Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
FALEŠNÉ POKÁNÍ JIDÁŠOVO

THE FALSE REPENTANCE OF JUDAS
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, April 2, 2017
Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle večer, 2. dubna 2017

“Když Jidáš, který ho zradil, viděl, že Ježíše odsoudili, pocítil výčitky, vrátil třicet stříbrných velekněžím a starším a řekl: “Zhřešil jsem, zradil jsem nevinnou krev!“ Ale oni odpověděli: „Co je nám po tom? To je tvoje věc!“ A on odhodil ty peníze v chrámě a utekl; šel a oběsil se” (Matouš 27:3-5).


Matouš 27 začíná brzy ráno, poté co byl Ježíš uvězněn v zahradě Getsemane, poté co byl doveden před velekněze a Sanhedriny, poté, co falešní svědkové svědčili proti Němu, poté co byl bit do tváře a vysmíván a poté, co Jej Petr zapřel.

“Když bylo ráno, uradili se všichni velekněží a starší lidu proti Ježíšovi, že ho připraví o život. Spoutali ho, odvedli a vydali vladaři Pilátovi” (Matouš 27:1-2).

Vedli Ježíše skrze palác velekněze. Jidáš přišel a postavil se blízko Ježíše. Ale Jidáš se neobrátil k Ježíši a nepožádal o odpuštění. Kdyby se obrátil k Ježíši, dokonce v této pozdní hodině, byl by zachráněn. Zloděj na kříži vedle Ježíše byl zachráněn večer předtím, než zemřel. Proč se Jidáš obrátil k veleknězi, místo toho, aby se obrátil k Ježíši pro odpuštění? Věřím, že zde jsou dva důvody.

I. Za prvé – Jidáš již spáchal neodpustitelný hřích.

Ježíš řekl:

“Každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno; ale kdo by řekl slovo proti Duchu svatému, tomu nebude odpuštěno v tomto věku ani v budoucím” (Matouš 12:31-32).

Dr. John R. Rice řekl, že se zdá, že Jidáš “spáchal neodpustitelný hřích,” to znamená, že byl už vydán na odsouzení. Dr. John R. Rice řekl:

Neodpustitelný hřích je celkové a konečné odmítnutí Krista tak konečné...že to poškozuje a navždy odpuzuje Ducha svatého. Pak [Duch svatý] už nepracuje se srdcem, nepřináší usvědčení nebo nevzbuzuje touhu po záchraně...Ten, který [spáchal neodpustitelný hřích] je lhostejný, protože Duch svatý se od něj vzdálil. Veškeré pravdivé obrácení se k Bohu musí být způsobeno jednáním Ducha svatého v srdci. Pokud se [Duch svatý] vzdálí, pak Bůh nemá žádnou jinou sílu, se kterou by mohl usvědčit a zachránit hříšníka (John R. Rice, D.D., A Verse-by-Verse Commentary on the Gospel According to Matthew, Sword of the Lord Publishers, 1980 edition, p. 183; comments on Matthew 12:31-32).

Píseň Dr. Riceho “If You Linger too Long,” popisuje Jidáše!

Čekal jsi a zdržoval se, Spasitele stále odmítal.
   Všechna Jeho trpělivá varování, laskavá oslovení, co dal.
Jedl jsi ovoce zakázané, věřil jsi slibům satana ty,
   proto bylo tvé srdce tvrdé a hřích vrhl mysl v temnoty.
To, jak smutně čelil osudu, budeš si vybavovat bez soucitu,
   Tak zdržíš se a budeš otálet dokud Duch nezmizí tu.
Kolikpak přijde výčitek a truchlení až smrt tě chytne zoufalého již,
   Že ses zdržoval a protahoval a čekal až přespříliš.
(“If You Linger Too Long,” od Dr. Johna R. Rice, 1895-1980).

Jidáš “prodléval, až se Duch vzdálil.” Spáchal neodpustitelný hřích. To ráno se neobrátil k Ježíši. Bylo pro něj příliš pozdě, aby mohl být zachráněn. Příliš pozdě! Příliš pozdě! Navěky příliš pozdě!

Vede tu hranice kreslená odmítnutím Pána
   za níž volání Jeho Ducha zmizí do ztracena.
A ty spěcháš v požitkářsky bláznícím davu.
   Zkoušel jsi počítat, zkoušel jsi spočítat jaká je cena?
Spočti si jaká je cena, když duše tvá zatracena,
   ačkoli jsi celý svět sám pro sebe získal?
Ještě stále může být ta hranice překročena.
   Zkoušel jsi počítat, zkoušel jsi spočítat jaká je cena?
(“Have You Counted the Cost?” od A. J. Hodge, 1923).

