Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
VOLÁNÍ SRDCE ZA PROBUZENÍ!

HEARTCRY FOR REVIVAL!
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle ráno, 16. července 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Morning, July 16, 2017

“Volej ke mně a odpovím ti. Chci ti oznámit veliké a nedostupné věci, které neznáš” (Jeremjáš 33:3).


Jeremjáš byl ve vězení. Byl ve vězení za to, že kázal, že lidé z kmene Juda by šli do zajetí. Jeremjáš se cítil beznadějně. Myslel si, že jeho lidé jsou opuštěni Bohem. Ztratil všechnu naději a byl uvržen do vězení. Nyní Hospodin mluvil k jeho srdci. Bůh mu řekl:

“Volej ke mně a odpovím ti. Chci ti oznámit veliké a nedostupné věci, které neznáš” (Jeremiáš 33.3).

Minulou neděli večer jsem kázal o “Boji modlitby v probuzení!” Řekl jsem, že žijeme pod velkým démonem materialismu. Řekl jsem: “Bůh odešel! Opustil naše církve. Opustil naši církev…Ale my nechceme, aby Bůh sestoupil dolů. Naše letargická ospalost by raději měla církev bez Ducha svatého. Pouze procházejme rutinou. Proč způsobovat rozruch? Proč se obtěžovat? Usněme v naší malátnosti. Nechceme jít zpět do těžké práce modlitby a půstu kvůli Boží přítomnosti a moci.” Za několik málo týdnů jsme měli sedmnáct zachráněných lidí. Dr. Chan byl obnoven a probuzen. John Samuel Cagan se oddal kázání evangelia. Aaron Yancy a Jack Ngann se stali kandidáty na diakony. Christine Nguyen a paní Lee se stali modlitebními bojovníky.

Zakusili jsme ‘dotek’ probuzení. V těch dnech jsme se Dr. Cagan a já naučili, že když Bůh byl přítomen, tak se lidé obraceli, ale když Bůh nebyl přítomen, tak se nic nedělo. Aaron a Jack Ngann se naučili něco jiného. Naučili se, jak zápasit proti démonickým silám v modlitbě. Jack řekl:

‘Začali jsme se modlit za Boží přítomnost. Když jsem začal svoji druhou modlitbu, začal jsem se cítit na pokraji sil. Byl problém v organizování modliteb. Cítili jsme, že tam byla velká démonická překážka a já jsem nebyl schopen pokračovat. Padli jsme na kolena a modlili jsme se, aby Bůh odstranil démonickou přítomnost. Skončil jsem s tváří k zemi. Začali jsme se modlit třetí kolečko a začali jsme pociťovat, že Bůh prolomil šero a byla odstraněna démonická přítomnost. Věděli jsme, že [večerní bohoslužba] bude klíčová. To se stalo asi v 16.00’

O dvě hodiny později ve večerní bohoslužbě přišel pan Virgel Nickell dopředu se slzami a Dr. Cagan jej vedl ke Kristu. Pak jsme věděli, proč Aaron a Jack měli takový boj se satanem v modlitbě před dvěma hodinami!”

“Neboť náš zápas není proti tělu a krvi, ale proti vládám, proti autoritám, proti světovládcům této temnoty, proti duchovním mocnostem zla v nebeských oblastech” (Efezským 6:12).

Duchovní bitvy jsou vyhrány skrze modlitbu!

“Volej ke mně a odpovím ti. Chci ti oznámit veliké a nedostupné věci, které neznáš” (Jeremjáš 33:3).

“Moc v modlitbě,” postavte se a zpívejte to!

Posilni mne, Pane, v modlitbě žádám,
   Vprostřed hříchu, starostí, bolu;
Zoufalým duším dej obnovu;
   Kéž posilníš mne, v modlitbě žádám!
(“Teach Me to Pray” od Albert S. Reitz, 1879-1966).
Změnil jsem třetí řádek na “Potřebujeme probuzení, duše v zoufalství; Ó dej mi moc, moc v modlitbě!”

Posaďte se prosím.

Satan zablokoval mnohé z vás, abyste se nemodlili za probuzení. Minulý čtvrtek večer jsem nechal hlasovat. Řekl jsem: “Jak mnoho z vás si myslí, že chci více lidí v naší církvi, když vás žádám, abyste se modlili za probuzení?” Téměř polovina našich lidí zvedla své ruce. Potom jsem řekl: “Jak mnoho z vás si myslí, že chci, abyste více pracovali, když vás žádám, abyste se modlili za probuzení?” Asi třetina z vás zvedla ruce. Bylo to šokující. Mnohokrát jsem vám říkal: “To není kvůli více lidem!” Mnohokrát, mnohokrát jsem vám říkal “Není to kvůli většímu množství odvedené práce!” Mnohokrát, mnohokrát jsem vám říkal: “Když přijde probuzení, bude méně práce!”

