Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
KRISTOVA AGONIE V GETSEMANE

CHRIST’S AGONY IN GETHSEMANE
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, March 19, 2017
Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle večer, 19. března 2017

“A jsa v boji, horlivěji se modlil. I učiněn jest pot jeho jako krůpěje krve tekoucí na zemi” (Lukáš 22:44).


Před nějakým časem jsem kázal na “Slzy Ježíše.” Klikněte zde, abyste si to přečetli. Posledním bodem tohoto kázání bylo: “Ježíš plakal v zahradě Getsemane.” Řekl jsem: “V zahradě Getsemane, večer předtím, než byl ukřižován, Ježíš sám trpěl a modlil se. Tam v temnotě Getsemane Spasitel vylil svoji duši v modlitbě Bohu. Podle Židům 5:7 On se modlil ‘s křikem velikým a slzami obětoval k tomu, kterýž ho mohl zachovati od smrti’ (Židům 5:7). Čeho se bál? Ježíš se bál, že by zemřel v zahradě, předtím, než by mohl jít na kříž, aby se obětoval za naše hříchy.”

Dr. John R. Rice řekl: “Ježíš se modlil, aby kalich smrti odešel od něj ten večer, aby mohl další den zemřít na kříži.” Theolog Dr. J. Oliver Buswell také řekl že Ježíš “se modlil za osvobození ze smrti v zahradě, aby mohl dokončit Své dílo na kříži.” Dr. J. Vernon McGee řekl stejnou věc: “Můj příteli, byl slyšen; nezemřel v zahradě Getsemane.” Ježíš byl ve velké agónii, když na Něj byly vloženy Bohem naše hříchy.

Někdo, kdo si četl toto kázání se mě ptal, proč Ježíš potřeboval jít na kříž. Proč nemohl zemřít za naše hříchy tam v zahradě? Odpověděl jsem mu tím, že jsem řekl, že to nebylo možné. Bible říká:

“Kristus umřel za hříchy naše podlé písem” (I. Korintským 15:3).

Kristus musel zemřít “podlé písem” – kata tas graphas. Kdyby zemřel v zahradě Getsemane, tak by nebyl tím Zachráncem, prorokovaným v písmech Starého zákona. Byl by podvodníkem, nikoliv tím prorokovaným Zachráncem! Musel zemřít kata tas graphas, “podlé písem.” “Písma” se odkazují na Starý zákon, protože Nový zákon ještě nebyl napsán. Právě předtím, než Ježíš vstoupil do Getsemane řekl “Toto písmo se ještě musí naplniti na mě: A s nešlechetnými počten jest” (Lukáš 22:37). Citoval Izaiáše 53:12, říkajíce, že On musí naplnit tento verš tím, že byl ukřižován mezi dvěma zloději. Kdyby zemřel v zahradě Getsemane, tak by nenaplnil Izaiáše 53:12; nezemřel by kata tas graphas, “podlé písem,” Nebyl by zachráncem prorokovaným Izaiášem!

Izaiáš kapitola 53 dává nejplnější proroctví ve Starém zákoně ukřižováním Krista. Vlastně ten oddíl začíná Izaiášem 52:13 a pokračuje na 15 veršů v anglické Bibli. Dává to jedno proroctví po druhém týkající se Kristova ukřižování. Velmi málo z těchto proroctví Jeho ukřižování by bylo naplněno, kdyby Ježíš zemřel v Getsemane. Izaiáš 50:6, který mluví o Jeho důtkách, hanbě a plivání. Žalm 22:16, který prorokoval o probodení Jeho rukou a nohou by nebyl naplněn, ani by nebyl naplněn Zachariáš 12:10, “Obrátí zřetel ke mně, kteréhož jsou probodli.” Žalm 22 také dává jedno proroctví po druhém, které by nebylo naplněno, kdyby Ježíš zemřel v Getsemane. A mnoho dalších míst z písma ve Starém zákoně by se nenaplnilo, kdyby Ježíš zemřel v zahradě. Není divu, že se Ježíš modlil v Getsemane “s křikem velikým a slzami k tomu, kterýž ho mohl zachovati od smrti” (Židům 5:7). Bál se, že by zemřel tam v zahradě a další den nešel na kříž! Musel zemřít kata tas graphas, “podlé písem.” Kristus naplnil proroctví Starého zákona na minutu přesně, když byl ukřižován. Kdyby zemřel v Getsemane, žádné z těchto proroctví by nebylo naplněno – a Kristus by byl podvodníkem, nikoliv Zachráncem lidstva předpověděným v písmech. Kristus by “nezemřel za naše hříchy podlé písem” (I. Korintským 15:3). Není divu, že se modlil v Getsemane: “Otče, chceš-li, odejmi kalich tento ode mne” (Lukáš 22:42).

