Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
UMYJ SE A BUĎ ČISTÝ! TYPOLOGIE OBRÁCENÍ

WASH AND BE CLEAN! – THE TYPOLOGY OF CONVERSION
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, ml.

Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle ráno, 15. října 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, October 15, 2017

“Jdi a umyj se sedmkrát v Jordánu, tvé tělo se obnoví a budeš čistý” (II. Královská 5:10).


Je to jednoduchý příběh. Ale má hluboký význam. Pokud ještě nejsi zachráněn, tak musíš pozorně naslouchat. Musíš podle toho jednat. Ukazuje ti to jedinou cestu, jak být skutečně zachráněn.

Je to jednoduchý příběh. V Bibli je to napsáno proto, aby vám byl ukázán jediný způsob, jak být zachráněn a jak se stát skutečným křesťanem.

Naaman byl velkým mužem. Byl velitelem - generálem syrské armády. Byl statečným vojákem. Byl poctěn svým králem a byl na to velmi pyšný. Ale byl sžírán zaživa hroznou nemocí - malomocenstvím. Umíral na malomocenství a věděl to. Zkoušel všechno, ale nic nevyléčilo jeho chorobu. V jeho domě však pracovala mladá hebrejská dívka a ta mu řekla, že v Izraeli je prorok, který může vyléčit jeho malomocenství. Protože už všechno vyzkoušel, ale nic mu nepomohlo, nakonec si řekl: “Možná mě může tento prorok uzdravit.” Byla to jeho poslední možnost, jak být uzdraven, takže přišel, aby viděl Elíšu, Božího proroka.

Ale ten prorok byl skutečný Boží muž. Mohl vyjít ze svého domu a modlit se za Naamana, a potom by si ten člověk mohl myslet, že to byl ten prorok, který jej uzdravil. Prorok ale chtěl, aby Naaman věděl, že to byl Bůh, kdo jej uzdravil, nikoliv samotný prorok. Naaman přijel ve svém kočáru ke dveřím prorokova domu. Prorok však nevyšel ven, aby s ním mluvil. Místo toho poslal Naamanovi zprávu:

“Jdi a umyj se sedmkrát v [řece] Jordánu, tvé tělo se obnoví a budeš čistý” (II. Královská 5:10).

To Naamana opravdu rozzlobilo. “Proč ten prorok ani nevyšel ven, aby se se mnou setkal! Kdo si myslí, že je?” Myslel si, že prorok k němu přijde “a zašermuje rukama a vyléčí malomocenství.” Myslel si, že prorok je někdo podobný jako Benny Hinn. Že udělá velké představení a způsobí že člověk uvěří, že on – prorok - je velkým léčitelem. Ale ten prorok chtěl vzdát všechnu poctu Bohu. Jednoduše poslal Naamanovi zprávu:

“Jdi a umyj se sedmkrát v [řece] Jordánu, tvé tělo se obnoví a budeš čistý” (II. Královská 5:10).

Naaman byl velmi nazlobený. Začal zuřit!

Potom mu Naamanův sluha řekl: “Kdyby ti prorok řekl, že máš udělat nějakou věc, copak bys to neudělal? Proč tedy neudělat to, co on ti řekl: ‘Umyj se a buď čistý’?” Pak si Naaman řekl: “OK, udělám, co prorok řekl.” Odešel k řece Jordánu a ponořil se sedmkrát do vody, “a jeho tělo se obnovilo [jako] tělo malého dítěte a byl čistý” (II. Královská 5:14).

Mnohá velká kázání byla kázána na tento oddíl z Písma. Velcí kazatelé, jako Spurgeon, měli pravdu, když říkali, že očištění Naamanova malomocenství zobrazuje očištění vašeho hříchu krví Ježíše prolitou na kříži. Poslouchejte a Naamanův příběh vám ukáže, jak být toto dopoledne zachráněn a očištěn od hříchu!

I. Za prvé – on měl malomocenství.

“Byl postižen malomocenstvím” (II. Královská 5:1).

To jsi také ty. Jsi plný malomocenství hříchu! Malomocenství hříchu k tobě přišlo od prvního hříšníka, Adama. Apoštol Pavel řekl:

“Proto jako skrze jednoho člověka [Adama] vešel do světa hřích a skrze hřích smrt, tak se také smrt rozšířila na všechny lidi” (Římanům 5:12).

Dr. Watts vložil tvůj stav do písně:

Pane, jsem počat v hříchu, zlý,
   Zrozen nečistý a zvrhlý;
Vzešel jsem z těch, kdo selhali
   A všecky nás pošpinili.

Hle, před Tvojí tváří padám,
   Milost Tvá je ochrana má;
Nic vnějšího neočistí;
   Lepra ve mně hluboko dlí.
(Dr. Isaac Watts, 1674-1748).

