Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
KAŽDÝ ČLOVĚK EVANGELIZUJE!

EVERY PERSON EVANGELIZING!
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle večer, 17. září 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, September 17, 2017

“A když tam šli, byli očištěni” (Lukáš 17:14).


Když Ježíš cestoval skrze Samaří a Galileu, tak přišel do malého města. Na okraji vesnice bylo deset malomocných. “Stáli opodál” od Něj (17:12). Předpisy Starého zákona požadovaly, aby malomocní zůstávali daleko od lidí, kteří touto nemocí nebyli nakaženi.

“Malomocný…bude volat, Nečistý, nečistý…bude bydlet v odloučení; jeho obydlí bude mimo tábor” (Leviticus 13:45-46).

Těchto deset malomocných slyšelo, že Ježíš dělal zázraky. Takže z dálky volali, “Ježíši, Mistře, smiluj se nad námi” (Lukáš 17:13). Ježíš neuzdravil jejich malomocenství na místě, místo toho jim však řekl, aby šli a ukázali se kněžím v chrámu v Jeruzalémě. Ježíš to udělal ze dvou důvodů: aby naplnil předpisy Starého zákona, které zněly v Leviticu 14:1-20, že jen kněží mohli určit, zda byl někdo z malomocenství uzdraven či nikoliv. Druhým důvodem bylo to, že to bylo jako “svědectví pro kněží a další Židy o uzdravující moci, kterou On vlastnil” (Thomas Hale, The Applied New Testament, Chariot Victor Publishing, 1996, str. 236).

Těch deset malomocných poslechlo Krista a začali chrámem v Jeruzalémě. To ukazuje, že měli jistou míru víry, protože jinak by Jej neposlechli. Jak je ale nutné vidět, nejednalo se o zachraňující víru. Poslouchali Krista navenek,

“A když tam šli, byli očištěni” (Lukáš 17:14).

Malomocenství odešlo z jejich těl, když šli z oblasti Galilee dolů do chrámu v Jeruzalémě. Ale jeden z těch mužů se otočil, když byl očištěn a cestoval zpět tam, kde byl Ježíš.

“A velikým hlasem velebil Boha, padl tváří k jeho [Ježíšovým] nohám a děkoval mu…” (Lukáš 17:15-16).

“Řekl mu: “Vstaň a jdi, tvá víra tě zachránila” (Lukáš 17:19).

Zdá se mi tedy, že v tomto oddílu je několik lekcí. Neukazuji na všechny, ale zde jsou tři z nich, které vidím.

I. Za prvé – částečné očištění pochází z vnější poslušnosti Kristu.

Všech těchto deset mužů bylo uzdraveno z vnější nemoci malomocenství. Přesto nebyli všichni uzdraveni bezprostředním dotekem Ježíše. Byli částečně uzdraveni na cestě do chrámu v Jeruzalémě. Ale jejich duše nebyly uzdraveny. Ježíš řekl,

“Jděte a ukažte se kněžím! A když tam šli, byli očištěni” (Lukáš 17:14).

Lidé, kteří navenek poslouchají Krista, jsou očištěni z mnohých epidemií, které dělají problémy těm, kdo nejsou plně poslušni. Ti, kteří přicházejí do církve a navenek se přizpůsobují základním pravidlům křesťanství, zjišťují, že jejich životy jsou více usměrňovány, jejich studijní zvyky ve škole produkují lepší výsledky. Více ovládají své emoce. Všeobecně se stanou úspěšnější a produktivnější ve svých životech než ti, kteří jsou “odhazováni tam a zpět” zmatením moderní společnosti (Efezským 4:14).

Lidé ve “světě” si často myslí, že chození do církve jim uškodí v životě tím, že jim to vezme příliš mnoho času, který by mohli věnovat práci nebo škole. Nekřesťanští rodiče tímto způsobem často přemýšlejí. Cítí, že chození do církve zabere jejich dětem příliš mnoho času, takže se jim nebude dobře dařit ve škole nebo práci. Ale opakovaně jsme zjistili, že přesný opak je pravdou. Když mladí lidé navštěvují pravidelné bohoslužby církve, zjistili jsme bez výjimek, že se vlastně stanou daleko lepšími studenty a daleko lepšími zaměstnanci. Učí se řídit svá studia “využívajíce času” (Efezským 5:16; Koloským 4:5). Skrze nabádání církevních vedoucích a příkladů členů církve se učí důležitosti píle v práci a škole. Místo toho, aby tak mnoho “blbnuli,” jako to dělají děti světa, tak během času, který je jim k dispozici, těžce pracují a studují.

Věřím, že máme v naší církvi v Americe největší procento vysokoškolských studentů a absolventů. A myslím si, že to je jeden z těch důkazů, že poslušnost Ježíši “očišťuje” ty, kteří Ho poslouchají z tolika vnějších problémů, kterým čelí lidé nenavštěvující společenství místní církve a navštěvují její stálá setkání. Roky pozorování to dokazují zas a znovu.

