Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
“NOVÝ” NOVÝ BAPTISTICKÝ SVATOSTÁNEK!

THE “NEW” NEW BAPTIST TABERNACLE!
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle ráno, 2. Června
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Morning, July 2, 2017

“Sestoupils, a hory se před tvou tváří potácely” (Izajáš 64:2).


Když Bůh sestoupí “hory se potácí před [Jeho] přítomností.” Hory nevěry se potácí v Jeho přítomnosti. Hory pochybností se potácí v Jeho přítomnosti. Hory strachu se potácí v Jeho přítomnosti. Hory pýchy se potácí v Jeho přítomnosti. Hory beznaděje se potácí v Jeho přítomnosti. Hory sobectví se potácí v Jeho přítomnosti. Hory satanistického utlačování se potácí v Jeho přítomnosti. Všechny hory, které stojí proti Kristu padají, když Bůh sestoupí v probuzení! “Že se hory mohou potácet [jako roztavená láva ze sopky] v Boží přítomnosti!”

Skutečná modlitba probuzení znamená uchopení se Boha a neupuštění jej – tak jak to dělal Jákob, když celou noc bojoval s Kristem v modlitbě – a řekl: “Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš” (Genesis 32:26). Dr. Lloyd-Jones řekl, že modlitba probuzení je “Uchopení se Boha, Jeho úpěnlivé prošení, argumentování s Ním a já říkám, že to je jen tehdy, když křesťan se dostane do té pozice, že se opravdu začne modlit” modlitby probuzení! (Lloyd-Jones, Revival, p. 305).

Ale modlitba probuzení musí přijít od člověka jako byl Izajáš, člověk, který říká s tím prorokem: “Hle, zde jsem, pošli mne” (Izajáš 6:8) – lidé, kteří chtějí obětovat své životy ve službě našeho Boha a Krista! Dr. A. W. Tozer řekl:

“Pokud křesťanství má zůstat na živu, tak musí mít znovu lidi; správný druh lidí. Musí zavrhnout slabochy, kteří si netroufají mluvit otevřeně...musí hledat lidi, kteří mají prorocký a mučednický základ. Budou Boží lidé a lidé odvahy...Skrze jejich modlitby a snažení [Bůh pošle] dlouho očekávané probuzení” (Dr. A. W. Tozer, We Need Men of God Again).

To je to, co naše církev v této době potřebuje – “Boží lidi a lidi odvahy.” Potřebujeme lidi, kteří spatřili pýchu tohoto světa, lidi, kteří se chtějí obětovat raději než být v bezpečí. Muže a ženy, kteří jsou osvobozeni od strachu, muže a ženy, kteří řeknou s prorokem: “Tady jsem, pošli mne” (Izajáš 6:8), mladé muže a ženy, kteří se modlí z hloubky svých duší:

“Kéž bys protrhl nebesa a sestoupil dolů, hory by se před tvou tváří potácely. Jako když oheň spaluje suché roští a uvádí do varu vodu, tak dáš poznat svým protivníkům své jméno. A národy se budou před tebou chvět!” (Izajáš 64:1-2).

Mladí lidé, povstaňte a použijte svá ústa v modlitbě a modlete se s nadšením a silou. Mladí lidé, povstaňte a obětujte svůj pokoj, svoje bohatství i pouhé životy pro Ježíše Krista, Božího Syna! Mladí lidé, povstaňte a bojujte proti ďáblu a jeho démonům celou svojí silou v modlitbě, modlitbě za to, aby sestoupila Boží sláva do naší církve v mocném dešti probuzení! “Onward, Christian Soldiers.” Je to píseň číslo jedna ve zpěvnících. Zpívejte to! Povstaňte a zpívejte to!

Vpřed, křesťanští vojáci, vpřed do boje.
Ježíšův kříž ať vás vždy předejde.
Na nepřítele nás Král Kristus vede;
S Jeho prapory do boje vpřed jdeme.
Vpřed, křesťanští vojáci, vpřed do boje.
Ježíšův kříž ať vás vždy předejde.
   (“Onward, Christian Soldiers” od Sabine Baring-Gould, 1834-1924).

Posaďte se prosím.