Naléhavě vás prosím, nečekejte do té doby, než se od vás Duch svatý navěky vzdálí! Když vás usvědčí z hříchu – přijďte ke Kristu. Možná nikdy nebudete mít další příležitost! Naléhavě vás žádám, přijďte ke Kristu předtím, než bude navždy příliš pozdě!

II. Za druhé – Jidášovo “pokání” bylo jen “zármutkem světa.”

V textu se píše:

“Když Jidáš, který ho zradil, viděl, že Ježíše odsoudili, pocítil výčitky...” (Matouš 27:3).

Slovo “pocítit výčitky” je zde překládáno z formy řeckého slova “metamelomai” což znamená “litovat” (Strong), “cítit zármutek kvůli něčemu” (George Ricker Berry). Ale “metamelomai” nevede k záchraně. Je to jen “litovat,” nikoliv usvědčení z hříchu Duchem svatým. Je to jen zármutek nad tím, že je člověk chycen, jak páchá hřích. Tento druh zármutku a litování vede jen do deprese, sebelítosti a beznaděje. Apoštol Pavel řekl:

“Zármutek podle Boží vůle působí pokání ke spáse: zármutek po způsobu světa však působí smrt” (II. Korintským 7:10).

Božský zármutek vytváří skutečné pokání, které vede k záchraně v Kristu. Slovo, které je překládáno “pokání” ve II. Korintským 7:10 je odlišné od slova v Matouši 27:3, kde Jidáš “pocítil zármutek.” Řecké slovo ve II. Korintským 7:10 je forma “metanoii” – což znamená “změna mysli” (Vine). Můj čínský pastor Dr. Timothy Lin (1911-2009) byl hebrejský a řecký učenec. Dr. Lin řekl: “Je to nový ‘rozum,’ nová mysl.” Je to důkladná změna srdce a mysli, kterou může způsobit jen Bůh. Dr. George Ricker Berry (1865-1945) řekl, že “metanoia” je “vznešenější slovo [než pouhé metamelomai], obvyklé vyjádření pro důkladné pokání” (Greek-English New Testament Lexicon). Puritánský autor Richard Baxter (1615-1691) to nazýval “změna stavu” – změna mysli o Bohu a hříchu, změna toho co milujete a co nenávidíte.

“Zármutek podle Boží vůle působí pokání ke spáse, a toho není proč litovat, zármutek po způsobu tohoto světa však působí smrt” (II. Korintským 7:10).

Božský zármutek je způsoben Duchem svatým. Duch způsobí pokání, novou mysl, která vede k záchraně v Kristu.

Jidáš zakusil jen falešné pokání tím, že mu bylo líto, když byl přistižen. “Když viděl, že je odsouzen, [on] pocítil výčitky.” Překlad King James Bible nám to ukazuje. On “pocítil výčitky.” Bůh to nezpůsobil. Byl to čistě lidský zármutek. Nebyl to “božský zármutek [který] způsobuje pokání.” Nebyl to “božský zármutek”, který způsobuje skutečnou změnu mysli. Byla to jen sebelítost! Jen “zármutek po způsobu světa [vytváří] smrt.” Takže Jidáš “utekl, šel a oběsil se” (Matouš 27:5).

Kain byl druhem (nebo obrazem) Jidáše. Kristus nazýval Jidáše “synem zavržení” (Jan 17:12). Jidáš byl lidsky odpovědný ze Kristovu smrt. “Kain povstal proti svému bratru Ábelovi a zabil jej” (Genesis 4:8). Scofieldova poznámka o Kainovi říká, že “Kain...je druhem pouhého člověka na zemi...postrádajícím jakýkoliv pocit hříchu nebo potřebu vykoupení” (The Scofield Study Bible; note on Genesis 4:1). Kain nikdy neměl “božský zármutek.” Kain nikdy neměl “pokání k záchraně.” On jen pocítil lítost. Kain řekl: “Můj zločin je větší, než je možno odčinit” (Genesis 4:13). Sebelítost! To je všechno, co cítil. On cítil jen “zármutek po způsobu světa.” Nebylo to nic více, než zármutek z toho, že byl chycen. Vedlo to k sebelítosti a nic více. Ponechalo to Kaina v beznadějném stavu. Někteří z vás si myslí, že usvědčeni z hříchu, ale nejste. Jen pociťujete výčitky jako Kain. Sebelítost není usvědčení z hříchu! Je to “zármutek podle způsobu tohoto světa, který způsobuje smrt.”

