Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
OČIŠŤUJÍCÍ DÍLO BOŽÍHO DUCHA

THE WITHERING WORK OF GOD’S SPIRIT
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, March 12, 2017
Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle večer, 12. březen 2017


Na liberálním semináři nás učili, že byli dva Izaiášové. Ale neměli pravdu. Prvních 39 kapitol mluví o hříších a přicházejícím zajetí lidí. Ale od 40. kapitoly do konce mluví prorok o jejich osvobození. Druhá polovina mluví o záchraně skrze utrpení Krista.

“Hlas řkoucího: Volej. I řekl: Co mám volati? To, že všeliké tělo jest tráva, a všeliká vzácnost jeho jako květ polní. Usychá tráva, květ prší, jakž vítr Hospodinův povane na něj. Vpravděť jsou lidé ta tráva. Usychá tráva, květ prší, ale slovo Boha našeho zůstává na věky” (Izaiáš 40:6-8).

Ten hlas řekl: „Volej:” Jaký to byl hlas, který mluvil k prorokovi? Byla to “ústa Hospodinova“, o kterých se mluví v pátém verši. Hebrejské slovo pro “plakat” je qârâ. Znamená to “zvolat – [potvrzení] potkané osobě” (Strong #7121). Je to stejné hebrejské slovo, které je použité v Izaiáši 58:1,

“Volej vším hrdlem, nezadržuj, jako trouba povyš hlasu svého, a oznam lidu mému převrácenost jejich, a domu Jákobovu hříchy jejich” (Izaiáš 58:1).

To je způsob, kterým kázal Jan Křtitel. Jan Křtitel odkázal na Izaiáše 40:3. Řekl: “Hlas volajícího: Připravtež na poušti cestu Hospodinovu, přímou učiňte na pustině stezku Boha našeho” (Jan 1:23; Izaiáš 40:3).

Řecké slovo překládané “volající” v Janovi 1:23 je bǒaō. Znamená to “řvát...volat” (Strong). Hebrejské slovo a řecké slovo znamená, že je to “volat vším hrdlem” (Izaiáš 58:1). Znamená to, že kazatel musí mluvit nahlas jako ústa Hospodinova... “Řvouce a volajíce” těm, kteří jsou ztraceni a zmateni! Kazatelé mají řvát ke svým posluchačům Boží slovo. Žel, toto není v dnešní době oblíbený styl kázání. V kázáních dnešní doby je základní neposlušnost Bibli. Moderní služebníci “zanechali kázání a přešli k vyučování,” jak to popisují pamětníci. Tito moderní služebníci neposlouchají Boha. Bůh řekl Izaiáši: “Volej vším hrdlem, nezadržuj.” Moderní kázání nenásleduje příklad Ježíše. Ježíš “volal...v chrámě” (Jan 7:28), žádný není jako Ježíš, když On “stál a volal” v Janovi 7:37. Žádný není jako Petr v den Letnic. “Pozdvihl svůj hlas” a promluvil slova, která mu Bůh dal (Skutky 2:14). Dr. John Gill řekl: “A pozdvihl svůj hlas, aby ho mohl slyšet zástup...a take ukázal své nadšení a zápal ducha a statečnost mysli; protože byl ovlivněn Duchem z nebe, tak byl nebojácný muž” (An Exposition of the New Testament; note on Acts 2:14). Takže musím opakovat, v dnešní době je základní neposlušnost Bohu na našich kazatelnách, hrozná neposlušnost ve způsobu a stylu kázání. Apoštol Pavel to označil jako odpadlictví v posledních dnech. Řekl: “Kaž slovo... nebo přijde čas, že zdravého učení nebudou trpěti, ale majíce svrablavé uši, podlé svých vlastních žádostí shromažďovati sami sobě budou učitele” (II. Timoteova 4:2, 3). V naší době je stálé “vyučování”, ale zapomnělo se na kázání. Pořád slyšíme jen vyučování – “vyučování” bez naléhavosti a ohně! To je vše, co se učí studenti na seminářích v dnešní době! Suché jako prach, vyučování verš po verši! Nikdo není konfrontován s evangeliem a nikdo není rušen ze svého duchovního spánku tímto “vyučováním.” Nemůžete “naučit” kozly, aby se z nich staly ovce! Musí být vykázáni o své hříšnosti a lenosti! “Hlas řekl: Volej” (Izaiáš 40:6). To je styl skutečného kázání evangelia! Nic jiného, než kázání bude použito Bohem, aby se pohnulo mrtvými srdci a línými myslemi! Nic jiného, než duši strhující kázání to nemůže udělat! Brian H. Edwards řekl: “Probuzenecká kázání mají moc a autoritu, jež přináší Boží slovo jako kladivo do srdce a svědomí. To je přesně to, co v dnešní době chybí u většiny našich kázání. Lidé, kteří káží v probuzeních jsou vždy nebojácní a naléhaví” (Revival! A People Saturated With God, Evangelical Press, 1997 edition, p. 103). Dr. Lloyd-Jones byl jedním z největších kazatelů dvacátého století. Řekl: “Co je kázání? Logika na ohni!...Je to teologie na ohni. A teologie, která nezpůsobuje oheň je vadná teologie... kázání je teologie, která přichází skrze člověka, který je zapálený... Říkám, že člověk, který mluví o těchto věcech bez vášně, nemá žádné právo být za kazatelnou a nikdy by mu nemělo být dovoleno za ní být” (Preaching and Preachers, p. 97).