Malomocenství hříchu “leží hluboko v” tobě! To toto dopoledne vyjadřuje! “Malomocenství hříchu leží hluboko v” tobě! řekl Ježíš,

“Neboť zevnitř ze srdce lidí vycházejí zlé myšlenky, smilstva, krádeže, vraždy, cizoložství, hrabivost, špatnosti, lest, bezuzdnost, závist, urážky, pýcha, pošetilost. Všechny tyto špatnosti vycházejí zevnitř ...” (Marek 7:21-23).

Je to obrázek tvého srdce, plného zlých myšlenek. Tvé srdce je plné malomocenství hříchu!

Nic vnějšího [tě] neočistí;
Lepra hluboko dlí –

Není to tak? Není to tak? Víte, že to tak je! A “žádné vnější formy [žádné vnější skutky] tě nemohou očistit! Žádná rozhodnutí nebo modlitby tě nemohou očistit! Nic, co cítíš nebo se učíš tě nemůže očistit! A ty to víš! “Malomocenství [hříchu] leží hluboko” ve tvém srdci! A ty to víš – že?

Ty víš, že je to pravda. Věděl jsi to i předtím, než jsi spáchal jakýkoli hřích. Hřešil jsi vědomě! Věděl jsi přesně, co děláš. Proč jsi to udělal, když jsi věděl, že to je špatné? Ve tvém neobráceném stavu jsi miloval temnotu. Radoval jsi se z hříchu. Radostně jsi hřešil. Miloval jsi jeho chuť. Miloval jsi to přesto, že jsi věděl, že je to špatné! Proto jsi nechtěl slyšet pravdu o svém hříšném srdci! Nenávidíš mě proto, že ti říkám pravdu o tvém hříšném srdci – že? Odsuzuje tě to a způsobuje to, že se cítíš bídně, když slyšíš pravdu! Malomocenství leží hluboko uvnitř! Tvé srdce je překroucené a převrácené. Hřích tě těší více než to, co je dobré a správné. Malomocenství leží hluboko uvnitř tvého zlého nevěrného srdce! To jsem nevymyslel. Parafrázoval jsem Dr. Martyna Lloyda-Jonese, doktora medicíny, který věděl všechno o hříšném srdci jako je tvoje!

II. Za druhé – byl zklamaný prorokem, který mu řekl, jak být očištěn.

Když mu prorok řekl “jdi a omyj se”, odešel nazlobený. Řekl: “Myslel jsem si [že ten prorok by se za mě modlil].” “Myslel jsem si.” - Myslíš si, že víš, co máš dělat, abys byl zachráněn. “Myslel jsem si.” - Pryč s tvými falešnými myšlenkami! Zbav se svých myšlenek o tom, jak si myslíš, že bys měl být zachráněn. Nic o tom nevíš! Moody řekl:

Naaman měl své nemoci – pýchu a malomocenství. Pýcha potřebovala očištění stejně tak jako malomocenství. Naaman musel sestoupit ze svého vozu pýchy; aby se potom omyl, jak řekl.

A to je to, co musíš zažít toto dopoledne. To je to, co musíš udělat, pokud chceš být zachráněn. Zbav se toho, co “si myslíš.” Zbav se své pýchy a svých vlastních myšlenek o tom, jak být zachráněn. Musíš být umyt, jak ti bylo řečeno. “Jdi a umyj se...a budeš očištěn.” Přijď k Ježíši jako ztracený a hříšný člověk. Přijď k Ježíši a on očistí tvé hříšné srdce krví, kterou prolil na kříži, aby tě očistil! “Krev Ježíše Krista, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu” (I. Janova 1:7). “Umyj se a buď čist!” To je to, co sám Bůh právě nyní říká i tobě! “Umyj se a buď čist!”

Ale ty nemůžeš být očištěn, pokud nebude překonána tvoje pýcha. Tvé srdce musí být změněno. Nemůže ti být odpuštěno, pokud neučiníš pokání. Tvé srdce musí být změněno. Musíš pocítit svoji sobeckost. Chceš ujištění o tom, že jsi zachráněný, ale nechceš změnit to, kým jsi. Chceš být zachráněn tak, abys mohl pokračovat v tom, že budeš žít sobecký život.

Obrácení nám říká o celkové změně srdce. Tvoje celá přirozenost je špatná. Tvoje celé srdce je špatné. Tvoje přirozenost je prohnilá. Změna v tobě musí být tak radikální, že zemřeš sám sobě a narodíš se znovu do úplně nového života, života zaměřeného na dělání radosti Bohu spíše než sám sobě. To, že se vzdáš několika málo hříchů ti nepomůže. Pouhé chození do církve a pouhé odříkání modlitby ti nepomůže. Musíš mít novou přirozenost, zcela nový život.

Poslouchej Johna Cagana v jeho boji o obrácení. “Byl jsem unaven vším, čím jsem byl. I když mě můj hřích usvědčoval, tak jsem stále neměl Ježíše. Zkoušel jsem být zachráněn. Zkoušel jsem důvěřovat Kristu a nemohl jsem. Prostě jsem nemohl se [rozhodnout] stát se křesťanem. A to způsobilo, že jsem se cítil velice bezmocný. Cítil jsem svůj hřích, který mě tlačil do pekla, ale přesto jsem stále vnímal svoji tvrdohlavost, která potlačovala mé slzy. Uvízl jsem v tomto konfliktu.”

