Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
KDYŽ BŮH VIDÍ KREV

WHEN GOD SEES THE BLOOD
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, ml.

Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle večer, 27. srpna 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, August 27, 2017

“Když tu krev uvidím, pominu vás” (Exodus 12:13).


Židé šli během hladomoru do Egypta. Nejdříve s nimi bylo zacházeno s úctou kvůli Josefovi, synu Jákobovu, který byl panovníkem pod Faraonem. Děti Izraele rostly a množily se. Vyrostl ale nový Faraon, který neznal Josefa. Židé se tak rychle početně rozrůstali, až se nový Faraon obával, že by mohli ovládnout zemi. A tak z nich učinil otroky. Židé volali k Bohu v modlitbě a On poslal Mojžíše, aby je osvobodil. Ale Faraon byl krutý. Nenechal by odejít Boží lid. A tak Bůh poslal na Egypt devět ran. Pokaždé, když na ně přišla rána, Mojžíš předstoupil před Faraona a řekl: “Toto říká Hospodin Bůh Židů: Nech odejít můj lid.” Ale Faraon nikdy neposlouchal. Jeho srdce bylo zatvrzelé. Nyní přišel čas, aby Bůh poslal desátou ránu.

“Hospodin řekl Mojžíšovi: “Ještě jednu ránu uvedu na faraóna a na Egypt. Potom vás odtud propustí…” (Exodus 11:1).

A Mojžíš znovu přišel do Faraonova dvora a řekl:

“Toto praví Hospodin: O půlnoci projdu Egyptem. Všichni prvorození v egyptské zemi zemřou. Tu noc projdu egyptskou zemí a všecko prvorozené v egyptské zemi pobiji” (Exodus 11:4-5; 12:12).

Ale Bůh nechtěl, aby Jeho lid byl ztrestán. Řekl Mojžíšovi, aby každá rodina vzala beránka a zabila jej.

“Pak vezmou trochu krve a potřou jí obě veřeje i nadpraží u domů…” (Exodus 12:7).

Nyní se postavte a přečtěte nahlas Exodus 12:12-13.

“Tu noc projdu egyptskou zemí a všecko prvorozené v egyptské zemi pobiji, od lidí až po dobytek. Všechna egyptská božstva postihnu svými soudy. Já jsem Hospodin. Na domech, v nichž budete, budete mít na znamení krev. Když tu krev uvidím, pominu vás a nedolehne na váš zhoubný úder, až budu bít egyptskou zemi” (Exodus 12:12-13).

Po téměř 1500 let Židé dodržovali pesach. Jedli speciální jídlo z beránka a nekvašených chlebů a četli tento oddíl z Písma v období pesachu na památku jejich vysvobození z egyptského otroctví. Název “Pesach” pochází z našeho textu,

“Když tu krev uvidím, pominu vás” (Exodus 12:13).

Chci, abyste o tomto textu přemýšleli třemi způsoby. Za prvé: význam krve. Za druhé: účinnost krve. A za třetí: použití krve.

I. Za prvé – význam krve.

“Když tu krev uvidím, pominu vás.”

Je v tom verši obsaženo něco pro dnešní dobu? Ano, je to plné významu, protože ta krev, která byla prolitá o tom prvním pesachu, ukazovala na krev, kterou měl Ježíš prolít – také o pesachu. Ó ano, bylo to o pesachu, kdy byl Ježíš ukřižován.

“Řekli Ježíšovi jeho učedníci: “Kde chceš, abychom ti připravili velikonoční večeři?” (Marek 14:12).

Šli do horní místnosti, aby jedli jídlo a četli tento verš, Exodus 12:13:

“Když tu krev uvidím, pominu vás” (Exodus 12:13).

Nejdříve jim Ježíš dal nekvašený chléb.

“Pak vzal kalich, vzdal díky, podal jim ho a pili z něho všichni…a dával jim se slovy: “Toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé” (Marek 14:23-24).

Kristus jim ukazoval, že krev na nadpraží v Exodu 12:13 byla obrazem krve nové smlouvy, kterou on prolil na kříži dalšího dne.

“Když tu krev uvidím, pominu vás” (Exodus 12:13).

Nemluvilo se tu o jakékoliv krvi. Mluvilo se tu o krvi

“beránka Božího, který snímá hřích světa” (Jan 1:29).

Krev na prahu (nadpraží) ukazovala směrem dopředu a zobrazovala krev, která vykupuje hříšníky od zničení a zasazuje je do církve -

“abyste byli pastýři Boží církve, kterou si Bůh získal krví vlastního Syna” (Skutky 20:28).

