Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
JAK PŘIPRAVIT EVANGELIZAČNÍ KÁZÁNÍ –
ZAPOMENUTÉ PRAVDY POTŘEBNÉ
PRO SKUTEČNÁ OBRÁCENÍ

HOW TO PREPARE AN EVANGELISTIC SERMON –
FORGOTTEN TRUTHS NEEDED FOR REAL CONVERSIONS
(Czech)

od Dr. C. L. Cagana a Dr. R. L. Hymerse, ml.

Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
sobota večer, 14. října 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Saturday Evening, October 14, 2017

“Konej dílo zvěstovatele evangelia a cele se věnuj své službě”
(II. Timoteova 4:5).


Apoštol dal tato slova Timoteovi krátce předtím, než byl Pavel zabit. Timoteus byl Pavlův učedník. Pavel jej cvičil v díle služby. Timoteus se stal pastorem v církvi ve městě Efez. Timoteova hlavní práce byla být pastorem.

Timoteus neměl stejnou službu jako “evangelista Filip” (Skutky 21:8). Filip šel od místa k místu. Filip šel do Samaří a kázal tam Krista (Skutky 8:5). Pak odešel Filip na poušť a vedl etiopského Eunucha ke Kristu (Skutky 8:26-39). Pak kázal Filip v dalších městech (Skutky 8:40). Filip byl cestující evangelista. Timoteus byl pastorem jedné místní církve.

Proč Pavel řekl Timoteovi aby “dělal práci evangelisty”? Protože každý pastor je volán k tomu, aby dělal práci evangelisty! Pavel řekl Timoteovi aby “se cele věnoval své službě” (II Timoteova 4:5). Co bylo celé věnování se službě? Byla to práce evangelisty! Každý pastor je povolán, aby dělal práci evangelisty. Pokud to neděláte, tak neděláte vše, co vám Bůh přikázal!

Každý pastor káže ve své církvi. To je jeho povoláním. A každý pastor musí kázat evangelizační kázání ve své církvi – a kázat je často! Pokud ponecháte evangelium jenom několikrát ročně do nedělní školy, pak nejste věrný kazatel. Pokud vše, co děláte je to, že lidi jenom vyučujete, pak nejste věrný kazatel. Vaše služba není jen výuka Bible. Musíte dělat práci evangelisty. Musíte kázat evangelizační kázání a dělat to pravidelně.

Co je evangelizační kázání? Evangelizační kázání je zaměřeno přímo na ztracené lidi v denominaci, kterých je vždycky hodně na každé bohoslužbě, i když někteří z nich přicházejí do církve každý týden. Celé evangelizační kázání prohlašuje pravdu o hříchu a záchraně v Kristu – tak, aby ztracení lidé, kteří to slyší, začali důvěřovat Ježíši a byli zachráněni. Evangelizační kázání není výkladové kázání na několik veršů z Písma. Vytáhněte jeden nebo dva verše, na které budete kázat. Evangelizační kázání se nejvíce zaměřují na pravdu jednoho nebo dvou veršů. Výklady mnoha veršů nejsou evangelizačním kázáním. Studujte evangelizační kázání Spurgeona. Žádné z nich nejsou tím, co dnes nazýváme “výkladová” kázání. V knize Skutků všechna kázání kromě jednoho jsou evangelizačními kázáními. V celé knize Skutků je jen jedno “výkladové” kázání! Když kážeme evangelizační kázání, měli bychom následovat příkladu Apoštolů a Spurgeona!

Velmi málo pastorů v dnešní době káže evangelizační kázání. Mnozí je nekáží vůbec. V dnešní době v Americe zřídka slyšíme evangelizační kázání. A v jiných zemích tomu není jinak. Pastoři učí Bibli své lidi – nebo káží o uzdraveních, prosperitě a o tom, jak se cítit dobře – všechno, jen ne evangelium Krista! Neposlouchají Bibli, která říká: “Dělejte práci evangelisty.”

