Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
KAIFÁŠ – MUŽ, KTERÝ PLÁNOVAL
VRAŽDU KRISTA

CAIAPHAS – THE MAN WHO
PLANNED THE MURDER OF CHRIST!
(Czech)

Kázání napsané Dr. R. L. Hymersem, Jr.
a proslovené panem Johnem Samuelem Caganem
v Babtist Tabernacle v Los Angeles
Neděle ráno, 9. dubna 2017
A sermon written by Dr. R. L. Hymers, Jr.
and preached by Mr. John Samuel Cagan
at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, April 9, 2017

“Jeden z nich, Kaifáš, velekněz toho roku, jim řekl: “Vy ničemu nerozumíte; nechápete, že je pro vás lépe, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby zahynul celý národ.” To však neřekl sám ze sebe, ale jako velekněz toho roku vyřkl proroctví, že Ježíš má zemřít za národ, a nejenom za národ, ale také proto, aby shromáždil rozptýlené Boží děti. Od toho dne byli tedy smluveni, že ho zabijí” (Jan 11:49-53).


Toto se stalo na konci Kristovy služby. Poté co Ježíš vzkřísil Lazara z mrtvých, odešel. Nevrátil se zpět do Jeruzaléma až do posledního týdne před svým ukřižováním. Člověk by si myslel, že vzkříšení Lazara z mrtvých přesvědčí náboženské vedoucí, ale nestalo se tak. Ježíš předtím řekl:

“Neposlouchají-li Mojžíše a Proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých”
 (Lukáš 16:31).

Lidé často nejsou přesvědčeni ani tím, když vidí zázraky. Zázrak, který potřebují, je přesvědčující dílo Božího ducha v jejich duších, které jsou “mrtvé ve vinách a hříších” (Efezským 2:1). Pokud není člověk zázračně usvědčen z hříchu, neobrátí se. Neobrátí se

dokonce ani “kdyby někdo vstal z mrtvých” (Lukáš 16:31). Zázrak, který musí přijmout, aby prožili skutečné obrácení, je probouzející usvědčení Božím duchem, které způsobí, že člověk cítí svůj hřích.

Zázraky dokonce mohou způsobit, že lidé zatvrdí svá srdce proti Bohu. Nyní, když velekněží a farizeové viděli, že Ježíš dělal “mnoho zázraků,” svolali dohromady “radul,” komisi Sanhedrinů (Jan 11:47). V této radě se stala zvláštní věc. Velekněz Kaifáš vyslovil přesné proroctví týkající se Krista. Komentář k Novému zákonu popisuje tuto scénu: Kaifáš byl “manipulátor, oportunista, který nevěděl co je poctivost nebo spravedlnost…Nebál se prolití nevinné krve. [Udělal to, co udělal] aby to vypadalo, jako ta nejpotřebnější věc pro blaho lidí. Kaifáš záviděl Ježíšovi. Kaifáš chtěl, aby byl Ježíš zabit, aby to vyhovovalo jeho vlastním sobeckým potřebám. Byl ochoten použít vše, aby dosáhl svého cíle…A navíc byl pokrytcem, protože v závěrečném soudním řízení…když byl naplněn vnitřní škodolibou radostí, protože objevil to, co považoval za důvod pro Kristovo odsouzení, roztrhal svůj kněžský plášť, jako by byl přemožen hlubokým zármutkem! Takový byl Kaifáš. Podívej se také na Jozefa, Antiquities, XVIII, 4:3” (William Hendriksen, Th.D., New Testament Commentary, Baker Book House, 1981 edition, volume I, p. 163; note on John 11:49-50). Nyní si znovu uvědom, že tento zlý velekněz vyslovil proroctví. Stejně jako Balám ve Starém zákoně, tento zlý muž vlastně vyslovil pravdivé proroctví:

“Jeden z nich, Kaifáš, velekněz toho roku, jim řekl: “Vy ničemu nerozumíte; nechápete, že je pro vás lépe, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby zahynul celý národ.” To však neřekl sám ze sebe, ale jako velekněz toho roku vyřkl proroctví, že Ježíš má zemřít za národ, a nejenom za národ, ale také proto, aby rozptýlené děti Boží shromáždil v jedno” (Jan 11:49-52).

Ale pak Bible říká:

“Od toho dne byli tedy smluveni, že ho zabijí” (Jan 11:53).

O týden později Kaifáš poslal některé z chrámových stráží, aby zatkli Ježíše, když se modlil v zahradě Getsemane. Stráže přivedly Ježíše ke Kaifášovi, který Mu řekl: “Řekni nám, jsi-li Mesiáš, syn Boží” (Matouš 26:63). Když Ježíš odpověděl souhlasně,

“Tu velekněz roztrhl svá roucha a řekl: “Rouhal se! Nač ještě potřebujeme svědky? Hle, teď jste slyšeli rouhání. Co o tom soudíte?” Jejich výrok zněl: “Je hoden smrti.” Pak mu plivali do obličeje, bili ho po hlavě, někteří ho tloukli do tváře a říkali: “Hádej, Mesiáši, kdo tě udeřil?” (Matouš 26:65-68).

