Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
OVĚŘENÍ KRISTOVA SYNOVSTVÍ!

THE PROOF OF CHRIST’S SONSHIP!
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

Kázání proslovení v Baptist Tabernacle v Los Angeles
sobota večer, 15. dubna 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Saturday Evening, April 15, 2017

“Evangelia o jeho Synu, který tělem pocházel z rodu Davidova, ale Duchem svatým byl ve svém zmrtvýchvstání uveden do moci Božího Syna, evangelia o Ježíši Kristu, našem Pánu” (Římanům 1:3-4).


Velmi jsem obdivoval Dr. Wilbura M. Smitha pro jeho obrovskou znalost křesťanské literatury a pro jeho rozhodnutí opustit v roce 1963 Fullerův seminář, který se odvracel od neomylnosti Bible a začal přijímat liberalismus (viz Harold Lindsell, Ph.D., The Battle for the Bible, 1978 edition, pp. 110-112). Dr. Smith položil pronikající otázku o Římanům 1:4, “Divím se proč naši největší kazatelé nikdy nekáží na, nebo přinejmenším nikdy nevydávají kázání na tento víru ujišťující text?” (Wilbur M. Smith, D.D., Therefore, Stand, Keats Publishing, 1981 edition, p. 583). Myslím si, že důvod může spočívat ve skutečnosti, že bylo vůbec velmi málo kázání na vzkříšení Krista v minulých 125 letech, zvláště od počátku “decisionismu.” Od časů C. G. Finneyho byla kázání ve větší míře věnovaná člověku a co člověk dělá. V těchto dnech měli kazatelé sklon nechat Boží věci sklouznout do pozadí. Místo toho se zaměřují na práci člověka. Tudíž evangelikální křesťanství v dnešní době se převážně stalo antropologické spíše než teologické, psychologické spíše než christologické, zaměřené na člověka více než zaměřené na Krista.

Každé kázání ve Skutcích, až na jedno jediné, staví do svého středu vzkříšení. Apoštolové nemohli kázat, aniž by mluvili o Kristově vzkříšení! Bylo to v samém srdci evangelia, které kázali. Avšak v dnešní době, pokud je zmíněno vzkříšení Krista, tak je odsunuto na velikonoční neděli ráno. Dokonce i tehdy služebníci zřídka káží na tyto doktrinální aspekty.

Ve své knize Křesťanství bez Krista Dr. Michael Horton poukazuje na to, že velikonoční kázání v mnoha konzervativních církvích jsou často “něco o tom, jak Ježíš překonal své nedokonalosti a my tak můžeme [ukazovat, že] evangelikálové mají stejnou možnost v dnešní době jako liberálové, mluvit o psychologii, politice, nebo moralismu, místo o evangeliu” (Michael Horton, Ph.D., Christless Christianity: The Alternative Gospel of the American Church, Baker Books, 2008, p. 30). Kupodivu Dr. R. A. Torrey, kterého obdivuji, nemá ani jedno kázání na Kristovo vzkříšení ve své slavné knize, Jak pracovat pro Krista (Fleming H. Revell, n.d.). Dr. Torrey vydal 156 stran nástinu kázání pro kazatele, ale ani jeden z těchto nástinů není věnován zcela vzkříšení Ježíše! A v dnešní době je situace ještě horší!

Při probírání moderních sbírek hymnů nacházím jen asi deset hymnů o vzkříšení Krista. Všechny kromě jednoho z nich byly napsány před dvacátým stoletím. Dva byly napsány v 18tém století, tři v 19tém století, jeden v 16tém století, jeden v 17tém století, jeden v 15tém století a dva v 8mém století! Jediný skutečný dobrý hymnus o vzkříšení napsaný ve 20tém století je “Znovu živý” od Paula Radera, ale podle toho, co vím, se neobjevuje v žádné sbírce hymnů. Postavte se a zpívejte se mnou chorus!

Ten, jenž mrtev byl, opět žil,
   Ten, jenž mrtev byl, opět žil;
Zlomena chladná smrti sevření,
   Ten, jenž mrtev byl, opět žil!
(“Alive Again” od Paul Rader, 1878-1938).