II. Za druhé – plnou záchranu zakusíš, když přijdeš ke Kristu.

Devět z těchto mužů bylo uspokojeno, když byli navenek uzdraveni, když byli fyzicky očištěni z malomocenství. Ale jeden z nich nebyl uspokojen s pouhou vnější poslušností. Jeho srdce poskakovalo vděčností Bohu. Otočil se nazpět a vrátil se na místo, kde byl Ježíš. Padl k Ježíšovým nohám, “a děkoval mu” (Lukáš 17:16). Jinými slovy, tento muž přišel ke Kristu! On přišel ke Kristu a našel nejen fyzické uzdravení, ale plnou záchranu ve Spasiteli, padaje k Jeho nohám.

Pokud jsi navštěvoval naši církev, přicházel jsi pravidelně na shromáždění, tak jsi činil dobře. Pomůže ti to ve tvém životě a práci. Ale ve skutečném křesťanství jde o více, než pouhou pomoc k lepšímu životu! Člověku, který žil velmi úspěšný život, Ježíš řekl,

“Nediv se [Nebuď překvapen], že jsem ti řekl: Musíte se narodit znovu” (Jan 3:7).

To je to, co se stalo malomocnému, který přišel ke Kristu. Poté, co byl fyzicky uzdraven tím, že poslechl Ježíše, přišel k Ježíši, padl k Jeho nohám a vnitřně se obrátil. A Kristus mu řekl,

“Tvá víra tě zachránila” (Lukáš 17:19).

Souhlasím s The Applied New Testament. I když si přeji, aby byl citován spolehlivý překlad King James Bible, přesto je zde dobře vysvětleno, co se stalo očištěnému z malomocenství, který přišel k Ježíši. Když mu Ježíš řekl, “Tvá víra tě zachránila,” ten komentář prohlašuje, že “Ježíš nemyslel jen to, že jeho tělo bylo uzdraveno, ale že také jeho duch byl uzdraven. On přijal záchranu” (ibid., str. 341).

Někteří z vás přicházeli do církve. Požehnalo vás to. Děkujeme za to Bohu. Ale nyní vás žádáme, abyste šli o jeden krok dále a přijali plnou záchranu, plné obrácení tím, že přijdete s vírou k Ježíši a padnete před Ním v plné důvěře.

Nakonec Kristus netrpěl a neumíral na kříži, aby ti pouze dal lepší život na tomto světě. Zdaleka ne! On zemřel na kříži, aby tvé hříchy mohly být odpuštěny a očištěny Jeho vzácnou krví. Byl vzkříšen z mrtvých a nyní sedí na pravici Boha Otce, aby ti dal věčný život. Když přijdeš k Ježíši s prostou vírou, tak jako to udělal tento člověk, tak se také obrátíš, budeš znovuzrozený navždy a navěky. Kéž je ti brzy udělena skutečnost obrácení! Ale já věřím, že v tomto oddílu Písma je třetí lekce, lekce o tom, že každý člověk evangelizuje.

III. Za třetí – hlásání evangelia by mělo začít ihned, dokonce předtím, než se obrátíš.

Všimni si, že Ježíš řekl těmto deseti, co by ještě neočištěným (a neobráceným) lidem, aby

“Šli a ukázali se kněžím. A když tam šli, byli očištěni” (Lukáš 17:14).

Byli posláni Ježíšem, “jako svědkové, svědectví kněžím a dalším Židům,” aby jim řekli o Ježíši (The Applied New Testament, ibid., str. 236). Byli posláni jako svědkové předtím, než byli očištěni a předtím, než se kdokoliv z nich obrátil!

Není to pozoruhodné? V dnešní době si většina evangelikálů myslí, že musíš být velmi silný křesťan, dobře zakotvený ve víře, s velkou znalostí Bible, předtím, než se od tebe může očekávat, že vyjdeš ven a budeš evangelizovat. Říkám, že je to naprostý nesmysl! Je to tak hloupé, jako někomu říci, že musí být silný křesťan, předtím, než se může čekat, že přijde na pravidelné shromáždění církve! Přesto si uvědomuji, že jsou někteří blázniví lidé, kteří si to také myslí! Ale to Bible neučí. Těch dvanáct učedníků bylo vysláno Ježíšem, aby hned evangelizovali. Podle Ussherovi chronologie, učedníci byli vysláni, aby evangelizovali ten samý rok, ve kterém je Ježíš zavolal, aby Jej následovali. Byli Jeho následovníky jen krátký čas, ten rok, když On

“počal je posílat dva a dva…i vyšli a volali k pokání” (Marek 6:7, 12).

Přinejmenším jeden z učedníků (Jidáš) nebyl dokonce obrácen. Přesto byli posláni, aby ihned evangelizovali, ať už byli obrácení či nikoliv, ať už byli silní ve víře či nikoliv! Vyšli hlásat evangelium – na příkaz Krista!

Myslím si, že z Kristovy metody se můžeme velmi poučit. Vyjít ven k hlásání evangelia je příkaz Krista, jeden z Jeho nejslavnějších příkazů:

“Jděte ke všem národům” (Matouš 28:19).

