Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
ZÁCHRANA PRO BEZMOCNÉ

SALVATION FOR THE HELPLESS
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, ml.

A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Saturday Evening, June 3, 2017
Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
sobota večer, 3. června 2017


Společně se postavme a prosím otevřete své Bible. Náš text je zapsán v Markově evangeliu. Tedy Marek 9:26-27

“Duch vykřikl, silně jím zalomcoval a vyšel: chlapec zůstal jako mrtvý, takže mnozí říkali, že umřel. Ale Ježíš ho vzal za ruku, pozvedl ho a on vstal” (Marek 9:26-27).

Ježíš zachránil tohoto chlapce z moci ďábla. Tento příběh je tu z nějakého důvodu. Byl nám dán, aby nám bylo ukázáno, jak Ježíš může zachránit ztracenou a bezmocnou duši. Čtyři evangelia, Matouš, Marek, Lukáš a Jan mají mnoho podobných příběhů. Ukazují, jak byly ztracené duše zachráněny. Tyto příběhy nám popisují různé způsoby záchrany. Jejich čtením se můžeme naučit mnoho věcí.

Ten chlapec byl posedlý ďáblem. Měl démona, který způsoboval, že byl hluchý a němý. Neslyšel a nemluvil. Tak vypadá každý předtím, než je zachráněn. Předtím, než jsi zachráněn, také nemůžeš slyšet, co Bůh říká. A nemůžeš o tom mluvit.

Ale Kristus toho démona vyhnal. Kristus je silnější než ďábel. Proto tě Kristus může zachránit! Zachránil tohoto chlapce a může zachránit i tebe! Kristus může zachránit každého, nehledě na to, jak je postižen! A Kristus tě může osvobodit od ďábla! Z tohoto příběhu se můžeš učit tři velké pravdy o záchraně.

I. Za prvé – ty jsi ten, kdo je mrtev.

Text říká:

“Chlapec zůstal jako mrtvý, takže mnozí říkali, že umřel” (Marek 9:26).

To je obrázek každého předtím, než je zachráněn. Bible učí, že celé lidské pokolení je duchovně mrtvé. I ty jsi duchovně mrtvý! Bible říká:

“Skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt, a tak smrt zasáhla všechny…” (Římanům 5:12).

Naši první rodiče zhřešili proti Bohu – a duchovně zemřeli. Adam byl oddělen od Boha a octl se ve stavu duchovní smrti. A tato duchovní smrt přešla na každého z lidského pokolení. Proto je tak mnoho náboženství. Kvůli duchovní temnotě a smrti vytvořilo lidské pokolení mnoho náboženství. Ale lidské pokolení nenašlo skutečného a živého Boha.

Když mluvil ke skupině lidí v Athénách, řekl apoštol Pavel toto:

“Když jsem procházel vašimi posvátnými místy a prohlížel si je, nalezl jsem i oltář s nápisem, NEZNÁMÉMU BOHU. Koho takto uctíváte, a ještě neznáte, toho vám zvěstuji” (Skutky 17:23).

Měli hodně model a hodně bohů. Ale opravdový Bůh jim byl neznámý. Nazývali Jej “neznámý Bůh.”

A Bůh je zatím dnes večer neznámý i tobě. On je i pro tebe “neznámý Bůh”. Bůh se ti nezdá skutečný. Jsi mrtvý pro Boží věci. Jsi duchovně mrtvý. Jsi jako ten chlapec v našem příběhu.

“Chlapec zůstal jako mrtvý, takže mnozí říkali, že zemřel” (Marek 9:26).

Bible říká:

“Když jste ještě byli mrtvi ve svých vinách” (Koloským 2:13).

Bible říká, že jsi

“mrtev pro své viny a hříchy” (Efezským 2:1).

Otec marnotratného Syna řekl:

“Můj syn byl mrtev” (Lukáš 15:24).

Ježíš řekl bratru marnotratného syna:

“Tvůj bratr byl mrtev” (Lukáš 15:32).

Každý zachráněný člověk, který tu dnes večer je, byl takový. Všichni jsme byli mrtvi v hříchu. Bůh nám byl neznámý. Nebyli jsme si vědomi Boha. Bible se nám zdála jako pohádka, protože jsme byli duchovně mrtvi.

“Mají zatemnělou mysl a odcizili se Božímu životu pro svou nevědomost a zatvrzelé srdce” (Efezským 4:18).

Toto je popis každého z nás předtím, než jsme byli zachráněni! I ty musíš být Ježíšem zachráněn. Jen Ježíš tě může zachránit z duchovní smrti.

II. Za druhé - jsi “vzat rukou” Ježíše.

Náš text říká:

“Chlapec zůstal jako mrtvý, takže mnozí říkali, že umřel. Ale Ježíš ho vzal za ruku…” (Marek 9:26-27).