Musíte získat stovky a stovky jmen pro nás, abyste nyní získali jednoho návštěvníka. A tento jeden návštěvník nepřijde zpět! Při probuzení můžete získat daleko méně jmen a daleko méně návštěvníků, ale většina těch návštěvníků se vrátí zpět. Dokonce bychom mohli úplně přestat hlásat evangelium a přitom bude daleko více lidí, kteří budou přicházet a budou zachráněni! V čínské církvi neměli žádné hlásání evangelia. Oni nepřipravili žádné atrakce. A přesto 2 000 lidí přišlo a zůstalo. Proč? Protože měli probuzení! Proto! Říkal jsem to dříve, ale nevěřili jste mi. Nevěřili jste mi, protože jste to neviděli. Znovu poslouchejte náš text.

“Volej ke mně a odpovím ti. Chci ti oznámit veliké a nedostupné věci, které neznáš” (Jeremjáš 33:3).

“Ukáže ti velké a mocné věci, které neznáš.” Můžeš tomu věřit? Můžeš být dost pokorný, abys věřil, že Bůh může dělat věci, které jsi nikdy předtím neviděl? Můžeš věřit tomu, že Bůh může dělat věci jako odpověď na modlitbu, kterou “jsi neznal”? Postavte se a zpívejte to!

Sílu k modlitbě, Bože, sílu k modlitbě,
   zde uprostřed světa hříchu, bolestí a starostí;
potřebujeme obnovit, duše v skleslosti.
   Dej mi, Bože, sílu k modlitbě!
(“Teach Me to Pray” od Albert S. Reitz, 1879-1966).

Cvičíme svá srdce, abychom přivedli ztracené děti do církve. Ale ony nemohou cítit Boha, když se tam dostanou. Proč? Protože zde není přítomna Jeho moc. Bůh je úplně svatý. On ví, že mnozí z vás ve skutečnosti nevěří, že může dělat “velké a mocné věci, které neznáš.” Ty tomu pouze nevěříš. Myslíš si, že je to všechno jenom pohádka. Myslíš si, že já jsem starý muž, který povídá o zázraku, zázraku, který jsi nikdy neviděl, takže tomu nevěříš.

Viděli jsme tolik zázraků, ale ty tomu stále nevěříš! Třicet devět lidí zaplatilo dva milióny dolarů, aby zachránilo tuto církevní budovu. Ani jeden kazatel, ke kterému jsem mluvil, si nemyslel, že se to může stát. Ale stalo se to! Je to velký zázrak! Ale ty to nevidíš! Ty tomu nevěříš! Minulý rok jsme měli 17 lidí, kteří byli zachráněni. Ale ty to nevidíš! Nevěříš tomu, že je to zázrak! Dostali jsme Johna Cagana jako svého kazatele, jako nového pastora, i když skřípal zuby a řekl: “Nikdy to neudělám!” To je zázrak. Ale ty to nevidíš! Ty tomu nevěříš! Máme celosvětovou službu ve 35 jazycích – vysíláme tato kázání do celého světa. Ale ty to nevidíš! Ty tomu nevěříš!

Ó, modlím se, abys se probudil a modlil se za zázrak probuzení! Ó, abyste nebyli jako ti farizeové, o kterých je řečeno: “Ač před nimi učinil taková znamení, nevěřili v něho” (Jan 12:37).

A já vím, že vaše náboženství postrádá radost a moje srdce pro vás naříká. Nemáte radost. Nemáte naději. Vy pouze pokračujete v utrpení, jako otrok ve vězení, jako chudák Samson. Ano! Pro některé z vás je tato církev vězení, vězení, kde protrpíte bohoslužby, kde protrpíte otrockou práci hlásání evangelia. Vy to tak nenávidíte! Ale nevíte, jak utéci! Jste svázáni duchovními řetězy, trpící, trpící, trpící bez naděje. Někdy přemýšlíte o tom, že odejdete. Vím, že někteří z vás na to myslí. Ale nemůžete odejít. Jediní přátelé, které máte, jsou zde. Jediní příbuzní, které máte, jsou zde! Jak byste kdy mohli utéci neustálému utrpení, té hrozné dřině a práci církve, což ti připadá jako vězení? Chci ti pomoci! Bůh ví, že chci! Je jen jedna cesta, jak utéci. Jak to víš, kazateli? Protože já jsem byl na stejném místě, kde jsi nyní ty! Byl jsem svázaný v církvi, trpící, trpící, nenáviděl jsem to – ale nenacházel jsem únik! Jediná cesta, jak uniknout, je Ježíš! Vyznej své hříchy! Proč ne? Tvé hříchy jsou řetězy, které tě spoutávají! Zbav se jich! Čiň pokání a buď očištěn tou Krví, protože jen Ježíš může uvolnit tvé řetězy a znovu tě vysvobodit.

“Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni...” (Jakub 5:16).

Vyznej své strachy, své pochybnosti, své hříchy, svůj hněv, svoji hořkost, svoji žárlivost. “Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni...” (Jakub 5:16). Jedna žena to udělala! A Ježíš ji uzdravil. Jeden muž to udělal a Ježíš jej uzdravil. Právě nyní je zde paprsek naděje. Myslíš si: “Může to být pravda?” Ano! Je to pravda! Modli se za někoho, aby vyznal své hříchy a byl uzdraven Ježíšem.