“A jsa v boji, horlivěji se modlil. I učiněn jest pot jeho jako krůpějr krve tekoucí na zem” (Lukáš 22:44).

Řecké slovo přeložené “agonie” je “agonie.” Mluví to o “vážném emočním vypětí a mukách” (Vine). Ježíš zakusil extrémní utrpení, soužení a svíjel se bolestí tam ve tmě. Několik málo minut dnes večer přemýšlejme o Jeho agónii v zahradě Getsemane.

I. Za prvé – Jeho popsaná agónie.

Ježíš jedl velikonoční večer se svými učedníky. Tam s nimi slavil večeři Páně. Jidáš opustil skupinu a šel k velekněžím, aby Jej podvedl. Ti, kteří zůstali, zpívali píseň a potom prošli přes potok Cedron, vedle Olivové hory, do temnoty zahrady Getsemane. Na okraji zahrady Ježíš zanechal osm učedníků a řekl jim: “Seďtež tuto, až se pomodlím” (Marek 14:32). Potom vzal Petra, Jakuba a Jana s sebou hlouběji do zahrady, kde “se počal lekati a velmi teskliv býti. I dí jim: Smutnáť jest duše má až k smrti. Počkejtež tuto a bděte” (Marek 14:33-34). Joseph Hart řekl:

Trápení mnoho On prožil,
   Žalostná pokušení zakusil.
Nemocen, na bolest zvyklý byl.
   Však horší strasti se vystavil.
A ta v tobě se stane,
   ponuré, smutné Getsemane!
A ta v tobě se stane,
   ponuré, smutné Getsemane!
(“Many Woes He Had Endured,” Joseph Hart, 1712-1768;
      to the tune of “Come, Ye Sinners”).

Matouš říká, že On “se počal lekati a velmi teskliv býti” (Matouš 26:37). Co se týká řeckého slova překládaného “velmi teskliv,” Goodwin říká, že v Ježíšově agónii bylo vyrušení nebo rozptýlení, protože to slovo znamená “oddělení od lidí – člověk v rozptýlení, jsa oddělený od lidstva.” Jaká to myšlenka! Ježíš byl zahnán na pokraj vyrušení, téměř k bodu, kdy se zbláznil kvůli intenzitě Svojí agónie. Matouš cituje Zachránce jak říká: “Smutnáť jest duše má, až k smrti” (Matouš 26:38). Řecké slovo překládané “smutnáť až k smrti” znamená “úplně trápena, intenzivně truchlivá” (Strong), uchvácená zármutkem. “Měl svěšenou hlavu ve velkém utrpení a nemohl dýchat,” řekl Goodwin. Rienecker řekl, že byl “Obklopen smutkem, přemožen utrpením.” Ježíš byl ponořený v hlubokém zármutku a strasti. Marek nám říká, že “se počal lekati a velmi teskliv býti” (Marek 14:33). Řecké slovo překládané “úplně překvapený” znamená “velmi udivený” (Strong), “být v sevření otřesen hrůzou” (Rienecker), “velice smutný, vržený do...hrůzy, úplně znepokojený, vyděšený, zasažený hrůzou” (Wuest). Joseph Hart řekl:

Přistupte, všichni vybraní, Boží svatí,
   kdo již očištění krví smite prožívati,
kdo citlivě se mnou povstane,
   k zpěvu o smutném Getsemane.

‘To tam se života Pán ukázal,
   Vzdychal, bál se, modlil, sténal žal.
Nesl všechny, jež Bůh vtělený mohl nést,
   Se vší mocí, nikdo nevynechán jest.
(“Gethsemane, The Olive-Press!”, Joseph Hart, 1712-1768;
      to the tune of “‘Tis Midnight, and on Olive’s Brow”).

“A jsa v boji, horlivěji se modlil. I učiněn jest pot jeho jako krůpěje krve takoucí na zemi” (Lukáš 22:44).

