

První slovo, “kurios,” ukazuje středovost Krista jako hlavního bodu jejich poselství a Pána jejich životů! Není divu, že apoštol Pavel řekl:

“My však hlásáme Krista ukřižovaného” (I. Korintským 1:23).

“Rozhodl jsem se, že nechci mezi vámi znát nic než Ježíše Krista, a to toho ukřižovaného” (I. Korintským 2:2).

Neustále musíme kázat Krista ukřižovaného a vzkříšeného z mrtvých. To musí být vždycky naše hlavní poselství! Vím, že většina církví to moc nedělá. A to je tím hlavním důvodem, proč v těchto dnech vymírají!

Muslimští extremisté volají lidi, aby šli s nimi a zemřeli. Tisíce mladých lidí v Americe a Západním světě právě to dělají. ISIS je nechal přijít a připoutat na sebe bomby a jít a zabít lidi. To není to, co dělá Pán Ježíš Kristus. On vás volá, abyste k Němu přišli pro dar věčného života. Kristus řekl: “A já jim dávám život věčný; nezahynou na věky” (Jan 10:28). A Pán Ježíš Kristus tě volá, abys se stal Jeho učedníkem. Pán Ježíš Kristus řekl: “Chce-li [kdo] jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mne” (Matouš 16:24). Kristus tě volá, abys přišel do naší církve a stal se získávačem duší. Volá tě, abys nám pomohl přivést další duše a umožnit jim, aby byli zachráněni!

Apeluji na vás mladí lidé, abyste se stali radikálními křesťany! Ano, chci, abyste byli radikální! Buďte učedníky! Buďte radikální pro Ježíše Krista – a pro církev všemohoucího Boha! Přijďte v neděli ráno. Vyjděte s námi získávat duše v neděli odpoledne. Vraťte se v neděli večer. Staňte se radikálním učedníkem Krista! Udělejte to! Udělejte to! Vezmi svůj kříž a následuj Krista! Buď učedník! Buď vojákem v armádě Krista! Je to číslo 8 na vašich listech s písněmi. Zpívejte to!

Vpřed, Kristovi vojáci, do války pochodujte,
   kříž Kristův před sebou následujte;
Kristus, velký Mistr, proti nepříteli v čele,
   hleď na prapory Jeho, do bitvy směle.
Vpřed, Kristovi vojáci, do války pochodujte,
   kříž Kristův před sebou následujte.
(“Onward, Christian Soldiers” od Sabine Baring-Gould, 1834-1924).

A to nás vede ke druhému řeckému slovu v Novém zákoně.

II. Za druhé – je zde řecké slovo “agapē.”

W. E. Vine řekl, že agapē je “charakteristické slovo křesťanství.” Znamená to sebedávající lásku. Ježíš používal toto slovo, když mluvil k prvním učedníkům. Ježíš řekl:

“Dávám vám nové přikázání, abyste se navzájem milovali; jako já miluji vás, abyste se i vy navzájem milovali. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým” (Jan 13:34, 35).

Dr. Timothy Lin byl po mnoho let mým pastorem v čínské církvi. Dr. Lin řekl:

Apoštolové přijali toto přikázání lásky přímo od našeho Pána a později to praktikovali neustále. Jako výsledek: “Hleďme, jak křesťané milují jedni druhé!” to se stalo důvodem obdivu od [nekřesťanů]. V dnešní době “milovat jedni druhé” je jen sloganem, který církve mechanicky pokřikovaly...[takto] je pro Boha nemožné s [nimi] být. Kéž se Bůh nad námi smiluje! (Timothy Lin, S.T.M., Ph.D., The Secret of Church Growth, FCBC, 1992, p. 33).

Dr. Michael Green ve své knize o křesťanech prvního a druhého století mluvil o tomto. Dr. Green řekl, že křesťanství se odvolávalo na pohanské Římany kvůli “síle, kterou měli křesťané milovat jeden druhého” (Michael Green, Evangelism in the Early Church, Eerdmans, 2003, p. 158).

III. Za třetí – je zde řecké slovo “koinonia.”

Znamená to přátelství, dobrou společnost, přátelství. Přátelství je rozšíření lásky agape mezi lidmi v církvi.

