Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
A DVEŘE BYLY ZAVŘENY

AND THE DOOR WAS SHUT
(Czech)

Kázání napsané Dr. R. L. Hymersem, ml.
a kázané panem Johnem Samuelem Caganem
v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle ráno, 28. května 2017
A sermon written by Dr. R. L. Hymers, Jr.
and preached by Mr. John Samuel Cagan
at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, May 28, 2017

“A dveře byly zavřeny” (Matouš 25:10).


Příliš mnoho z vás se neobává své budoucnosti. Neobáváte se, protože nejste vzhůru. Spíte, když život prochází kolem vás. Spíte během kázání. Spíte během poradenství. Spíte během života. Budete spát do té doby, než se nakonec probudíte v rukou rozhněvaného Boha. Musíte se probudit a uvědomit si svoji duchovní situaci. Musíte se obávat. Musíte promluvit k realitě vaší duše. Musíte být polekaní. Musíte zakusit strach z Pána. Musíte se tak bát, že ztratíte spánek. Bible říká:

“Počátek poznání je bázeň před Hospodinem” (Přísloví 1:7).

O Kristově příchodu pro živé a mrtvé se v křesťanství mnohokrát mluvilo. Bylo to nazýváno tajemstvím, ale nyní to vyšlo najevo a vy nemáte obavy.

1. Tajemství (“musterion”), dříve skrytá pravda, která je zjevena v Novém zákoně. V Novém zákoně je zjeveno 11 tajemství. Jedním z nich je vytržení.

2. Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni (I. Korintským 15:51).

3. Naráz, v okamžiku (I. Korintským 15:52).

4. Mrtví budou vzkříšení k nepomíjitelnosti a my živí proměněni (I. Korintským 15:52).


"Ještě nevyšlo najevo, co budeme! Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobni; protože ho spatříme takového, jaký jest” (I. Janova 3:2).

Bible říká,

“Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve: potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem” (I. Tesalonickým 4:16-17).

1. Pán sestoupí z nebe (I. Tesalonickým 4:16)

2. Budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu “v oblacích vzhůru vstříc Pánu” (I. Tesalonickým 4:17).

3. Zazní “povel” hlas Boží polnice a sám Pán sestoupí z nebe. (4:16)

4. A ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve – zavoláni (4:16).

5. Potom my živí obrácení, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu (4:17).


Bible říká podobenství o moudrých a falešných pannách. Existuje význam a smysl tohoto podobenství. Podobenství mluví o vytržení. Bible říká:

“A dveře budou zavřeny” (Matouš 25:10).

Dnes ráno zvaž tři body.


1. Pokud jsi neobrácený, nebudeš vpuštěn dovnitř – při vytržení budeš zanechán.

2. Vytržení může přijít kdykoliv.

3. Když mineš vytržení, budeš si přát, abys byl mrtev.


I. Za prvé – pokud jsi neobrácený, nebudeš vpuštěn dovnitř – budeš zanechán.

Bible říká:

“Ale zatímco šly kupovat, přišel ženich (přišel Kristus); a které byly připraveny, vešly s ním na svatbu (do nebe); a dveře byly zavřeny” (Matouš 25:10).

Velké připodobnění toho, co se stalo je také to, co se stalo za dnů Noe:

“A vcházeli ze všeho tvorstva (do archy), jak mu Bůh přikázal. A Hospodin za ním zavřel” (Genesis 7:16).

A Bůh řekl:

“Neboť již za sedm dní sešlu na zemi déšť, který potrvá čtyřicet dní a čtyřicet nocí” (Genesis 7:4).

Bůh zavřel dveře archy sedm dní předtím, než začala potopa. Toto je ukázka Boha, zavírajícího dveře při vytržení, před posledním soudem.

“A dveře byly zavřeny” (Matouš 25:10).

Pokud jsi neobrácený, budeš zanechán venku – ponechán vzadu při vytržení. Proto se musíš nyní podívat na svoji duši. Teď musíš slyšet, co kázání říká. Teď musíš důvěřovat Ježíši. Ježíš řekl:

“Mnozí mi řeknou v onen den, Pane, Pane, což jsme…neučinili mnoho mocných činů? A tehdy jim prohlásím: ‘Nikdy jsem vás neznal: jděte ode mne, kdo se dopouštíte špatnosti” (Matouš 7:23).

“Sami sebe se ptejte, zda vskutku žijete z víry” (II. Korintským 13:5).