Můžete říci: “Ale jak mohu připravit evangelizační kázání? Co mám dělat?” O tom je toto poselství. Řeknu vám, jak kázat evangelizační kázání.

Evangelizační kázání je kázání, zaměřené na evangelium. Co je kázání evangelia? Abyste kázali evangelium, tak musíte vědět, co je to evangelium. Apoštol Pavel řekl:

“Připomínám vám, bratři, evangelium... že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem; byl pohřben a třetího dne byl vzkříšen podle Písem” (I. Korintským 15:1, 3, 4).

Znovu Apoštol Pavel řekl:

“Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky” (I. Timoteova 1:15).

Evangelizační kázání má dvě části. Za prvé - problém lidského hříchu; a za druhé, co Kristus udělal, aby zachránil lidi z jejich hříchu.

I. Za prvé – musíte kázat zákon – který říká lidem o jejich hříšných srdcích.

V první části evangelizačního kázání musíte kázat zákon. Proč by měl někdo důvěřovat Ježíši? Z jakého důvodu? Proč Ježíš zemřel na kříži? Mnoho kázání říká lidem, že mají důvěřovat Ježíši, aby měli lepší život, nebo byli šťastni, nebo našli lásku a přátelství. Ale proto Ježíš nezemřel na kříži! Některá kázání říkají lidem, aby důvěřovali Ježíši, aby mohli jít do nebe. Ale to není poselství evangelia, pokud neříká, proč potřebují Ježíše, aby šli do nebe. Bible říká: “Kristus zemřel za naše hříchy.” Bible říká: “Kristus Ježíš přišel do světa, aby zachránil hříšníky.”

Pokud lidé necítí, že jsou hříšníci, tak proč by měli přijít ke Kristu? Nepřijdou! Možná se budou modlit modlitbu. Možná zvednou svoji ruku. Možná na konci kázání půjdou dopředu. Ale nebudou zachráněni! Proč? Protože necítí nic, z čeho by měli být zachráněni!

Jak můžete ukázat lidem, že jsou hříšníci? Tím, že jim kážete Boží zákon. Bible říká:

“Takže se zákon stal naším vychovatelem ke Kristu” (Galatským 3:24).

Zákon ukazuje lidem, že jsou hříšníci. Poté, co jsou usvědčeni z hříchu svých srdcí, mohou přijít ke Kristu.

Mnoho pastorů se obává kázat zákon. Obávají se, že lidi rozzuří. Iain H. Murray řekl, že toto je “Hlavní problém v evangelizaci.” Ve své knize, The Old Evangelicalism (Banner of Truth, 2005; read pages 3 through 37), Murray nám správně říká, že strach z toho, že pohoršíme ztracené je hlavním důvodem, proč je v dnešní době evangelizační kázání tak neúčinné.

Ať už děláte cokoliv, nekažte proti jednotlivým hříchům. “Dělejte toto. Nedělejte toto.” To mluví o současných nebo konkrétních hříších. Ale hřích jde daleko hlouběji. Oni jsou hříšníci uvnitř. Mají hříšné srdce, zděděné od Adama. Proto David řekl: “Hle, byl jsem zplozen v nepravosti, matka mě počala v hříchu” (Žalm 51:7). Proto Bible říká: “Srdce je lstivé nade vše, je nevyléčitelné” (Jeremjáš 17:9). A Bible říká: “Myšlení [neobrácené] těla je totiž v nepřátelství vůči Bohu” (Římanům 8:7) Proto lidé dělají špatné věci, které dělají. To, co dělají vychází z toho, kým jsou. Kristus řekl: “Neboť zevnitř ze srdce lidí vycházejí zlé myšlenky, smilstva, krádeže, vraždy... Všechny tyto špatnosti vycházejí zevnitř” (Marek 7:21, 23). Daleko hlubší, než co lidé dělají, je to, co jsou. I když někdo zkouší být lepší, tak nikdy nemůže změnit své srdce, stejně tak jako koza se nemůže změnit na ovci. Lidé se nemohou naučit, aby byli křesťany. Musí do toho být vkázáni, jak já vysvětluji v tomto kázání. Bůh odsuzuje lidské srdce stejně tak jako lidské činy. Bible říká: “Jsou všichni pod mocí hříchu” (Římanům 3:9). Každý je před obrácením pod mocí a trestem hříchu.

