Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
KRUTÉ TRESTÁNÍ, ZOSTUZOVÁNÍ A PLIVÁNÍ

THE SCOURGING, SHAME AND SPITTING
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, March 26, 2017
Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle večer, 26. březen 2017

“Nastavuji záda těm, kteří mě bijí, a své líce těm, kdo rvou mé vousy, neukrývám svou tvář před potupami a popliváním” (Izajáš 50:6).


Spolu s etiopským dvořanem se můžeme ptát: “O kom mluví ten prorok? o sobě samotném, nebo o nějakém jiném člověku?” (Skutky 8:34). Jak je to v 53. kapitole, nemůžeme pochybovat, že Izajáš zde mluvil o Pánu Ježíši Kristu. Jistě toto bylo jedno z proroctví, ke kterému se Ježíš odkazoval, když mluvil k učedníkům, po cestě do Jeruzaléma:

“Hle, jdeme do Jeruzaléma a na Synu člověka se naplní všechno, co je psáno u proroků. Neboť bude vydán pohanům a budou se mu posmívat a tupit ho a plivat na něj, zbičují ho a zabijí: a třetího dne vstane” (Lukáš 18:31-33).

Ježíš jim řekl, že pohané se mu budou posmívat, tupit ho, zbičují ho a zabijí. A On řekl, že toto všechno bylo předpovězeno “proroky.” Takže naším textem musel být jeden z veršů, ke kterým On se odkazoval:

“Nastavuji záda těm, kteří mě bijí, a své líce těm, kdo rvou mé vousy, neukrývám svou tvář před potupami a popliváním” (Izajáš 50:6).

Pak se podívej, jak doslovně se proroctví naplnilo. Pontský Pilát, římský místodržící, Jej trestal. Pak římští vojáci

“...upletli trnovou korunu, vsadili mu ji na hlavu a začali ho zdravit: “Buď zdráv, židovský králi!” Bili ho po hlavě holí, plivali na něj...” (Marek 15:17-19).

Proto jsem přesvědčen, že to byl Ježíš Nazaretský, náš Vykupitel, který naplnil slova tohoto proroctví:

“Nastavuji záda těm, kteří mě bijí, a své líce těm, kdo rvou mé vousy, neukrývám svou tvář před potupami a popliváním” (Izajáš 50:6).

Nechme Jozefa Harta popsat tento výjev:

Pohleď, jak trpělivě Ježíš obstál jen!
   Na tomto děsuplném místě, pohaněn, uražen.
Ruce všemocného spoutal, kdo hříchem poražen.
   A pak v stvořitelskou tvář šel plivnout viník ten.

Chrám Jeho trnem proboden a tnut
   Z každé části tryská proud krve.
Jeho záda zbičoval těžký prut,
   však Jeho srdce ostřejší bič rve.
(“His Passion” od Joseph Hart, 1712-1768).

“Nastavuji záda těm, kteří mě bijí, a své líce těm, kdo rvou mé vousy, neukrývám svou tvář před potupami a popliváním” (Izajáš 50:6).

Dnes večer vás přináším k trpícímu Zachránci. A říkám spolu s Pilátem: “Hle, člověk.” Obrať své srdce a podívej se na Něj, v jaké On je vášni. Podívej se na to, kdo On je, jaký příklad nám On zanechal a co On udělal, aby zachránil zničené hříšníky před věčným ohněm.

I. Za prvé – podívej se na Něj jako na vtěleného Boha.

Bůh sestoupil v lidském těle, aby žil mezi lidmi na této zemi. V Izajáši 50:2 říká: “Přicházel jsem.” Bůh Syn “přišel” dolů z nebe a žil mezi námi.

“To Slovo bylo Bůh... A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy” (Jan 1:1, 14).

“Bůh byl zjeven v těle” (I. Timoteovi 3:16).

Starověcí křesťané měli právo nazývat Ježíše “Bůh bohů, světlo světel, pravý Bůh z pravého Boha, narozený z panny.”

Přemýšlej o tom a uvidíš, že je to nejpozoruhodnější učení, které kdy vstoupilo na mysl člověka. Spurgeon řekl:

Kdyby to nebylo věrohodně potvrzeno, bylo by absolutně neuvěřitelné, že se bezmezný Bůh naplňující všechny věci, který byl a je a má přijít, Všemohoucí, vševědoucí a všudypřítomný, snížil a zahalil rouchy, jimiž se zahaluje naše podřadná hlína. On učinil všechno, a přece se uvolil přivést tělo svého stvoření ke spojení se sebou samým...Člověčenství našeho Pána nebyla žádná fantasmagorie...ani pouhé ukázání se v lidské podobě: nade vší pochybnost “Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.” “Podívejte se na mě,” řekl, “Duch nemá tělo a kosti, jak to vidíte u mě” (C. H. Spurgeon, “The Great Mystery of Godliness,” The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, 1979 reprint, volume 28, p.698).