Mladí lidé, já jsem také byl mladý, ale teď jsem starý. A stejně tak i naši vedoucí. Vedli jsme tuto církev dlouhými, těžkými roky rozdělení církve. Obětovali jsme svůj čas, svoje peníze a roky našeho mládí, abychom vytvořili tuto církev tak dobrou, jaká je. A je docela dobrá. Zaplatili jsme za to. Zaplatili jsme za celosvětovou službu, kterou má tato církev na internetu. Ale už nemáme sílu mládí. Už nemáme sílu nebo výdrž, abychom přivedli církev na další úroveň. Už nemáme sílu nebo vitalitu vést tuto církev vzhůru na vyšší úroveň. Utratili jsme sílu svého mládí, abychom zachránili církev, ale už nemáme sílu vytvořit “novou” nový baptistický svatostánek. Vy mladí lidé to musíte udělat, nebo to nebude uděláno. Udělejte to! Udělejte to! Udělejte to!

Mladí lidé, byl jsem také mladý, ale nyní jsem starý. A také naši vedoucí. Vedli jsme tuto církev skrze dlouhé, těžké roky církevního rozdělení. Obětovali jsme svůj čas, svoje peníze a roky svého mládí, abychom udělali tuto církev tak dobrou, jaká je. A je docela dobrá. Zaplatili jsme tu cenu. Zaplatili jsme za celosvětovou službu, kterou má tato církev na internetu. Ale už více nemáme energii mládí. Už nemáme sílu nebo výdrž přivést tuto církev na další úroveň. Už nemáme energii, vitalitu nebo vůli přivést tuto církev vzhůru na další úroveň. Utratili jsme sílu našeho mládí, abychom zachránili církev, ale už více nemáme sílu, abychom vytvořili “nový” nový baptistický svatostánek. Mladí lidé to musí udělat, nebo to nebude uděláno. Udělejte to! Udělejte to! Udělejte to!

Kdysi jsem byl mladý pastor. Mohl jsem kázat třikrát v neděli s bouřlivým potenciálem. Mohl jsem udržet pozornost kongregace 1 000 lidí, z nichž jedna třetina byli lidé, kteří tu byli poprvé. Ale nyní je mi sedmdesátšest let a jsem nemocný rakovinou. Nyní jsem už příliš starý. Po dlouhé meditaci a modlitbě vím, že už nemůžeme déle čekat. Říkám, že teď potřebuji začít předávat vůdcovství našim mladým lidem– přičemž je tu stále čas pro to zde zůstat a pomáhat vám a vést vás. Příští jaro budu ve službě šedesát let. Málo kazatelů jsou stále pastoři po šedesáti letech služby. Jistě cítím, že je pro mě čas, abych odstoupil a byl průvodcem, raději než vůdcem. Proto navrhuji, aby naše církev ustanovila Johna Samuele Cagana do služby, a aby se stal v této době pastorem naší církve! Já pak ustoupím zpět a stanu se jeho průvodcem, emeritním pastorem. Dále navrhuji, aby Noah Song byl jmenován do služby a aby Aaron Yancy, Jack Ngann, Abel Prudhomme a Kyu Dong Lee byli ustanoveni jako diakoni této církve a aby Aaron Yancy dostal stálý titul “Předseda diakonů.” Potom přijmeme nový systém a uděláme několik z těchto pěkných lidí “aktivními diakony”, kteří se budou střídat v naší církvi. Nyní je čas uchopit tento okamžik a předat vedení naší církve nyní mladým lidem. Musí nás vést, abychom se stali “novým” baptistickým svatostánkem. Onward, Christian Soldiers! Postavte se a zpívejte druhou sloku tohoto sboru.

Před znamením triumfu armáda zla mizí.
Na ně, Kristovi vojáci, pro vítězství ryzí!
Základ pekla chvěje se před výkřiky chval.
Zvedněte hlas, bratři, hlučte hymny dál!
Vpřed, Kristovi vojáci, do války pochodujte,
Kříž Kristův před sebou následujte.

Vím ale po šedesáti letech zkušeností, že vaše mládež sama toho nemůže dosáhnout. Musíte mít čerstvé vylití Božího ducha, jinak to nemůžete zvládnout.

