Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
VYTRŽENÍ

(KÁZÁNÍ #3 NA BIBLICKÉ PROROCTVÍ)
THE RAPTURE
(SERMON #3 ON BIBLE PROPHECY)
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, May 7, 2017
Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle večer, 7.května 2017

“Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve; potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem …” (I Tesalonickým 4:16-17).


To je úžasný slib v Bibli! Ježíš znovu přichází! Každý křesťan by měl být naplněn radostí, když slyší tato slova, “Ježíš znovu přichází”! Prosím ponechte svoji Bibli otevřenou v tomto oddílu Písma.

Ježíš byl přibit na kříž několik hodin. Nakonec zvolal mocným hlasem: “Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha” (Lukáš 23:46). On zemřel. Umístili Jeho mrtvé tělo do hrobky. Zapečetili ji a pověřili římské vojáky, aby hlídali Jeho hrobku.

Třetího dne vstal z mrtvých. Ale když se objevil Svým učedníkům,

“Zděsili se a byli plni strachu, poněvadž se domnívali, že vidí ducha” (Lukáš 24:37).

Potom jim Ježíš řekl:

“Podívejte se na mé ruce a nohy: vždyť jsem to já. Dotkněte se mne a přesvědčte se: duch přece nemá maso a kosti, jak to vidíte na mně” (Lukáš 24:39).

Vedl je ven z města Jeruzaléma na Olivovou horu. Řekl jim, aby evangelizovali celý svět.

“Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel. A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu a řekli: “Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet” (Skutky 1:9-11).

“Tento stejný Ježíš” který byl vzat “do nebe” se vrací. Vystoupil do nebe! Sestoupí na zem! Znovu přichází!

Znovu přichází, znovu přichází,
Ten stejný Ježíš, odmítnutý člověkem;
Znovu přichází, znovu přichází,
S mocí a velkou slávou, znovu přichází!
   (“He is Coming Again,” Mabel Johnston Camp, 1871-1937).

Bible nám říká, že On přijde ve dvou fázích. Druhá část Jeho návratu bude sestoupení na Olivovou horu, aby ustanovil Své tisícileté království. Ale náš text mluví o první části Jeho návratu. Podívej se znovu na náš text v I. Tesalonickým 4:16-17. Všimni si tří věcí v této události z tohoto oddílu Písma.

I. Za prvé -Pán Ježíš sestoupí do atmosféry nad zemí.

Všimni si I. Tesalonickým 4:16.

“Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe…” (I. Tesalonickým 4:16).

Je to “sám” Kristus, který sestupuje “z nebe.” Není to Duch svatý. Ve skutečnosti to není vůbec duch. Je to ten “stejný Ježíš, který [byl] vyzdvižen…do nebe” (Skutky 1:11). Tento “stejný Ježíš” sestoupil z nebe.

Sám Pán sestoupí z nebe…” (I. Tesalonickým 4:16).

Vzkříšený Kristus řekl:

“Dotkněte se mne a přesvědčte se; duch přece nemá maso a kosti, jako to vidíte na mně” (Lukáš 24:39).

Znovu přichází, znovu přichází,
Ten stejný Ježíš, odmítnutý člověkem;
Znovu přichází, znovu přichází,
S mocí a velkou slávou, znovu přichází!
   (“He is Coming Again,” Mabel Johnston Camp, 1871-1937).

V Janovi 14:3 Ježíš řekl,

“Opět přijdu” (Jan 14:3).

Také chci, abyste si všimli, že On v našem textu nepřichází na zem. Jeho návrat na zem je zcela oddělená událost, událost, ke které dojde později. Ale já chci, abyste si všimli, že On se v našem textu nevrací zpět. Podívej se na 17. verš. Postavte se a přečtěte to.

“Potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu…” (I. Tesalonickým 4:17).

Posaďte se prosím.

Kristus přichází v oblacích ve “vytržení.” Přichází na zem později. Je to jasné z doslovné četby Bible, že toto jsou dvě oddělené události. Pán Ježíš sestoupí z nebe, ale zastaví se nad zemí, “v oblacích.” Slovo “vytržení” znamená být přepraven – být chycen v radosti! Ve vesmíru není vzduch, takže to ukazuje, že se Ježíš zastaví poté, co vstoupí do atmosféry nad zemí.

“Potom my živí, kteří se toho dočkáme budeme uchváceni…v oblacích vzhůru vstříc Pánu” (I. Tesalonickým 4:17).

