Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
MODLITEBNÍ BOJ V PROBUZENÍ!

THE BATTLE OF PRAYER IN REVIVAL!
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle večer, 9. července 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, July 9, 2017


Když se podívám do svých zpěvníků, tak nenalézám píseň o církvi ve válce – jen jednu. Jen jednu o církvi, která je bojovná a jen jeden verš v této písni! Je tam patnáct písní o “bezpečí.” Je tam třicet dva písní o “chvále.” Je tam dvacet písní o “dětech.” Je tam dvacet jedna písní o “uctívání.” Ale je tam jen jedna píseň o “bojovné” církvi – církvi ve válce! A jen jedna sloka v této jedné písni, a ta nám neříká, jak vést válku! Je zde jediná sloka v celém zpěvníku, která nám říká, že jsme ve válce s ďáblem a démony! Pan Griffith právě zpíval tuto jednu sloku.

Satan prchá před vítězným křikem;
Vpřed, křesťanští vojáci, vítězně!
Peklo se chvěje před vítězným křikem;
Bratří, pějme chvály Pánu halasně!
Vpřed, křesťanští vojáci, vpřed do boje,
Ježíšův kříž ať vás vždy předejde.
   (“Onward, Christian Soldiers” od Sabine Baring-Gould, 1834-1924).

To je jediná sloka v té jediné písni, která nám říká, že jsme ve válce se satanem a jeho démony! A tato jedna sloka byla odstraněna ze všech moderních zpěvníků! Ta sloka byla odstraněna v roce 1957. Dokonce ještě hůře, ta celá píseň byla nyní odstraněna z téměř všech moderních zpěvníků! Křesťané v západním světě dokonce ani neví, že je zde bitva. Spíme. Jižní baptisté ztrácí každý rok čtvrt miliónu lidí ze svých církví. Tisíc jejich církví zavírají každý rok své dveře navždy! Toto zahrnuje také naše církve BBFI. Modlitební setkání byla přeměněna v biblické studie nebo zcela zrušena. Nedělní večerní bohoslužby jsou rušeny v církvích všude v západním světě. To zahrnuje i naše BBFI církve. Takzvaná “kázání” byla přeměněna v suché biblické výklady. Skutečné evangelizační kázání je mrtvé. Neznám žádného pastora, který ví, jak připravit evangelizační kázání – a ještě méně jak takové kázat! V dnešní době neslyším o evangelizačním kázání v žádné z našich církví. Dr. Martyn Lloyd-Jones byl jedním z největších kazatelů dvacátého století. Řekl:

     Bůh ví, že křesťanská církev byla dlouhé roky v pustině. Pokud jste četli historii církve před rokem 1840, tak zjistíte, že v mnoha zemích byla pravidelná probuzení...téměř každých deset let. Ale nebylo to docela tak. Od roku 1859 bylo jen jedno velké probuzení ...Prošli jsme jedním z nejvyprahlejších období v dlouhé historii církve...a stále to pokračuje...Nevěř [nikomu], který říká, že jsme z toho venku - nejsme. Církev je v pustině (Martyn Lloyd-Jones, M.D., Revival, Crossway Books, 1992 edition, p. 129).

Proč jsou naše církve tak mrtvé? Zkoušeli jsme mít život tím, že jsme si sborově čtyřicet minut zazpívali! Zkoušeli jsme vyburcovat emoce lidí malými bubny a kytarami. Ale nepomohlo to! Nic z toho, co se udělalo nám nepomohlo – nic nepomohlo baptistům nebo charismatikům zažít probuzení seslané Bohem. Opakuji – nic nám nepomohlo!

Jaká je odpověď? Nevíme, proti komu bojujeme! Dokonce ani nevíme, že jsme v bitvě! Prosím otoč na stranu 1255 ve Scofield Study Bible. Je to Efezským 6:11 a 12. Prosím postavte se, když budu číst verse 11 a 12.

“Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla” (Efezským 6:11, 12).

Můžete se posadit. New American Standard Bible překládá 12. verš takto:

“Neboť náš zápas není proti krvi a tělu [lidským nepřátelům], ale proti vládám, proti autoritám, proti duchovním mocnostem zla v nebeských oblastech” (Efezským 6:12 NASB).

