Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
SEDM BODŮ PRO NOVĚ OBRÁCENÉ

SEVEN POINTS FOR NEW CONVERTS
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, ml.

Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
sobota večer, 7. října 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Saturday Evening, October 7, 2017

“Potvrzujíce [posilujíce] duší učedníků, a napomínajíce, aby trvali u víře, a že musíme skrze mnohá soužení vjíti do království Božího” (Skutky 14:22).


The Applied New Testament Commentary o tomto verši říká toto,

Nestačí kázat evangelium na místě jen jednou. Je také nezbytné učit nové věřící a potvrdit je v jejich víře. A to je to, co Pavel a Barnabáš udělali. Varovali nové učedníky, že aby mohli vstoupit do Božího království, tak budou muset snést mnohá soužení [tlaky, utrpení].

Apoštol Pavel řekl, “A trpíme-liť, budeme také spolu s ním kralovati” (II. Timoteova 2:12). To znamená, že skutečně oddaný křesťan musí vydržet tlaky křesťanského života, aby kraloval s Kristem v Jeho přicházejícím království. “A tak ty snášej protivenství, jako ctný rytíř Ježíše Krista” (II. Timoteova 2:3).

I. Za prvé – musíte snášet nějaká protivenství.

To je první věc, kterou musíte vědět. Nebyli jste zachráněni jen proto, abyste šli do nebe. Poté co jste zachráněni “A tak ty snášej protivenství, jako ctný rytíř Ježíše Krista…A trpíme-liť, budeme také spolu s ním kralovati” (II. Timoteova 2:3, 12). Předtím, než jsem přišel do čínské církve, tak mě toto nikdo neučil. Myslel jsem, že jen mám důvěřovat Kristu, a pak půjdu do nebe. Dr. Timothy Lin mě učil, že musím být překonávající křesťan, abych vládl s Kristem v Jeho království “Kdož by pak vítězil, a ostříhal až do konce skutků mých, dám jemu moc nad pohany” (Zjevení 2:26). Křesťané v muslimském světě a v Číně vědí, že aby mohli vládnout s Kristem v Jeho království, tak musí projít souženími. Jak říká náš úvodní text: “Musíme skrze mnohá soužení vjíti do království Božího” (Skutky 14:22). Apoštol Pavel učil nové křesťany, že budou muset projít skrze mnohé zkoušky (thlipsis – tlaky), aby vládli s Kristem v Jeho přicházejícím království. A to je to, co musíte dělat, pokud jste se obrátili v tomto probuzení. Oblíbená píseň Dr. Wattse to učila v našich po téměř tři sta let!

Mám být k nebi přenesen na květinovém lůžku lehčeji,
když jiní se pro svou výhru rvali jen a propluli krvavou peřejí?
I já se musím bít, chci-li vládu mít, posílena buď, Pane, odvaha moje.
Ať snesu lopotu, vydržím s bolestí žít, podporu dá Slovo Tvoje.
   (“Am I a Soldier of the Cross?” od Dr. Isaac Watts, 1674-1748).

II. Za druhé – musíte mít Bibli a číst ji.

“Všelikéť písmo od Boha jest vdechnuté, a užitečné k učení, trestání, k napravování, k správě, kteráž náleží k spravedlnosti” (II. Timoteova 3:16, 17).

Potřebujete si koupit Scofield Study Bible, abyste to mohli sledovat, když vám dáme číslo strany. Potřebujete si vzít vytištěné rukopisy těchto kázání s sebou domů a studovat je během týdne. Neposlouchejte jakékoliv rádio nebo televizní kazatele. Mnozí z nich jsou falešní učitelé. Neposlouchejte žádného z nich kromě Dr. J. Vernona McGee. Můžete naslouchat jeho dennímu studiu Bible kdykoliv během dne nebo večera na svém počítači na www.ttb.org nebo www.thrutheBible.org. Dr. McGee byl dlouhý čas pastorem církve Open Door, na 550 South Hope Street, zde v centru Los Angeles. Naučil jsem se Bibli tím, že jsem ho každý den poslouchal. On se vyvaruje téměř všech chyb a bludných učení dneška. On je jediným učitelem Bible v rádiu nebo televizi, kterému důvěřuji – ten jediný. Měli jsme lidi, kteří to zpackali proto, že poslouchali kazatele, který kázal před nebo po Dr. McGeem v rádiu. Proto je nejlepší jej poslouchat na vašem počítači (všechny neanglické jazykové překlady naleznete na www.ttb.org/global-reach/regions-languages).

Čtěte Bibli každý den. “V srdci svém skládám řeč tvou, abych nehřešil proti tobě” (Žalm 119:11).