Musíme čekat, abychom byli vycvičeni předtím, než Jej můžeme poslechnout? Těch deset malomocných nebylo vycvičeno předtím, než šli evangelizovat kněží a další Židy. Jak je to možné? Nebyli dokonce ani zachráněni! Přesto jim Kristus řekl, aby šli a poslechli Jej tím, že evangelizovali ihned tyto kněží. Učedníci byli také docela hrubí, pouze neznalí rybáři, ale Ježíš je ihned poslal po dvou evangelizovat.

Myslím si, že v dnešní době potřebujeme dělat totéž. Potřebujeme následovat vzory, které Ježíš stanovil. Potřebujeme dát lidem biblický výcvik. Ano! Ale oni musí začít chodit hlásat evangelium předtím, než jsou zcela vycvičeni. Musí jít hlásat evangelium předtím, než slyší všechna učení Písma!

Můžete do nekonečna cvičit lidi, a přesto je nikdy neuvidíte, jak přivedou duši do církve, aby slyšela evangelium. Můžete dát lidem velké výklady Písma, které jim vysvětlují Bibli verš po verši, aniž byste je kdykoliv viděli přivést ztracenou duši ke slyšení kázání evangelia na vašich bohoslužbách.

Každý přemýšlející člověk ví, že je to pravda, a přesto se zdá, že neví, co s tím. Ale Ježíš nám řekl, co s tím máme dělat – vyšlete je hlásat evangelium tak brzy, jak je to možné, cvičené nebo necvičené, obrácené nebo neobrácené! Věřím, že každý v církvi by měl jít hlásat evangelium. Měla by to být normální část poslušnosti Kristu a já věřím, že to platí pro každého člověka, který vstoupí do našich církevních dveří více než jednou nebo dvakrát.

Nepotřebují hodně znát. Všechno, co potřebují říci, je “Něco úžasného se děje v církvi a ty tam potřebuješ být,” něco jednoduchého jako toto. A potom získej jejich telefonní číslo a nech to na vedoucích církve, aby s nimi pokračovali. Když používáme tento plán, máme každou neděli hodně návštěvníků. Káži evangelium na každé nedělní bohoslužbě. Tím, že je mnoho nezachráněných lidí na každé bohoslužbě, tak je nutné evangelizační kázání.

Doporučuji, abychom se vrátili k jednoduchému způsobu Ježíšova vysílání lidí k evangelizaci světa. Nakonec ty ostatní způsoby skutečně moc dobře nefungují, či ano? Ale já vím, že Ježíšova metoda naplní každou církev, která ji používá, při každé bohoslužbě desítkami lidí ze světa. Dr. John R. Rice často řekl, “Jen všechna snaha směrem ven může se rovnat novozákonnímu získávání duší” (John R. Rice, D.D., Why Our Churches Do Not Win Souls, Sword of the Lord Publishers, 1966, str. 149). Plně s ním v tomto souhlasím!

A ještě jedna věc, lidé rostou v Kristu, když jsou vyslaní ven evangelizovat. Lidé mohou být roky stagnující, jestliže nejdou evangelizovat. Ale já vím ze zkušenosti, že se rychle stanou silnými křesťany, jestliže jdou každý týden hlásat evangelium. Klíč ke křesťanskému růstu leží v poslušnosti Velkého poslání!

“A když tam šli, byli očištěni” (Lukáš 17:14).

Tvůj život se změní, když budeš lidi všude evangelizovat! A potom, samozřejmě, musíš být znovuzrozen! Kéž Bůh udělí nové narození každému z vás, když přijdete vírou ke Kristu. Potom budete v evangelizování ztracených ještě úspěšnější. Kéž vás Bůh přiměje k tomu, abyste se vrhli do hlásání evangelia, a udělá to co nejdříve. Amen.


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Místo z Písma čtené před kázáním Dr. Kreightonem L. Chanem: Lukáš 17:11-19.
Sólo zpívané před kázáním panem Benjaminem Kincaidem Griffithem:
“So Little Time” (ody Dr. John R. Rice, 1895-1980).


NÁSTIN Z

KAŽDÝ ČLOVĚK EVANGELIZUJE!

EVERY PERSON EVANGELIZING!

od Dr. R. L. Hymerse, ml.

“A když tam šli, byli očištěni” (Lukáš 17:14).

(Lukáš 17:12; Leviticus 13:45-46; Lukáš 17:13, 14, 15-16, 19)

I.   Za prvé – částečné očištění pochází z vnější poslušnosti Kristu,
Lukáš 17:14; Efezským 4:14; 5:16; Koloským 4:5.

II.  Za druhé – plnou záchranu zakusíš, když přijdeš ke Kristu,
Lukáš 17:16; Jan 3:7; Lukáš 17:19.

III. Za třetí – hlásání evangelia by mělo začít ihned, dokonce předtím,
než se obrátíš, Lukáš 17:14; Marek 6:7, 12; Matouš 28:19.