Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
ŽÁDÁNÍ CHLEBA PRO HŘÍŠNÍKY – NOVÁ MYŠLENKA!

ASKING BREAD FOR SINNERS – A NEW THOUGHT!
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
sobota večer, 22. dubna 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Saturday Evening, April 22, 2017


John Samuel Cagan četl před několika minutami Lukáše 11:5-13. Ale já chci, abyste to znova přečetli. Je to na straně 1090 ve Scofield Study Bible. Toto je podobenství o neodbytném příteli. Dnes večer v tomto podobenství vám odhalím některé důležité věci.

Za prvé – v podobenství jsou tři lidé.

Řekl jim: “Někdo z vás bude mít přítele, půjde k němu o půlnoci a řekne mu: ,Příteli, půjč mi tři chleby, protože právě teď ke mně přišel přítel, který je na cestách, a já mu nemám co dát?” (Lukáš 11:5-6).

Tím prvním “přítelem” je ten s mnohým chlebem. On je Bůh Otec. Druhý přítel je ten člověk, který žádá o chléb. On je křesťanem, který potřebuje chléb. Třetí přítel je ten člověk, který přijde ke křesťanovi. On je ztraceným člověkem, člověkem, který není zachráněn. Toto je člověk, který potřebuje chléb. Ty a já a kdo jsme skuteční křesťané stojíme mezi Bohem a těmi, kteří jsou ztraceni. Co je tím “chlebem” v tomto podobenství? Předtím si někteří z nás mysleli, že chlebem byl Duch svatý. Ale nyní si myslím, že to je špatné. Opravdu, Duch svatý je dán v odpovědi na tu modlitbu, ve 13. verši“

“Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí?” (Lukáš 11:13).

Ale já jsem nyní přesvědčen, že tím “chlebem” není Duch svatý. Dr. John R. Rice napsal podrobně v tomto podobenství z Lukáše (Prayer: Asking and Receiving, Sword of the Lord, 1970, p. 70). Co se týče “chleba,” tak Dr. Rice řekl, že to je Kristus. “On sám je chlebem.” (Jan 6:35). Předtím jsem si myslel, že tím “chlebem” byl Duch svatý. Ale mýlil jsem se. Tím chlebem je samotný Kristus. Toto je jasné v Novém zákoně. Téměř celá kapitola mluví o Ježíši jako o “chlebu života.” Poslouchejte to, co Ježíš řekl v 6. Kapitole Jana:

“Neboť Boží chléb je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu” (Jan 6:33).

“Já jsem chléb života” (Jan 6:35).

“Já jsem chléb života” (Jan 6:48).

“Já jsem ten chléb živý” (Jan 6:51).

“A chléb, který já dám, je mé tělo” (Jan 6:51).

Čas od času je nám řečeno, že samotný Ježíš je “chlebem života.”

Proč tedy křesťan říká v Lukáši 11:6: “Právě teď ke mně přišel přítel, ...a já mu nemám co dát”? Protože my jsme bezmocní, nemůžeme jim dát “chléb života”! V našem získávání duší a v našem kázání my jednoduše nemáme moc dát jim chléb života! Známe evangelium, ale cítíme, že nemáme žádnou moc, takže víme: “Právě teď ke mně přišel přítel...a já mu nemám co dát” (Lukáš 11:6).

Toto je mé vyznání – “Nemám nic, co bych před něj předložil.” To je to, co mnozí mladí lidé cítí, když dnes navštíví baptistickou církev. Cítí, že církev jim nenabízí všechno, co potřebují. Ve většině našich baptistických církvích “nemají nic, co by před ně přeložily než pár soudobých písní.” Jak je nenávidím! Všechny znějí stejně! Jsou to “chválící písně” – a nemají v sobě nic, co by přimělo hříšníka přemýšlet o potřebě Ježíše! Nemám nic, co bych před něj postavil! Nic! Nic! Nic než opotřebovanou “chválící” píseň. Nic! Nic! Nic co bych před něj předložil! Nic! Nic! Nic než suchou jako prach, bez života, biblické vysvětlení verš po verši. Nic než mrtvé “chválící” písně a hloupé a nudné studium Bible. Slyšeli jste o tom minulý večer! Žádné zdravé, normální, mladé osobě tím nemůže být pomoženo. Jedinou živou věcí bylo zpívání velkého velikonočního hymnu Paula Radera, “Znovu živý.” Byli jsme tak zhypnotizovaní polomrtvou bohoslužbou, že jsem chtěl volat abychom se probudili, abychom to zpívali správně! Není divu, že naše církve nemohou získat ztracené mladé lidi ze světa! Není divu, že ztrácíme 90% mladých lidí už v církvi. Není divu, že se to stalo i mně, když jsem byl mladý. V mé církvi nebylo nic, co by se mi líbilo. Byl jsem mrtvý a vysušený a zatuchlý. V mé první církvi nebylo nic, co by mě vyzvalo. Moje mysl při každé bohoslužbě zahálela. Moje mysl zahálela, protože tam nebyl Ježíš. Zdálo se mi, že všechny bohoslužby potěšovaly jen ženy v církvi. Nebylo nic, co bych získal. Podívejte se na Charlese Stanleyho na TV, nebo Paula Chappella na internetu. Mrtví, suší, nezajímaví ničím, jak by vysvětlili v Ježíši Kristu odpověď na jejich hřích a osamělost. “Můj přítel na své cestě ke mně přišel a já jsem neměl nic, co bych mu předložil!” Byl jsem v církvi Ricka Warrena. Byl jsem v první baptistické církvi v Dallasu. Byl jsem v našich BBFI církvích! Vypadají tak omámeni, že si neuvědomují, že nemají “nic co by před něj předložili.”