Toto je úžasný verš! “Ale Ježíš ho vzal za ruku”! To je znázornění probuzení. Je to obraz očekávání milosti. Je to příběh naší záchrany. Je to záchrana pro bezmocné!

“V nichž jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušni vládce nadzemských mocí [satana], ducha, působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. I my všichni jsme k nim kdysi patřili, žili jsme sklonům svého těla… a tím jsme nutně propadli Božímu soudu, tak jako ostatní. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval, probudil nás k životu s Kristem, (milostí jsme zachráněni;) Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši…Milostí jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar: není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit” (Efezským 2:2-9).

To je záchrana milostí! To je záchrana Kristem! To je cesta do nebe! A je to jediná cesta!

“Chlapec zůstal jako mrtvý, takže mnozí říkali, že umřel. Ale Ježíš ho vzal za ruku…” (Marek 9:26-27).

Předtím, než Ježíš přijde, jsi v nevědomém a neprobuzeném stavu. Jsi jako ten chlapec v Markovi deváté kapitole.

“Jeden člověk ze zástupu mu odpověděl: “Mistře, přivedl jsem k tobě svého syna, který má zlého ducha a nemůže mluvit” (Marek 9:17).

Takový jsem byl. Sousedi mě vzali do baptistické církve. Oni mě přivedli do církve jako ten muž, který přivedl svého syna k Ježíši. Ale já jsem nic nevěděl o Bohu, nic o Kristu, nic o Bibli. Nikdy jsem nečetl Bibli. Nemohl jsem najít evangelium Matouše. Začal jsem otáčet stránky Bible v knize Genesis a hledal jsem to. Když jsem našel Matouše, tak už bylo téměř po kázání! Ale oni mě přivedli do církve. Bůh používá křesťany, aby ti svědčili a přivedli tě ke Kristu, tak jak to udělal tento muž, který přivedl svého syna k Ježíši.

Pak začneš zakoušet probuzení. Může se to stát velmi rychle, nebo to může trvat delší dobu. Lidé jsou různí. Ale probuzení je hrozná věc. Pavel byl sražen k zemi. Lidé o letnicích byli zasaženi v srdci. Zloděj na kříži uviděl svoji vinu. Je to hrozná věc. John Cagan řekl: “Cítil jsem se, jako bych umíral. Nemohl jsem se usmívat. Nemohl jsem najít pokoj. Cítil jsem se jako na mučidlech. Už jsem to prostě nemohl vydržet.” Duch svatý jej usvědčoval z hříchu. Emi Zabalaga řekl: “Duch svatý mě usvědčil z mého hříchu. Byl jsem znechucen, a velice jsem se styděl. Věděl jsem, že Bůh vidí všechny mé hříchy. Cítil jsem se jako malomocný mezi čistými křesťany.” Jack Ngann řekl: “Jasně jsem si pamatoval nejhorší hřích, který jsem spáchal – Byl jsem hrozný hříšník.”

“I přivedli ho k němu. Když ten duch Ježíše spatřil, hned chlapce zkroutil křečí, padl na zem, svíjel se a měl pěnu u úst” (Marek 9:20).

To je přesně to, co se stalo mnoha lidem v Prvním velkém probuzení a v probuzení na ostrově Lewis. Mnozí z nich křičeli a padli na zem pod usvědčením z hříchu. To by se někdy znovu mohlo stát v Americe. Nebude to “probuzení smíchu’”! Chlapec v Markovi devět se nesmál! Skutečné probuzení způsobuje usvědčení z hříchu, nikoliv smích!!! Ve velkých probuzeních lidé někdy padají na zem a křičí, protože jsou usvědčeni. Toto se děje nyní v Číně a v Indii – v probuzeních, kterými oni prochází.

Každý, kdo je probuzený se cítí vinen hříchem. Duch svatý ti zjevuje tvůj hřích.

“On přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud: Hřích v tom, že ve mne nevěří” (Jan 16:8-9).

Máš nějaké povědomí o hříchu? Cítíš hlubokou lítost kvůli svému hříchu? Máš výčitky svědomí kvůli svému hříchu? Cítíš, že potřebuješ Ježíšovo odpuštění? Nečekej na větší usvědčení ze svého hříchu! Usvědčení tě nezachrání! Ani největší usvědčení tě nezachrání! Přijď hned k Božímu Synu! Přijď právě teď! Usvědčení z hříchu by tě mělo vést k Ježíši. Ježíš je ten jediný, který tě může zbavit usvědčení z hříchu!

Hej, ty znavený a obtížený, zbitý, zlámaný po pádu.
Čekáš-li, až budeš lepší, nepřijdeš nikdy na řadu.
      (“Come, Ye Sinners, Poor and Wretched,” Joseph Hart, 1712-1768).