Musíte kázat zákon, aby lidé viděli a cítili, že jejich srdce jsou hříšná. Nyní každý přiznává, že je nějakým způsobem hříšník. Nikdy jsem nepotkal někoho, kdo by tvrdil, že je dokonalý. Jeden člověk řekl kazateli: “Myslím, že jsem [hříšník], ale nejsem ten, který by mohl být nazýván špatným hříšníkem. Jsem, myslím si, spíše dobrým. Vždy zkouším dělat to nejlepší, co umím.” Tento člověk nebyl připraven, aby byl zachráněn! Předtím, než může být zachráněn, potřebuje vidět, že je “špatným” hříšníkem. Proto musíte kázat o jejich hříšných srdcích.

Bez Božího zákona lidé neuvidí, proč potřebují Kristovo evangelium. Proto musíte kázat zákon, předtím, než kážete evangelium. Bible říká: “Takže zákon se stal naším vychovatelem ke Kristu” (Galatským 3:24). Tak jako učitel ve škole, zákon ukazuje lidem, proč potřebují Krista. Nejdříve zákon. Potom evangelium. Co řekl Luther bylo přesně správně. Měli byste pozorně studovat, co řekl, pokud se chcete učit, jak kázat evangelizační kázání. Luther řekl:

Je nutné, pokud se máte obrátit, abyste se stali [znepokojenými], to znamená, že máte znepokojené a chvějící se svědomí. Potom, poté, co byla vytvořena tato podmínka, musíte se chopit útěchy, která nepochází z jakékoliv vaší práce, nýbrž z práce Boha. On poslal Svého syna Ježíše do tohoto světa, aby vyhlásil zděšeným hříšníkům Boží milost. Toto je cesta obrácení. Všechny další cesty jsou falešné cesty (Martin Luther, Th.D., What Luther Says, Concordia Publishing House, 1994 reprint, Number 1014, page 343).

Řekl jsem: “Musíte kázat zákon, aby lidi viděli svůj vnitřní hřích.” Neřekl jsem, že “musíte kázat o pekle.” Ano, Kristus mluvil o pekle. Peklo je skutečné. Ale když kážete o pekle, musíte dávat pozor. Nikdo nemůže být zachráněn tím, že se bude bát pekla. Mohou zkusit být lepšími lidmi. Mohou se stát velmi náboženskými. Ale to, že se někdo bál pekla, nikdy nikoho nezachránilo. Kristus zemřel za naše hříchy. Peklo je jen důsledek hříchu. Skutečným problémem je hřích, nikoliv peklo. Zjistili jsme, že celá kázání o pekle lidi neobrátí. První část evangelizačního kázání by měla odhalit jejich hřích – nejen jednotlivé hříchy, ale hřích jejich srdcí.

Abyste ukázali lidem jejich hřích, musíte kázat proti jejich hříšným, vzpurným srdcím. Ale nesmíte tam skončit. Zákon nemůže nikoho zachránit. Zákon jen ukazuje lidem hřích jejich srdcí. Bible říká: “Ze skutků zákona nebude před ním ospravedlněn žádný člověk...neboť skrze zákon je poznání hříchu” (Římanům 3:20). Bible říká, že zachránit lidi je to, co “bylo zákonu nemožné” (Římanům 8:3). Jen sám Kristus může změnit srdce hříšníka. Jen Kristova krev může smýt hřích. A to mě přivádí ke druhému bodu.

