Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
DÍVAT SE NA JEŽÍŠE

LOOKING UNTO JESUS
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, ml.

Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle ráno, 11. června 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, June 11, 2017

“S pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu” (Židům 12:2).


Tento verš vysvětluje dobrou zprávu o Kristu. Nenapadá mě jasnější verš v celé Bibli, který bych vám dal jako jasné prohlášení toho, čemu skuteční křesťané věří.

Nyní musíte velmi pozorně poslouchat toto kázání, když rozložím tento verš a vysvětlím vám to tak pečlivě jak jen mohu. Kéž tento text otevře vaše srdce, tak aby zasvítilo Kristovo světlo tam, kde je nyní temnota a zmatek.

Člověk může navštěvovat církev a stále být ve velké temnotě. Člověk se může toho hodně naučit z Bible a stále být zmatený a zatemnělý ve svém porozumění toho, co čte. Moje modlitba je, aby Bůh sám otevřel “zrak vašeho porozumění” (Efezským 1:18), když budu kázat. Jen když to Bůh udělá, tak budete schopni strávit některé z pravd v tomto verši.

Text nám ukazuje tři základní pravdy:


1. Co udělal Ježíš pro tebe.

2. Proč to Ježíš udělal pro tebe.

3. Jak z toho přijmout užitek.

I. Za prvé – co udělal Ježíš pro tebe.

“S pohledem upřeným na Ježíše [který]…podstoupil kříž, nedbaje na potupu” (Židům 12:2).

Řecké slovo pro “podstoupit” znamená “trpělivě podstoupit utrpení” (Strong’s). Ježíš trpělivě procházel skrze velké utrpení a pronásledování, aby zachránil tvoji duši před trestem za hřích. Poole říká toto:

(Kristus) přetrpěl kříž se všemi (doprovodnými utrpeními) toho, utrpeními v jeho duši, mučivé bolesti v jeho těle, (bití), údery, probodnutí hřeby, trhání jeho těla důtkami, vrtání (děr skrze) jeho ruce a nohy hřeby, se všemi zly, které mu mohly způsobit buď zloba nebo běsnění ďáblů nebo člověka; on nebyl ani unavený ze svého břemena, ani předtím neucukával, ani pod tím neomdlel. S jakou nepřemožitelnou pokorou a pasivní statečností podstoupil vše, co o něm bylo předpovězeno (v Izajáši 53)! (Matthew Poole, komentář k Židům 12:2).

Potom také Kristus prošel skrze ukřižování “nedbaje na potupu” (Židům 12:2). “Nedbaje” znamená “přemýšlet trošku o” nebo “přemýšlet málo o” (Vine’s). Ježíš přemýšlel málo o velkém utrpení, kterým procházel, protože On přemýšlel o tom, jak tě zachrání a oslaví Boha. “Nedbaje na potupu.” Potupa zde znamená “nemilost” (Strong’s). Ježíš upadl v nemilost pro tebe, abys byl zachráněn od trestu za tvé hříchy. On upadl v nemilost na tvém místě, abys nemusel upadnout v nemilost na posledním soudu.

Ježíš upadl v nemilost tím, že byl bit. On upadl v nemilost tím, že na něj plivali a rvali mu vousy z tváře. Upadl v nemilost rozvášněným davem, který řval, “Ukřižuj ho! Ukřižuj ho!” Upadl v nemilost tím, že všechny jeho šaty byly roztrhány a visel nahý na kříži.

On upadl v nemilost, potupen, na tvém místě.

“Vždyť i Kristus…dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé” (I Petrova 3:18).

“Jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech” (Izajáš 53:6).

Ježíš vzal trest, který jsi měl obdržet za své hříchy. Ježíš byl ztrestán na tvém místě.

Ježíš byl zostuzen na tvém místě. Na posledním soudu bude každý hřích, který jsi kdy spáchal, přečten Bohem. To tě zostudí před celým světem. Ale pokud důvěřuješ v Krista, tak On byl zostuzen na tvém místě. Místo tebe, který jsi měl stát nahý a být zostuzen svými hříchy, Ježíš stál nahý na tvém místě, na kříži – pokud v Něj důvěřuješ!

Bible učí “zástupnou oběť” Ježíše Kista na tom kříži! Dr. P. B. Fitzwater říká:

Jeho oběť byla zástupná, což znamená, že jednal na místě někoho, nebo zastupoval někoho jiného (Christian Theology, Eerdmans, 1948, p. 426).

Anglické slovo “zástupný” znamená “místo jedné osoby převzaté jinou osobou” (Webster’s New Collegiate Dictionary, 1960).

A to je přesně to, co Ježíš Kristus udělal pro tebe! “Místo jedné osoby (tebe) bylo zastoupeno jinou osobou (Kristem).” On vzal ten trest, který jsi ty zasloužil za hřích.

Bible říká:

“Kristus byl jednou obětován, aby na sebe vzal hříchy mnohých” (Židům 9:28).

“Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem” (I. Korintským 15:3).

Kristus zaplatil trest, který ty jsi si zasloužil za to, že hřešíš. On zaplatil tu cenu.

Můj nevlastní otec byl statečný starý námořník. Jednou nakopnul policajta. Dali jej do vězení. O půlnoci moje matka zavolala Eda Gallicka, aby jej propustil na kauci. Ed šel do vězení a zaplatil kauci. Tak pustili mého nevlastního otce. Když vycházel ven z vězení a uviděl Eda, řekl, “Co ty tu děláš?”