Dr. Timothy Lin byl mým pastorem po 24 let v čínské baptistické církvi. Dr. Lin byl mocným mužem modlitby. Dr. Lin řekl: “Cílem modlitby je mít Boží přítomnost.” Řekl: “Církev posledních dní musí mít Boží přítomnost, pokud chce růst. Bez Boží přítomnosti budou všechny snahy zbytečné” a neúspěšné. Satan ví, že neporosteme bez moci Boží přítomnosti. Dr. Lin řekl, že čím blíže jsme druhému příchodu Krista, “Tím větší bude satanův tlak proti modlitbě” (všechny citace jsou z knihy Dr. Lina, The Secret of Church Growth). Apoštol Pavel řekl: “Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům”...ale proti nadzemským duchům zla (Efezským 6:12). Jak můžeme bojovat proti silám temnoty? Pavel odpověděl: “V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste” (Efezským 6:18). Když se modlí někdo jiný, tak nuťte svoji mysl, abyste poslouchali každý požadavek, když se vedoucí modlí. Na konci každého požadavku řekněte “Amen.” To udělá modlitbu vedoucího vaší vlastní modlitbou! To udělá naše modlitby mocnou silou proti satanu! Postavte se a zpívejte znovu druhou sloku!

Vpřed prchá před vítězným křikem;
Vpřed, křesťanští vojáci, vítězně!
Peklo se chvěje před vítězným křikem;
Bratří, pějme chvály Pánu halasně!
Vpřed, křesťanští vojáci, vpřed do boje,
Ježíšův kříž ať vás vždy předejde.

A našimi hlavními modlitbami musí být to, aby Bůh sestoupil do naší práce – aby Boží přítomnost sestoupila v mocném probuzení!

“Kéž bys protrhl nebesa a sestoupil dolů, hory by se před tvou tváří potácely” (Izajáš 64:1).

Když Bůh sestoupí dolů mezi nás “tak se hory potácí v [Jeho] přítomnosti.” Hory nevěry se potácí v Jeho přítomnosti! Hory pochybností se potácí v Jeho přítomnosti! Hory závistivosti se potácí v Jeho přítomnosti! Hory, které nás oddělují navzájem, se potácejí v Jeho přítomnosti! A hluboká láska jeden pro druhého se potácí v Jeho přítomnosti! Hory, které stojí proti našemu Bohu a Kristu padají jako roztavená láva z vulkánu, padá na nás jako oheň, padá na nás v probuzení! Vyzývám vás, abyste se modlili usilovně, aby každý den sestoupila Boží přítomnost v mocném probuzení! Modlitba probuzení znamená to, že se držíme Boha a modlíme se tak jako Jákob: “Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš.” Tak jako řekl Dr. Lloyd-Jones said: “Uchopení se Boha, Jeho úpěnlivé prošení, Jeho přesvědčování, dokonce naléhavá prosba...je to jen, když křesťan [se takto modlí, že se modlí modlitby probuzení],” Revival, p. 305.

Někteří z vás možná nechtějí, abychom se znovu modlili za probuzení! Můžete si myslet, že minulý rok “dotek probuzení” nám nezpůsobil mnoho dobrého! Ale mýlíte se! Minulý rok jsme měli jen “dotek” probuzení, ale podívejte se, co bylo výsledkem – John Cagan přestal odporovat a poddal se tomu, aby kázal evangelium! Máme nového pastora – a on vyšel z tohoto “doteku” probuzení! Měli jsme Aarona Yancyho, Noaha Songa a Jacka Nganna z “doteku” probuzení minulých let! Příští podzim budeme mít více než třikrát tolik lidí ke křtu, než jsme kdykoliv měli! Odkud přišlo tak mnoho nových obrácených? Oni přišli z malého “doteku” probuzení, které nám Bůh poslal minulé léto, odtud přišli! Zpívejte znovu druhou sloku! Postavte se a zpívejte to!

Satan prchá před vítězným křikem;
Vpřed, křesťanští vojáci, vítězně!
Peklo se chvěje před vítězným křikem;
Bratří, pějme chvály Pánu halasně!
Vpřed, křesťanští vojáci, vpřed do boje.
Ježíšův kříž ať váš vždy předejde.

Posaďte se prosím.

Poté, co jsme v minulém roce uzavřeli bohoslužby obnovení, řekl jsem Vám, že v oblasti obnovy prožili pouze “dotek”. Ale my můžeme v tomto roce prožít i velkou průtrž Boží přítomnosti. Po šedesáti letech zkušeností už víte, že se to může stát. Prožijete malý “dotek” obnovy předtím, než přijde velká průtrž a záplava! Ve skutečnosti se to stalo třeba v čínské církvi. Tam se to tak stalo. Za prvé – dotek! Za druhé – mohutná záplava! Za svůj život jsem viděl tři obrovská obnovení! Vím tedy, že to může Bůh udělat znovu i v naší církvi! A také vím, že uvedení mladých mužů do vedení církve samo o sobě naši církev nezpevní, a ani nespatříme skutečně obnovený nový baptistický svatostánek, pokud nevymodlíme mocnou sílu Boží svaté přítomnosti mezi námi!