Pokud nejsi obrácen, pokud opravdu nedůvěřuješ Ježíši, pokud důvěřuješ pocitům nebo doktrínám, nejsi připraven na vytržení. Budeš ponechán vzadu!

“A dveře byly zavřeny” (Matouš 25:10).

II. Za druhé – měl bys si uvědomit, že všechna znamení jsou tady. Dnes ráno bys mohl být zanechán venku.

1. Znovuobnovení Izraele v roce 1948, s židovským národem, který se vrací do své vlasti (Lukáš 21:24; Matouš 24:32-34; Ezechiel 37:21; 38:8).

2. Vzrůst celosvětové perzekuce křesťanů a židů (Matouš 24:9-10; Jeremjáš 30:7; Daniel 12:1).

3. Vzrůst celosvětových hladomorů, zničené životní prostředí, hrozby jako epidemie AIDS a vzrůstající počet zemětřesení (Matouš 24:7)

4. Vzrůst nepravd v křesťanství (II. Tesalonickým 2:3; Matouš 24:11-12).

5. Návrat lidstva k podmínkám, které byly za dnů Noe, před velkou povodní (Matouš 24:37-40).


Bible přirovnává dobu Noeho k době Kristova návratu.

1. V době Noeho se nezajímali o záchranu. Byli nevědomí. Byli právě takoví jako ty – bez strachu a bez viny.

2. Znamení dnů Noeho je mezi námi. A ty budeš ponechán vzadu!


Slyší zvuk a otočí se – on je pryč.
Kéž je každý připraven.
Do kopce jdou dva muži.
Jeden zůstává a jeden zmizí.
Kéž je každý připraven…
Není čas se rozmýšlet.
Ty jsi byl zanechán, když Syn přišel.
   (“I Wish We’d All Been Ready,” Larry Norman, 1947-2008)

“A dveře byly zavřeny” (Matouš 25:10).

Ale ty nepotřebuješ čekat na vytržení, abys byl ponechán vzadu. Dnes ráno bys zde mohl být s Bohem. Bůh by to s tebou mohl vzdát. Bůh by mohl pro tebe zavřít dveře záchrany. Mohl bys spáchat neodpustitelný hřích, aniž bys si to uvědomil. Mohl bys ztratit příležitost být zachráněn. Když Bůh před tebou zavře dveře, už pro tebe nebude žádná naděje. Dveře budou zavřeny a budeš navěky ztracen.

III. Za třetí – budeš si přát, abys byl mrtvý, když mineš vytržení – a dveře jsou zavřeny.

Můžeš si myslet, že toto všechno je jen pohádka. Nemusíš tomu věřit. Ale pokud mineš vytržení, tak bys si přál raději smrt. Bible nám jasně říká, že:

“V ty dny budou lidé hledat smrt…budou si přát zemřít” (Zjevení 9:6).

Budeš si neustále přát být mrtvý, poté co mineš vytržení. Proč?

1. Budeš trápený démony, kteří budou vypuštěni z bezedných hlubin, podle Zjevení 9:1-2. Poslouchej popis těchto démonů od Dr. Johna R. Rice:

“Není pochyb o tom, že kobylky jsou zde démoni…přicházejí mučit muže, kteří nemají na čele Boží znamení.’ Mučeni a trýzněni těmito ‘kobylkami,’ tito démoni z pekla, ‘budou si přát zemřít…’

…mučení, které je zde zmíněno je duchovní mučení s ustaranou, bolestnou myslí. Obraz těchto kobylek je fantastický, jako hrozný sen, jako vystižení všech obav a problémů a zármutků člověka…Oni mučí duši (mysl)…Dovedeš si představit strašný úpadek duše, když jsou lidé obráceni ke zlým duchům?” (John R. Rice, Behold, He Cometh! A Commentary on Revelation, Sword of the Lord, 1977, pp. 169-171).

Budeš ve dne v noci duševně mučen démony. Nebude nikdo, kdo by ti pomohl, žádný Prosac nebo jiné drogy, které by tě zklidnily. Budeš v soužení a tyto věci ti nebudou dostupné, protože milióny dalších budou také divoce poháněny démony. Budeš dohnán téměř k šílenství. Budeš si přát, abys byl mrtvý. Budeš neustále přemýšlet o sebevraždě. Nebude nikdo, kdo by ti pomohl! Čekal jsi příliš dlouho. Byl jsi ponechán vzadu.

