Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
UTRPENÍ V GETSEMANE

THE SORROW OF GETHSEMANE
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, ml.

Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
sobota večer, 18. března 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Saturday Evening, March 18, 2017

“Ježíš za svého pozemského života přinesl s bolestným voláním a slzami oběť modliteb a úpěnlivých proseb Bohu, který ho mohl zachránit před smrtí, a Bůh ho pro jeho pokoru vyslyšel” (Židům 5:7).


Večer předtím, než Ježíš zemřel na kříži, vedl své učedníky do tmy zahrady Getsemane. Bylo velmi pozdě, byla půlnoc. Ježíš zanechal osm učedníků na okraji zahrady. Petra, Jakuba a Jana vzal hlouběji do Getsemane. “Přepadla ho (Ježíše) hrůza a úzkost” (Marek 14:33). Řekl těmto třem učedníkům: “Má duše je smutná až k smrti” (Marek 14:34). Šel několik kroků dopředu a padl na zem. Modlil se v agónii, aby pokud je možné “jej minula tato hodina” (Marek 14:35). Modlitba v zahradě Getsemane trvala asi jednu hodinu – protože Ježíš řekl, když našel učedníky spící: “To jste nemohli jedinou hodinu bdít se mnou?” (Matouš 26:40).

Něco hrozného se stalo Ježíši – o půlnoci v zahradě Getsemane. Ježíš řekl: “Má duše je smutná až k smrti” (Matouš 26:38). Řecké slovo “perilupos” znamená “obklopen utrpením.” Mohl říci ze žalmistou: “Přepadly mě úzkosti podsvětí” (Žalm 116:3). Vlny a mračna utrpení se převalily přes Něj. Nad Ním, pod Ním, kolem Něho, mimo Něj a v Něm – všude bylo utrpení – dokonce až ke smrti – takové utrpení, že Jej téměř zabilo! Nebylo kam utéci od bolesti! Žádné utrpení nemohlo být horší než toto! On byl tak sevřen tou hrůzou, že “jeho pot kanul na zem jako krůpěje krve” (Lukáš 22:44).

Je půlnoc, nad horou Olivetskou je to,
   kde bledne hvězda donedávna zářící.
Je půlnoc, a v zahradě v minutě této,
   samoten modlí se Spasitel trpící.

Je půlnoc, a vzdálen ode všeho
   Spasitel zápasí samotný s hrůzami.
Když učedník, jenž miloval jeho,
   nedbá nad Mistrovým žalem a slzami.
(“‘Tis Midnight; and on Olive’s Brow” od William B. Tappan, 1794-1849).

Bible nám říká, že Ježíš byl “muž plný bolesti, zkoušený nemocemi” (Izajáš 53:3). Přesto nechodil po světě celou dobu se smutnou tváří. On znal utrpení. On znal bolest. Ale většinou byl Ježíš pokojným, radostným mužem. Chodil na různé večírky, že si farizeové stěžovali. Říkali: “Přítel celníků a hříšníků” (Matouš 11:19, atd., atd.). To ukazuje, že opravdoví křesťané by měli být radostnými lidmi. Někdy procházíme obdobím deprese. Ale znovu můžeme zakusit pokoj, když si vzpomeneme, že Ježíš triumfálně vstal z mrtvých!

V zahradě Getsemane se vše změnilo. Jeho pokoj ho opustil. Jeho radost se změnila v hrozné utrpení. “Perilupos” – obklopený utrpením; tím sevřený téměř ke smrti! To je obraz utrpení prožitého v usvědčení z hříchu.

Ježíš během svého života nehovořil o utrpení a depresi. Ale nyní, v zahradě je vše změněno. On volá k bohu: “Je-li možné, ať mne mine tento kalich” (Matouš 26:39). Nikdy předtím si nestěžoval. Ale nyní “v úzkostech zápasil a modlil se ještě usilovněji: jeho pot kanul na zem jako krůpěje krve” (Lukáš 22:44). Proč? Proč? Ježíši, co způsobuje tvé utrpení?