“Kéž bys protrhl nebesa a sestoupil dolů, hory by se před tvou tváří potácely” (Izajáš 64:1).

Prosím postavte se a zpívejte píseň číslo 3, “Old-Time Power” od Paula Radera, 1879-1938.

Shromážděni k požehnání, Boha očekáváme;
tomu, kdo nás miloval, koupil svou krví, věříme.
Duchu, proměň srdce nás všech láskou svojí,
Dýchni na nás z výšin moc staré doby.

Oslavujeme moc Tvoji, o milosti zpíváme;
Vprostřed nás, tak jak jsi slíbil, přicházíš a plesáme.
Duchu, proměň srdce nás všech láskou svojí,
Dýchni na nás z výšin moc staré doby.
Pokoř nás, modlíme se k tobě, a vírou naplň duše,
Dokud nám víru neuspokojí Duch svatý ohněm.
Duchu, proměň srdce nás všech láskou svojí,
Dýchni na nás z výšin moc staré doby.
   (“Old-Time Power” od Paul Rader, 1879-1938).

Můj drahý příteli, Ježíš Kristus zemřel na kříži, aby zaplatil za tvůj hřích. Ježíš Kristus prolil Svoji drahou krev na tom kříži, aby smyl tvůj hřích. Ježíš Kristus byl vzkříšen z mrtvých. On je nahoře v nebi a modlí se za tebe. Jen Mu důvěřuj. Jen Mu důvěřuj. Jen Mu nyní důvěřuj. On tě zachrání. On tě zachrání. On tě nyní zachrání!

Hříšná žena přišla k Ježíši v domě Šimona farizeje. Bible říká:

“V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je u stolu v dome farizeově, přišla s alabastrovou nádobkou vzácného oleje, s pláčem přistoupila zezadu k jeho nohám, začala mu je smáčet slzami a otírat svými vlasy, líbala je a mazala vzácným olejem” (Lukáš 7:37-38).

Tato žena byla ve městě známou hříšnicí. Lidé věděli, že je velmi hříšná. Měla špatnou pověst. Připlížila se za Ježíšem, když jedl a pomazala Jeho nohy a políbila je. Přišla k Ježíši.

“Řekl jí: “Jsou ti odpuštěny hříchy.” Ti, kteří s ním byli u stolu, začali si říkat: “Kdo to jen je, že dokonce odpouští hříchy? A řekl ženě: “Tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji” (Lukáš 7:48-50).

Byla velmi hříšná. Ale stejně přišla k Ježíši. Přišla k Němu a políbila Jeho nohy. A On jí řekl: “Jsou ti odpuštěny hříchy.” Všechno co ona udělala bylo to, že přišla k Ježíši. A to stačilo! Její hříchy byly odpuštěny a ona byla zachráněna!

Všechno, co musíš udělat, abys byl zachráněn je stejná věc, kterou udělala ona. Byla zachráněna jednoduše tím, že přišla k Ježíši. A Ježíš ti říká:

“Pojďte ke mně…a já vám dám odpočinout” (Matouš 11:28).

Když přijdeš k Ježíši právě nyní, toto dopoledne, On odpustí tvé hříchy a zachrání tvoji duši, stejně tak jako zachránil lidi v biblických dobách. On tě zachrání, když k Němu přijdeš. On smyje všechny tvoje hříchy krví, kterou On prolil na kříži. On tě obleče veSvoji spravedlnost. On tě zachrání. Všechno, co musíš udělat, je přijít k Němu. On je živý právě nyní, na Boží pravici, v nebi. Přijdeš k Němu? Stará píseň říká:

Ze svázanosti, smutku, noci,
   k Ježíši jdu, k Ježíši jdu;
Do svobody světla, radosti,
   Ježíši, jdu k Tobě –
Přebývat v Tvé lásce, ne v sobě,
   Do výšin nadšení z beznaděje,
Vzhůru na holubičích křídlech,
   Ježíši, jdu k Tobě.
(“Jesus, I Come” od William T. Sleeper, 1819-1904).


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Místo z Písma čtené před kázáním panem Noahem Songem: Izajáš 64:1-4.
Sólo zpívané před kázáním panem Benjaminem Kincaidem Griffithem:
“Revive Thy Work, O Lord” (od Albert Midlane, 1825-1909).