Ježíš byl Bůh v lidském těle. Je vtěleným Bohem, druhou osobou svaté trojice, Slovem, které bylo učiněno tělem!

To zjevuje, že náš text je nevysvětlitelný pro lidskou mysl! Zde je Bůh v lidském těle, který se poddává tomu, aby byl ponižován a mučen! Je to nad lidské pomyšlení, že by vtělený Bůh mohl říci:

“Nastavuji záda těm, kteří mě bijí, a své líce těm, kdo rvou mé vousy, neukrývám svou tvář před potupami a popliváním” (Izajáš 50:6).

Zde Stvořitel vesmíru a všechno co v něm je, dovoluje hříšnému člověku Jej bít a rvát mu vousy! Zde můj Bůh dovoluje ohavným hříšníkům plivat na Svoji svatou tvář! Plivali do Boží tváře!

Pohleď, jak trpělivě Ježíš obstál jen!
   Na tomto děsuplném místě, pohaněn, uražen.
Ruce Všemocného spoutal, kdo hříchem poražen.
   A pak v stvořitelskou tvář šel plivnout viník ten.
(“His Passion” od Josefa Harta).

II. Za druhé – viz Jej jako náš příklad.

“Nastavuji záda těm, kteří mě bijí, a své líce těm, kdo rvou mé vousy, neukrývám svou tvář před potupami a popliváním” (Izajáš 50:6).

Jako Boží služebník Ježíš dovolil hříšníkům, aby Jej bili do zad, rvali Mu vousy a plivali Mu do tváře. Mohl způsobit, že by se země pod nimi otevřela jako s Korahem, nebo způsobit oheň, který by je strávil, jak tu udělal Eliáš. Ale On šel “jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači zůstal němý, ústa neotevřel” (Izajáš 53:7). A apoštol Petr řekl:

“K tomu jste přece byli povoláni: vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. On hříchu neučinil a v jeho ústech nebyla nalezena lest. Když mu spílali, neodplácel spíláním; když trpěl, nehrozil, ale vkládal vše do rukou toho, jenž soudí spravedlivě” (I. Petrova 2:21-23).

Můžeme chtít dát Bohu naše životy a peníze, ale když jsme zneužíváni a pomlouváni, tak máme pocit, že jdeme zpět. Ale Ježíš chtěl být posmíván a nazýván podvodníkem nejhoršími z hříšníků, aniž by bránil sebe sama. Co říkáme, když nás přátelé a příbuzní nazývají pokrytci a mluví o nás zle, protože jsme křesťany? Měli bychom pamatovat, že Ježíš “mlčel,” a neřekl nic, když byl obviňován falešnými svědky večer před Svým ukřižováním (Matouš 26:63). Když Mu Pilát řekl: “Neslyšíš, co všechno proti tobě svědčí?” Ježíš “neodpověděl ani na jedinou věc, takže se vladař velice divil” (Matouš 27:13-14).

Naučil jsem se tuto lekci s velkými obtížemi, když jsem bránil Ježíše během našich demonstrací proti rouhavému filmu “Poslední pokušení Krista.” Falešní svědkové vyšli, aby mě obvinili z antisemitismu a proradnosti. To bylo naprosto falešné. Já miluji židovský lid a stát Izrael celým svým srdcem a duší a vždy jsem miloval. Ale naučil jsem se trpět tato obvinění v tichosti, když se ode mě celoživotní přátelé odvrátili, protože jsem bránil Ježíše. Za dvacet let jsem řekl velmi málo na svoji obranu. Jen nedávno jsem učinil prohlášení, abych ochránil svědky naší církve proti těmto falešným obvinitelům. Ježíš řekl:

“Blaze vám, když vás lidé budou nenávidět a když vás vyloučí, potupí a vymažou vaše jméno jako proklaté pro Syna člověka. Veselte se v ten den a jásejte radostí: hle, máte hojnou odměnu v nebi. Vždyť právě tak jednali jejich otcové s proroky” (Lukáš 6:22-23).

