Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
NOE NAŠEL MILOST!

(KÁZÁNÍ #19 NA KNIHU GENESIS)
NOAH FOUND GRACE!
(SERMON #19 ON THE BOOK OF GENESIS)
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Saturday Evening, June 24, 2017
Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
sobota večer, 24. června 2017

“I řekl Hospodin Noemu: “Vejdi ty a celý tvůj dům do archy, neboť vidím, že ty jsi v tomto pokolení jediný můj spravedlivý” (Genesis 7:1).


Noe nebyl zachráněn proto, že byl dobrý. Byl zachráněn, protože Bůh řekl: “Ty jsi v tomto pokolení jediný můj spravedlivý” (Genesis 7:1). Bůh se na něj díval jako na spravedlivého člověka. Proč? Odpověď je jednoduchá. Je podána v Genesis, šesté kapitola, osmý verš. Prosím otevřete si tam své Bible.

“Ale Noe našel u Hospodina milost” (Genesis 6:8).

Noe našel milost v Božích očích. A Bůh řekl: “Ty jsi v tomto pokolení jediný můj spravedlivý” (Genesis 7:1).

Toto hovoří o započtené spravedlnosti. Židům 11:7 nám jasně říká, že Noe byl zachráněn vírou:

“Noe věřil…a připravil koráb k záchraně své rodiny” (Židům 11:7).

Musím opakovat, že Noe nebyl zachráněn proto, že byl dobrý, ačkoliv on byl v mnoha směrech dobrý. Ale on nebyl dokonalým člověkem, jak nám to Bible jasně říká, když pil víno po velké Povodni (ref. Genesis 9:20-21). Můžeme Noemu odpustit. Prošel si hrozným utrpením a snad se pokoušel utopit svoje strachy a noční můry týkající se Povodně v doušku vína. Nebo snad to byla jen chyba a on nevěděl jaký účinek na něj bude mít víno.

V obou případech Bible nezobrazuje Noeho jako dokonalého člověka. Ale on byl, jak to puritáni řekli: “Ospravedlněný i když hřešil.” On nebyl dokonalý, ale on byl ospravedlněný v Božích očích skrze víru v převtěleného Krista. Noe měl víru v Krista, která mu byla dána z Boží milosti (cf. Genesis 6:8). Když Noe uplatňoval víru v Krista, Bůh přičetl, nebo započítal spravedlnost Krista k jeho dobrému. V Novém zákoně Bible říká k této věci něco docela nádherného. Poslouchejte Římanům, čtvrtá kapitola, pátý a šestý verš.

“Kdo se nevykazuje skutky, ale věří v toho, který dává spravedlnost bezbožnému, tomu se jeho víra počítá [přičítá] za spravedlnost. Vždyť i David prohlašuje za blahoslaveného člověka, jemuž Bůh připočítává spravedlnost bez skutků” (Římanům 4:5-6).

Když Bůh řekl Noemu: “Ty jsi v tomto pokolení jediný můj spravedlivý” (Genesis 7:1), On říkal, že neviděl hříchy Noeho, protože spravedlnost Krista mu byla přičtena k dobru vírou. To je to veliké heslo reformace – “Sola Fide” – záchrana pouze vírou v Krista! Noe nebyl zachráněn tím, že byl dobrý. On byl zachráněn vírou v převtěleného Krista!

Nyní uvažujte nad samotnou archou. Archa nebyl člun. Nebyla postavena k plachtění. Byla to jednoduše dlouhá černá krabice se zúženými konci. Byla zcela pokryta černou smůlou. Dr. McGee řekl k arše tyto komentáře:

     Dojem, který má většina lidí o arše je dojem, který jim byl dán malými obrázky z nedělní školy, které ji vyobrazovaly jako hausbót. Pro mě to byl velmi komický druh parodie. Byla to karikatura archy místo obrázku toho, jak to skutečně vypadalo.
     Pro začátek uveďme, že pokyny pro stavění archy odhalují, že to bylo docela slušně velké. “Délka archy měla být tři sta loket.” Když je loket osmnáct palců, tak to by vám mělo dát nějakou představu o tom, jak dlouhá je ta archa.
     Vyvstává otázka, jak to mohli udělat v té době velké. Můj příteli, my zde nejednáme s primitivními lidmi. Jednáme s velmi inteligentními lidmi. Vidíte, inteligence, kterou dnes lidská rasa má přišla přesně přes Noeho a on byl velmi inteligentní člověk.
     Noe nedělá zaoceánskou loď na oceán, která má odolat vysoké vlně. To, co staví, má být místem pro život, život zvířat a lidí, aby tu ještě nějaký čas zůstali – aby nemuseli projít bouří, ale byli uchráněni od Potopy. Z toho důvodu může na arše chybět plno věcí, které byste naprojektovali na zaoceánskou loď, ale právě proto na ní bylo o to více místa (J. Vernon McGee, Thru the Bible, Thomas Nelson, 1983, volume I, p. 39).