Možná se ptáte, proč má tato krev takovou moc. Spurgeon řekl,

Kdyby Kristus byl pouhý člověk…tak v jeho krvi by nebyla žádná účinnost k záchraně; ale Kristus byl “dokonalý Bůh z dokonalého Boha;” krev, kterou Ježíš prolil, byla jako Boží krev. Byla to krev člověka, protože on byl člověk jako my; ale božskost byla tak spojena s lidstvím, že ta krev z toho odvozovala účinnost…nekončící div věčnosti, že Bůh se měl stát člověkem, aby zemřel. Ó! když přemýšlíme, že Kristus byl Stvořitelem světa a že na jeho vše-trpících ramenou visel celý svět, pak se nemůžeme divit, že jeho smrt je mocná vykoupit a že jeho krev očišťuje z hříchu… Protože on je božský, on “může dokonale spasit ty, kdo skrze něj přistupují k Bohu.” Jeho krev je tou krví, kterou můžeme utéct Boží zlobě a hněvu (C. H. Spurgeon, “The Blood,” The New Park Street Pulpit, Pilgrim Publications, 1981 reprint, volume V, pp. 27-28).

“Když tu krev uvidím, pominu vás” (Exodus 12:13).

Krev na prahu zobrazovala krev Boha-člověka, Krista Ježíše.

“Neboť byl obětován náš velikonoční beránek, Kristus” (I. Korintským 5:7).

A to je ten význam krve!

II. Za druhé – účinnost krve.

“Když tu krev uvidím, pominu vás” (Exodus 12:13).

“Pominu vás.” Žádný soud k vám nepřijde. Žádné prokletí na vás nepadne – pokud máte tu krev.

“Až Hospodin bude procházet zemi, aby udeřil na Egypt, uvidí krev na nadpraží a na obou veřejích. Hospodin ty dveře pomine a nedopustí, aby do vašeho domu vešel zhoubce a udeřil na vás” (Exodus 12:23).

Žádný Boží soud nemůže padnout na toho muže nebo tu ženu, která má tu krev.

“Potom vezměte svazek yzopu, namočte jej v misce s krví a krví z misky potřete nadpraží a obě veřeje…” (Exodus 12:22).

Krev na nadpraží. Krev na obou stranách, na obou veřejích. Krev v misce na dně. Nahoře. Na dně. Na obou stranách. Ten pohyb ukazoval na kříž Krista!

Hleď, jak z Jeho hlavy, rukou, nohou
   Kane zármutek smíšený s láskou
Což se kdy snoubila taková láska se zármutkem?
   Či husté trnoví vytvořilo takovou korunu?
(“When I Survey the Wondrous Cross” od Isaac Watts, 1674-1748).

“Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali od otců, nebyli vykoupeni pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem…nýbrž převzácnou krví Kristovou. On jako beránek bez vady a bez poskvrny” (I. Petrova 1:18-19).

Martin Luther se ptá:

Co je nyní tím pokladem, kterým jsme vykoupeni? Žádné pomíjitelné zlato nebo stříbro, ale vzácná krev Krista, Božího Syna. Tento poklad je tak cenný a vznešený, že jej nemůže uchopit žádný lidský smysl nebo intelekt, do té míry, že jen jedna kapka této nevinné krve je víc než dost pro hřích celého světa. Nicméně Otec nás chtěl zahrnout Jeho milostí tak bohatě, že dovolil, aby Jej naše vykoupení stálo tak moc. Že dovolil Kristu, svému Synu, prolít všechnu Jeho krev za nás, a tak nám udělil celý poklad (Luther, Exposition of I Peter 1:18-19).

Kristova krev padala na zem v kapkách potu v Getsemane. Jeho krev stékala volně pod spleteným bičem, když On byl bičován na Pilátově dvoře. Koruna z trní bodla do Jeho čela a krev vtekla do Jeho očí. Hřeby propíchly Jeho ruce a nohy a krev stékala volně po kříži. Pak voják propíchnul Jeho bok

“a ihned vyšla krev a voda” (Jan 19:34).

“[Bůh] dovolil Kristu, Jeho Synu, prolít všechnu Jeho krev za nás, a tak nám věnoval celý poklad” (Luther, ibid.).

A

“krev Ježíše, jeho Syna, náš očišťuje od každého hříchu” (I. Janova 1:7).

Všechen hřích očištěn krví Krista Ježíše! Všechen hřích! Není žádný tak velký hřích, aby ho Jeho krev nemohla očistit! Není žádný hřích, který by ta krev nemohla smýt. Může vyhnat sedm démonů Marie Magdalské. Může uvolnit bláznění posedlého. Může vyléčit nevýslovné bolesti malomocenství. Neexistuje žádná duchovní nemoc, kterou by Kristova krev nemohlo uzdravit. Žádný hřích pro ni není příliš velký, nezáleží na tom, jak je odporný nebo hnusný, protože je to vše-dostačující Kristova krev.

“Když tu krev uvidím, pominu vás” (Exodus 12:13).

A to ukazuje na účinnost krve!