Můžete se posadit. Můžete mi napsat na P.O. Box 15308, Los Angeles CA 90015 a požadovat slova a hudbu hymnu Paula Radera. Znovu si myslím, že nedostatek moderních hymnů o vzkříšení ukazuje na to, že tento ze všeho nejdůležitější předmět byl velmi dlouhou dobu přehlížen, již ode dnů Finneyho. Kristus

“ale Duchem svatým byl ve svém zmrtvýchvstání uveden do moci Božího Syna, evangelia o Ježíši Kristu, našem Pánu” (Římanům 1:4),

ale sotva to někdo káže a téměř nikdy o tom nezpíváme! Není divu, že církve v západním světě vadnou! Bez víry ve vzkříšeného Krista není naděje na probuzení a žádné živé poselství – protože polovina evangelia je zapomenuta – velmi vyndaná z našich kázání! Ať nám Bůh pomůže!

Myslím si, že lidé ve třetím světě mají daleko více sklon zdůrazňovat vzkříšeného Krista než lidé v Evropě a Americe. Není divu, že křesťanství tam roste, ale zde stagnuje!

Psal jsem si emaily s jedním mladým mužem, který má kolem dvaceti let a který pochází ze země třetího světa. Mluvil o podstoupení “vážného mučení ve svém dětství, protože měl odřeknout křesťanskou víru. Volal jsem o pomoc, ale nikdo nepřišel a viděl jsem hodně [křesťanů] umírat…děti [jsou] pronásledovány a v Indii, Myanmaru opakovaně mučeny elektrickými šoky, aby se zřekly Ježíše…Já jsem jedním z takových přeživších.” Když jsem to četl, plakal jsem. Kde můžeme najít takové děti nebo dospělé zde v Americe nebo všeobecně na západě? Tento mladý muž řekl, že on a další děti se setkali se vzkříšeným Kristem. Když zakusili vzkříšeného Krista, poznali, že On je Boží Syn. Pak je žádné mučení elektrickými šoky nebo bití nemohlo přimět, aby se zřekli Ježíše. Věděli, že On žije – je vzkříšen z mrtvých! To z nich udělalo skutečné křesťany! A to je to, o čem apoštol Pavel řekl:

“ale Duchem svatým byl ve svém zmrtvýchvstání uveden do moci Božího Syna, evangelia o Ježíši Kristu, našem Pánu” (Římanům 1:4).

Znovu zpívejte píseň!

Ten, jenž mrtev byl, opět žil,
   Ten, jenž mrtev byl, opět žil;
Zlomena chladná smrti sevření,
   Ten, jenž mrtev byl, opět žil!

Řecké slovo překládané “uveden” znamená “upřesnit,” “vyznačit” (Strong #3724). Ježíš byl upřesněn, vyznačen jako Boží Syn Jeho vzkříšením z mrtvých. The Geneva Bible z roku 1599 říká “ukázán a předložen” (podívejte se #1 na Římanům 1:4). Kristus byl “ukázán a předložen” jako Boží Syn Jeho vzkříšením z mrtvých,

“ale Duchem svatým byl ve svém zmrtvýchvstání uveden do moci Božího Syna, evangelia o Ježíši Kristu, našem Pánu” (Římanům 1:4).

I. Za prvé – jak byl Ježíš prohlášen Božím Synem.

Nebylo to primárně Jeho učením. Učil mnoho nádherných věcí, včetně kázání na hoře. Ale Jeho učení samo o sobě neprokázalo, že je Božím Synem. Ani to neprokázaly Jeho zázraky, dokonce ani vzkříšení tří lidí z mrtvých. Prorok Eliáš vzkřísil chlapce z mrtvých ve starozákonních dobách a přitom nebyl Božím Synem (I. Královská 17:17-24). Prorok Eliáš také vzkřísil dítě z mrtvých (II. Královská 4:32-37), ale ani Elíša nebyl Božím Synem. Mojžíš také předváděl mnohé zázraky, včetně rozdělení Mrtvého moře, ale on rovněž nebyl Božím Synem. Jediné znamení, které potvrdilo, že Ježíš je Božím Synem bylo vzkříšení Jeho vlastního těla. Sám Ježíš řekl, že Jeho vzkříšení bylo znamením, které On bude dávat zlému pokolení:

“On však jim odpověděl: „Pokolení zlé a zpronevěřilé si hledá znamení, ale znamení mu nebude dáno, leč znamení proroka Jonáše. Jako byl Jonáš v břiše mořské obludy tři dny a tři noci, tak bude Syn člověka tři dny a tři noci v srdci země” (Matouš 12:39-40).