III. Za třetí – nechoďte do jiných církví, pokud nejste na dovolené.

Žijeme v době hlubokého odpadlictví v církvích. Neúčastněte se jich.

“A mnozí falešní proroci povstanou, a svedou mnohé. A že rozmnožena bude nepravost, ustydne láska mnohých” (Matouš 24:11, 12).

Nemůžeme doporučit jiné církve. Dokonce baptistické církve často propagují “Decisionismus” a další hereze.

IV. Za čtvrté – navštěvujte tuto církev každou neděli ráno a neděli večer. Také navštěvujte naše čtvrteční večerní modlitební setkání a evangelizace každý týden.

V. Za páté – poznejte pastora a pomocného pastora.

Můžete zatelefonovat Dr. Hymersovi a kdykoliv mu položit otázky – nebo se s ním potkat zde v církvi.

“Zpomínejte na vůdce své, kteříž vám mluvili slovo Boží, jejichžto obcování jaký byl cíl, spatřujíce, následujtež jejich víry” (Židům 13:7).

“Povolni buďte správcům svým a poslušni: oniť zajisté bdějí nad dušemi vašimi, jako ti, kteříž počet mají vydati, aby to s radostí činili, a ne s stýskáním. Neboť by vám to nebylo užitečné” (Židům 13:17).

Slova “bdějí nad vámi” může být překládáno “vaši vůdcové.” The Reformation Study Bible říká o Židům 13:17, “Věrní církevní vedoucí jsou věrní pastýři…Péče vedoucích (pastorů) je hluboká a skutečná, protože oni jsou ustanoveni Bohem a budou Mu skládat účty. Každý bude trpět, pokud bude vzdor proti jeiich službě.” Pastorem je Dr. Hymers. Můžete mu telefonovat na (818)352-0452. Pomocným pastorem je Dr. Cagan. Můžete mu telefonovat na (323)735-3320.

VI. Za šesté – udělejte získávaní duší silnou prioritou ve svém životě.

Nikdo nemůže být dobrým křesťanem, pokud nepracuje tvrdě na tom, aby přivedl lidi, aby slyšeli evangelium. Ježíš řekl: “Přinuť je vjíti, ať se naplní dům můj” (Lukáš 14:23).

VII. Za sedmé – dostaňte se do jedné z malých modlitebních skupin.

Požádejte paní Hymersovou nebo Dr. Cagana, aby vám pomohl najít tu, která je pro vás nejlepší. Setkejte se každý týden s vaší modlitební skupinou.

“Nebo kdežkoli shromáždí se dva neb tři ve jménu mém, tuť jsem já u prostřed nich” (Matouš 18:20).

Pokud ještě nejste zachráněni, tak na vás naléháme, abyste činili pokání z hříchu a důvěřovali Ježíši Kristu. Když budete činit pokání a budete Mu důvěřovat, tak Jeho krev váš očistí od každého hříchu.

“Krev Krista Ježíše Syna jeho očišťuje nás od všelikého hříchu” (I. Janova 1:7).

Pokud si myslíte, že jste zachráněni, prosím jděte za Dr. Caganem a dejte mu své svědectví. Jeho telefonní číslo je (323)735-3320.

Amen.


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Sólo zpívané panem Benjaminem Kincaidem Griffithem před kázáním:
“Am I a Soldier of the Cross?” (od Dr. Isaac Watts, 1674-1748).


NÁSTIN Z

SEDM BODŮ PRO NOVĚ OBRÁCENÉ

SEVEN POINTS FOR NEW CONVERTS

od Dr. R. L. Hymerse, ml.

“Potvrzujíce [posilujíce] duší učedlníků, a napomínajíce, aby trvali u víře, a že musíme skrze mnohá ssoužení vjíti do království Božího” (Skutky 14:22).

(II. Timoteova 2:12, 3)

I.    Za prvé – musíte snášet nějaká protivenství, II. Timoteova 2:3, 12;
Zjevení 2:26.

II.   Za druhé – musíte mít Bibli a číst ji, II. Timoteova 3:16, 17;
Žalm 119:11.

III.  Za třetí – nechoďte do jiných církví, pokud nejste na dovolené,
Matouš 24:11, 12.

IV.  Za čtvrté – navštěvujte tuto církev každou neděli ráno a neděli večer. Také navštěvujte naše čtvrteční večerní modlitební setkání a evangelizace každý týden.

V.   Za páté – poznejte pastora a pomocného pastora, Židům 13:7, 17.

VI.  Za šesté – udělejte získávání duší silnou prioritou ve vašem životě,
Lukáš 14:23.

VII. Za sedmé – dostaňte se do jedné z malých modlitebních skupin,
Matouš 18:20; I. Jan 1:7.