Pak Izaiáš řekl: “Co mám volati?” (Izaiáš 40:6). Jeden mladý muž mi řekl, co řekl profesor na semináři. Řekl, že šestiměsíční plán kázání by měl být připraven dopředu. Já naprosto nesnáším, když člověk dělá tuto věc! Člověk, který toto dělá, nemůže mít skutečná, Bohem inspirovaná kázání! To není možné! Spurgeon byl největším kazatelem všech dob. On to nikdy nedělal. Skutečný kazatel se musí ptát Boha co má kázat a čekat, co mu Bůh dá. “Co mám volati?” Musím volat poselství, které mi Bůh dal, abych kázal. Někdo řekl, že káži jako Hitler. V určitém smyslu měl pravdu. Hitler mluvil lži s velkou vášní. My bychom měli mluvit pravdu s velkou vášní! Jen vášnivý kazatel může přimět člověka k činu. Výklady Bible lidi uspávají! Dr. Lloyd-Jones řekl “Kázání současné doby nezachrání člověka. Dokonce to ani nerozčílí člověka, ale ponechá ho přesně tam, kde je, bez nejmenšího vyrušení.” To je špatné! Potřebují být vyrušeni!

“Hlas řkoucího: Volej. I řekl: Co mám volati? To, že všeliké tělo jest tráva, a všeliká vzácnost jeho jako květ polní…Usychá tráva, květ prší” (Izaiáš 40:6, 8).

I. Za prvé – musím promluvit o krátkosti života.

“Hlas řkoucího: Volej. I řekl: Co mám volati? To, že všeliké tělo jest tráva, a všeliká vzácnost jeho jako květ polní…Usychá tráva, květ prší” (Izaiáš 40:6, 8).

Život brzy končí. To se stává velmi brzy. Vypadá to, jako by vaše mládí mělo trvat navždy – ale velmi rychle to skončí. Píši svoji autobiografii. Můj syn Robert mě požádal, abych to udělal. Za několik týdnů mi bude sedmdesátšest let. Vypadá to, jako bych byl jen před několika málo měsíci mladým mužem! A stejně tak to bude s vámi! Vychází letní slunce. Tráva hnědne. Květiny usychají a vadnou. Život je pomíjivý, prchavý, dočasný, krátký. Mluvil o tom apoštol Jakub. Řekl:

“A bohatý...v ponižování se: nebo jako květ byliny pomine. Nebo jakož slunce vzešlé s horkostí usušilo bylinu, a květ její spadl, i ušlechtilost postavy jeho zhynula, takť i bohatý v svých cestách usvadne” (Jakub 1:10-11).

Velmi málo lidí to vidí. Pracují a usilují postoupit v tomto světě, aniž by si uvědomili to podstatné – skončí to dříve, než si myslí! C. T. Studd (1860-1931) byl jedním z mála bohatých lidí, který si to uvědomil. Zdědil velké jmění, ale všeho se vzdal a šel jako misionář do Číny – a později odešel do srdce Afriky, i když to bylo nebezpečné. A byl to C. T. Studd, který řekl:

Dech života,
   ‘hned vyprchá.
Co děláš pro Krista
   trvá.