Slova Zachránce byla pro mě v časech pokušení velkou útěchou. Nemyslím si, že bychom měli sebe sama bránit příliš rychle, když nás svět kvůli Ježíšovi obviňuje. Během demonstrace proti “Poslednímu pokušení” člověk doslova plivl do mé tváře. Stál jsem tam před televizními kamerami s plivancem stékajícím po tváři. Naučil jsem se od Ježíše neoplácet, protože On neukryl svou “tvář před potupami a popliváním.” Udělal jsem, co bylo v mých silách, abych byl poté milý k tomuto člověku. Chudák! Později byl zabit. Bůh ví, jaké trápení jsem cítil a jaké slzy jsem prolil ze něj a jeho rodinu.

V kázání na náš text Spurgeon řekl: “Musíte se stát menšími a menšími, i když budete opovrhováni a odmítáni od člověka, protože toto je cesta k věčné slávě” (“The Shame and Spitting,” The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, 1972 reprint, volume 25, p. 431).

Nechť si každý z nás vzpomene na příklad Ježíše, když se nám lidé vysmívají a mluví proti nám, protože jsme v těchto zlých dnech Jeho následovníky. Spurgeon řekl:

Jste plní bolestí...? Ježíš o nich ví všechno, neboť “nastavil svá záda k ranám.” Trpíte... kvůli pomluvě? “On neskryl svou tvář před pohanou a popliváním.” Jste zesměšňováni...? Dělají si z vás nemilosrdnou legraci kvůli vaší zbožnosti? Ježíš s vámi dokáže soucítit, neboť víte, jak bezbožně se vysmívali jemu. V každém trápení, které se dotýká vašeho srdce, je s vámi váš Pán... (Spurgeon, ibid.).

Pohleď, jak trpělivě Ježíš obstál jen!
   Na tomto děsuplném místě, pohaněn, uražen.
Ruce Všemocného spoutal, kdo hříchem poražen,
   A pak v stvořitelskou tvář šel plivnout viník ten.

III. Za třetí – viz Jej jako náhradu za hříšníky.

“Nastavuji záda těm, kteří mě bijí, a své líce těm, kdo rvou mé vousy, neukrývám svou tvář před potupami a popliváním” (Izajáš 50:6).

Uvědom si, že Ježíš netrpěl tuto bolest za žádný svůj hřích, protože On nehřešil.

“Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, byl zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni” (Izajáš 53:5).

Tento verš v Izajáši 53 nám jednoduše říká, že Jeho podlitiny a jizvy, stejně tak jako Jeho smrt, byly nutné pro to, aby zachránil hříšníky. Ježíš vzal na sebe náš hřích. A Bible nám říká, že Bůh “toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti” (II. Korintským 5:21). Když Ježíš trpěl, trpěl za naše hříchy, aby za ně zaplatil a my abychom mohli být zachráněni. Hřích je ta nejhorší věc. Hřích zaslouží být trestán. Hřích zaslouží být popliván. Hřích zaslouží být ukřižován. A protože Ježíš vzal náš hřích na sebe, tak musel být trestán. On musel být popliván. On musel být zostuzen. Pokud chceš vědět, co si Bůh myslí o hříchu, podívej se na Jeho Syna, byl bit do zad, rvali mu vousy, do tváře mu plivali vojáci, když byl učiněn obětí za hřích za tebe a mě. Kdybys ty a já byl posmíván a bit a bylo nám pliváno do tváře pro naše hříchy, tak by to nebylo překvapení. Ale ten, kdo nesl náš hřích byl Bůh Syn. Ježíš stál na našem místě a “Hospodinovou vůlí bylo zkrušit ho nemocí, aby položil svůj život v oběť za vinu.” (Izajáš 53:10). Když byl náš hřích vložen na Ježíše, způsobilo Mu to nejhlubší bolest a zostuzení ještě předtím, než zaplatil za naše hříchy na kříži.

Všimni si, že náš text říká: “Nastavuji záda těm, kteří mě bijí.” Ježíš vědomě dal sebe sama těm, kteří ho bili, kteří rvali Jeho vousy a plivali Mu do tváře. On dal sebe sama, aby zemřel na kříži. Nikdo Jej nenutil k tomu, aby trpěl za naše hříchy. On to dělal vědomě. Boží Syn se vědomě pro nás stal prokletým, jako naše náhrada, aby zaplatil trest za náš hřích – aby nám Bůh mohl odpustit a abychom v Jeho očích byli učiněni spravedlivými.