II. Za druhé – mrtví v Kristu vstanou.

V 16. verši se píše:

“Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve…” (I. Tesalonickým 4:16).

Posaďte se prosím. “Mrtví v Kristu vstanou nejdříve.” Dr. J. Vernon McGee řekl:

On sestoupí z nebe “s křikem.” To je ten hlas příkazu. Je to ten stejný hlas, který On použil, když stál u hrobu Lazara a řekl: “Lazare, pojď ven” (J. Vernon McGee, Th.D,. Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, 1983, volume V, p. 398).

Ježíš přišel ke hrobu Lazara a řekl:

“Zvedněte ten kámen! Sestra zemřelého Marta mu řekla: “Pane, už je v rozkladu, vždyť je to čtvrtý den” (Jan 11:39).

Ale poslechli Ježíše. Odstranili kámen ze vchodu do hrobu. A Ježíš

zvolal mocným hlasem: “Lazare, pojď ven! Zemřelý vyšel” (Jan 11:43-44).

To je přesně to, co Kristus udělá při vytržení. Zvolá hlasitý příkaz, hlasem podobným archandělovi, hlasem jako polnice (McGee, ibid.). Když Kristus zvolá, jak to udělal u hrobu Lazara, ti, kteří jsou “mrtví v Kristu vstanou nejdříve.” Mrtvá těla opravdových křesťanů vyjdou ze svých hrobů a vstanou, aby se setkali s Kristem v oblacích.

Když byl John Cagan malým chlapcem, věděl, že ještě není zachráněn – ale jeho rodiče byli skuteční křesťané. Když jsem kázal o vytržení, tak z toho ten večer měl obavy. Řekl mi, že pořád vstával z postele a chodil do ložnice svých rodičů, aby viděl, jestli byli vytržení a tak zůstal v dome sám. To byl dobrý strach. Je dobré mít strach z toho, že zde budeš zanechán. Důvěřuj nyní Ježíši a ten strach odejde! Bible říká:

“Tvoji mrtví obživnou, má mrtvá těla vstanou. Probuďte se, plesejte, kdo přebýváte v prachu! Vždyť tvá rosa je rosou světel, porazíš i zemi stínů” (Izajáš 26:19).

Kniha Job je nejstarší kniha ve Starém zákoně. Byla napsána předtím, než Mojžíš psal Genesis. Job mluvil o vytržení.

“A kdyby mi i kůži sedřeli, ač zbaven masa, uzřím Boha, já ho uzřím, pro mne tu bude, mé oči ho uvidí, ne někdo cizí, mé ledví po tom prahne v mém nitru” (Job 19:26-27).

Vytržení bylo také předpovězeno apoštolem Pavlem. Řekl:

“Naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti…” (I. Korintským 15:52).

V našem textu se píše:

“A ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve” (I. Tesalonickým 4:16).

Nyní se můžete divit, jak těla, která byla mrtvá dlouhou dobu, těla opravdových věřících, která byla mrtvá přes 3,520 let například v případu Joba, mohou vstát. Jak se to může stát? Apoštol Pavel to nazývá “tajemství” v I. Korintským 15:51, “musterion” v originální řečtině, něco, čemu naše lidská mysl nemůže zcela porozumět. Abychom byli docela upřímní, je to zázrak. Ty věříš v Boha, že? Tedy - je nám řečeno od jednoho konce Bible po druhý konec, že Bůh dělá zázraky. A toto je jeden z Božích největších zázraků.

“A ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve” (I. Tesalonickým 4:16).

Nerozumíme tomu rozumově, ale přesto je to pravda.

“A ti, kdo zemřeli v Kristu [mrtví křesťané] vstanou nejdříve” (I. Tesalonickým 4:16).

III. Za třetí – žijící křesťané budou uchváceni s nimi.

Podívej se na 17. verš

“Potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu…” (I. Tesalonickým 4:17).

Opravdoví křesťané, kteří budou žít na zemi v té době budou “uchváceni” spolu s mrtvými křesťany “aby se v oblacích setkali s Pánem.” Za prvé, mrtví křesťané budou “uchváceni,” a pak, za druhé, opravdoví křesťané, kteří jsou na živu budou “uchvácení”, aby se setkali s Pánem v oblacích. Bible nám říká, že k tomuto všemu dojde

“Naráz, v okamžiku” (I. Korintským 15:52).