Někteří kazatelé mi řekli, že bychom neměli dovolit nekřesťanům se s námi přátelit. V určitém smyslu mají pravdu. Bible říká: “A nemějte žádnou účast na neplodných skutcích tmy, spíše je usvědčujte” (Efezským 5:11). Tento verš zmátl mnoho lidí v dalších církvích. Myslí si, že to znamená, že oni by měli držet “děti církve” pryč od nových lidí. Dr. J. Vernon McGee má na toto dobrou připomínku. Je to v zásadě to stejné, jako to co řekl Dr. Thomas Hale: “Pavel říká, že my nemáme co dělat se [“skutky tmy”]; neříká, že my nemáme nic co dělat se [ztracenými lidmi]…konec konců Ježíš sám jedl s hříšníky” (Thomas Hale, M.D., The Applied New Testament Commentary, Kingsway Publications, 1997 edition, p. 780; note on Ephesians 5:11).

Mám rád co Dr. Green říká o raných církvích prvního století. Řekl: “Nebylo žádné schovávání před doktrínou od tazatelů; nebylo žádné zadržování přátelství” (ibid., p. 218). “Neobrácení pohané byli přivedeni přímo do církve a společenství, ačkoliv nebyli celá 3 léta pokřtěni ” (ibid.).

Naše baptistické církve v dnešní době to dělají opačně. Křtí ihned nové mladé lidi, ale nechtějí, aby se s nimi jejich děti přátelily. Rané církve to dělaly správným způsobem.

Jack Hyles měl dokonce dvě budovy. Jedna budova byla pro nové děti, které byly přitaženy. Měly dokonce oddělenou chválící bohoslužbu! Ale “opravdová” církev se setkávala v původní budově. “Děti církve” byly drženy pryč od nových dětí. Obávali se, že nové děti by zkazily jejich “vzácné děti církve”!

Když jsem poprvé šel do té církve jako dospívající, zjistil jsem, že děti církve dělaly všechno možné, aby zkazily! Slyšel jsem je mluvit o dělání věcí daleko horších, než těch, které dělaly ztracené děti ve světě. Takže tato metoda držení nezcírkevněných dětí odděleně není v Bibli a není to to, co dělaly rané církve, když získávaly doslova milióny pro Krista!

Říkám, že se potřebujeme zbavit některých myšlenek naší “nedělní školy”. Přivést nezachráněné děti přímo dovnitř. Nakrmit je dobrým jídlem. Udělat jim narozeninovou párty. Udělat jim pěkný čas – “konec konců, sám Ježíš jedl s hříšníky” (Thomas Hale, ibid.). Zpívejte refrén “Bring Them In”!

Vyveď je, vyveď je jen,
   vyveď je z lánů hříchu ven,
vyveď je, vyveď je jen,
   ať je bloudící k Ježíši přiveden.
(“Bring Them In” od Alexcenah Thomas, 1885).

Nevrlí, staří náboženští vedoucí obviňovali Ježíše. Matouš byl výběrčí daní. Ježíš jej zavolal a Matouš následoval Ježíše. Pak Matouš udělal velký banket ve svém domě. Byl tam Ježíš a jeho dvanáct učedníků. Mnoho publikánů a hříšníků vešlo, aby jedli s Ježíšem. Náboženští vedoucí si mysleli, že Ježíš se mýlil. Řekli: “Proč On jí s těmito hříšníky?” Ježíš odpověděl: “[Nepřišel] jsem povolat spravedlivé, ale hříšníky k pokání” (Matouš 9:13).

Ti kazatelé, kteří se obávají, že budou mít příliš mnoho hříšníků by o tom měli přemýšlet! Říkám: “Přiveďte hříšníky dovnitř! Přiveďte jich tak mnoho, kolik můžete najít! Čím více, tím veseleji!” Přiveďte je přímo do společenství, jak to dělal Ježíš, jak to dělala raná církev! “Přiveďte je dovnitř.” Zpívejte refrén!