Dr. Charles Ryrie řekl: “Nepřátelé věřícího jsou zlí duchové, hostící v sobě satana, jsou neustále shromážděni k boji, který vede k jisté smrti” (všimni si Efezským 6:12). Je to neviditelný boj – duchovní boj se satanem. Nemáme žádnou moc a žádný zápal bojovat se satanem a jeho démony. Dokonce ani nevíme, že bychom proti nim měli bojovat! Satan nás uspal! Dokonce ta jedna sloka v “Onward, Christian Soldiers” je špatně. Říká se zde, “Základy pekla se třesou při křiku chvály!” Ne – netřesou! Démoni se neobávají “křiků chvály!” Oni se smějí “křikům chvály!” Smějí se baptistickým pěveckým sborům! s bubínky! a elektrickými kytarami! Smějí se charismatickým výkřikům! Smějí se nám za to, že si myslíme, že je můžeme vystrašit tím, že děláme hluk a tlučeme na bubny!

Nesmíme si myslet, že máme jednoduchý úkol. Jeden z největších nástrojů satana je to, že můžeme mít jednoduše Boží přítomnost v probuzení “Protože my nebojujeme proti tělu a krvi.” Jsme povoláni, abychom bojovali proti démonským silám temnoty.

Nesmíme si myslet, že je jednoduché zápasit a bojovat proti těmto silám! Především žijeme v kultuře, která je jimi ovládána. Všiml jsem si, že probuzení přichází daleko častěji v pohanských zemích než v západním světě. Je to proto, že my v Americe a na západě žijeme v kultuře hluboce ovládané mocným démonem, který nás drží ve své moci. Musíme bojovat proti vladařům temnoty tohoto světa. Jak to překládal Dr. Unger: “Proti světovým vládcům této temnoty.” Dr. Ryrie řekl: “Zlí andělé usilují panovat nad národy...boj mezi dobrými a zlými anděly nad ovládáním národů pokračuje” (Ryrie Study Bible, všimni si Daniel 10:13). Dr. Unger je nazývá “ světoví vládci nad touto temnotou” (Biblical Demonology, Kregel, 1994, p. 196). V Danieli 10:13 byl vládnoucí démon nazýván “kníže království Persie.” V dnešní době “kníže západu” ovládá Ameriku a její spojence. Vládnoucímu démonovi byla povolena moc, aby zotročil naše lidi k materialismu. Démon materialismu ovládá Ameriku a její spojence. Démon materialismu překáží našim modlitbám, zotročuje naše lidi a zabraňuje probuzením. Dr. Martyn Lloyd-Jones byl jedním z mála velkých kazatelů, který tomu rozuměl. Řekl, že tento démon zaslepil mysl nekřesťanů a zničil naše církve. Řekl: “Celá myšlenka Boha v podstatě zmizela...víra o Bohu a náboženství a záchraně [je] zavržena a zapomenuta” (Revival, ibid., p. 13). To se stalo kvůli práci velkého démona materialismu, démona, kterého jsem nazval “kníže západu.”

Ve třetím světě jsou národy, kde vládnoucí démon materialismu nemá stejnou moc, kterou má v naší kultuře. Milióny mladých lidí v Číně, v Africe, v Indočíně, dokonce v muslimských národech – milióny mladých lidí se tam stávají křesťany.

Ale v Americe a u jejích spojenců mladí lidé po miliónech odcházejí z církví. Agentura George Barna nám říká, že 88% těch, kteří jsou vychováni v církvi odcházejí z našich církví asi ve věku 25 let, “a nikdy se nevrátí.”

Jak je velký démon materialismu ovládá! Jsou ovládáni pornografií, na kterou hodiny zírají na internetu. Vysmívají se modlitbě, ale jsou nekonečné hodiny hypnotizováni sociálními médii. Chňapnou po svých chytrých telefonech ihned, jakmile se ráno probudí. Kontrolují své chytré telefony více než 150 krát za den. To je podle nedávné zprávy. Jsou pomocí marihuany omámeni do mlhavé letargie. Jsou doslova ovládáni, od rána do noci mechanismy, které je spojí s materialistickými démony. Stráví téměř každý volný okamžik tím, že zírají na své chytré telefony. Zírají na ně jako starověcí Izraelité zírali na své modly v době proroka Ozeáše. Říkám, že sociální média jsou modla používaná satanem, aby ovládal v dnešní době mysli a srdce našich mladých lidí! A obrovská většina kazatelů si myslí, že toto je super a moderní! Dokonce si ani neuvědomují, že jednají s démonskými silami, jak řekl Dr. Lloyd-Jones! Není divu, že naše církve jsou tak světské a tak slabé!

