Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
EVANGELIUM ZNÁZORNĚNÉ NOEMOVOU ARCHOU

THE GOSPEL PICTURED BY THE ARK OF NOAH
(Czech)

od Dr. R. L. Hymers, Jr.

A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Evening, June 18, 2017
Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle večer, 18. června 2017

“Jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili” (Izajáš 53:3).


Toto děláš, pokud nejsi obrácený. Skrýváš svoji tvář před Kristem. Odmítáš Krista. Nepotřebuješ si vážit Krista. To je způsob, kterým přemýšlíš o Kristu. Můžeš říci, že takový nejsi. Můžeš říci, že o Ježíši takto nepřemýšlíš. Myslíš si, že miluješ Ježíše, ale podvádíš sám sebe. Prorok Jeremjáš řekl: “Nejúskočnější ze všeho je srdce” (Jeremjáš 17:9). Předpokládáš, že tvoje srdce je správné, když ti říká, že miluješ Ježíše. Předpokládáš, že tvoje srdce je pravdivé, ale jsi na omylu. Je falešné “nad všechny věci.” Nic není falešnějšího než tvé vlastní srdce. Je plné nečestnosti, klamu a nepoctivosti. Tvé srdce je nečestné “nad všechny věci.” Nic není více nečestné než tvé srdce.

Utěšuješ sám sebe tím, že přemýšlíš, že tvé srdce není více nečestné než srdce jiných. A máš pravdu. V určitém smyslu je to pravda. Ale ty jsi nevzal v úvahu skutečnost, že je to pravda, protože srdce každého je zkažené prvotním hříchem. Díval jsem se na jiný důvod po tři čtvrtě století. Ale jsem donucen se vrátit zpět k původnímu hříchu, protože žádný jiný důvod, o kterém bych věděl, nemůže vysvětlit, proč každý člověk, kterého jsem kdy znal “před Ním skryl svou tvář” jako Adam skryl svou tvář před převtěleným Kristem v zahradě Eden.

“Jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili” (Izajáš 53:3).

Neceníš si Ježíše. Nemyslíš si, že Ježíš je důležitý.

Žiješ pod klamem, že tento verš je špatně – že ty opravdu miluješ Ježíše, že ty si Jej skutečně nejvýše ceníš. Ale spíše než přijímat to, co ti říká tvé srdce otrávené a pokřivené původním a osobním hříchem – měl bys zpochybňovat hodnocení svého srdce.

Přemýšlíš ve svém srdci o kráse Krista? Mohl bys tady toto říci? Poslouchej a zeptej se sám sebe, jestli bys to mohl říci se vší upřímností (buď upřímný) – mohl bys říct: “Evangelium, které bylo dříve tak nudné a bez života, je nyní tak úžasné, když slyším o Ježíši”? Mohl bys to upřímně říct? Jestli ne, tak to dokazuje, že si neceníš Ježíše tak vysoko jako Emi Zabalaga!

Mohl bys říct toto: “Ježíš byl ukřižován pro mě, když jsem byl jeho nepřítel, a abych se Jemu nepoddal. Tato myšlenka mě zlomila. Kristus vydal Svůj život pro mě, a proto já sebe celého dám Jemu… Ježíš je můj Osvoboditel, můj Pokoj a můj Zachránce. Nikdy nemohu udělat pro Krista příliš mnoho. Je opravdu moje radost sloužit Ježíši”? Můžeš upřímně říct tato slova – tak jako je řekl John Cagan? Pokud váháš, není pak důvodem to, že sám sebe schováváš před Ježíšem, že si dost neceníš Ježíše?

Dalším způsobem, jak vyzkoušet tvou lásku k Ježíši, je být usvědčen z hříchu. Do té doby, než se budeš cítit hříšný kvůli odmítnutí Ježíše, nikdy neoceníš Ježíše Krista! Ježíš to řekl,

“Až přijde [Duch svatý], odhalí světu, v čem je hřích…Hřích, že nevěří ve mne” (Jan 16:8, 9).