Dr. John Gill řekl, že to bylo proto, že do zahrady přišel Satan. Mel Gibson ve svém filmu “The Passion of the Christ,” (Utrpení Krista) znázornil, jak satan přichází do Getsemane jako had, aby mučil Ježíše v temnotě. Ale Dr. Gill a Mel Gibson se v tomto bodě mýlí. Satan nebyl v zahradě Getsemane. Nic z toho není v Bibli. Někteří lidé citují Lukáše 22:53, když Ježíš řekl vojákům, kteří přišli do zahrady, aby Jej uvěznili: “Ale toto je vaše hodina, vláda tmy” (Lukáš 22:53). Mají pravdu, když říkají, že toto se odkazuje k satanovi. Ale všimněte si, že Kristus toto řekl vojákům, kteří přišli, aby Jej uvěznili po Jeho modlitbě a krvavém potu v Getsemane. Na konci Své agónie v zahradě řekl vojákům: “Toto je vaše hodina [nikoliv hodina v Getsemane], a vláda tmy.” Takže satan přišel po Kristově agónii v zahradě. Jidáš začal být démonem posedlý (vlastně satanem posedlý) o několik dní dříve. Je nám řečeno v Lukáši 22:3, “Tu vstoupil Satan do Jidáše.” Satan přišel do zahrady po Kristově děsné bitvě, ovládl Jidáše a donutil vojáky, aby Ježíše uvěznili a zavrženíhodně s Ním zacházeli.

My se stále divíme proč Ježíš byl tak mučen, že potil krvavý pot, když se modlil za vysvobození. Jsem přesvědčen, že odpověď je dána v našem textu. V zahradě se Ježíš “modlil: Otče můj, je-li možné, ať mne mine tento kalich” (Matouš 26:39). Co byl ten “kalich”? Pokud to bylo Jeho utrpení na kříži dalšího dne, tak Jeho modlitba nebyla vyslyšena. Pokud ten “kalich” bylo osvobození od satana toho večera, tak Jeho modlitba nebyla vyslyšena, protože démonizovaný muž Jej odvlékl, aby byl ukřižován. Náš text v Židům 5:7 dává odpověď. Prosím postavte se a přečtěme to nahlas.

“Ježíš za svého pozemského života přinesl s bolestným voláním a slzami oběť modliteb a úpěnlivých proseb Bohu, který ho mohl zachránit před smrtí, a Bůh ho pro jeho pokoru slyšel” (Židům 5:7).

Posaďte se prosím. Tento verš říká, že se Ježíš modlil tuto modlitbu “ve dnech, kdy byl ve svém těle” – totiž během doby, kdy žil na této zemi. Modlil se se “silným pláčem a slzami”, aby byl zachráněn ze smrti – takže tuto modlitbu se modlil předtím, než byl ukřižován. Tento verš nám také říká, že Jeho modlitba byla vyslyšena a Bůh Jej zachránil ze smrti v zahradě Getsemane! Dr. J. Oliver Buswell, slavný teolog, řekl toto:

Extrémně silný pot jak Lukáš popsal [v zahradě Getsemane] je příznačný ve stavu šoku, ve kterém je trpící v bezprostředním nebezpečí zhroucení a dokonce smrti...Náš Pán Ježíš Kristus, když se nacházel v tomto psychickém stavu extrémního šoku se modlil za vysvobození ze smrti v zahradě, aby dokonal Svůj úděl na kříži (J. Oliver Buswell, Ph.D., Systematic Theology of the Christian Religion, Zondervan Publishing House, 1971, part III, p. 62).

Dr. John R. Rice řekl doslova stejnou věc:

Ježíš trpěl a Jeho duše “byla smutná až k smrti,” to znamená, že doslova umírala zármutkem...Ježíš se modlil, aby ten večer ten kalich smrti Jej minul tak aby mohl žít a zemřít na kříži další den (John R. Rice, D.D., The Gospel According to Matthew, Sword of the Lord, 1980, p. 441).

Dr. Buswell řekl:

Výklad by byl v souladu s Židům 5:7 a zdá se mi to jako jediný výklad, který by s tím byl v souladu (ibid.).

Dr. Rice řekl:

Toto je objasněno v Židům 5:7, kde je nám řečeno, že Ježíš “za svého pozemského života přinesl s bolestným voláním a slzami oběť modliteb a úpěnlivých proseb Bohu, který ho mohl zachránit před smrtí, a Bůh ho pro jeho pokoru vyslyšel.” Téměř umřel v zahradě Getsemane, Ježíš se modlil, aby jej ten večer minul kalich smrti, tak aby mohl žít a mohl zemřít na kříži další den. Písmo říká, že “Byl vyslyšen”! Bůh odpověděl na Jeho modlitbu (ibid.).

“Ježíš za svého pozemského života přinesl s bolestným voláním a slzami oběť modliteb a úpěnlivých proseb Bohu, který ho mohl zachránit před smrtí, a Bůh ho pro jeho pokoru vyslyšel feared” (Židům 5:7).