V době proroka Ozeáše to bylo tak špatné, že Bůh mu řekl: “[Izrael] se připojil k modlám: nech ho být” (Ozeáš 4:17). Bůh se vzdal tohoto národa. Byli ponecháni osamoceni, osamoceni pod mocí a ovládáním démonů – zotročeni démonskými silami!

Přivedeme je do církve. Ale Bůh zde není. Mohou cítit, že Bůh zde není. Prorok Ozeáš řekl, že oni jdou “půjdou hledat Hospodina, ale nenajdou, unikl jim” (Ozeáš 5:6). Bůh unikl! Opustil naše církve. Nyní opustil naši církev na několik týdnů. On neodešel proto, že neexistuje. Oh, ne! On odešel, protože existuje! Proto nás zanechal samotné. On je svatý. On je na nás nahněvaný. Proto nás zanechal samotné. Proto mezi námi nemáme Jeho přítomnost. Proto Duch svatý odešel. Proto nemáme probuzení!

Přivedeme lidi do církve. Uděláme jim narozeninovou párty a pěkné jídlo. Ukážeme jim karikaturu. Ale to je vše, co pro ně máme! Cítíme se jako ten neodbytný přítel, který řekl: “A já mu nemám co dát” (Lukáš 11:6). Přišel jeho přítel, ale on mu neměl co dát! Nic než malinko jídla a starou karikaturu. Nic z Boha, co by mu dal! A to podobenství končí těmito slovy: “Čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí?” (Lukáš 11:13).

Ale my se nechceme vrátit a udělat to, co jsme udělali minulý rok. Naše letargická ospalost a lenost by raději měla církev bez Ducha svatého. Jen samá rutina. Proč něco rozviřovat? Proč se obtěžovat? Buďme ospalí. Nechceme se vrátit zpět do těžké práce modlitby a půstu v touze po Boží přítomnosti a moci.

Neměli jsme celých 40 let jediné probuzení ve své církvi. Proč ne? Mnohokrát jsem kázal o probuzení. Ale nikdy jsme žádné neměli. Pokaždé, když jsme zdůraznili probuzení, tak došlo ke strašnému úpadku. Lidé se nahněvali. Lidé odešli z církve. Vlastně jsme se obávali zdůrazňovat probuzení. Místo požehnání to vypadalo jako kletba! Bylo to především proto, že většina lidí v naší církvi byli neobrácení lidé. Ti, kteří chtěli probuzení, byli malou menšinou. Byli jsme přemoženi těmi, kteří byli neobráceni. Ale oni stejně nakonec odešli. Většina našich lidí je obrácena.

Bylo zde nyní dost skutečných křesťanů, aby překonali ty, kteří měli falešná obrácení. Tak jsme se začali modlit za probuzení. Bylo nás dost, kteří jsme věřili v Boha, že nám odpoví. Jesse Zacamitzin byla zachráněna. Minh Vu byl zachráněn. Danny Carlos byl zachráněn. Ayako Zabalaga byla zachráněna. Timothy Chan byl zachráněn. Joseph Gong byl zachráněn. Julie Sivilay byla zachráněna. Baiyang Zhang byl zachráněn. Andrew Matsusaka byl zachráněn. Alicia Zacamitzin byla zachráněna Thomas Luong byl zachráněn. Tom Xia byl zachráněn. Erwinn Luu byl zachráněn. Jessica Yin byla zachráněna. Robert Wang byl zachráněn. Susan Chu byla zachráněna. Virgel Nickell byl zachráněn. 17 lidí bylo zachráněno. Dr. Chan byl oživen. John Samuel Cagan se odevzdal ke kázání evangelia. Aaron Yancy a Jack Ngann se stali adepty na diakony. Christine Nguyen a paní Lee se stali modlitebními bojovníky.