Whitcomb a Morris poukázali na to, že babyloňané měli loket dlouhý 19.8 palců a egypťané měli loket dlouhý 20.65 palců. Whitcomb a Morris nám říkají, že židé měli loket dlouhý 20.4 palců (John C. Whitcomb and Henry M. Morris, The Genesis Flood, Presbyterian and Reformed Publishing Company, 1993, p. 10). To udělalo archu pětsetjedna stop dlouhou. Královna Marie, která je pochována blízko Los Angeles, dole na Long Beach, je 1018 stop dlouhá, asi dvakrát délka archy. Ale mnoho z místa na Královně Marii zabírají motory a další stroje. Na arše nebyly mechanické přístroje. Bylo to celé prázdné, což znamená, že ten skutečný prostor pro lidi a zvířata na arše byl pravděpodobně srovnatelný, nebo snad dokonce větší, než na Královně Marii – což byla velmi velká loď.

Dr. Whitcomb a Dr. Morris měli pravdu v tom, že říkali, že enormní velikost archy ukazuje na celosvětovou povodeň:

Nejen, že by byla archa tak gigantických rozměrů byla pro lokální povodeň zbytečná, ona by nebyla potřeba vůbec! Celý ten proces konstrukce takového monstra, zahrnující více než sto let plánování a stavění, jen aby se uniklo místní povodni, se těžko dá popsat jinak než jako úplně šílený a neužitečný. Nebylo by rozumnější, kdyby Bůh varoval Noeho o přicházející katastrofě s tím, že se má přestěhovat do oblasti, která nebude povodní zasažena, stejně jako to bylo s Lotem, vzatým ze Sodomy před tím, než spadl oheň z nebe. Navíc, i pro ten obrovský počet zvířat všech možných druhů, a zvlášť ptáků, by bylo jednodušší přemístit se, místo toho, že by se všechna zvířata musela celý rok mačkat v arše! Celý ten příběh zní opravdu směšně, pokud se povodeň týkala pouze nějaké části Blízkého východu (John C. Whitcomb and Henry M. Morris, The Genesis Flood, Presbyterian and Reformed, 1993, p. 11).

O arše je tam několik věcí, které by pro nás měly být dnes důležité. Dnes večer chci, abychom přemýšleli o třech z nich.

I. Za prvé – archa nám říká, že ty musíš být v Kristu, abys byl zachráněn.

Náš úvodní text nám říká, že

“I řekl Hospodin Noemu: „Vejdi ty a celý tvůj dům do archy” (Genesis 7:1).

Nyní poslouchejte Genesis sedm, šestnáctý verš:

“Vcházeli, samec a samice ze všeho tvorstva, jak mu Bůh přikázal. A Hospodin za ním zavřel (Genesis 7:16).

A sedmý verš říká:

“Před vodami potopy vešel Noe a s ním jeho synové i jeho žena a ženy jeho synů do archy” (Genesis 7:7).

Noe a jeho rodina udělali, co jim Bůh řekl (Genesis 7:1). Oni vešli do archy. A ty musíš vejít do Krista. Bible říká:

“Kdo v něho věří [Ježíše], není souzen…” (Jan 3:18).

Slovo překládané “v” je “eis.” Podle Dr. Zodhiates to znamená “primární myšlenka pohybu na místo nebo věc.” Musíte přijít do Ježíše vírou – nahoře v nebi, na Boží pravici. Právě tak jako Noe vešel do archy, tak vy musíte přijít do Krista. “Kdo [v] něho věří, není souzen…” (Jan 3:18). Mnohokrát Bible mluví o těch, kteří jsou “v Kristu.” Zde jsou dva všeobecně známé verše:

“Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši…” (Římanům 8:1).

“Kdo je v Kristu, je nové stvoření…” (II. Korintským 5:17).

Pavel mluví o těch, kteří “byli v Kristu” (Římanům 16:7).

Jsi v Kristu? Musíš do Něj přijít vírou, tak jako Noe vešel do archy. Ježíš řekl:

“Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn” (Jan 10:9).

Nevím přesně, jak to vysvětlit, ale jedna z nejtěžších věcí ve službě je naučit lidi, aby pochopili tento zdánlivě jednoduchý koncept: Přijď ke Kristu. Přijď do Krista!

Dovolte mi to říci takto: Předpokládejme, že jste žili v době Noeho a slyšeli ho kázat o tom, že přichází velká Povodeň. A slyšeli jste ho říkat, že se musíte dostat do archy, abyste byli zachráněni. “Ano,” říkáš, “to je pravda. Přichází soud. Ano, je to pravda, jen archa mě může zachránit. Věřím tomu.” Byl bys zachráněn před Povodní? Samozřejmě ne! Musel bys vlastně vstát a vejít do archy, abys byl zachráněn – nejen věřit, že by tě to mohlo zachránit – ale dostat se do ní! A to je to, co žádám udělat! Neseď tam a nevěř, že Kristus tě může zachránit! Přijď do Krista vírou! Ježíš řekl:

“A kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven” (Jan 6:37).