Pohleď na utrpení Božího Syna,
   úpí, krev potí, bez dechu siná.
Milost božská nesmírnou hloubku má
   Ježíši, tak velká je láska tvá!
(“Thine Unknown Sufferings” od Joseph Hart, 1712-1768).

Ale my stále musíme vysvětlit proč Ježíš ten večer tak mnoho trpěl. Zde je to, co já věřím, že se stalo Ježíši v té zahradě. Věřím, že to bylo tam, že

“Hospodin...jej postihl pro nepravost nás všech” (Izajáš 53:6).

“Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal” (Izajáš 53:4).

Ale kdy je On nesl? On je nesl v Getsemane a toho rána je nesl na kříž.

“On ,na svém těle vzal naše hříchy’ na kříž” (I. Petrova 2:24).

Ale naše hříchy byly umístěny “na jeho vlastním těle” ten večer předtím v zahradě Getsemane. On nesl naše hříchy z Getsemane na kříž! On usmířil Boží hněv.

Sám modlil se Spasitel v temném Getsemane.
   Sám tak hořký kalich dopil a trpěl za mne.
Sám, sám, On snášel to všechno sám.
   On dal sebe samotného, aby zachránil vlastní Jeho,
On trpěl, krvácel a zemřel samoten, sám.
   (“Alone” od Ben H. Price, 1914).

Skvělý Dr. John Gill (1697-1771) správně řekl,

On je nyní potlučený a svým otcem uvedený v zármutek. Jeho utrpení teprve začínají, nekončí zde, ale na kříži,...a jsou velmi těžká; S tíhou hříchů Jeho lidu a prožitkem Božího hněvu, jímž byl tak utlačen a přemožen, že Jeho duševno bylo téměř úplně vyčerpáno, byl jen kousek od toho padnout a zemřít. Jeho srdce selhávalo. Jeho duše byla ze všech stran sužována hříchy Jeho lidu, který Jej obklíčil a zmocnil se Ho. Žal smrti a pekla Ho všude neustále obklopoval, ani ten nejmenší kousek útěchy Mu nebyl ponechán. Takže Jeho duše byla plně podrobena zármutku, Jeho velké srdce bylo připraveno puknout. Byl přiveden, takříkajíc, až do prachu smrti. A také Jeho hoře Ho neopustí, dokud se Jeho duše a tělo od sebe navzájem neoddělí (John Gill, D.D., An Exposition of the New Testament, The Baptist Standard Bearer, volume I, p. 334).

Tak se učíme, co Ježíš udělal, aby nás zachránil před Božím hněvem, před soudem za naše hříchy a věčným trestem v pekle. On trpěl na našem místě, místo nás. Jeho zprostředkované utrpení na našem místě začalo v zahradě Getsemane, kde Ježíš přijal tvé hříchy a dalšího dne je vzal na kříž.

Přátelé, blíží se neděle vzkříšení, den kdy Ježíš vstal z hrobu. Ale Jeho vzkříšení z mrtvých pro tebe nic nebude znamenat pokud si neuvědomíš, že On hrozně trpěl v zahradě Getsemane na kříži, aby tě zachránil, abys nebyl trestán za své hříchy. Co musíš udělat, aby Ježíš byl tvým zástupcem? Musíš padnout k Jeho nohám a důvěřovat Mu!

Když pohlédnu na úžasný kříž,
   na nějž Kníže slávy zemřít šel,
počítám zisky, které teď ztraceny již
   a pohrdání zacpává, na čem hrd jsem lpěl.

Zakaž, Pane, když chlubit chci se přeci,
   zachraň mne, Bože můj, smrtí Kristovou.
Ty okouzlující všechny marné věci
   Pro krev Jeho dám v oběť hotovou.

Hleď z Jeho hlavy, rukou, nohou,
   žal a láska smíchány se vylévají.
Cožpak bol ten s láskou setkat se mohou,
   a trny bohatou korunu tvořit mají?

Kdybys dal všechny říše světa,
   příliš malý byl by dar ten.
Láska úžasná a božská ta
   mou duši, život, vše mé si vyžádá jen.
(“When I Survey the Wondrous Cross” od Isaac Watts, D.D., 1674-1748).

Důvěřuj Ježíši dnes večer a za tvůj hřích bude zaplaceno Jeho utrpením a smrtí místo tebe – na kříži. Jeho krev tě očistí od hříchu v okamžiku, kdy Mu dáš svou důvěru!


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Sólo zpívané před kázáním:
“‘Tis Midnight, and on Olive’s Brow” (od William B. Tappan, 1794-1849).