Ezau byl dalším druhem (nebo obrazem) Jidáše. Ezau prodal své prvorozenství za misku masa, stejně jako Jidáš za třicet stříbrných zradil Krista. Scofieldova poznámka říká: “Ezau tu znamená pouhého člověka země” (ibid., note on Genesis 25:25). Když Ezau zjistil, že ztratil požehnání, “dal se do hrozného a hořkého křiku a naléhal na otce: “Požehnej mně, také mně, otče” (Genesis 27:34). Ezau jako Kain a Jidáš byl naplněn “zármutkem podle způsobu tohoto světa.” On nikdy necítil “božský zármutek, [který] působí pokání k záchraně.” On cítil jen sebelítost a výčitky jako Jidáš. Také jako Jidáš, Ezau řekl: “Zabiji svého bratra Jákoba” (Genesis 27:41). Kniha Židům nazývá Ezaua “bezbožnou osobou...která prodala prvorozenství za jediný pokrm. Víte přece, že když se potom chtěl stát dědicem požehnání, byl odmítnut. Neměl už příležitost k nápravě, ačkoliv ji s pláčem hledal” (Židům 12:16-17). Nikdy nenalezl skutečné “pokání, i když to hledal v slzách.” Ano, Ezau ronil slzy. Ale nebyly to slzy usvědčení. Byly to slzy výčitek nad sebou samým. Pokud všechno, co děláš, je to, že budeš mít výčitky sám nad sebou, pak se nedostaneš pod usvědčení z hříchu. Ty jen budeš mít “zármutek podle způsobu tohoto světa, který způsobuje smrt.” A nikdy nebudeš zachráněn!

Doufám, že nejsi jako Kain, Ezau a Jidáš. Doufám, že se dostaneš pod hluboké usvědčení z hříchu. Doufám, že nebudeš jako Kain, “pouhý člověk země...postrádající jakýkoliv dostatečný smysl pro hřích nebo potřebu po vykoupení.” Doufám, že nebudete jako Ezau, bezbožný člověk. Doufám, že se nezbavíte svojí duše pro věci tohoto světa. Doufám, že nebudeš jako Jidáš, který podvedl Krista za pár stříbrných!

Odejdi pryč od světa. Odejdi pryč od jeho hříchů a falešných pokladů! Odejdi od hříchu a přijď ke Kristu. Když tě Boží duch volá a tvé srdce cítí břemeno a tíhu tvého hříchu, přijď k Ježíši a buď obmyt ze svého hříchu Jeho krví! Přijď k Ježíši nyní, předtím, než bude navždy příliš pozdě!

To, jak smutně čelil osudu, budeš si vybavovat bez soucitu,
   tak zdržíš se a budeš otálet dokud Duch nezmizí tu.
Kolikpak přijde výčitek a truchlení až smrt tě chytne zoufalého již,
   že ses zdržoval a protahoval a čekal až přespříliš!
(“If You Linger Too Long,” od Dr. John R. Rice, 1895-1980).

Mladý člověk jednou řekl mému blízkému spolupracovníkovi, Dr. Caganovi: “Za těchto podmínek se nikdy nestanu křesťanem.” Měl pravdu! Nic, co jsi se naučil ani modlitby, ti nemůže pomoci, pokud nebudeš usvědčen z hříchu. Jen pak se obrátíš k Ježíši. Jako jedna žena řekla: “Byla jsem zcela zhnusená sama sebou.” To je “božský zármutek [který] způsobuje pokání k záchraně.” Brzy poté, co se cítila “znechucená” svým hříšným srdcem, byla ta žena přivedena ke Kristu a obrácena. Kéž Boží duch způsobí, že budeš “zcela znechucen” sebou samým, že tvoje “ústa mohou být zastavena a [ty] možná budeš obviněn před Bohem” (Římanům 3:19). Kéž tě Boží duch dovede k Ježíši, abys byl zachráněn skrze krev vykoupení. Amen.


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Místo z Písma čtené před kázáním panem Noahem Songem: Matouš 27:3-5.
Sólová píseň zpívaná před kázáním panem Benjaminem Kincaidem Griffithem:
“If You Linger Too Long” (od Dr. John R. Rice, 1895-1980).


NÁSTIN Z

FALEŠNÉ POKÁNÍ JIDÁŠE

THE FALSE REPENTANCE OF JUDAS

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

“Když Jidáš, který ho zradil, viděl, že Ježíše odsoudili, pocítil výčitky, vrátil třicet stříbrných velekněžím a starším a řekl: “Zhřešil jsem, zradil jsem nevinnou krev!“ Ale oni odpověděli: „Co je nám po tom? To je tvoje věc!“ A on odhodil ty peníze v chrámě a utekl; šel a oběsil sehe” (Matouš 27:3-5).

(Matouš 27:1-2)

I.   Za prvé – Jidáš již spáchal neodpustitelný hřích, Matouš 12:31-32.

II.  Za druhé – Jidášovo “pokání” bylo jen “zármutkem světa,”
II. Korintským 7:10; Matouš 27:5; Jan 17:12; Genesis 4:8, 13;
Genesis 27:34, 41; Židům 12:16-17; Římanům 3:19.