Ano, archa říká, že musíš přijít do Krista.

II. Za druhé – archa říká, že musíš přijít do církve, Kristova těla.

Uvědomuji si, že mnozí lidé se mnou nebudou souhlasit. Mnoho lidí v dnešní době snižuje nebo zlehčuje místní církev. Ale mýlí se. Archa není jen obrazem Krista. Je to také obraz místní novozákonní církve.

Nyní, jak přicházíš do církve? V I. Korintským, dvanáctá kapitola, dvacátý sedmý verš říká:

“Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů. A v církvi ustanovil Bůh jedny za…” (I. Korintským 12:27-28).

Zde se zastavíme. Já jen chci stanovit skutečnost, že termín “tělo Kristovo” se odkazuje na církev, místní tělo věřících v Ježíše. Nyní poslouchejte třináctý verš:

“Byli jsme jedním Duchem pokřtěni v jedno tělo…” (I. Korintským 12:13).

Jsi pokřtěn do místní církve Duchem svatým. Takto se staneš skutečným, živým členem církve!

Není tvoje věc si dělat starosti o to, jak se to stane. Tvoje věc je přijít k Ježíši. Když přijdeš k Ježíši, Duch svatý tě automaticky pokřtí do církve!

Prosím nalistujte si knihu Genesis, sedmou kapitolu, šestnáctý verš. Když Noe přišel do archy, Bible říká: “A Hospodin za ním zavřel” (Genesis 7:16). To mluví o Duchu svatém, jak tě uzavírá do církve tím, že tě duchovně pokřtí do těla! Ano, archa mluví o jednotě s Kristem a jednotě s místní církví. Pokud nejsi “uzavřen” s Kristem a místní církví v Pánu, tak zahyneš v den soudu. Pokud jsi “uzavřen”, tak jsi v bezpečí. Toto mluví o věčném bezpečí těch, kteří jsou obráceni. Ti, kteří poslouchají Krista, nikdy nezahynou!

III. Za třetí – archa říká, že musíš vejít těsnou branou.

Jak Noe vešel do archy? Pojď do Genesis, šesté kapitoly, šestnáctý verš:

“…do boku archy vsadíš dveře…” (Genesis 6:16).

Ježíš řekl: “Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn…” (Jan 10:9). Noe vešel dveřmi do archy. Musíš přijít skrze Krista do záchrany. Ježíš řekl: “Vejděte těsnou [úzkou] branou” (Matouš 7:13).

Kristus znovu řekl:

“Snažte se vejít úzkými dveřmi, neboť mnozí, pravím vám, se budou snažit vejít, ale nebudou schopni” (Lukáš 13:24).

Toto je přesně to, co se stalo v době Noeho. Poslechněte si Genesis, sedmou kapitolu, čtvrtý verš. Bůh řekl:

“Neboť již za sedm dní sešlu na zemi déšť…” (Genesis 7:4).

Všimněte si také desátého verše:

“Po sedmi dnech pak pronikly na zemi vody potopy” (Genesis 7:10).

Noe vešel do archy. Bůh jej zavřel. Dveře byly zavřeny. Uběhlo sedm dní a nic se nestalo. Potom začal soud. Nikdo další se nedostal do archy! Bylo příliš pozdě!

Mohu téměř slyšet, jak lidé křičí: “Pusť nás dovnitř! Pusť nás dovnitř!” Ale bylo příliš pozdě!

“Snažte se vejít úzkými dveřmi, neboť mnozí, pravím vám, se budou snažit vejít, ale nebudou schopni” (Lukáš 13:24).

Přijď nyní k Ježíši Kristu – předtím, než bude na věčnost příliš pozdě!


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Místo z Písma čtené před kázáním panem Noahem Songem: Genesis 6:5-8.
Sólo zpívané před kázáním panem Noahem Songem:
“If You Linger Too Long” (od Dr. John R. Rice, 1895-1980).


NÁSTIN Z

NOAH NAŠEL MILOST!

(KÁZÁNÍ #19 NA KNIHU GENESIS)
NOAH FOUND GRACE!
(SERMON #19 ON THE BOOK OF GENESIS)

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

“I řekl Hospodin Noemu: “Vejdi ty a celý tvůj dům do archy, neboť vidím, že ty jsi v tomto pokolení jediný můj spravedlivý” (Genesis 7:1).

(Genesis 6:8; Židům 11:7;
Genesis 9:20-21; Římanům 4:5-6)

I.   Za prvé – archa nám říká, že ty musíš být v Kristu, abys byl
zachráněn, Genesis 7:16,7; Jan 3:18; Římanům 8:1;
II. Korintským 5:17; Jan 10:9; Jan 6:37.

II.  Za druhé – archa říká, že musíš přijít do církve, Kristova těla,
I. Korintským 12:27-28, 13; Genesis 7:16.

III. Za třetí – archa říká, že musíš vejít těsnou branou,
Genesis 6:16; Jan 10:9; Matouš 7:13; Lukáš 13:24;
Genesis 7:4; Genesis 7:10.