“A dveře byly zavřeny” (Matouš 25:10).

2. Pokud se pokusíš se stát v těch dnech křesťanem, tak budeš popraven. Bible mluví o “těch, kteří byli sťati pro svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží, protože nepoklekli před dravou šelmou ani jejím obrazem a nepřijali její znamení na čelo ani na ruku” (Zjevení 20:4).


Uvědomíš si, že jsi v soužení. Budou chtít ti dát mikročip, nebo něco podobného do kůže. Budeš si pamatovat, že tě to označí jako uctívače antikrista. Řekneš: “Ne, nenechám si to dát do svého těla.” Ale bez toho nebudeš moci nic koupit. Tvoje ruka bude muset být “prosvícena, abys si mohl cokoliv koupit”. Budeš hladovět. Nemůžeš si v obchodě nakoupit potraviny! Někdo tě nahlásí. Za to, že jsi křesťan, ti useknou hlavu. Všechno ztratíš tím nebo oním způsobem, protože budeš zanechán vzadu!

“A dveře byly zavřeny” (Matouš 25:10).

3. Budeš muset projít posledními soudy. Někdo říká: “Nuže, nechám si tedy dát ten mikročip. Budu OK. Neuseknou mi hlavu.” Ale pokud unikneš tomu, aby ti byla useknuta hlava, pořád budeš muset projít posledními soudy!

(1) Na tvém těle se objeví hrozná rána, která způsobí, že zakusíš ve dne v noci hryzavou bolest (Zjevení 15:6).

(2) Všechna voda v oceánu bude otrávena a také pitná voda. Všechna voda bude otrávena. Nebudeš mít nic k pití. (Zjevení 16:3-4).

(3) Budeš ožehnutý horkem. Spadne meteorit a spálí tě. Tvoje tělo bude hrozně spáleno. Nebude na to žádný lék. Budeš chodit okolo s hnisem vytékajícím z ran na spáleném těle (Zjevení 16-8-9).

(4) Zhasne elektřina. Budeš v noci v totální tmě a budeš se hryzat do jazyka bolestí (Zjevení 16:10-11).

(5) Zmobilizují se světové armády. To ti způsobí ještě více nepříjemných pocitů a zmatení – jak to vždy válka dělá. Mnozí s vás – muži a ženy – budou nuceni proti své vůli do vojenské služby. (Zjevení 16:12-16).

(6) Bude velké zemětřesení, větší než jakékoliv zemětřesení, které bylo kdy zaznamenáno. Meteority budou padat na zem jako kroupy. Kam se schováš? Budovy budou kvůli zemětřesení v troskách. Kam se schováš? (Zjevení 16:17-21).


A vzpomeň si, že všechno toto se ti stalo proto, že jsi odložil své obrácení. Věděl jsi, že Ježíš Kristus zemřel na kříži, aby zaplatil za tvé hříchy. Věděl jsi, že byl vzkříšen z mrtvých a vstoupil na nebe, na pravici Boha všemohoucího. Věděl jsi, že potřebuješ Božího syna, aby ti odpustil tvé hříchy a smyl je Svojí krví. Věděl jsi tyto věci – ale ty jsi si zahrával. Hrál sis a smál jsi se a vymlouval ses. Byl jsi ponechán vzadu!

“A dveře byly zavřeny” (Matouš 25:10)

Dr. Hymersi, prosím přijďte a uzavřete tuto bohoslužbu.


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Místo z Písma čtené před kázáním panem Noahem Songem: Matouš 25:1-10.
Sólo zpívané před kázáním panem Benjaminem Kincaidem Griffithem:
“I Wish We’d All Been Ready” (Larry Norman, 1947-2008).


NÁSTIN Z

A DVEŘE BYLY ZAVŘENY

AND THE DOOR WAS SHUT

Kázání napsané Dr. R. L. Hymersem, ml.
a kázané panem Johnem Samuelem Caganem

“A dveře byly zavřeny” (Matouš 25:10).

I.   Za prvé – budeš zanechán při vytržení, Matouš 25:10-13;
Matouš 7:21-23; II. Korintským 13:5.

II.  Za druhé – měl bys si uvědomit, že všechna znamení jsou tady,
Matouš 24:37-41

III. Za třetí – budeš si přát, abys byl mrtvý, když mineš vytržení,
Zjevení 9:6; 9:1-12; 20:4; 16:1-21.