Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
JAK SE MODLIT A JAK VÉST MODLITEBNÍ SETKÁNÍ

(VYUČOVÁNÍ DR. TIMOTHY LINA, 1911-2009)
HOW TO PRAY AND HOW TO CONDUCT A PRAYER MEETING
(THE TEACHINGS OF DR. TIMOTHY LIN, 1911-2009)
(Czech)

Kázání napsané Dr. R. L. Hymersem, ml.
a proslovené panem Samuelem Caganem
v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle večer, 15. října 2017
A sermon written by Dr. R. L. Hymers, Jr.
and preached by Mr. John Samuel Cagan
at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, October 15, 2017

“Jen až přijde Syn člověka, zdali nalezne víru na zemi?” (Lukáš 18:8).


Dr. Hymers’ dlouholetý pastor Dr. Timothy Lin (1911-2009), měli velké porozumění Bible. Měl titul Ph.D. v hebrejském jazyce a jazyce příbuzném. V letech 1950s, ve škole Bob Jones University učil systematickou teologii, biblickou theologii, starozákonní hebrejštinu, biblickou aramejštinu, klasickou arabštinu a peshitskou syrštinu. Později byl prezidentem čínského evangelikálního semináře, nastupujíce po Dr. Jamesi Hudsonu Taylorovi III. Byl také jedním z překladatelů Starého zákona do New American Standard Bible (NASB). Dr. Lin byl pastorem Dr. R. L. Hymerse, ml. po dobu dvacetičtyř let. Dr. Hymers to řekl bez pochyb, Dr. Lin byl tím nejefektivnějším pastorem, jakého kdy znal. Když byl členem své církve, tak Dr. Hymers viděl, že Bůh seslal probuzení, ve kterém mnoho set lidí bylo zachráněno a přišlo do církve.

“Jen až přijde Syn člověka, zdali nalezne víru na zemi?” (Lukáš 18:8).

Většina komentářů se nezabývá tímto veršem správně. Například jeden slavný komentář říká “Všeobecná podmínka na celé zemi bude nevíra.” Ale to není to, o čem Ježíš mluví v tomto oddílu. On zde nemluví o všeobecném odpadlictví poslední doby, ani zde Ježíš nezpochybňuje, zda budou při Jeho návratu nějací věrní křesťané. Ve skutečnosti Ježíš řekl opak toho, co řekl Petr,

“A na té skále vybuduji svou církev a brány podsvětí ji nepřemohou” (Matouš 16:18).

Matouš 16:18 nám ukazuje, že nehledě na to, jak hlubokým a hrozným se stane velké odpadlictví, stále zde bude mnoho křesťanů se zachraňující vírou při Kristově návratu. Mnoho skutečných křesťanů bude vytrženo, zvláště v Číně a dalších částech třetího světa, kde je v dnešní době skutečné probuzení.

“Protože za zvuku přicházejícího zvolání, hlasu archanděla a Boží polnice sám Pán sestoupí z nebe a mrtví v Kristu vstanou nejdříve. Potom my živí, kteří tu budeme ponecháni, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích do vzduchu k setkání s Pánem” (I. Tesalonickým 4:16-17).

Dokonce v samotném Velkém soužení bude zachráněno velké množství lidí.

“Veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů” (Zjevení 7:9).

“To jsou ti, kteří přicházejí z velikého soužení a svá roucha vyprali a vybílili v krvi Beránkově” (Zjevení 7:14).

Tedy Ježíš nemluvil o nepřítomnosti zachraňující víry při Jeho příchodu, když řekl,

“Jen až přijde Syn člověka, zdali nalezne víru na zemi?” (Lukáš 18:8).

I. Za prvé – důležitost vytrvalé modlitby.

Většina komentářů je špatně, ale Dr. Lin nám dal pravdivý výklad našeho textu. Dr. Lin řekl,

Slovo “víra” bylo v Bibli široce použito. Jeho přesný význam může být definován jen po pozorném prozkoumání jeho souvislostí. Text před tímto veršem je podobenství, ukazující, že bychom se měli modlit v každém čase a neochabovat [Lukáš 18:1-8a], zatímco následující text [Lukáš 18:9-14] je podobenství o modlitbách farizeje a výběrčího daní. Tedy kontext tohoto verše [Lukáš 18:8] jasně naznačuje, že slovo “víra”se zde odkazuje k víře v modlitbě. A vyjádření našeho Pána je naříkání, že Jeho církev ztratí víru modlitby v ten večer Jeho druhého příchodu (Timothy Lin, Ph.D., The Secret of Church Growth, First Chinese Baptist Church of Los Angeles, 1992, pp. 94-95).