Můžeš toto slyšet a necítit se ohromen? Můžeš si uvědomit, že Boží Syn byl bit a utrhán a popliván, a přitom nebýt naplněn údivem a chválou? Ten, kdo pokrývá oblohu mraky neskryl Svoji vlastní tvář od zostuzení a poplivání. Ten, který stvořil hory, neskryl svá vlastní záda od bičování a roztrhání. Ten, který opásá vesmír, že drží dohromady byl svázán okovy a převázal Mu oči člověk, kterého On sám stvořil. Je to nemožné, že když andělé v nebi vytvářeli hudbu k Jeho chvále, byl On přibíjen na kříž? Domnívám se, že důvod, proč bude navždy v Jeho rukou a nohou otisknut hřeb, je, že tak nebudeme moci zapomenout na to, co pro nás udělal, když ty otisky hřebů uvidíme až Jej spatříme v nebi. Jak jen se tedy budu moci podívat do Jeho drahé tváře, aniž bych si nevzpomněl na to, jak hříšníci rvali chomáče z Jeho vousů, zatímco plivance stékaly po Jeho svaté tváři!

Pohleď, jak trpělivě Ježíš obstál jen!
   Na tomto děsuplném místě, pohaněn, uražen.
Ruce Všemocného spoutal, kdo hříchem poražen.
   A pak v stvořitelskou tvář šel plivnout viník ten.

Jeho tvář! Proč neplivat na anděly? Nemohl jsi plivat nikam jinam, než na jeho krásnou tvář? Jeho tvář! Bože pomoz nám! Jeho tvář! Oni plivají do Ježíšovi svaté tváře! Spurgeon řekl: “Přál bych si, aby člověk nikdy nebyl stvořen, nebo aby...byl smeten do nicoty, raději, než aby spáchal takovou hroznou věc” (ibid., p. 428). Bože pomoz nám! Oni plivají do tváře našeho Vykupitele!

Pokud jsi ztracený, tak tě naléhavě prosím, abys Mu důvěřoval. S tvým hříchem je konec, když Mu budeš důvěřovat, protože On nesl všechna naše přestoupení a hanbu, když byl přibit na kříž. Pak je tvůj trest odstraněn, protože Ježíš to vše odnesl – na Svých zádech, na Své tváři a v ranách udělaných v Jeho rukou a nohou. Důvěřuj Mu a všechen trest za tvoje hříchy bude odstraněn a ty budeš zachráněn, ospravedlněn na celý čas a na celou věčnost Jeho osvobozující láskou! Prosím postavte se a zpívejte píseň číslo šest, “Oh, What a Fountain!” od Dr. Johna R. Rice.

Příběhu lásky dávné známé okolnosti,
   víme, kde pro hříšníka odpuštění je.
Je tu milost zdarma, vždyť Ježíš trpěl dosti.
   Smíření dává na dřevě Kalvárie.
Ó, jak ten pramen slitování dolů stéká
   Z křižovaného Spasitele člověka.
Skvost té krve prolité za naše vykoupení
   Je pro všechny hříchy milost a odpuštění.
(“Oh, What a Fountain!” od Dr. Johna R. Rice, 1895-1980).

Modlím se, abyste dnes večer dali svoji důvěru Ježíši. Jeho krev vás očistí od každého hříchu. Vložte v něj nyní důvěru a budete zachráněni pro celý čas a celou věčnost.


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Místo z Písma čtené před kázáním Dr. Kreightonem L. Chanem: Lukáš 18:31-33.
Sólo zpívané před kázáním panem Benjaminem Kincaidem Griffithem:
“Lead Me to Calvary” (od Jennie Evelyn Hussey, 1874-1958).


NÁSTIN Z

KRUTÉ TRESTÁNÍ, ZOSTUZOVÁNÍ A PLIVÁNÍ

THE SCOURGING, SHAME AND SPITTING

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

“Nastavuji záda těm, kteří mě bijí, a své líce těm, kdo rvou mé vousy, neukrývám svou tvář před potupami a popliváním” (Izajáš 50:6).

(Skutky 8:34; Lukáš 18:31-33; Marek 15:17-19)

I.   Za prvé – podívej se na Něj jako na vtěleného Boha, Izajáš 50:2;
Jan 1:1, 14; I. Timoteova 3:16.

II.  Za druhé – viz Jej jako náš příklad, Izajáš 53:7; I. Petrova 2:21-23;
Matouš 26:63; 27:13-14; Lukáš 6:22-23.

III. Za třetí – viz Jej jako náhradu za hříšníky,
Izajáš 53:5; II. Korintským 5:21; Izajáš 53:10.