Ježíš byl popraven kvůli tomu, protože přiznal veleknězi, že je Božím Synem (Matouš 26:63-66). Když visel na kříži, velekněží se mu vysmívali a říkali:

“Spolehl na Boha, ať ho vysvobodí, stojí-li o něj. Vždyť řekl: ,Jsem Boží Syn!” (Matouš 27:43).

Ale Bůh se přiznal k tomu, že je Ježíš Jeho synem právě tím, že Jej vzkřísil z mrtvých. Ježíš

“Duchem svatým byl ve svém zmrtvýchvstání uveden do moci Božího Syna, evangelia o Ježíši Kristu, našem Pánu” (Římanům 1:4).

Bůh Jej vyhlásil Svým Synem tím, že třetího dne vzkřísil Jeho mrtvé tělo! Zpívejte to!

Ten, jenž mrtev byl, opět ožil,
   Ten, jenž mrtev byl, opět ožil;
Zlomena chladná smrti sevření,
   Ten, jenž mrtev byl, opět ožil!

II. Za druhé – proč byl Ježíš prohlášen Božím Synem.

Dr. Charles Hodge (1797-1878), dlouholetý profesor Nového zákona na Princeton Theological Seminary, řekl:

Nebylo to do té doby, než Kristus vstal z mrtvých, že by důkaz jeho Synovství byl úplný, nebo plnost jeho důležitosti známa apoštolům…Vzkříšením bylo dokázáno, že on je Boží Syn…V [mnoha] oddílech [Písma] vzkříšení Krista je představováno jako velký přesvědčivý důkaz pravdy toho všeho, co Kristus učil a platnosti jeho prohlášení…jak Kristus otevřeně prohlásil sám sebe být Božím Synem, jeho vzkříšení z mrtvých bylo Božím zpečetěním pravdy tohoto prohlášení. Kdyby pokračoval pod mocí smrti, Bůh by tím popřel jeho prohlášení o tom, že je Jeho Synem; ale když jej vzkřísil z mrtvých, tak se k němu veřejně přiznal, říkajíce: ty jsi můj Syn, tento den jsem to o tobě prohlásil (Charles Hodge, Ph.D., A Commentary on Romans, The Banner of Truth Trust, 1997 edition, pp. 20-21; notes on Romans 1:4).

Takže důkaz, že je Kristus Božím Synem byl dán Jeho vzkříšením a bylo potvrzeno i všechno další, co učil.

Dr. Wilbur M. Smith řekl, že vzkříšení Krista zaručuje

…pravdivost, spolehlivost všech Kristových prohlášení. [Protože On vstal] znovu z hrobu [jak předpověděl, že se stane] a tato předpověď se naplnila, pak mi vždy připadalo, že všechno ostatní co náš Pán kdy řekl musí být také pravda…Když náš Pán řekl, že každý, kdo uvěří v Něho, bude mít věčný život a každý, kdo odmítne věřit v Něho bude navěky odsouzen, mluvil pravdu…Nikdy nemůžeme přijmout vzkříšení Krista a mít jakékoliv pochybnosti o pravdivosti jakéhokoliv vyjádření, které kdy vyšlo z Jeho rtů (Smith, Therefore Stand, ibid., pp. 418-419).

Ježíš řekl Svým učedníkům:

“Hle, jdeme do Jeruzaléma a na Synu člověka se naplní všechno, co je psáno u proroků. Neboť bude vydán pohanům a budou se mu posmívat a tupit ho a plivat na něj, zbičují ho a zabijí: a třetího dne vstane” (Lukáš 18:31-33).