“Kristus řekl: ‘Blaze těm, kdo pláčou’ (Matouš 5:4) což se odkazuje na ty, kteří cítí svůj hřích a naříkají nad ním. Hřích je vždycky problémem pro křesťana, který touží po probuzení a probuzení vždy jedná radikálně s těmi věcmi, které svět nevidí. Probuzení vrhá světlo do temných míst...aby se připravilo na probuzení, Evan Roberts by jim připomněl, že [Duch] svatý nepřijde do té doby, než lidé budou připraveni: ‘Musíme zbavit [církev] všech špatných pocitů – vší zloby, závisti, předsudků a nedorozumění. [Nemodlete se] do té doby, než budou všechny přestupky odpuštěny: ale pokud cítíš, že nemůžeš odpustit, skloň se do prachu a pros o odpouštějícího ducha. Pak jej dostaneš’”...jen čistý křesťan může žít blízko Boha (Brian H. Edwards, Revival, Evangelical Press, 2004, p. 113)... “Všichni byli tváří v tvář Bohu [když vyznávali své hříchy]... [Toto je] typické pro téměř každé zaznamenané probuzení. Bez hlubokého, bolestivého a pokořujícího usvědčení z hříchu není probuzení” (ibid., p. 116)... “V dnešní době máme nesvatou církev, protože křesťané necítí hřích nebo se ho nebojí... Ti, kteří touží nejvíce po probuzení by měli začít zkoušením svých srdcí a životů před svatým Bohem. Pokud zakrýváme své hříchy a nevyznáváme je nyní [nebudeme mít probuzení] ... Svatý Bůh usvědčuje křesťana, aby si uvědomil i ten nejmenší hřích... Ti, kteří znají sami sebe v přítomnosti svatého Boha jsou si vždy vědomi osobního hříchu... Toto hluboké dílo usvědčení vždy vede ke svobodě a radosti v nově nalezené zkušenosti odpuštění. Po ‘porážce srdce’ následuje vzplanutí radosti ze spasení” (ibid., p. 120).

“Což nám nenavrátíš život, aby se tvůj lid z tebe radoval?” (Žalm 85:7).

Nemůžeme se radovat ve svých srdcích do té doby, než v slzách vyznáme svoje hříchy! To se děje v Číně. Proč ne v naší církvi? Obáváme se vyznat své hříchy jeden druhému a modlit se jeden za druhého, abychom byli uzdraveni. Strach z toho, co si myslí druzí nás zastaví od vyznávání. Izajáš řekl: “Proč se tedy bojíš člověka, jenž umírá... zapomínáš na Hospodina, který tě učinil...” (Izajáš 51:12, 13).

Zpívejte číslo 10!

“Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce:
Zkoušej mě, ty znáš můj neklid:
Hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení,
A po cestě věčnosti mě veď.”
   (Žalm 139:23, 24).

Zpívejte číslo 17!

Naplňuj všechna vidění má, z hříchu nenech nic.
   Zaštiť moudrost zářící zevnitř.
Nech mne zřít tvář Tvou požehnanou.
   Svou nekonečnou milostí upokoj duši mou.
Naplňuj všechna vidění má, Spasiteli, Boží tváři,
   dokud Tvou slávou můj duch nezazáří.
Naplň všechna vidění má, ať každý zří,
   že se tvůj svatý obraz ve mně zrcadlí.
(“Fill All My Vision” od Avis Burgeson Christiansen, 1895-1985).

Ty jsi dříve nevyznával. Věděl jsi, že bys měl, ale obával jsi se. Jedna žena mi řekla to telefonu, že hrozně odpadla. Pak jsem se na ni podíval v neděli ráno a ona se podívala na mě. Viděl jsem, že by chtěla přijít. Vzal jsem ji za ruku a řekl jsem: “Přijď.” Přišla. Obávala se přijít. Nakonec to byla manželka diakona! Co by si lidi mysleli, kdyby ona vyznala své chyby? Zapomeň na to, co si druzí myslí! Během toho, co budeme stát a zpívat, přijď a poklekni zde a vyznej své hříchy. Bůh tě usvědčuje z hříchu a potom tě Kristova krev prolitá na kříži nově očišťuje.

Zpívejte číslo 17!

Naplňuj všechna vidění má, z hříchu nenech nic
   Zaštiť moudrost zářící zevnitř.
Nech mne zřít tvář Tvou požehnanou.
   Svou nekonečnou milostí upokoj duši mou.
Naplňuj všechna vidění má, Spasiteli, Boží tváři,
   Dokud Tvou slávou můj duch nezazáří.
Naplň všechna vidění má, ať každý zří,
   že se tvůj svatý obraz ve mně zrcadlí.
(“Fill All My Vision” od Avis Burgeson Christiansen, 1895-1985).


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Místo z Písma čtené před kázáním panem Noahem Songem: I. Janova 1:5-10.
Sólo zpívané před kázáním panem Benjaminem Kincaidem Griffithem:
“O Breath of Life” (od Bessie P. Head, 1850-1936).