II. Za druhé – musíte kázat evangelium – které říká lidem, co udělal Kristus, aby je zachránil od hříchu.

Ve druhé části vašeho evangelizačního kázání musíte kázat evangelium. Evangelium není učení o tom, jak být lepší. Evangelium není zpráva o církvi nebo dokonce o nebi. Evangelium je, že “Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem” (I. Korintským 15:3). Evangelium je, že “Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky” (I. Timoteova 1:15).

Evangelium není soubor pravidel. Evangelium ukazuje, že Bůh tak velice miloval hříšníka, že přišel Kristus, aby za něj zemřel. Evangelium není vyrobeno ze zákona. Je to čistá láska a milost. Jak řekl Luther:

Evangelium...nekáže o tom, co máme dělat, nebo čemu se máme vyhnout. Nenastavuje požadavky, ale převrací přístup zákona, dělá pravý opak a říká: ‘To je to, co Bůh udělal pro tebe; on učinil svého Syna tělem, pro tvoji záchranu jej nechal jít na smrt’...evangelium učí... to co on nám dal od Boha, a nikoliv...co máme dělat my a dát Bohu (“How Christians Should Regard Moses,” 1525).

Evangelium nabízí hříšníkovi nové srdce a odpuštění hříchů skrze to, co Kristus udělal na kříži a v tom prázdném hrobě! Člověk, který důvěřuje Ježíši je

“ospravedlněn zadarmo jeho milostí skrze vykoupení, které je v Kristu Ježíši. Jeho Bůh ustanovil za prostředek smíření skrze víru v jeho krev” (Římanům 3:24, 25).

Bible říká, že “Bůh však [projevuje] svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní... [jsme] nyní ospravedlněni jeho krví” (Římanům 5:8, 9). Kristus zemřel na místě hříšníka, aby zaplatil za jeho hřích. Jak řekl Izaiáš: “Hospodin na něho [Krista] nechal dopadnout vinu nás všech” (Izaiáš 53:6). Evangelium je milost zdarma odpuštění hříchu Ježíšem Kristem.

Když kážete evangelium, nekažte jen o smrti Krista. Kažte vzkříšení Krista! Je to část evangelia, že Kristus “byl třetího dne vzkříšen podle Písem” (I. Korintským 15:4). Vzkříšení Krista je zásadní. Bible říká, “Není-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších” (I. Korintským 15:17). Kristus nezůstal mrtvý ve svém hrobě. On vstal z mrtvých, aby dal hříšníkům nové srdce (viz Ezechiel 11:19; 36:26, 27).

Nekažte jen smrt Krista. Kažte krev Krista! Uvědomte si, že lidé jsou zachráněni “skrze víru v jeho krev” (Římanům 3:25). Jsme “ospravedlněni jeho krví” (Římanům 5:9). A Bible říká: “Bez vylití krve není prominutí [není odpuštění]” (Židům 9:22). Udivuje mě, že tak mnoho kazatelů následuje Dr. Johna MacArthura, když říká, že Kristova krev není potřebná pro záchranu a že v dnešní době není Kristova krev. Ale věrní a dobří pastoři káží Kristovu krev! Dr. Martyn Lloyd-Jones měl pravdu, když řekl: “V obdobích probuzení...[církev] se chlubí krví...je jen jeden způsob, jak můžeme vstoupit se smělostí na nejsvětější [místo] ze všech, a to je skrze krev Ježíše” (Revival, Crossway Books, 1992 edition, p. 48). Kažte krev! Kažte krev! “Krev Ježíše Krista, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu” (I. Janova 1:7).

