Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
VYSVOBOZENÍ JE JEN PRO NESPOKOJENÉ

DELIVERANCE IS ONLY FOR THE DISSATISFIED
(Czech)

Kázání napsané Dr. R. L. Hymersem, Ml.
a kázané panem Johnem Samuelem Caganem
v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle ráno, 4. května 2017
A sermon written by Dr. R. L. Hymers, Jr.
and preached by Mr. John Samuel Cagan
at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, May 14, 2017

“Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšníky” (Lukáš 5:31-32).


Ježíš vyšel ven a uviděl publikána jménem Levi. To bylo druhé jméno Matouše. Ježíš zavolal Matouše, aby Jej následoval,

“Levi nechal všeho, vstal a šel za ním” (Lukáš 5:28).

Matouš byl publikán, římský výběrčí daní. Židé nenáviděli publikány, protože měli Římem povolené vybírat od Židů daleko větší daně, než bylo požadováno zákonem. Oni potom odevzdali část peněz, které vybrali a zbytek si nechali pro sebe. Takto byla většina publikánů velmi bohatých a ostatní Židé je nenáviděli. Židé je měli za odporné hříšníky.

Když Matouš následoval Ježíše, “zanechal všeho,” to znamená, že zanechal velmi výhodnou práci výběrčího daní, “a následoval jej.”

Potom Matouš udělal ve svém domě hostinu. Velký zástup dalších výběrčích daní a jiných hříšníků přišel na tuto hostinu. Byly to nejhorší lidé. Básník Zeno řekl, “Všichni publikáni jsou zloději.” Farizeové neměli co do činění s těmito publikány nebo jejich přáteli, které farizeové nazývali “hříšníky.”

Když tento velký zástup publikánů a hříšníků naplnil dům na hostině, tak farizeové přišli a reptali a mumlali. Řekli učedníkům:

“Jak to, že jíte s celníky a hříšníky?” (Lukáš 5:30).

Ježíš odešel z hostiny, aby odpověděl farizeům,

“Lékaře nepotřebují [zdraví], ale nemocní. Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšníky”
(Lukáš 5:31-32).

Ježíš uvedl farizeům svůj důvod pro pozvání hříšníků na hostinu. Řekl, že ti, kteří se těší dobrému zdraví, nepotřebují lékaře. Potřebují jej jen ti, kteří jsou nemocní. Podle svého vlastního mínění byli zákoníci a farizeové svobodní od nemoci hříchu. Protože zákoníci a farizeové dodržovali zákon, nepovažovali sami sebe za nemocné a hříšné. Farizeové byli ortodoxními Židy. Zákoníci byli ti, kteří rozmnožovali Bibli a učili Bibli. Nemysleli si, že by potřebovali velkého lékaře, Ježíše. Mysleli si, že

“jsou spravedliví, a ostatními pohrdali” (Lukáš 18:9).

A Ježíšova odpověď bylo pokárání těchto pyšných, samolibých farizeů,

“Lékaře nepotřebují [zdraví], ale nemocní. Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšníky”
(Lukáš 5:31-32).

Pokud cítíš, že je ti dobře, tak nebudeš vidět žádnou potřebu Ježíš. Pokud cítíš, že jsi zničený a umíráš v hříchu, Ježíš pro tebe bude důležitý a budeš Jej hledat, aby uzdravil tvoji duši a zachránil tě od hříchu a jeho důsledků. Je to zcela nezbytné, abys pociťoval svůj hřích, svoji beznaděj, svoji nedostatečnost – jinak nebudeš cítit svoji potřebu Krista.

“Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní” (Lukáš 5:31).

I. Za prvé – ti, kteří jsou spokojeni se svým způsobem života necítí potřebu mít Ježíše.

Když budeš číst evangelia, všimneš si, že Ježíš často jedl s hříšníky. Hříšníci byli nespokojeni se svým vlastním životem. Hříšníci cítili, že něco v jejich životě bylo hrozně zlé. Z tohoto se můžeme něco naučit. Tito ztracení lidé byli přitahováni k Ježíši, protože On k nim byl přátelský. A mnoho z nich bylo zachráněno.

Stali se tak nespokojenými se svým způsobem života, že se obrátili ke Kristu. Tak to udělal publikán Matouš, jak vidíme v páté kapitole Lukáše. Tak to udělal i publikán Zacheus, jak to čteme v Lukáši devatenáct. A Ježíš mu řekl:

“Zachee, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě. On rychle slezl a s radostí jej přijal. Všichni, kdo to viděli, reptali: “On je hostem u hříšného člověka…Ježíš mu řekl: “Dnes přišlo spasení do tohoto domu…Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo” (Lukáš 19:5-10).

Pyšní zákoníci a farizeové necítili potřebu Krista; byli spokojeni ve svém vlastním životě. Ale publikáni a hříšníci přišli k Němu a byli zachráněni.

“Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní” (Lukáš 5:31).

Ti, kteří jsou spokojeni se svým způsobem života nebudou cítit potřebu Ježíše. Ale ti, kteří se cítí nemocní ze svého způsobu života přijdou k Němu a budou zachráněni.

A co ty? Vím ze zkušenosti, že toto je pravda o mnohých z vás. Pokud jste spokojeni se svým životem tak jak je, tak nebudete vidět žádnou potřebu Ježíše a nebudete zachráněni. Pokud jste spokojeni se svým životem tak jak je, tak nebudete vidět žádnou potřebu Krista, aby přišel a cokoliv změnil.

“Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní” (Matouš 9:12).

II. Za druhé – ti, kteří jsou spokojeni se svojí vlastní bezbožností necítí potřebu Ježíše.

Podívej se na naše město. Přemýšlej o lidech v něm. Přemýšlí mnozí z nich vážně o Bohu? Víš, že nikoliv. Bible říká:

“Není, kdo by hledal Boha” (Římanům 3:11).

Pokud Boží milost nepřijde k tobě skrze dílo Ducha svatého, tak nikdy nebudeš hledat Boha v Kristu. Budeš spokojen s životem a smrtí bez Boha, ve stavu bezbožníka.

Ale pokud Boží milost začne pracovat ve tvém srdci, tak budeš nespokojený se svým životem tak jak je. Začneš vidět všechno jinak. Můžeš být v zástupu lidí a začneš přemýšlet: “Pro co tito lidé žijí? Proč se nezajímají o Boha?” Začneš přemýšlet o svém vlastním životě a přicházející smrti. Tvé vlastní náboženství začne vypadat velmi povrchně a vůbec nepomůže. Jakékoliv výmluvy mají další lidé, tak tyto výmluvy ti už nebudu připadat přiměřené. A ty začneš cítit, že v životě musí být více než jen jídlo a spánek a stadion a hra.

Když začne Boží milost pracovat ve tvém životě, budeš mít pocit vlastní bezbožnosti. Začneš cítit

“odcizili se Božímu životu” (Efezským 4:18).

Začneš přemýšlet, že bez Boha jsi v hrozném stavu,

“bez naděje a bez Boha na světě” (Efezským 2:12).

A tak se tě ptám. Jsi zcela spokojen se svým životem tak jak je? Pokud jsi, tak je malá naděje, že přijdeš ke Kristu. Budeš pokračovat právě tak, jaký jsi – spokojený s tím, že budeš žít a umírat bez toho, aniž bys osobně poznal Boha.

“Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní” (Lukáš 5:31).

Pokud jsi spokojen s bezbožným životem, tak nebudeš cítit potřebu Ježíše.

Existuje sklon, zejména mezi mladými lidmi, myslet si, že je znakem slabosti se přespříliš zajímat o náboženství. Ti, kteří nejsou skuteční křesťané, mají sklon přemýšlet, že ti lidé, kteří se velmi zajímají o Boha jsou trochu zvláštní, lehce podivní, ne zcela normální.

Obvykle se to neříká nahlas. Lidé obvykle neříkají: “Ten chlápek je nějaký podivný. On odejde a sám se modlí.” Neříkají to zpravidla. Ale myslí si to. A tvoji nekřesťanští přátelé si to myslí také. Říkají věci jako: “Nebuď příliš náboženský. Nestaň se fanatikem” – tyto věci. Důvodem proč to je tak běžné je, že lidské bytosti jsou ve stavu hříchu.

“Soustředění na sebe je [Bohu nepřátelské]” (Římanům 8:7).

V nezachráněném stavu jsou všechny lidské bytosti

“žili jsme sklonům svého těla” (Efezským 2:3).

Proto nezachránění přátelé a příbuzní budou dělat všechno co mohou, aby tě přesvědčili, abys to nemyslel vážně s hledáním Boha. Možná budou zkoušet, abys chodil do jiné církve, nebo do “jejich” církve – cokoliv, co tě odradí od toho, abys přicházel zpět do této církve! Proč? Protože oni vědí, že “jejich” církev je studená a že tam není Bůh. Jejich skutečný motiv je zkusit tě držet daleko od Boha,

“Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské” (Římanům 8:7).

Lidstvo je ve vzpouře proti Bohu. Když tě Bůh začne volat, tvoji ztracení přátelé a příbuzní budou zkoušet stáhnout tě zpět a držet tě dál od Boha. Rodiče a ztracení přátelé možná ti budou dělat to stejné.

Ale Ježíš řekl:

“Amen, amen, pravím vám, přichází hodina, ano, už je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna, a kteří uslyší, budou žít” (Jan 5:25).