Ale my jsme museli bojovat proti ďáblu a jeho démonům téměř každý večer! Dr. Cagan to napsal v jeho každodenní zprávě o probuzení. “Dr. Hymers řekl, že když si četl jeho deník, všiml si dvou věcí. Za prvé, když Bůh Duch svatý byl přítomen, staly se velké a mocné věci. Za druhé, když Bůh nebyl přítomen, nestalo se nic.” Během probuzení mě jeden člověk napadl a odešel i se svojí rodinou z církve. A jedna mladá žena odešla z církve. Reagovali stejně jako staří lidé v “Open Door”. Tyto věci ukazují jasně tvář satana, který se snaží zabránit probuzení.

Jack Ngann napsal o konfliktu se satanem v modlitbě. Jack se modlil s Aaronem Yancyem. Řekl: “Začali jsme se modlit za Boží přítomnost. Když jsem začal svoji druhou modlitbu, cítil jsem se malátný a na pokraji upadnutí do bezvědomí. Byl problém vytvořit modlitby a řekl jsem Aaronovi, že nejsem schopen pokračovat. Aaron se potom začal modlit a také zakusil podobný problém. Cítili jsme, že tam byla velká démonická překážka a začali jsme se modlit na kolenou za to, aby démonická přítomnost byla zrušena, když úpěnlivě prosíme pro Kristovu krev. Skončil jsem tváří k zemi. Začali jsme se modlit třetí kolečko v těchto pozicích a začali jsme pociťovat, že Bůh se prolomil skrze šero a démonická přítomnost byla odstraněna. Věděli jsme, že toto setkání bude klíčové. Toto se stalo asi v 16 hodin.”

Ten večer na večerní bohoslužbě o dvě hodiny později jsem kázal na to, proč církve v Americe a na západě nemají probuzení. Kázání obsahovalo celkové svědectví Johna Cagana. Když jsem předal pozvání, Mr. Nickell přišel dopředu se slzami a přiznal, že je ztracen. Dr. Cagan mu dělal poradce a on vložil důvěru v Ježíše a byl zachráněn. Nyní jsme věděli proč Aaron a Jack Ngann měli takový boj se satanem v modlitbě o dvě hodiny dříve!

Na Nový rok jsem kázal kázání s názvem “Rok pekla – rok probuzení!” Řekl jsem, že jsme zakusili skutečné novozákonní křesťanství – což je duchovní boj.

“Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla” (Efezským 6:12).

Ta bitva může být vyhrána jen skrze skutečný boj v modlitbě.

V úterý John Samuel a Dr. Cagan budou cestovat do Indie, kde John bude kázat ve třech různých evangelizačních kampaních. Žádám každého v naší církvi, aby přišel ve středu večer na modlitební setkání – nikoliv evangelizaci. Strávíme hodinu modlitbami za obrácení na setkáních Johna Cagana a další hodinu za to, aby Bůh sestoupil v probuzení do naší církve. Žádám každého z vás, abyste přišli na toto důležité modlitební setkání ve středu večer v 19 hodin.

Dnes večer jsem nekázal evangelium. Ale káži to vždy na každé bohoslužbě. Ježíš umíral za tvé hříchy na kříži. On prolil svoji krev, aby tě očistil od každého hříchu. On je živý a je na Boží pravici a modlí se za tebe. Vlož důvěru v samotného Ježíše Krista. On tě zachrání od tvého hříchu a od Božího soudu. Modlím se za to, abys brzy vložil svoji důvěru v Ježíše.

Dr. Cagane a John Cagane, prosím přijďte a posaďte se na židle před touto kazatelnou. Oni odcestují v úterý na tři týdny do Indie. John tam bude kázat na evangelizačních kampaních ve třech různých městech. Všichni v této kongregaci, prosím přijďte dopředu a modlete se za ně.


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Místo z Písma čtené před kázáním Dr. C. L. Caganem: Efezským 6:10-12.
Sólo zpívané před kázáním panem Benjamin Kincaid Griffith:
“Onward, Christian Soldiers” (Sabine Baring-Gould, 1834-1924).