Evangelium je dar Boží milosti v Kristu, který je zdarma. Hříšník nemůže sám sebe udělat dobrým. Je jen jedna věc, kterou hříšník musí udělat. Musí důvěřovat Ježíši. Jen to, že věří skutečnosti že Kristus existoval, ho nezachrání. Musí důvěřovat samotnému Ježíši. Apoštol Pavel řekl žalářníkovi z Filip: “Uvěř v [řecky epi = do] Pána Ježíše Krista a budeš zachráněn” (Skutky 16:31). Pokud hříšník bude důvěřovat Ježíši, bude zachráněn. A všechno, co hříšník musí udělat, je důvěřovat Kristu. Ježíš udělá vše ostatní. Dává hříšníkovi nové srdce a nové narození (Efezským 2:5; Jan 3:6, 7) a očišťuje hříšníka od každého hříchu svojí krví (Židům 9:14; Zjevení 1:5b; 5:9b). “Jen Mu důvěřuj, Jen Mu důvěřuj, Jen Mu nyní důvěřuj. On tě zachrání, On tě zachrání, On tě nyní zachrání” (“Only Trust Him” by John H. Stockton, 1813-1877).

Na konci vašeho kázání vyzvi hříšníka, aby důvěřoval Ježíši. Pozvěte je, aby šli do jiné místnosti, kde s nimi budete mluvit v soukromí. Vaše práce není u konce, když přijdou, aby s vámi mluvili. “Jít dopředu” není to stejné jako důvěřovat Ježíši. “Zvednutí ruky” nebo vyřčení “modlitby hříšníka” není to stejné jako důvěřovat Ježíši. Důvěřovat Ježíši je důvěřovat Ježíši – nic jiného. Proto musíte mluvit s lidmi, kteří odpoví na vaše pozvání po kázání. A proto jim také musíte pozorně naslouchat. Nasloucháním se dozvíte o falešných myšlenkách, kterým oni věří, a tak je můžete opravit. Mluvte s každým osobně a dělejte všechno co umíte, abyste jej vedli ke Kristu. To je ale předmětem jiného poselství. Kéž vás Bůh požehná, když kážete o hříších srdce a odpuštění skrze Kristovu krev.

Abyste mohli číst evangelizační kázání napsané Dr. R. L. Hymersem, ml. Dr. Hymers kázal evangelizační kázání po dobu šedesáti let. Tím, že budete číst jeho evangelizační kázání se můžete hodně naučit, “Obmyj se a buď čist! – Typologie obrácení.” Abyste to mohli číst, klikněte zde. Ukáže vám to, jak kázat zákon a evangelium v evangelizačním kázání.


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.


NÁSTIN Z

JAK PŘIPRAVIT EVANGELIZAČNÍ KÁZÁNÍ –
ZAPOMENUTÉ PRAVDY POTŘEBNÉ
PRO SKUTEČNÁ OBRÁCENÍ

HOW TO PREPARE AN EVANGELISTIC SERMON –
FORGOTTEN TRUTHS NEEDED FOR REAL CONVERSIONS

od Dr. C. L. Cagana a Dr. R. L. Hymerse, ml.

“Konej dílo evangelisty, naplň svou službu”
(II. Timoteova 4:5).

(Skutky 21:8; 8:5, 26-39, 40; I. Korintským 15:1, 3, 4;
I. Timoteovay 1:15)

I.   Za prvé – musíte kázat zákon – který říká lidem o jejich hříšných srdcích, Galatským 3:24; Žalm 51:5; Jeremjáš 17:9; Římanům 8:7; Marek 7:21, 23; Římanům 3:9, 20; 8:3.

II.  Za druhé – musíte kázat evangelium – které říká lidem, co udělal Kristus,
aby je zachránil od hříchu, I. Korintským 15:3;
I. Timoteova 1:15; Římanům 3:24, 25; 5:8, 9; Izaiáš 53:6;
I. Korintským 15:4, 17; Ezechiel 11:19; 36:26, 27; Židům 9:22;
I. Janova 1:7; Skutky 16:31; Efezským 2:5; Jan 3:6, 7;
Židům 9:14; Zjevení 1:5b; 5:9b.