Velekněz neměl pravomoc popravit lidi. Proto Kaifáš přivedl Ježíše k Pontskému Pilátovi, římskému místodržiteli – a podnítil Římany, aby Jej ukřižovali.

Je těžké vytvořit biografické kázání jako je toto, ale je férové vyvodit dva všeobecné závěry ze slov a činu tohoto muže, Jozefa Kaifáše, velekněze, který plánoval ukřižování Krista.

I. Za prvé – Kaifáš byl velmi náboženský a dokonce pronesl hlubokou pravdu o Kristově zástupné oběti.

Kaifáš byl nevlastním synem starého velekněze Ananiáše. Ponechal si postavení velekněze po 18 let, déle než kdokoliv jiný v tomto období.

Bohužel víme, jakým člověkem byl. Několikrát, když byl Dr. Hymers ještě mladým kazatelem, mu bylo řečeno: “Toto nemůžeš kázat,” nebo “Takto nemůžeš kázat.” Jak prošly roky, ukázalo se, že tato rada byla špatná. Ten člověk, který mu to řekl, se zajímal více o svoje vlastní postavení než o pravdu, jak je podána v Bibli. Kazatel nemůže poslouchat lidi, kteří se zajímají jen o svoji práci a nikoho nechtějí zklamat. Takovým člověkem byl Kaifáš. Věděl, že Ježíš činil “mnoho znamení” (Jan 11:47), ale zajímal se jen o to, aby snad Ježíš neměl politický vliv. Myslel si: “Pokud jej necháme, potom my něco ztratíme.”

Ježíš řekl a dělal to co řekl z lásky a poslušnosti Bohu. Kaifáš řekl a dělal to co řekl bez jakékoliv myšlenky na Boha. V našich církvích jsou v dnešní době mnozí lidé jako on. Byl velmi náboženský. Aniž by si to uvědomil, dokonce mluvil pravdu o Kristově zprostředkovaném vykoupení, když řekl:

“Je pro vás lépe, aby jeden člověk zemřel za lid” (Jan 11: 50).

Vyslovil hlubokou pravdu o Kristově zástupné smrti za hříšníky, připomínající slova Izaiáše:

“Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni” (Izajáš 53:5).

Ale buď opatrný! Můžeš znát tato slova, a přitom z nich nepřijmout žádný užitek! To byl případ Kaifáše. Znal ta správná slova, ale neměla vůbec žádný vliv na jeho život.

To je ten stejný velekněz, který vyhrožoval Petrovi, když kázal o Ježíšově vzkříšení z mrtvých. Ale protože se obával lidí, nechal ho odejít (Skutky 4:21). Znovu, Kaifáš je stejný velekněz, který vsadil apoštoly do vězení (Skutky 5:17-18). Ale Bůh poslal anděla, aby otevřel dveře vězení a vysvobodil je. Potom Kaifáš poslal stráže, aby přivedly Petra před Sanhedrin “bez násilí…aby je lid nezačal kamenovat” (Skutky 5:26). Protože hodně lidí naslouchalo apoštolům, Kaifáš se obával, že by ho ukamenovali k smrti, pokud by jim ublížil! Jeden z mužů v Sanhedrinu, jménem Gamaliel, řekl Kaifášovi a dalším:

“Nechte tyto lidi a propusťte je. Pochází-li tento záměr a toto dílo z lidí, rozpadne se samo; pochází-li z Boha, nebudete moci ty lidi vyhubit – nechcete přece [snad] bojovat proti Bohu” (Skutky 5:38-39).

Kaifáš a další souhlasili s Gamalielem. Ale co udělali? Začali se zajímat o Boha? Nikoliv! Bičovali apoštoly a “zakázali jim mluvit ve jménu Ježíšovu a pak je propustili” (Skutky 5:40).

“Dále učili den co den v chrámě i po domech a hlásali evangelium, že Ježíš je Mesiáš” (Skutky 5:42).

Vidíme tady Kaifáše – oslabeného, neschopného zastavit kázání evangelia a šíření křesťanství. Nikdy mu nepřišlo na mysl přemýšlet o Bohu a činit pokání ze svého hříchu. Dělal politiku – plnou náboženství, bez jakékoliv bázně z Boha – do té doby, než byl vyhnán z kněžství nástupcem Piláta Vitellusem o několik roků později, v L.P. 36 podle Josefa (Antiquities, XVIII:4, 2). Není známo, co se mu stalo poté, co byl zbaven trůnu. V Jeruzalémě v roce 1991 byla objevena schránka na kosti, obsahující kosti mrtvého s vyrytým jménem Kaifáš – archeologové věří, že to je jeho skutečná rakev (Archaeological Study Bible, Zondervan, 2005, p. 1609; note on Matthew 26:3). Vzpomíná se na něj v tom smyslu, že byl “hluboce zodpovědný za justiční vraždu [Ježíše] nevinného vězně” (John D. Davis, D.D., Davis Dictionary of the Bible, Baker Book House,1978 edition, p. 114).