Pokud nejsi usvědčený z hříchu kvůli odmítání Ježíše, je to jisté znamení toho, že “sis ho necenil.” Dr. W. G. T. Shedd nám řekl, “Duch svatý obyčejně neobnovuje člověka do té doby, než je člověk usvědčený.” Pocit viny připravuje člověka, aby od toho byl Pánem osvobozen.

Neuvidíš, jak cenný je Kristus, do té doby než
   skončil jsi hrát hry,
      protože se bojíšsmrti.
v         zdej to se sebou.
            seš usvědčený z hříchu.

Někdo by mohl říci: “Toto jsou velmi těžké přípravy.” Ale toto je příprava, kterou potřebuješ!

Ježíš je velkým tématem celé Bible. Když Ježíš potkal dva učedníky, dlouho k nim mluvil. Otevři v knize Lukáš 24:25-27. Je to na straně 1112 ve Scofield Study Bible. Během čtení se prosím postavte.

“A on jim řekl: “Jak jste nechápaví! To je vám tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci! Což neměl Mesiáš to vše vytrpět, a tak vejít do své slávy? Potom začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim to, co se na něho vztahovalo ve všech částech Písma” (Lukáš 24:25-27).

Ježíš strávil několik hodin, aby toto všechno vysvětlil. Starý zákon je dlouhý, 984 stran v mé verzi překladu King James. Když se Ježíš dostal k 6., 7. a 8. kapitole knihy Genesis, vysvětlil, jak o Něm mluvila Noemova archa. Když přišel na záznam Noeho, velké povodně a archy, musel jim ukázat “věci vztahující se k němu” (Lukáš 24:27). Tyto kapitoly z knihy Genesis jsou tak důležité, že by je nemohl zanechat bez komentáře.

Opravdu, šestá, sedmá a osmá kapitola knihy Genesis jsou plné figur a obrazů Krista. A protože začal u knihy Mojžíše, lidský autor Genesis, a vysvětlil tam “co se na něho vztahovalo ve všech částech Písma” (Lukáš 24:27), nepochybně jim řekl, jak o Něm archa mluvila.

Ano, Ježíš je velké téma celé Bible a hodně se o Něm můžeme naučit, když budeme studovat archu. Zde je několik bodů evangelia, o kterých se Ježíš nepochybně zmínil, když “vykládal jim to, co se na něho vztahovalo ve všech částech Písma” (Lukáš 24:27).

I. Za prvé – archa zobrazuje Krista jako nehezkého.

Jak jsem řekl, tak Noemova archa nebyla tím krásným, jasným barevným člunem, který učitelé často ukazují dětem v nedělní škole. Ne! Ne! Archa byla ohromnou černou krabicí vyrobenou ze dřeva. Byl pokrytý černou smůlou, jak zevnitř tak zvenku. Bůh řekl:

“Udělej si archu z goferového dřeva. V arše uděláš komůrky a vysmolíš ji uvnitř i zvenčí smolou” (Genesis 6:14).

Archa byla krabice černá jako uhel s mělkým dnem. Byla asi 500 stop dlouhá. Byla asi 90 stop široká a 60 stop vysoká. Byla postavená pouze na plutí, nikoliv na plachtění. Bylo to hnusné, černé plavidlo, jak zevnitř tak zvenku. Nebylo na tom nic krásného. Toto je obraz Ježíše Krista. Bible toto říká o Kristu:

“Neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl nevzhledný, že jsme po něm nedychtili. Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl…jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili” (Izajáš 53:2-3).

Copak to není přesně ten způsob, jak se většina lidí dívala na archu, když ji viděli stát tam na zemi, předtím, než přišla povodeň? Nemá žádnou krásu ani majestát. Netoužili po ní. A byla opovržená a odmítnutá člověkem, tak jako byl Ježíš. Skryli svoje tváře před archou, tak jako skryli svoje tváře před Ježíšem. Archa byla opovržená a oni si jí nevážili. Proto odmítli vejít do archy, stejně tak jako později odmítli přijít ke Kristu.