I když jsi duchovně mrtvý podle Efezským 2:1, 5, tak Boží Syn tě začíná volat. Ve svém mrtvém stavu “slyšíš hlas Božího Syna.” Když se toto stane, už nebudeš spokojen s životem bez Ježíše, Božího Syna. Budeš chtít něco více. Budeš potom hledat Ježíše Krista. Ale dokud jsi v neprobuzeném, mrtvém stavu, budeš spokojený s tím, že budeš žít a umírat bez Krista. Jen když ti Duch svatý ukáže, že je s tebou něco špatně – že tvé srdce je bezbožné – jen když uvidíš tuto vadu v sobě samém, začneš se zajímat o Ježíše Krista.

“Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní” (Lukáš 5:31).

III. Za třetí – ti, kteří jsou spokojeni se zlem ve svém srdci necítí potřebu Ježíše.

Bůh obvykle nejdříve mluví k našim emocím. Když Duch svatý začne svoji usvědčující práci, tak způsobí, že se cítíme hříšní.

Všimni si, jak často nám Bible říká, že lidé byli emocionálně pohnuti, když se obrátili. Žena, která políbila Ježíšovi nohy byla emocionálně pohnuta.

“V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je u stolu v domě farizeově, přišla s alabastrovou nádobkou vzácného oleje, s pláčem přistoupila zezadu k jeho nohám, začala mu je smáčet slzami” (Lukáš 7:37-38).

Brzy přišla k Ježíši a byla zachráněna.

V den letnic ti, kteří slyšeli Petrovo kázání

“byli zasaženi v srdci” (Skutky 2:37).

To doslovně znamená, že byli “probodnuti v srdci.” To mluví o emoci. Žalářník ve městě Filipi

“pln strachu” (Skutky 16:29).

Apoštol Pavel řekl:

“Jak ubohý jsem to člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti?” (Římanům 7:24).

Tyto případy v Bibli ukazují, že Bůh obvykle hýbe s pocity člověka tak, že se stane nespokojeným se svým zlým srdcem. Je to běžným jmenovatelem ve všech skutečných obráceních, věc, která je stejná ve všech skutečných obráceních je tato – lidé se stanou vnitřně nespokojeni sami se sebou. Dívají se na svá vlastní srdce a vidí tam hřích. Nemají rádi to, co vidí sami v sobě. Odsuzují své vlastní srdce! Jsou nespokojeni s tím, kým jsou.

“Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní” (Lukáš 5:31).

Pro tebe toto ráno otázka zní: jsi nespokojen? Jsi nespokojen se svým způsobem života? Je ti špatně z toho, že žiješ bez Boha? Jsi nespokojen se svým vlastním srdcem? Cítíš se usvědčen ze svých hříchů? Pokud je v tobě nějaký stupeň nespokojenosti a usvědčení z hříchu co se týče těchto věcí, pak jsi možná připraven přijít k velkému Lékaři, Ježíši. Nakonec Kristus je ten jediný, kdo tě může zachránit od hříchu. On je ten jediný, kdo zemřel, aby zaplatil za tvůj hřích. On je ten jediný, kdo vstal fyzicky z mrtvých, aby ti dal život. On je ten jediný, kdo sedí na pravici Boží, nahoře v nebi, a modlí se za tebe. Jsi připraven k Němu přijít? Jsi připraven být obmyt ze svého hříchu Jeho krví?

“Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní” (Lukáš 5:31).

Pokud bys chtěl s námi mluvit o záchraně v Kristu, tak prosím přijď a posaď se do prvních dvou řad, zatímco další jdou nahoru na party. Dr. Hymersi, prosím přijďte a uzavřete tuto bohoslužbu.


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Místa z Písma čtená před kázáním panem Noahem Songem: Lukáš 5:27-35.
Sólo zpívané před kázáním panem Benjaminem Kincaidem Griffithem:
“I Am Amazed” (by A. H. Ackley, 1887-1960).


NÁSTIN Z

VYSVOBOZENÍ JE JEN PRO NESPOKOJENÉ

DELIVERANCE IS ONLY FOR THE DISSATISFIED

Kázání napsané Dr. R. L. Hymersem, Jr.
a kázané panem Johnem Samuelem Caganem

“Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšníky” (Lukáš 5:31-32).

(Lukáš 5:28, 30; 18:9)

I.   Za prvé – ti, kteří jsou spokojeni se svým způsobem života necítí potřebu Ježíše, Lukáš 19:5-10; Matouš 9:12.

II.  Za druhé – ti, kteří jsou spokojeni se svojí vlastní zbožností necítí potřebu Ježíše, Římanům 3:11; Efezským 4:18; 2:12; Římanům 8:7;
Efezským 2:3; Jan 5:25.

III. Za třetí – ti, kteří jsou spokojeni se zlem ve svém srdci necítí potřebu Ježíše, Lukáš 7:37-38; Skutky 2:37; 16:29; Římanům 7:24.