II. Za druhé – případ Jeho agónie.

Co způsobilo Kristův zármutek v zahradě? Přemýšlel jsem, že Jeho agónie přišla z útoku satana. Ale nevěřte tomu. Ďábel není zmíněn v žádném ze záznamů Kristovy agónie v Getsemane. Na úplném začátku Své služby byl opakovaně pokoušen ďáblem. Třikrát “k němu v poušti přistoupil pokušitel” (Matouš 4:3). Ale my nikde nečteme, že Ježíš nebyl “ani překvapen, ani ohrožen” během toho času pokušení. Ale v Jeho utrpení v Getsemane není zmínka o ničem jiném než krvi Jeho potu. Během pokušení v poušti Ježíš překonal ďábla Svou znalostí Božího slova. Ale Jeho agónie v Getsemane byla tak velká, že Jej to přivedlo v ohromující úzkost. Dr. McGee řekl: “Když se modlil v zahradě: ‘Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich’ (Lukáš 22:42), ten ‘kalich’ byla smrt. On nechtěl zemřít v zahradě Getsemane” (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, volume V, p. 540; note on Hebrews 5:7).

Hořká agónie v Getsemane přišla od Boha Otce. Věřím tomu, v zahradě

“A Hospodin...uvalil na něj nepravosti nás všech” (Izaiáš 53:6).

Spurgeon řekl, že v Getsemane Bůh Otec “toho, kterýž hříchu nepoznal, za nás učinil hříchem” (II. Korintským 5:21). “Teď to bylo ...na Něm nést prokletí kvůli hříšníkům, protože stál na jejich místě...a nyní si poprvé uvědomil, co obnáší nést hřích...protože všechen byl vložen na něj” (C. H. Spurgeon, “The Agony in Gethsemane,” The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, 1971, volume XX, p. 593).

V den vykoupení byly Aaroenm použity dva kozlové. Kristus v zahradě je obrazem toho druhého kozla. Druhý kozel zakusil velkou agónii, když byl učiněn obětí za hříchy. Strach a bolest, co toto zvíře cítilo, je jen malým odrazem nebo typem agónie Krista. Ježíšova agónie v zahradě je antitypem, naplněním.

“A jsa v boji, horlivěji se modlil. I učiněn jest pot jeho jako krůpěje krve tekoucí na zemi” (Lukáš 22:44).

Prorok Izaiáš řekl:

“Ale Hospodinovou vůlí bylo zkrušit ho nemocí, aby položil svůj život v oběť za vinu...” (Izaiáš 53:10).

Jistě to začalo v zahradě Getsemane!

‘Je půlnoc, pro vinu cizího člověka,
   muž pln bolesti pláče do krve rudé;
A právě On, jenž úzkostí pokleká,
   opuštěn Bohem svým nebude.
(“‘Tis Midnight, and on Olive’s Brow,” William B. Tappan, 1794-1849).

„Je půlnoc, pro vinu cizího člověka, muž pln bolesti pláče do krve rudé.” Dr. John Gill řekl: “Nyní je potlučený a svým otcem uvržen do zármutku; nyní začíná jeho utrpení, které pokračuje na kříži...začal ho ‘velmi tížit’ hřích jeho lidí a smysl božského hněvu, kterým byl tak zatlačen a přemožen, že...byl připraven upadnout do mdlob, umírat a zemřít...byl přinesen k prahu smrti; jeho utrpení neodešla...do té doby než jeho duše a tělo byly od sebe odděleny” na kříži (John Gill, D.D., An Exposition of the New Testament, The Baptist Standard Bearer, 1989 reprint, volume I, p. 334).

Bylo to v Getsemane, kde “A Hospodin...uvalil na něj nepravosti nás všech” (Izaiáš 53:6). Joseph Hart řekl:

Tam Syn Boží vší vinu mou nésti byl.
   Uvěřit tomu smím z milosti.
Však hrůzy, které On pocítil
   Pro velikost nelze chápat dosti.
Proniknout skrze tebe nejde, ne a ne,
   ponuré, smutné Getsemane!
Proniknout skrze tebe nejde, ne a ne,
   Ponuré, smutné Getsemane!
(“Many Woes He Had Endured,” Joseph Hart, 1712-1768;
      to the tune of “Come, Ye Sinners”).

“A jsa v boji, horlivěji se modlil. I učiněn jest pot jeho jako krůpěje krve takoucí na zemi” (Lukáš 22:44).

Pohleď na utrpení Božího Syna,
   Úpí, krev potí, bez dechu siná!
Milost božská nesmírnou hloubku má,
   Ježíši, tak velká je láska tvá!
(“Thine Unknown Sufferings,” Joseph Hart, 1712-1768;
      to the tune of “‘Tis Midnight, and on Olive’s Brow”).