Dr. Lin řekl, že podstata podobenství v Lukáši 18:1-8 je, že křesťané by měli vytrvat v modlitbách a neochabovat. Osmý verš ukazuje, že křesťané nebudou mít vytrvalou víru v modlitbě v posledních dnech, ve dnech, ve kterých žijeme. Proto můžeme komentovat tento text tím, že řekneme,

“Jen až přijde Syn člověka, zdali nalezne víru [v neustávající modlitbě] na zemi?” (Lukáš 18:1, 8).

Dr. Lin pokračoval a řekl,

Modlitební setkání mnoha církví v dnešní době jsou vlastně opuštěná [nebo byla přeměněna ve studia Bible uprostřed týdne, jen s jednou nebo dvěma symbolickými modlitbami]. Narazíce na tak žalostný stav docela velký počet církví zcela ignorují toto důležité varování a ve své shovívavosti pro sebeuspokojení, [často] úplně ruší svá modlitební setkání. Je to skutečně znamení, že se blíží Pánův druhý příchod! V dnešní době mnozí [členové církve] uctívají televizi více než svého Pána…Toto je opravdu smutné!...církve posledních dní projevují…extrémní netečnost [nedostatek zájmu] týkající se modlitebních setkání (Timothy Lin, Ph.D., ibid., p. 95).

Tedy Lukáš 18:8 udává znamení bez modliteb v církvích před druhým příchodem Krista, znak doby, ve které žijeme, znak bez modliteb, nikoliv celkový nedostatek zachraňující víry. Bez modliteb v církvích- to je jeden ze znaků, ve kterých žijeme v posledních dnech před druhým příchodem našeho Pána.

“Jen až přijde Syn člověka, zdali nalezne víru [v neustávající modlitbě] na zemi?” (Lukáš 18:8).

II. Za druhé – důležitost modlitebních setkání.

Dr. Lin také upozornil, že samotná individuální modlitba nemá tu stejnou autoritu a moc společné modlitby na modlitebních setkáních. Řekl,

Lidé často říkají, že není rozdíl, zda se modlíš individuálně nebo se skupinou, ani nezáleží, zda se modlíš sám doma nebo společně s bratry a sestrami v církvi. Takové prohlášení je pouze sebeutěšení líného nebo přesvědčivého vysvětlení nějakého ignoranta vůči síle modlitby! Podívej se, co náš Pán říká o této stránce modlitby:

“Amen, opět vám pravím: Shodnou-li se dva z vás [v církvi] na zemi v jakékoli věci, o níž požádají, stane se jim od mého Otce, který je v nebesích. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni v mé jméno, tam jsem já uprostřed nich” (Matouš 18:19-20).

     Náš Pán nám důrazně připomněl, že využití této božské autority nikdy nemůže být dosaženo snahou jednotlivce, ale jen skrze společnou snahu vykonanou celou církví. Jinými slovy, jen když… se celá církev [modlí] v jedné shodě…může pak [mít] církev takovou božskou autoritu.
     Avšak církev v posledních dnech nemůže vidět skutečnost této pravdy, ani pamatovat na pravý proces pro [získání] Boží moci. Jaká velká je to ztráta! [Církev] má božskou autoritu z nebe, nikoliv znalost její správy, přesto chce svázat dílo satana, aby byl uvolněn utiskovaný a aby byla podpořena zkušenost reality Boží přítomnosti. Bohužel se to nemůže stát! (Timothy Lin, Ph.D., ibid., pp. 92-93).

Takže Dr. Lin učil o naprosté důležitosti modlitební víry a naprosté důležitosti církevních modlitebních setkání.

III. Za třetí – důležitost modlení se ve “shodě.”

Prosím nalistujte Skutky 1:14 a přečtěte to nahlas.

“Ti všichni zůstávali jednomyslně oddáni modlitbě spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou, a s jeho bratry” (Skutky 1:14).