Všechno se to stane tak rychle, jak můžeš mrknout okem! Mrtví křesťané a pak živí křesťané budou “uchváceni společně…aby se setkali s Pánem v oblacích.” Jaký úžasný slib v Bibli! Jaká nádherná naděje pro křesťana!

Ó, ta radost! Ó, to potěšení!
Smíme jít a smrti není,
bez nemocí, beze smutků,
žádný děs a žádný pláč,
skrz oblaky chytit se Ho,
v slávě Pána svého,
až Ježíš přijme “Vlastní Jeho”.
   (“Christ Returneth,” H. L. Turner, 1878).

Dr. McGee řekl: “uchváceni” se překládá z řeckého slova “harpazō,” a znamená “narychlo pevně uchopit, sebrat, zvednout, nebo rapture” (ibid., p. 399). Pak Dr. J. Vernon McGee řekl,

Jaké je to úžasné, nádherné potěšení! Těla mrtvých [křesťanů] budou uchopena. Pak kdokoliv bude v té době na živu bude uchvácen společně s nimi, aby se setkal s Pánem v oblacích. Tak budeme navěky s Pánem. Ve skutečnosti se s Ním máme vrátit zpět na zem, abychom s Ním vládli v té době, když ustanoví své království (ibid.).

Nádherná budoucnost očekává každého opravdového křesťana, když se Kristus vrátí v oblacích, aby nás přijal do nebe!

Jsi připraven na to, že se to stane? Jsi připraven? Jen ti, kteří jsou nyní zachráněni budou vytrženi, aby se potom v oblacích setkali s Pánem. Jsi zachráněn? Ježíš zemřel na kříži, aby zaplatil za tvé hříchy. On vstal z mrtvých a vzal svoji krev do nebe, aby tě očistil, aby smyl, všechny tvé hříchy. Ale ty se musíš svěřit Kristu a důvěřovat jen Jemu. Pokud důvěřuješ Kristu v jednoduché víře, tak On tě očistí od každého hříchu Svou vlastní krví a ty budeš zachráněn, připraven na

“budeme spolu s nimi uchváceni v oblaích vzhůru vstříc Pánu” (I. Tesalonickým 4:17).

Pak s námi můžeš zpívat:

Ó, ta radost! Ó, to potěšení!
Smíme jít a smrti není,
bez nemocí, beze smutků,
žádný děs a žádný pláč,
skrz oblaky chytit se Ho,
v slávě Pána svého,
až Ježíš přijme “Vlastní Jeho”.
Ó, Pane Ježíši, jak dlouho, jak dlouho
Jsme předtím jásali radostnou písní:
Ježíš přichází!
Halleluja! Halleluja! Ámen.
Halleluja! Ámen.
   (“Christ Returneth,” H. L. Turner, 1878).

Určitě přijďte zpět do této církve příští víkend, abyste slyšeli znovu evangelium. Ježíš vás miluje! Důvěřujte Mu a On smyje všechny vaše hříchy krví, kterou prolil na kříži! Amen!


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Místo z Písma čtené před kázáním panem Noahem Songem: I. Korintským 15:51-54.
Sólová píseň zpívaná před kázáním panem Benjaminem Kincaidem Griffithem:
“Jesus is Coming Again” (John W. Peterson, 1921-2006).


NÁSTIN Z

VYTRŽENÍ

(KÁZÁNÍ #3 NA BIBLICKÉ PROROCTVÍ)
THE RAPTURE
(SERMON #3 ON BIBLE PROPHECY)

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

“Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve; potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem…” (I. Tesalonickým 4:16-17).

(Lukáš 24:37, 39; Skutky 1:9-11)

I.   Za prvé - Pán Ježíš sestoupí do atmosféry nad zemí,
I. Tesalonickým 4:16a; Skutky 1:11; Lukáš 24:39; Jan 14:3;
cf. Zjevení 19:11-16; cf. Matouš 24:27-31; cf. Zechariah 14:4-5;
I. Tesalonickým 4:17.

II.  Za druhé – mrtví v Kristu vstanou, I. Tesalonickým 4:16b;
Jan 11:39, 43-44; Izajáš 26:19; Job 19:26-27; I. Korintským 15:52, 51.

III. Za třetí – žijící křesťané budou uchvácení s nimi,
I. Tesalonickým 4:17; I. Korintským 15:52.