To mi připomnělo to, co udělal Ježíš. On zaplatil kauci, abys nemusel být potrestán za své hříchy v pekle. Díváme se na kříž a říkáme, “Co ty tady děláš?” Odpověď zní – On platí tvoji kauci – aby tě vyvedl ven z Božího vězení pekla! Vlož nyní svoji důvěru v Ježíše!

II. Za druhé – proč toto Ježíš pro tebe udělal.

“Místo radosti, která se mu nabízela” (Židům 12:2).

Ježíš šel úmyslně na kříž. On byl dost mocný na to, aby mohl kdykoliv utéci. Místo toho, “je jako beránek vedený na porážku” (Izajáš 53:7). Proč On šel pokorně na kříž, aby zaplatil za tvé hříchy? On to udělal “místo radosti, která se mu nabízela” (Židům 12:2).

Za prvé, byla radost při vstoupení do nebe. Kristus věděl, že by ihned vstoupil do nebe, když by zemřel na kříži. Řekl zloději, který umíral vedle něho, “Dnes budeš se mnou v ráji” (Lukáš 23:43).

Pak také On očekával radost z toho, že tě uvidí jít do nebe. Jakou radost cítil Ježíš, když uviděl toho obráceného zloděje! A jakou radost bude mít, když uvidí tebe?

Včera jsem viděl několik mužů, které jsem vedl ke Kristu. Jeden z nich je nyní vedoucí diakonů. Další je asistent pastora. Udělalo mi to velkou radost vidět tyto muže, které jsem vedl ke Kristu před čtyřiceti roky. To je také část radosti, kterou Kristus očekával, že bude zakoušet v nebi. A proto On je dobrovolně vedl, aby Jej ukřižovali – aby přivedl “mnoho synů k slávě” (Židům 2:10).

Proto je Ježíš jak “tvůrcem tak dokonavatelem naší víry.” On v nás vytváří víru a On nás činí dokonalým a chrání nás. Záchrana je všechna v Kristu!

III. Za třetí – jak z tohoto obdržíš odměnu.

“S pohledem upřeným na Ježíše…který usedl po pravici Božího trůnu” (Židům 12:2).

Apoštolové v knize Skutků téměř nekázali kázání bez přímého odkazu na nanebevstoupení Krista, který usedl po pravici Božího trůnu. Jsem přesvědčen, že my, v naší době, potřebujeme kázat nanebevstoupení tak, jak to dělali apoštolové. Zde uvádím důvody, proč si to myslím:

1. Kázání nanebevstoupení Krista na Otcovu pravici to zcela jasně ukazuje, že Kristus a Otec jsou dvě odlišné – rozdílné – osoby. Biblická doktrína o trojici se v dnešní době stala zamlženou. Mnozí jsou modalističtí heretici v tomto klíčovém bodě, aniž by to věděli.

2. Velké biblické doktríny o smíření a ospravedlnění jsou v podstatě ztracené, když Bůh Otec a Ježíš Syn nejsou viděni jako oddělené osoby v trojici. Zástupné dílo Krista je dramaticky tímto nanebevstoupením vysvětleno.

3. Decisionismus je napraven kázáním nanebevstoupení. Obrácení lidí k nenabevstoupenému Kristu vyléčí všechny formy decisionismu.


Před nějakým časem jsem slyšel kazatele, jak káže úžasné kázání o farizeovi a publikánovi (Lukáš 18:9-14). Odhalil téměř všechny formy decisionismu a ukázal, že záchrana nepřichází “modlitbou hříšníka,” přijitím dopředu, chozením do církve atd. Potom řekl, “musíš věřit v Ježíše.” Myslel jsem si, “Dokonalý!” Ale potom řekl, “Věřit v Ježíše znamená, že věříš, že On zemřel, aby zaplatil za tvé hříchy.” Myslel jsem si, “Oh, ne! On plete víru v tuto doktrínu s vírou v Ježíše, Jeho samotného!”

Jak bych si přál, aby tento kazatel dokončil jeho jinak výborné kázání tím, že by požádal ztracené hříšníky, aby se podívali nahoru – k nanebevstoupenému Kristu – na Boží pravici – do samotného Nebe!

“S pohledem upřeným na Ježíše (který)…usedl po pravici Božího trůnu” (Židům 12:2).

To je to kam se máte dívat! To je to v koho věřit! To je to, jak být zachráněn!

“Věř v Pána Ježíše a budeš spasen” (Skutky 16:31).

Hleď a žij, bratře můj, žij!
Vzhlédni k Ježíši a žij!
‘Toť psáno v Jeho Slovu, halelujah!
Je tam jen, abys “hleděl a žil.”
   (“Look and Live,” William A. Ogden, 1841-1897).


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Místo z Písma čtené před kázáním panem Noahem Songem: Jan 12:28-32.
Sólo zpívané před kázáním panem Benjaminem Kincaidem Griffithem:
“Look and Live” (William A. Ogden, 1841-1897).


NÁSTIN Z

DÍVAT SE NA JEŽÍŠE

LOOKING UNTO JESUS

od Dr. R. L. Hymerse, ml.

“S pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu” (Židům 12:2).

I.   Za prvé – co udělal Ježíš pro tebe – “podstoupil kříž, opovržení,”
I. Petrova 3:18; Izajáš 53:6; Židům 9:28; I. Korintským 15:3.

II.  Za druhé – proč toto Ježíš pro tebe udělal – “místo radosti, která mu
byla nabízena,” Izajáš 53:7.
1. Radost ze vstoupení do nebe, Lukáš 23:42.
2. Radost z toho, že tě uvidím vstoupit do nebe, Židům 2:10.

III. Za třetí, jak obdržíš z tohoto prospěch – “Věřit v Ježíše
Posazenému na Boží pravici,” Skutky 16:31.