Přijď a vlož nyní svoji důvěru v Ježíše, i když si myslíš, že nejsi úplně přesvědčený – a On tě zachrání! “Pokud budeš čekat, až budeš lepší, nikdy nepřijdeš k Ježíši.” Přijď teď! Důvěřuj Ježíši, Božímu Synu! On tě teď zachrání!

Kristus zemřel na kříži, aby zaplatil za tvůj hřích. Jeho krev může smýt tvůj hřích. Kristus byl vzkříšen z mrtvých. Kristus sedí na pravici Boží – nahoře v nebi. Přijď ke Kristu! Přijď ke Kristu! Přijď ke Kristu! Důvěřuj Kristu! Důvěřuj Kristu! Důvěřuj Kristu a budeš zachráněn!

III. Za třetí – jsi vzkříšen, abys se setkal s Kristem.

“Ale Ježíš ho vzal za ruku, pozvedl ho a on vstal” (Marek 9:27).

Nepotřebuješ vědět, jak přijít k Ježíši – o nic více, než ten chlapec. “Ježíš ho vzal za ruku a pozvedl ho.” Pokud chceš přijít ke Kristu, budeš přiveden ke Kristu stejnou mocí, která pozvedla tohoto chlapce. Ježíš to řekl! Ježíš řekl:

“Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně; a kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven” (Jan 6:37).

Někdo může říci: “Nejsem si jistý, zda mě Otec dal Kristu.” To je bláznivá myšlenka. Nemůžeš to vědět, protože to ví jen Bůh. Neztrácej svůj čas s takovou teologickou spekulací. Zatímco se všichni přou o teologii, ty přijď ke Kristu! Budeš zachráněn, zatímco oni se přou! Ježíš řekl:

“a kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven” (Jan 6:37).

Kristus tě nevyžene. Kristus tě nenechá umřít a jít do pekla. Kristus ti odpustí tvoje hříchy a zachrání tě, tak jako zachránil chlapce v tomto příběhu. Opravdu vás prosím. Prosím vás. Z celého srdce vás prosím. Pokorně vás prosím. Nařizuji vám. Pro záchranu své věčné duše, přijď ke Kristu! Není pro tebe žádná jiná cesta, jak dosáhnout pokoje! Jen Ježíš ti může dát pokoj a odpustit tvůj hřích! Noah Song řekl:

“Byl jsem zoufalý hříšník bez Krista, slepý a prázdný. Ale teď Ho miluji, protože On napřed miloval mne. (pozn. Podle 1. Janovy 4:19) Ježíš Kristus krvácel na kříži kvůli mně, aby místo mne zaplatil za moje hříchy, a proto na tu lásku, kterou mi prokázal, nikdy nezapomenu. Zachránil mne z hniloby hříchu.”

Ze svého otroctví, smutku a temnoty, Ježíši vyjdu, Ježíši vyjdu,
Do Tvojí svobody, světla a dobroty, Ježíši k Tobě přijdu.
Pryč ze svých nemocí do Tvého zdraví, i ze svých chtíčů v Tvůj blahobyt pravý,
od svých hříchů do Tebe samého, Ježíši, já k Tobě přijdu.
      (“Jesus, I Come,” William T. Sleeper, 1819-1904).

Rádi bychom s vámi mluvili o tom, jak být zachráněn Ježíšem Kristem. Za chvíli přijďte a posaďte se na židle v prvních dvou řadách. Amen.


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Místo z Písma čtené před kázáním panem Noahem Songem: Marek 9:17-27.
Sólo zpívané před kázáním panem Benjaminem Kincaidem Griffithem:
“Yes, I Know!” (Anna W. Waterman, 1920).


NÁSTIN Z

ZÁCHRANA PRO BEZMOCNÉ

SALVATION FOR THE HELPLESS

od Dr. R. L. Hymerse, ml.

“Duch vykřikl, silně jím zalomcoval a vyšel: chlapec zůstal jako mrtvý, takže mnozí říkali, že umřel. Ale Ježíš ho vzal za ruku, pozvedl ho a on vstal” (Marek 9:26-27).

I.   Za prvé – ty jsi ten, kdo je mrtev, Marek 9:26; Římanům 5:12;
Skutky 17:23; Koloským 2:13; Efezským 2:1; Lukáš 15:24, 32;
Efezským 4:18.

II.  Za druhé - jsi “vzat rukou” Ježíše, Marek 9:27a; Efezským 2:2-9;
Marek 9:17, 20; Jan 16:8-9.

III. Za třetí – jsi vzkříšen, abys se setkal s Kristem, Marek 9:27b; Jan 6:37.