“Jak by nás mohl tento hnusný, černý vynález zachránit?” řekli. A v dnešní době většina lidí odmítá přijít ke Kristu a být zachráněna ze stejného důvodu. Myslí si: “Proč bychom se měli vzdát našeho každodenního života a našich požitků a radostí, abychom se dostali do toho starého, hnusného člunu?” Matouš dvacetčtyři, třicetsedm a následující nám povídá:

“Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noeho: Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vešel do korábu, a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky – takový bude i příchod Syna člověka” (Matouš 24:37-39).

Toto nám ukazuje, že lidé nechtěli přestat jíst a pít na velkých hostinách. Nechtěli přestat účastnit se okázalých a sáhodlouhých svateb, na kterých v té době lidé byli tak závislí. Proč by se měli vzdát svých večírků, svého “navštěvování klubů” a tancování a pití – a zábavy – jen proto, aby se dostali dovnitř do starého černého člunu, kde vůbec nebyla “zábava”, mysleli si.

Ale samozřejmě se mýlili. Jediné místo na světě, kde se konalo něco “zábavného” a radostného během povodně, bylo v arše. Noe a jeho rodina měli velké společenství, když pracovali společně, aby obsloužili a nakrmili zvířata v době, kdy vody pokryly zemi.

Archa byla jedinou církví na celém světě během strašné doby povodně. Noe a sedm členů jeho rodiny byli v té době jedinou církví na zemi a měli krásný čas společenství a milujícího uctívání a božské radosti v arše.

Ale copak to není způsob, jakým neobrácení lidé vidí v dnešní době místní církev? Mnoho ztracených rodičů říká: “Proč tito mladí lidé tak moc chtějí být v církvi? Co je přitahuje? V té církvi nemají alkohol, drogy, nebo divoké večírky. V té církvi nemají nedovolený sex. Ale vypadá to, že oni tam chtějí pořád být. Co je tam na té hnusné, staré církevní budově ve městě tak zajímavého, co přitahuje mého syna nebo dceru k tomu, že tam chtějí pořád být?”

Můžeš tedy odpovědět své nevěřící rodině a přátelům tímto způsobem: “Církev je naše archa. Zachraňuje nás to z vyhořelého, osamělého světa, ve kterém jsme si zvykli žít. My nyní žijeme v této místní baptistické církvi. Zde v církvi máme čistější, dobrou zábavu, než jsme si kdykoliv snili, že je možné! Proč být osamělý? Přijď domů – do církve! V této hnusné, poněkud nepohodlné staré církevní budově jsme našli útočiště ve studeném a osamělém světě. Chtěl bys vejít a nalézt radost a přátelství a bezpečné místo, které jsme našli v této místní církvi, domě živého Boha? Prosím přicházejte pravidelně do této archy, této církve, kde objevíš stejný pokoj a radost, kterou jsme našli i my.”

Ano, archa byla hnusná, černá stará věc, ale bylo to místo radosti, přátelství a lásky. Přijď domů! Dostaň se do této opovrhované staré archy nebo místní církve s námi. Budeš zachráněn a zažiješ s námi radostný život!

II. Za druhé – archa zobrazuje Kristovu krev.

Prosím otevřete ve své Bibli v Genesis, šestá kapitola, verš čtrnáct. Bůh řekl Noemu:

“Udělej si archu z goferového dřeva. V arše uděláš komůrky a vysmolíš ji uvnitř” (Genesis 6:14).

Konzervativní komentátor H. C. Leupold toto překládá:“A pomažeš ji smolou uvnitř a zvenku” (Exposition of Genesis, Baker, 1976, volume 1, p. 269).

Dr. Leupold pokračuje, aby nám řekl o místnostech v arše a smůle, která ji pokryla.