Co Ježíš předpověděl v Lukáši 18:31-33 se doslova naplnilo. Byl posmíván, bičován, popliván, ztrestán a vydán na smrt na kříži. Ale třetího dne vstal z mrtvých. Přesné naplnění Ježíšových předpovědí o Něm samotném zaručuje pravdivost všeho dalšího, co On řekl, protože

“ale Duchem svatým byl ve svém zmrtvýchvstání uveden do moci Božího Syna, evangelia o Ježíši Kristu” (Římanům 1:4).

“Ten, jenž mrtev byl, opět ožil.” Zpívejte to!

Ten, jenž mrtev byl, opět ožil,
   Ten, jenž mrtev byl, opět ožil;
Zlomena chladná smrti sevření,
   Ten, jenž mrtev byl, opět ožil!

Protože vstal z mrtvých, přesně tak jak řekl, že se stane, můžeme si být jisti, že On také říkal pravdu, když řekl:

“Jestliže se neobrátíte…nevejdete do království nebeského” (Matouš 18:3).

Měli bychom vzít tato slova velmi vážně, protože vyšla z úst vzkříšeného Božího Syna. Obrátili jste se? Jste si jisti, že jste se obrátili? Boží Syn řekl, že nemůžete “vejít do království nebeského” jestliže se neobrátíte. O, jak vážně byste měli přemýšlet o svém obrácení! Jak důkladně byste se měli ujistit, že jste se obrátili!

Vzkříšený Boží Syn také řekl:

“Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne” (Jan 14:6).

Jak vážně byste měli naslouchat tomu, co On řekl! Jak silně byste měli toužit přijít k Němu a být zachráněni! Jak velký pozor byste si měli dát na to, abyste odstranili ze své mysli všechny pověry a falešné náboženské myšlenky a spolehli se jen na Ježíše – protože On řekl: “Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.”

Opět, vzkříšený Boží Syn řekl,

“A kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven” (Jan 6:37).

O, jak byste se měli “snažit vejít” k Němu! (Lukáš 13:24). Jak pozorně byste měli přicházet k Ježíši. Uvědomte si, že řekl:

“Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout” (Matouš 11:28).

Modlíme se, abyste naslouchali vzkříšenému Božímu Synu. Modlíme se, abyste přišli přímo k Němu, abyste byli obmyti ze svého hříchu krví, kterou prolil na kříži – a byli zachráněni Jeho vzkříšeným životem. Poslouchejte Ho! Věřte tomu, co On řekl! Přijďte přímo k Němu a buďte zachráněni, tak jak On vám řekl – protože On

“ale Duchem svatým byl ve svém zmrtvýchvstání uveden do moci Božího Syna, evangelia o Ježíši Kristu, našem Pánu” (Římanům 1:4).

Ten, jenž mrtev byl, opět ožil,
   Ten, jenž mrtev byl, opět ožil;
Zlomena chladná smrti sevření,
   Ten, jenž mrtev byl, opět ožil!
(“Alive Again” by Paul Rader, 1878-1938).


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Místo z Písma čtené před kázáním panem Noahem Songem: Lukáš 18:31-34.
Sólová píseň zpívaná před kázáním panem Benjaminem Kincaidem Griffithem:
“Hail, Thou Once-Despised Jesus!” (by John Bakewell, 1721-1819).


NÁSTIN Z

OVĚŘENÍ KRISTOVA SYNOVSTVÍ!

THE PROOF OF CHRIST’S SONSHIP!

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

“Evangelia o jeho Synu, který tělem pocházel z rodu Davidova, ale Duchem svatým byl ve svém zmrtvýchvstání uveden do moci Božího Syna, evangelia o Ježíši Kristu, našem Pánu.” (Římanům 1:3-4).

I.   Za prvé - jak Ježíš byl prohlášen Božím Synem, I. Královská 17:17-24;
II. Královská 4:32-37; Matouš 12:39-40; 26:63-66; 27:43.

II.  Za druhé - proč Ježíš byl prohlášen Božím Synem, Lukáš 18:31-33;
Matouš 18:3; Jan 14:6; 6:37; Lukáš 13:24; Matouš 11:28.