Vyveď je ven, vyveď je jen,
   vyveď je z lánů hříchu ven,
vyveď je, vyveď je jen,
   ať bloudící je k Ježíši přiveden.

Poslouchejte živou, mocnou církev prvního století,

“Vytrvale zůstávali v učení apoštolů a ve společenství [koinonia!] a Pán k jejich společenství denně přidával ty, kteří byli zachraňováni” (Skutky 2:42, 47).

Jack Hyles a jeho násilnický syn a jeho smilnění s dospívajícím zetěm – to jsou ti, kteří by měli být v té “druhé” budově! Držte je pryč, mohli by uškodit nezachráněným novým dětem! Držte tyto pomocné “psy” pryč od ztracených mladých lidí! A přiveďte ty ztracené mladé lidi přímo do hlavní církve. Tak to je správně, přiveďte ty ztracené – a zavřete ty smilnící baptistické farizeje a ty zkažené spratky v jejich nedělních školách! Přiveďte ty ztracené děti a budeme mít večeři a narozeninovou párty – a dívejte se na staré Popeye kresby! Amen! A poslouchejte tohoto starého kazatele a zpívejte několik málo hymnů, tleskejte a jásejte “Amen” – a mějte skvělý čas!

Tato tři řecká slova nám ukazují živou, mocnou církev! “Kurios” – Pán – Kristus je náš Kurios! On je náš Pán. Vrať se a uč se od Krista a následuj Krista a miluj Krista celým svým srdcem! “Agapē” – “Křesťanská láska! Vrať se a my tě budeme milovat. A my zoufale toužíme po tom, abys nás miloval. Staří Hippies mluvili o “lásce uvnitř.” Nazývali Woodstock “láskou uvnitř.” Skutečná “láska uvnitř” je zde v církvi! Vrať se k naší lásce uvnitř! Způsobí to, že Woodstock bude vypadat jako nedělní školní piknik! A pak je zde slovo “koinonia.” Znamená to společenství, přátelství, dobrá společnost! Koinonia je společenství. Společenství je rozšíření “agape” lásky v místní církvi!

Zde jsme! Čekáme na tebe! Přijď příští neděli ráno! Přijď příští neděli večer! Přijď zpět v sobotu večer! Přijď a pomoz nám přivést druhé! Přijď a pomoz nám udělat toto s církví, kam mohou přijít mladí lidé a získat dobré přátele; kam mohou přijít mladí lidé a dobře se bavit; kam mohou přijít mladí lidé, aby se stali učedníky Krista – a vojáci kříže! Amen! Zpívejme píseň číslo osm – “Onward, Christian Soldiers!” Zpívejte to!

Vpřed, Kristovi vojáci, do války pochodujte,
   kříž Kristův před sebou následujte.
Kristus, velký Mistr, proti nepříteli v čele,
   hleď na prapory Jeho, do bitvy směle.
Vpřed, Kristovi vojáci, do války pochodujte,
   kříž Kristův před sebou následujte.

Dr. Chane, prosím veďte nás v modlitbě.


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Sólo zpívané před kázáním panem Benjaminem Kincaidem Griffithem:
“The Church’s One Foundation” (od Samuel J. Stone, 1839-1900).


NÁSTIN Z

TŘI SLOVA DÁVAJÍ TAJEMSTVÍ
RANÉ CÍRKVE!

THREE WORDS GIVE THE SECRET
OF THE EARLY CHURCH!

od Dr. R. L. Hymerse, ml.

“Denně zůstávali jednomyslně v chrámě, po domech lámali chléb a přijímali pokrm s veselím a prostotou srdce. Chválili Boha a byli oblíbeni u všeho lidu. A Pán k jejich společenství denně přidával ty, kteří byli zachraňováni” (Skutky 2:46, 47).

I.   Za prvé – je zde řecké slovo “kurios,” Skutky 10:36;
I. Korintským 1:23; 2:2; Jan 10:28; Matouš 16:24.

II.  Za druhé – je zde řecké slovo “agapē,” Jan 13:34, 35.

III. Za třetí – je zde řecké slovo “koinonia,” Efezským 5:11;
Matouš 9:13; Skutky 2:42, 47.