“A Hospodin uvalil na něj nepravosti nás všech” (Izaiáš 53:6).

 

Kristus vzal naše hříchy sám na sebe v zahradě Getsemane a nesl naše hříchy “na Svém vlastním těle” na kříž, kde další den zemřel. Náš hřích bylo to, co Jej rozdrtilo do té míry, že potil krev!

“A jsa v boji, horlivěji se modli. I učiněn jest pot jeho jako krůpěje krve tekoucí na zemi” (Lukáš 22:44).

Ano, On nesl naše hříchy na svém těle na kříž.

“Kterýžto hříchy naše na svém těle sám vnesl na dřevo [na kříž]” (I. Petrova 2:24).

Pojď do zahrady Getsemane a viz, co Ježíš udělal pro tebe a mě. Za své hříchy jste měli jít do pekla. Ale Ježíš vzal tyto hříchy sám na sebe a prošel skrze opravdové peklo v zahradě na kříži, aby zaplatil plný trest za naše přestoupení.

Každý křesťan by měl často přemýšlet o Getsemane a kříži. Getsemane a kříž jsou neoddělitelné. “Nám, kteříž spaseni jsme [kříž] jest Boží moc” (I. Korintským 1:18). Jsme zmocněni žít pro Boha Kristovým dílem v Getsemane a na kříži! Jsme inspirováni žít pro Krista přemýšlením o Jeho agónii! Když strasti života způsobí depresi, skuteční křesťané najdou pokoj a uvědomí si, že Ježíš zaplatil celou pokutu za naše hříchy v Getsemane a na kříži! Najdeme pokoj, když si vzpomeneme, že Ježíš zvítězil nad smrtí, když byl vzkříšen z mrtvých!

V blízkosti kříže,
   Ó, Beránku Boží,
zjevují se scény přede mnou.
   Pomoz mi projít den po dni
skrz jejich stíny cestou temnou.
   Na kříži, na kříži
buď mou slávou na věky,
   dokud má vytržená duše nenajde
klid překročením řeky.
   (“Near the Cross,” Fanny J. Crosby, 1820-1915).

A vám, kteří ještě nejste zachráněni, říkám, abyste přemýšleli o tom, jak byl Kristus krvavě zmučen tam v temnotě Getsemane, trpící pro vás, a přesto byste se od Něj odvrátili pryč? On trpí za vaše hříchy! Jak Jej můžete odmítnout a odmítnout takovou lásku jako je tato?

“A jsa v boji, horlivěji se modlil. I učiněn jest pot jeho jako krůpěje krve tekoucí na zemi” (Lukáš 22:44).

Pohleď na utrpení Božího Syna,
   úpí, krev potí, bez dechu siná!
Milost božská nesmírnou hloubku má
   Ježíši, tak velká je láska tvá!

Ježíš vzal vaše hříchy sám na sebe v Getsemane, protože vás miluje! Platil trest za váš hřích na kříži, protože vás miluje!

Vlož v Něj dnes večer svoji důvěru? Přijď k Tomu, který tě miluje nekonečnou láskou! Uvěř v trýzněného Zachránce! Nyní v Něj vlož důvěru! On odpustí tvůj hřích a budeš mít věčný život! Amen.


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Místo z Písma čtené před kázáním Dr. Kreightonem L. Chanem: Marek 14:32-41.
Sólo zpívané před kázáním panem Benjaminem Kincaidem Griffithem:
“‘Many Woes He Had Endured” (Joseph Hart, 1712-1768;
to the tune of “Come, Ye Sinners”).


NÁSTIN Z

KRISTOVA AGONIE V GETSEMANE

CHRIST’S AGONY IN GETHSEMANE

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

“A jsa v boji, horlivěji se modlil. I učiněn jest pot jeho jako krůpě krve tekoucí na zemi” (Lukáš 22:44).

(Židům 5:7; I. Korintským 15:3; Lukáš 22:37;
Izaiáš 53:12; Izaiáš 50:6; Žalm 22:16;
Zachariáš 12:10; Lukáš 22:42)

I.   Za prvé – Jeho popsaná agónie, Marek 14:32, 33-34; Matouš 26:37-38.

II.  Za druhé – případ Jeho agónie, Matouš 4:3; Izaiáš 53:6, II. Korintským 5:21; Izaiáš 53:10; I. Petrova 2:24; I. Korintským 1:18.