Odpověď je v 9. a 10. verši:

“A tak vám pravím: Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Což je mezi vámi otec, který by dal svému synu hada, když ho prosí o rybu? Nebo by mu dal štíra, když ho prosí o vejce? Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí?” (Lukáš 11:9-13).

Ježíš končí toto podobenství tím, že nám říká, abychom hledali, tloukli a prosili, dokud náš Otec v nebi dá “Ducha svatého těm, kdo ho prosí” (Lukáš 11:13). Stále proste (to je to, co to znamená v řečtině). Stále hledejte! Stále tlučte! Stále žádejte!

Vidíte, že musíme mít na bohoslužbách Ducha svatého. Musíme mít Ducha svatého, nebo jinak nám Ježíš nebude připadat důležitý – a Ježíš nebude ani přítomný! A nikdo nebude zachráněn! V 8. verši Zachránce říká:

“Pravím vám, i když nevstane a nevyhoví mu, ač je jeho přítel, vstane pro jeho neodbytnost a dá mu vše, co potřebuje” (Lukáš 11:8).

Řecké slovo překládané jako “neodbytnost” ve verzi KJV znamená “troufalá naléhavost.” Naléhavost – znamená, že se musíme modlit za moc Ducha svatého pro každou bohoslužbu. “Manna” v poušti by shnila, pokud by Izraelci zkoušeli ji ponechat přes noc. Stejné je to dnes. Modlitební setkání a bohoslužby “neshnijí” pokud budeme v “troufalé naléhavosti” v modlitbě před každým modlitebním setkáním a každou bohoslužbou!

My jsme před Ježíšem zavřeli bohoslužby – stejně tak jako před ním byla zavřena církev v Laodicei v knize Zjevení. Byla vlažná. Žádný oheň! Žádné zahřmění! Žádný dynamický zpěv! Žádné kázání – jen mrtvý výklad Bible verš po verši! Nepotřebujete Ducha svatého, abyste přednesli mrtvé výkladové kázání! Výkladová kázání mluví k mozku! Evangelizační kázání mluví k srdci! k srdci! k srdci! “Srdcem věříme k spravedlnosti” (Římanům 10:10). Srdcem – nikoliv mozkem! Nikoliv jen myslí! Kristus musí mluvit k srdci, jinak nebude nikdo zachráněn – jinak nebude nikdo oživen – jinak nikdo neokusí chléb života! Před Ježíšem jsou uzavřeny vlažné evangelikální a baptistické bohoslužby! Zavřeny! Zavřeny! Zavřeny! Ježíš říká: “Hle, stojím přede dveřmi a tluču” (Zjevení 3:20). Proč on je vně církve a tluče na dveře? Protože jsme se před Ním zavřeli, to je důvodem. Pokud si nevymodlíme, aby Duch svatý sestoupil na každou bohoslužbu, tak v těchto bohoslužbách nebudeme mít Ježíše! Ježíš přijde jen tehdy, když je přítomný Duch svatý – a Duch svatý je přítomen jen tehdy, když si vymodlíme, aby sestoupil! Přítomen je jen tehdy, když my si vymodlíme, aby sestoupil! Mnohé z našich bohoslužeb nejsou živější než katolická mše. Viděli jste to. Viděli jste to. Ve skutečnosti to bylo mrtvější než katolická mše! A vy víte, že mám pravdu!

“Právě teď ke mně přišel...přítel a já mu nemám co dát” (Lukáš 11:6).

A co je tím “chlebem”, o který prosil ten muž o půlnoci? Co chtěl, když bušil na dveře souseda? Tím chlebem, který hledal, a tím chlebem, kvůli kterému tloukl, a tím chlebem, o který prosil, byl samotný Ježíš. Co jiného by to mohlo být než potřeba hříšníka? Na konci 13. verše Ježíš řekl: “Čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí?” (Lukáš 11:13). Poznámka Scofielda vynechává tento bod. Modlitební bojovník nežádá o Ducha svatého pro něj samotného. On se modlí za Ducha svatého pro svého ztraceného přítele, který nikdy nebude důvěřovat Ježíši, pokud Duch svatý neotevře jeho srdce a nepřitáhne ho k Ježíši!

“Právě teď ke mně přišel přítel a já mu nemám co dát.”