II. Za druhé - Kaifáš, jako Kain, nikdy nečinil pokání – a nikdy nebyl zachráněn.

Mezi Kaifášem a Kainem existuje skutečná podobnost. Kain věděl, že měl přinést krevní oběť, jak to udělal Abel. Ale Kain nečinil pokání. Místo toho

“Povstal Kain proti svému bratru Ábelovi a zabil jej” (Genesis 4:8).

Existuje novozákonní spojení mezi Kainem a mužem jako Kaifáš. Apoštol Jan řekl:

“Ne jako Kain, který byl z ďábla a zabil svého bratra. A proč ho zabil? Protože jeho vlastní skutky byly zlé, kdežto bratrovy spravedlivé. Nedivte se, bratří, když vás svět nenávidí” (I. Janova 3:12-13).

Kaifáš, podobně jako Kain, byl ovlivněn satanem, “tím zlým.” Jako Kain i Kaifáš byl ze “světa.” Nikdy nepřestal naslouchat satanovi. Nikdy neopustil “svět” aby sloužil Bohu. Příslušníci židovské kumránské komunity, kteří vytvořili svitky od mrtvého moře, byli velmi kritičtí ke Kaifášovi, kterého nazývali “zlým knězem” (Archaeological Study Bible, ibid.).

Kain a Kaifáš představují varování pro ty, kteří zůstávají jenom náboženští, a tedy ztracení. Jak Kain, tak Kaifáš, věděli o krevní oběti. Jak ke Kainovi, tak ke Kaifášovi, mluvil přímo Bůh. Bůh Syn mluvil přímo ke Kaifášovi – tak jako mluvil ke Kainovi (Genesis 4:6-7). Jak Kain, tak Kaifáš, odmítali Boží hlas, který mluvil do jejich svědomí a vrhli se do sebestředných životů. Jak Kain, tak Kaifáš, budou stát před Kristem na Posledním soudu a On jim řekne:

“Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti” (Matouš 7:23).

Pak budou “vyvrženi ven do tmy; tam bude pláč a skřípění zubů” (Matouš 8:12).

Dnes dopoledne vás upozorňuji – ujistěte se, že budete přemýšlet o Bohu! Ujistěte se, že budete přemýšlet o svém hříchu! Ujistěte se, že neřeknete pouze ta “správná slova.” Ujistěte se, že uznáte své hříchy!

“Bědujte, naříkejte a plačte! Váš smích ať se obrátí v pláč a vaše radost v žal” (Jakub 4:9).

Ujistěte se, že zažijete skutečné obrácení – že skutečně přijdete k Ježíši Kristu a že jste obmyti ze svých “hříchů jeho vlastní krví” (Zjevení 1:5). Nečekejte! Neodmítejte přijít k Ježíši!

Nedbal jsem Spasitele dlouho,
   Hřích svůj držel jsem si dlouho.
Odmítání omlouval jsem dlouho,
   A teď jsem ztracen bez Něho.
Je pozdě, tak pozdě! Na dveře klepe přec,
   Ježíš, laskavý Spasitel, volá mne.
(“Too Long I Neglected,” Dr. John R. Rice, 1895-1980).

Dr. Hymersi, prosím přijďte a ukončete tuto bohoslužbu.


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Sólo zpívané před kázáním panem Benjaminem Kincaidem Griffithem:
“Too Long I Neglected” (Dr. John R. Rice, 1895-1980).


NÁSTIN Z

KAIFÁŠ – MUŽ, KTERÝ PLÁNOVAL
VRAŽDU KRISTA!

CAIAPHAS – THE MAN WHO
PLANNED THE MURDER OF CHRIST!

Kázaní napsané Dr. R. L. Hymersem, Jr.
a proslovené panem Johnem Samuelem Caganem
A sermon written by Dr. R. L. Hymers, Jr.
and preached by Mr. John Samuel Cagan

“Jeden z nich, Kaifáš, velekněz toho roku, jim řekl: “Vy ničemu nerozumíte; nechápete, že je pro vás lépe, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby zahynul celý národ.” To však neřekl sám ze sebe, ale jako velekněz toho roku vyřkl proroctví, že Ježíš má zemřít za národ.” To však neřekl sám ze sebe, ale jako velekněz toho roku vyřkl proroctví, že Ježíš má zemřít za národ, a nejenom za národ, ale také proto, aby rozptýlené děti Boží shromáždil v jedno. Od toho dne byli tedy smluveni, že ho zabijí” (Jan 11:49-53).

(Lukáš 16:31; Efezským 2:1; Jan 11:47-48, 49-52, 53;
Matouš 26:63, 65-68)

I.   Za prvé – Kaifáš byl velmi náboženský a dokonce promluvil hlubokou pravdu o Kristově zástupné oběti, Jan 11:47, 50; Izaiáš 53:5;
Skutky 4:21; 5:17-18, 26, 38-39, 40, 42.

II.  Za druhé - Kaifáš, jako Kain, nikdy nečinil pokání – a nebyl nikdy zachráněn, Genesis 4:8; I. Janova 3:12-13; Genesis 4:6-7;
Matouš 7:23; 8:12; Jakub 4:9; Zjevení 1:5.