III. Za třetí – užití krve.

Pokud by beránka uškrtili nebo otrávili, anděl zkázy by vykonal rozsudek na prvorozeném v každé domácnosti. Pokud by beránka zabili a jeho svázané tělo zavěsili na veřeje, anděl zkázy by je postihl soudem. To by si měl uvědomit každý, kdo říká, že krev není podstatná. Tou zásadní věcí nebyla jen smrt beránka, ale přímo jeho krev. Samozřejmě, beránek musel zemřít, ale Bůh řekl …

“Když tu krev uvidím, pominu vás” (Exodus 12:13).

Ale ani krev ponechaná v misce nemohla zabránit soudu. Musí to být použito. Vezměte svazek yzopu,

“namočte jej v misce s krví…a potřete nadpraží a obě veřeje” (Exodus 12:22).

Krev musí být použita, jinak není účinná. Ó, hříšníku, chop se Kristovy krve! Nechej se obmýt od hříchu v Ježíšově krvi!

“Kristus Ježíš: Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří” (Římanům 3:25).

Je divné, že překlad Bible NASV toto překládá špatně, a to je takzvaný doslovný překlad! Překlad Bible NIV překládá správně: “skrze víru v jeho krev.” Nenávidím, když musím chodit tam a zpět. Proto se držím starého věrného překladu Bible KJV, který je doslovně přeložený a důvěryhodný.

“Skrze víru v jeho krev.”

Předmětem víry je krev Krista Ježíše. Takto navážeš spojení. To je způsob, jak byla ta krev pro tebe použita – “skrze víru v jeho krev.”

“Ó ne,” někteří novoevangelikálové by mohli říci, “nejsi zachráněn vírou v Jeho krev!” Dobře. Rád bych věděl, jak můžeš být zachráněn bez toho! “Pokud se člověk spoléhá na krev, mohl by zemřít?” Nikdy! Nemůže to být! Bůh by byl nepravdivý sám k sobě, kdyby tě nechal zemřít, zatímco se spoléháš na Kristovu krev!

“Neboť toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů” ... na odpuštění hříchů (Matouš 26:28).

Je mnoho lidí, kteří nevidí použitou krev. Ale na tom nezáleží, protože náš text neříká, že ty jsi ten, který potřebuje vidět tu krev. Ó ne! Říká toto:

“Když tu krev uvidím, pominu vás” (Exodus 12:13).

BŮH je ten, který potřebuje vidět krev. Bůh je ten jediný, který potřebuje vidět nebo cítit tu krev, která tě očišťuje od každého hříchu. Nepíše se zde “když ty uvidíš tu krev.” Nepíše se zde, že musíš rozumět všemu o obmytí Kristovou krví. Píše se zde “když to uvidím.” Tvoje víra možná nebude příliš velká. Ale pokud přijdeš k Ježíši a důvěřuješ Jeho krvi, tak Bůh to uvidí. On je ten jediný, který se počítá. A

“když tu krev uvidím, pominu vás” (Exodus 12:13).

Židé nemohli vidět tu krev. Byli uvnitř svých domů. Nemohli vidět, co bylo na příčných trámech a obou veřejích. Ale Bůh tam viděl tu krev. To je jediná podmínka, na které závisí záchrana hříšníka – Bůh vidí krev použitou pro tebe, prolitou pro tebe. Ne že ty jsi to viděl. Pak přijď k Bohu v modlitbě a řekni: “Hospodine, zachraň mě, prosím tě, kvůli Kristově krvi. Nemohu to vidět tak, jak bych měl, ale Hospodine, ty to vidíš a tys řekl:

“Když tu krev uvidím, pominu vás” (Exodus 12:13).

“Hospodine, ty vidíš tu krev. Ty vidíš, že já jsem důvěřoval v její zachraňující moc. Odpusť mi a očisti mě kvůli samotné Kristově krvi.” Učiň to svojí upřímnou modlitbou a touhou a budeš okamžitě obmyt Ježíšovou krví!


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Místo z Písma čtené před kázáním: Marek 14:12-25.
Sólo zpívané před kázáním panem Benjaminem Kincaidem Griffithem:
“When I See the Blood” (od John Foote, 19. století).


NÁSTIN Z

KDYŽ BŮH VIDÍ KREV

WHEN GOD SEES THE BLOOD

od Dr. R. L. Hymerse, ml.

“Když tu krev uvidím, pominu vás” (Exodus 12:13).

(Exodus 11:1, 4-5; 12:12, 7)

I.   Za prvé – význam krve, Marek 14:12, 23-24; Jan 1:29;
Skutky 20:28; I. Korintským 5:7.

II.  Za druhé – účinnost krve, Exodus 12:23, 22;
I. Petrova 1:18-19; Jan 19:34; I. Janova 1:7.

III. Za třetí – použití krve, Římanům 3:24-25; Matouš 26:28.