“Tito všichni pokračovali ve shodě v modlitbě a pokorné prosbě…”. Dr. Lin řekl,

Čínská Bible překládá “ve shodě” jako “se stejným srdcem a stejnou myslí.” Proto aby na modlitebním setkání byla Boží přítomnost nejen, že musí všichni účastníci rozumět důležitosti opravdovosti modlitby, ale musí také přijít [na modlitební setkání] s upřímnou touhou … předložit prosby, modlitby přímluvy a díkůvzdání Bohu ve shodě. Potom budou modlitební setkání úspěšná a další služby budou pak také úspěšné (Timothy Lin, Ph.D., ibid., pp. 93-94).

Abychom se “modlili ve shodě” musíme všichni říci “amen”, když jeden bratr vede v modlitbě. Když všichni řekneme “amen” tak se modlíme ve “shodě.”

Slyšeli jste vyučování Dr. Lina o důležitosti víry v modlitbě, důležitosti církevních modlitebních setkání a důležitosti jednoty, “modlení se ve shodě.” Přesto někteří z vás, kteří jste tu dnes večer, nenavštěvujete žádné z našich modlitebních setkávání. Pak není divu, že váš duchovní život je tak mdlý! Jsou zde někteří dnes večer, kteří řeknou: “Pastore, ode dneška budu navštěvovat nejméně jedno z modlitebních setkání”? Prosím zavřete oči. Pokud to chcete udělat, prosím zvedněte ruku. Každý se prosím modlete, aby vám Bůh pomohl dodržet tento slib! (všichni se modlí).

Pokud stále nejsi obrácený, pak na tebe silně naléhám, abys navštívil nejméně sobotní večerní modlitební setkání. Prosím zavři oči. Kdo řekne, “Ano, pastore, začnu přicházet každou sobotu večer na modlitební setkání”? Prosím zvedněte ruku. Všichni se za ně modlete, aby dodrželi tento slib! (všichni se modlí).

Kristus zemřel na kříži, aby zaplatil za tvé hříchy. Prolil svoji krev, aby smyl tvé hříchy. Prošel hroznou agónií, když jej přibili ke kříži, aby pykal za tvé hříchy. Třetího dne vstal z mrtvých. Žije na Boží pravici. Přijď ke Kristu a budeš zachráněn ze svých hříchů.

Kdo mezi námi dnes večer je nezachráněný a chtěl by, abychom se modlili za jeho obrácení? Znovu zavřete své oči. Prosím zvedni ruku, abychom se mohli modlit za tvé obrácení. Všichni se prosím modlete, aby oni činili pokání ze svých hříchů a přišli ke Kristu pro očištění v Jeho krvi!

Dr. Chane, prosím veďte nás v modlitbě za to, aby byl někdo dnes večer zachráněn. Pokud budeš chtít s námi mluvit o tom, jak se stát opravdovým křesťanem, pak prosím jděte nyní za Dr. Caganem, Johnem Caganem a Noahem Songem dozadu do posluchárny. Oni tě vezmou na tiché místo, kde můžeme mluvit a modlit se za tvé obrácení.


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Sólo zpívané před kázáním pana Benjamina Kincaida Griffitha:
“‘Tis the Blessed Hour of Prayer” (Fanny J. Crosby, 1820-1915).


NÁSTIN Z

JAK SE MODLIT A JAK VÉST MODLITEBNÍ SETKÁNÍ

(VYUČOVÁNÍ DR. TIMOTHY LINA, 1911-2009)
HOW TO PRAY AND HOW TO CONDUCT A PRAYER MEETING
(THE TEACHINGS OF DR. TIMOTHY LIN, 1911-2009)

Kázání napsané Dr. R. L. Hymersem, ml.
a kázané panem Johnem Samuelem Caganem

“Jen až přijde Syn člověka, zdali nalezne víru na zemi?” (Lukáš 18:8).

(Matouš 16:18; I. Tesalonickým 4:16-17; Zjevení 7:9, 14)

I.   Za prvé – důležitost vytrvalé modlitby, Lukáš 18:8.

II.  Za druhé – důležitost modlitebních setkání, Matouš 18:19-20.

III. Za třetí – důležitost modlení se ve “shodě,” Skutky 1:14.