Opravdu, pokud Bůh nedá Ducha svatého jako odpověď na tvé modlitby, pak nemáš nic, co bys dal ztraceným hříšníkům! Dr. John R. Rice to řekl správně:

     Ježíš nedal do přesných slov až do konce jeho lekce o...modlení, že On učil učedníky se modlit za Ducha svatého...který opravdu přináší probuzení, usvědčuje hříšníky a obrací je, který dává moudrost a moc a vedení Božímu člověku! Když se modlíme za chléb pro hříšníky, tak opravdu myslíme, že potřebujeme...Ducha svatého od Boha (Rice, ibid., p. 96).

Já nyní mluvím k těm z vás, kteří jsou stále ztraceni. Ježíš Kristus je tím chlebem v tomto podobenství. Pán Ježíš Kristus je ten, kterého potřebuješ více, než cokoliv jiného! Pokud Duch svatý k tobě nesestoupí na našich církevních bohoslužbách, nikdy nebudeš usvědčen ze svých hříchů. Ježíš řekl:

“On přijde a ukáže světu, v čem je hřích” (Jan 16:8).

Modlíme se za to, aby Duch svatý sestoupil, aby způsobil, že ztracený hříšník jako ty bude cítit hrozný hřích ve svém srdci, abys pocítil hlubokou hříšnost svého zatvrzelého srdce. Pokud Duch svatý nikdy nezpůsobí, že budeš cítit cokoliv z toho, nikdy nebudeš cítit opravdovou potřebu Krista.

Také se musíme modlit, aby tě duch Boží přitáhl ke Kristu pro plnou záchranu. Protože Zachránce řekl:

“Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec” (Jan 6:44).

Takže se musíme modlit, aby tě Boží duch přitáhl k Ježíši, protože jen Ježíš tě může zachránit od hříchu a pekla.

Do této doby jsi jen slyšel evangelium. Ty jsi jen slyšel, že Ježíš zemřel na kříži, aby zaplatil trest za tvůj hřích. Ty jsi jen slyšel, že krev Ježíše může smýt tvé hříchy a ospravedlnit tě v Božích očích. Ty jsi jen slyšel, že Ježíš byl vzkříšen z mrtvých. A ty jsi jen slyšel, že On žije v nebi a modlí se za tebe. Ty jsi jen slyšel tyto skutečnosti, ale ty jsi je nikdy neprožil ve svém životě. A ty nemůžeš nikdy zažít tyto úžasné skutečnosti, pokud pouze sedíš v církvi neděli za nedělí a jen o nich znovu a znovu slyšíš. Musí se ti stát něco víc, než jen slyšení těchto skutečností, jinak nemůžeš být nikdy zachráněn!

Duch svatý musí sestoupit a způsobit, že se budeš cítit hříšný. Duch svatý musí sestoupit a přitáhnout tě k Ježíši. Duch svatý musí sestoupit a dát ti božské setkání člověka s živým Kristem. Abys byl přitáhnut k Zachránci, je potřeba zázrak. Abys se narodil znovu, tak bude potřeba zázrak. A jen Boží duch může způsobit, že se tento zázrak stane ve tvém životě. Pokud Duch svatý není přítomný, aby naplnil tvé duchovní potřeby, pokud Duch svatý není na našich bohoslužbách, pokud není přítomný, tak můžeme jen říci:

“Právě teď ke mně přišel přítel...a já mu nemám co dát” (Lukáš 11:6).

Proto jsme se modlili za tvoji záchranu. Proto stále prosíme. Proto stále hledáme. Proto stále tlučeme – a budeme tak dělat do té doby, než Bůh otevře nebe a sešle Svého Ducha, aby tě obrátil a změnil a dal ti věčný život! Ježíš řekl, že “Otec dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí” (Lukáš 11:13). A my se za tebe modlíme. My prosíme Boha, aby seslal Svého Ducha, aby tě usvědčil z hříchu a přitáhl tě ke Kristu v zázračné zkušenosti obrácení! Kristus smyje tvůj hřích svojí krví. Kristus tě obleče svojí spravedlností a dá ti srdce, které miluje Boha a nenávidí hřích. On ti odejme tvé kamenné srdce a dá ti srdce masité! “Za tebe se modlím.” Zpívejte chorus!

Za tebe se modlím, za tebe se modlím,
   za tebe se modlím,
Modlím se za tebe.
   (“I Am Praying For You” od S. O’Malley Clough, 1837-1910).

Minulou neděli večer jsme se modlili za Ducha svatého. Všichni odešli a já jsem seděl s Dr. Caganem. Pak přišel Tom Xia a byl zachráněn – protože Duch svatý byl vymodlen! Amen a amen!


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Místo z Písma čtené před kázáním panem Johnem Samuelem Caganem: Lukáš 11:5-13.
Sólová píseň zpívaná před kázáním panem Benjaminem Kincaidem Griffithem:
“Modlím se za tebe” (od S. O’Malley Clough, 1837-1910).