Slovo pro “buňky” (qinnim) je také použito pro “sítě.” Tudíž takové prostory jsou zamýšleny tak, aby mohly vyhovovat potřebám různých zvířat…Toto nebyla velká plující krabice s rozměry téměř přiměřenými těm v lodi. Tato loď nebyla zamýšlena pro plachtění nebo plutí jakéhokoliv druhu. Byla navržena, aby plula. Je to provedeno vodotěsně vydatným nátěrem uvnitř a venku “smůlou” (kopher) (ibid., p. 270).

Dr. Leupold pokračuje tím, že vysvětluje, že slovo “kaphar” je odvozeno z “kopher” (ibid.).

“Kaphar” je hebrejské slovo překládané v Bibli “usmíření”. Slovní forma slova “kaphar” je překládaná jako “usmíření” sedmdesátkrát ve Starém zákoně.

Leviticus 17:11 nám dává význam tohoto slova.

“V krvi je život těla. Já jsem vám ji určil na oltář k vykonávání smírčích obřadů za vaše životy. Je to krev; pro život, který je v ní, se získává smíření” (Leviticus 17:11).

V obou případech slovo “atonement” je překladem “kaphar,” což znamená “přikrýt.” Krev Ježíše Krista “přikrývá” naše hříchy. Je nám to jasně řečeno v Novém zákoně:

“Blaze těm, jimž jsou odpuštěny nepravosti a jejich hříchy přikryty” (Římanům 4:7).

Archa byla přikryta smůlou, aby zabránila vstupu vod povodně dovnitř. Když přijdeš ke Kristu, jsi přikrytý Jeho krví a Boží soud ti neublíží. Bůh řekl Noemovi: “Vejdi…do archy” (Genesis 7:1). Když Noe vešel, tak byl obklopen zdmi, které byly přikryté smůlou. Smůla je obrazem Kristovy krve. Když přijdeš ke Kristu, tak jsi doslova obklopen Kristovou krví a tvoje “hříchy jsou přikryty” (Římanům 4:7)!

“Krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu” (I. Janova 1: 7).

Proto Ježíš zemřel na kříži – tak, aby Jeho krev mohla smýt tvé nepravosti a přikrýt tvé hříchy.

“Blaze těm, jimž jsou odpuštěny nepravosti a jejich hříchy přikryty” (Římanům 4:7).

III. Za třetí – archa zobrazuje vzkříšení.

Archa je typem vzkříšení. Archa spočívala na hoře Ararat v tom dni, kdy Kristus byl vzkříšen z mrtvých.

Nyní chci, abys si uvědomil něco jiného. Poslouchej Genesis, osmá kapitola, osmnáctý verš:

“Noe tedy vyšel a s ním jeho synové a jeho žena a ženy jeho synů (Genesis 8:18).

Toto zobrazuje vzkříšení Ježíše Krista z mrtvých:

“Když uplynula sobota a začínal první den týdne, přišly Marie z Magdaly a jiná Marie, aby se podívaly k hrobu. A hle, nastalo velké zemětřesení, neboť anděl Páně sestoupil z nebe, odvalil kámen a usedl na něm. Jeho vzezření bylo jako blesk a jeho roucho bílé jako sníh. Strážci byli strachem z něho bez sebe a strnuli jako mrtví. Anděl řekl ženám: “Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. Není zde; byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte se podívat na místo, kde ležel” (Matouš 28:1-6).

Tak jako Noe vyšel z archy, tak Kristus vyšel z hrobu na neděli vzkříšení. Říká se: “A Noe vyšel a jeho synové, a jeho žena, a ženy jeho synů s ním.” Toto zobrazuje křesťany, kteří jsou vytrženi, aby se setkali s Kristem v oblacích (I. Tesalonickým 4:16-17). Noe vycházející z archy je obrazem Krista vycházejícího z hrobu. Jeho rodina vycházející z archy za ním je obrazem křesťanů, kteří jsou vytrženi.