Cítíš dnes dopoledne něco takového? Pokud ano, tak proč tomu tak je? Je to proto, že chceš být zachráněn bez změny svého srdce. Chceš, abychom tě přijali jako křesťana beze změny ve tvém srdci. Ale to je nemožné! Musíš se znovu narodit. Musíš mít nové srdce, které miluje Boha více než samotný život. Musíš činit pokání. Musíš nenávidět to, kým jsi! Musíš se vzdát své pýchy, jinak zemřeš ve svém hříchu. Tvoje srdce je ovládáno malomocenstvím hříchu. Jack Ngann řekl: “Bůh musí způsobit, že budeš nenávidět to, kým jsi.”

Nic vnějšího [tě] neočistí;
lepra hluboko dlí.

Moody měl pravdu:

Naaman měl své nemoci – pýchu a malomocenství. Pýcha potřebovala očištění stejně tak jako malomocenství. Naaman musel sestoupit ze svého vozu pýchy; aby se poté umyl, jak mu bylo řečeno.

John Cagan řekl: “Už jsem se nemohl déle držet sám sebe. Musel jsem mít Ježíše. V tom okamžiku jsem přestal odporovat Kristu. Bylo to tak jasné, že vše co jsem musel udělat, bylo mu důvěřovat; Mohu si [vzpomenout] na to, když jsem to přestal být já a byl to jen Kristus...Odvrátil jsem se od svého hříchu a podíval jsem se na samotného Ježíše!...Ježíš vzal [hříchy pryč z mého srdce] a místo toho mi dal lásku...Ježíš smyl všechny mé hříchy. Dal mi nový život.”

V ten okamžik, kdy vložíš důvěru v Ježíše, Božího Syna, “krev Ježíše Krista, jeho Syna [tě očišťuje] od každého hříchu” (I. Janova 1:7). Každého hříchu! Každého hříchu – ať už od hříchu tvého srdce nebo od hříchů, které jsi spáchal – všechny hříchy musí být umyty krví Ježíše – a jen krví Ježíše, Božího Syna. On prolil svoji krev na kříži, aby tě očistil. Proč to udělal? Protože tě miluje. On tě chce očistit svojí krví!

Co dokáže hřích můj smýt?
   Jedině Ježíšova krev;
Co mě může obnovit?
   Jedině Ježíšova krev.
Jak vzácný je ten proud!
   Vybělí duši mou;
Neznám studnu jinou,
   Jedině Ježíšovu krev.
(“Nothing but the Blood” od Robert Lowry, 1826-1899).

Dost dlouho jsi zůstával ve svém v hříchu. Přál jsi si, abys byl zachráněn stejně jako John Cagan. Toužil jsi být jako on. Ale myslel sis, že je to nemožné. Myslel sis, že jsi příliš podivný. Myslel sis, že jsi příliš hříšný. Myslel sis, že nemáš naději. Ale to jsi se mýlil! Ježíš tě miluje. On tě miluje daleko více než kdokoliv jiný, kterého jsi kdy znal. Nikdo by tě nemiloval, pokud by znal hříchy ve tvém srdci. Ale Ježíš tě v každém případě miluje. Ježíš říká: “Přijď ke mně – a buď umyt mojí krví.” Ježíš říká: “Umyj se a buď čist.” Všechno, co žádá je to, že se odvrátíš od své pýchy a budeš Mu důvěřovat. Pak jednoho dne budeš zpívat v nebi:

“Tomu, jenž [mě] miluje a svou krví [mě] rozvázal z [mých] hříchů” (Zjevení 1:5).

“Umyj se a buď čist.” Pane Griffithe, přijďte a zpívejte znovu “Yes, I Know” (Ano, já vím).

Pokud chceš být očištěn, tak prosím zůstaň na těchto předních sedadlech a budeme s tebou mluvit o důvěře Ježíši.

Dr. Chane, prosím přijďte a modlete se za ně a potom poděkujte za jídlo, které budeme mít v hale pro společenství. Amen.


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Sólo zpívané před kázáním panem Benjaminem Kincaidem Griffithem:
“Yes, I Know!” (Anna W. Waterman, 1920).


NÁSTIN Z

UMYJ SE A BUĎ ČISTÝ! – TYPOLOGIE OBRÁCENÍ

WASH AND BE CLEAN! – THE TYPOLOGY OF CONVERSION

od Dr. R. L. Hymerse, ml.

“Jdi a umyj se sedmkrát v Jordánu, tvé tělo se obnoví a budeš čistý” (II. Královská 5:10).

(II. Královská 5:14)

I.   Za prvé – on měl malomocenství, II. Královská 5:1;
Římanům 5:12; Marek 7:21-23.

II.  Za druhé – byl zklamaný prorokem, který mu řekl, jak být očištěn,
I. Janova 1:7; Zjevení 1:5.