Toto všechno je symbolické a typografické. Dr. John Warwick Montgomery řekl:

Čin Noeho osvobození – pouze Boží milostí skrze vodu a [archu] – vedl ranou církev nenávratně k tomu, že viděla celou událost jako typologickou předzvěst záchrany tak, jak je nabízena v Nové smlouvě. Archa samotná byla považována za symbol církve (jen ti, kteří hledají milost, která je tam nabízena, mohou přežít povodeň hříšného světa); samotná církevní architektura byla nesmazatelně orazítkována touto představou (např. “nave” z latinského “navis,” “loď”). Na raných křesťanských [malbách] – například v katakombách – byla archa použita pro znázornění místa pohřbu nebo rakve, ze které Bůh vzkřísí věřícího v Poslední den, dokonce tak jak On osvobodil Noeho ze smrtelných vod povodně (John Warwick Montgomery, Ph.D., The Quest for Noah’s Ark, Bethany, 1972, p. 284).

V první polovině druhého století Justin Martyr řekl:

Spravedlivý Noe s dalšími lidmi povodně, jmenovitě se svojí ženou, svými třemi syny a ženami jejich synů, doplnili k číslu osm a poskytl symbol toho dne, číslo osm, ale první v moci, ve kterém Kristus byl vzkříšen z mrtvých. Nyní Kristus, “prvorozený z každého stvoření,” se stal v novém smyslu hlavou jiné rasy, těch, které On přivedl k novému narození z vody, víry a dřeva, které drží tajemství kříže, právě takm jak Noe byl zachráněn ve dřevě archy, plující na vodách s jeho rodinou (Justin Martyr, Dialogue with Trypho, cxxxvii, 1-2).

Tak jak raní křesťané porozuměli, celé evangelium je zobrazené v arše Noeho. (1) Byla to hnusná archa, nebyla přitažlivá pro oči nebo mysl. Tak také Kristus není přitažlivý pro člověka a evangelium vypadá bláznivě. (2) Archa byla přikryta silným pláštěm smůly uvnitř a zvenku. Toto zobrazuje Kristovu krev přikrývající obráceného, tak aby Bůh nemohl vidět jeho hříchy. (3) Archa spočívala na hoře Ararat a Noe z ní vyšel živý. Je to obraz Krista vycházejícího z hrobu, vzkříšeného z mrtvých, v ráno neděle vzkříšení.

Ještě jedna věc. Archa spočívala na vrcholu hory. Toto je obraz Krista, sestupujícího na horu Sión v nebi. Kristus je nyní nahoře v nebi na pravici Boží. Přijď ke Kristu a budeš zachráněn. Přijď ke Kristu a tvé hříchy budou přikryty “smůlou” jeho krve. Přijď ke Kristu a přijdeš do nebe. Tak jako Noe a jeho rodina utekli povodni, tak ty utečeš peklu. Musíš přijít ke Kristu, tak jako Noe vešel do archy!


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Místo z Písma čtené před kázáním panem Noahem Songem: Matouš 28:1-6.
Sólo zpívané před kázáním panem Benjaminem Kincaidem Griffithem:
“Saved by the Blood” (od S. J. Henderson, 19th century).


NÁSTIN Z

EVANGELIUM ZNÁZORNĚNÉ NOEMOVOU ARCHOU

THE GOSPEL PICTURED BY THE ARK OF NOAH

od Dr. R. L. Hymerse, ml.

“Jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili” (Izajáš 53:3).

(Jeremjáš 17:9; Jan 16:8, 9; Lukáš 24:24-27)

I.   Za prvé – archa zobrazuje Krista jako nehezkého, Genesis 6:14;
Izajáš 53:2-3; Matouš 24:37-39.

II.  Za druhé – archa zobrazuje Kristovu krev, Genesis 6:14;
Leviticus 17:11; Římanům 4:7; Genesis 7:1; I. Janova 1:7.

III. Za třetí – archa zobrazuje vzkříšení, Genesis 8:18;
Matouš 28:1-6; I. Tesalonickým 4:16-17.