Přeji si, aby každý mladý člověk četl o C. T. Studdovi jako o svém hrdinovi. Kdybyste jen mohli prožít pravdu jeho básně!

Dech života,
   ‘hned vyprchá.
Co děláš pro Krista
   trvá.

Ježíš řekl:

“Nebo co prospěje člověku, by všecken svět získal, a své duši škodu učinil? Aneb jakou dá člověk odměnu za duši svou?” (Marek 8:36, 37).

“Hlas řkoucího: Volej. I řekl: Co mám volati? To, že všeliké tělo jest tráva, a všeliká vzácnost jeho jako květ polní…Usychá tráva, květ prší” (Izaiáš 40:6, 8).

Proto musím často kázat o krátkosti života! A vy byste měli přemýšlet o krátkosti vašeho života. Bible říká: “Naučiž nás počítati dnů našich, abychom uvodili moudrost v srdce” (Žalm 90:12).

II. Za druhé – musím promlouvat o očišťujícím díle Ducha svatého.

To slovo “zvadnout” znamená scvrknout se, seschnout a ztratit svoji čerstvost. Izaiáš 40:7 říká:

“Usychá tráva, květ prší, jakž vítr Hospodinův povane na něj. V pravděť jsou lidé ta tráva” (Izaiáš 40:7).

Spurgeon řekl: “Boží duch jako vítr musí přejít přes pole vašich duší a způsobit, že [vaše] krása bude jako uvadající květina. Musí [vás] usvědčit z hříchu... že [můžete] vidět, že [vaše] padlá přirozenost je sama v sobě zničená a že ‘ti, kteří jsou v těle, nemohou se zalíbit Bohu.’ [Abychom mohli cítit] rozsudek smrti nad našimi předešlými tělesnými životy...jen nemocní budou chtít lékaře...Probuzený hříšník, když požádá, aby se Bůh nad ním smiloval, je udivený, že místo rychlého pokoje je jeho duše skloněna s pocitem Božího hněvu...protože vy byste nikdy neocenili [Kristovu Krev], která náš očišťuje z každého hříchu, pokud byste předtím nenaříkali nad tím, že jste nečistí” (“The Withering Work of the Spirit,” pp. 375, 376).

To je očišťující dílo Ducha svatého. To je dílo Ducha svatého, které vysušuje vaše falešné naděje, které vám ukazuje mrtvost vašeho srdce, které způsobuje, že vidíte, že vaše jediná skutečná naděje je v Kristu, který zemřel na vašem místě, aby vás zachránil z hříchu. Když Duch svatý “očišťuje” vaši duši, pak uvidíte, že vaše takzvaná “dobrota” není nic než špinavé hadry, že nic, co jste dosud udělali vás nemůže učinit přijatelnými pro Boha, že nic co jste udělali, vás nemůže zachránit od pekla.

Proto vás Bůh nechá se falešně obrátit. Možná, že vás nechá projít mnoha falešnými obráceními předtím, než vám dá pokoj. Neznamená to, že Bůh vás opustil. Vůbec ne! Bůh používá tato falešná obrácení. On je používá, aby způsobil váš pláč, “Všechno tělo je tráva, a proto všechna zbožnost jako květina na poli.” Bůh očišťuje, vysušuje vaši falešnou naději, že můžete dělat nebo říci něco, abyste se zachránili. John Newton řekl:

Doufal jsem v lepší hodinu,
   kdy na prosbu mou odpoví,
Potlačí hřích, a já spočinu,
   svou láskou si moc podrobí.

Dává mi ale pocítit
   ta mého srdce skrytá zla;
A nechává duši mou trápit
   zlostnými silami pekla.

Zeptejte se Ayako! Zeptejte se Dannyho! Zeptejte se Johna Cagana! Zeptejte se mě! My všichni jsme volali k Bohu, aby nám dal odpočinek – ale místo toho způsobil, že jsme se cítili jako Sheila Ngann. Ona řekla: “Cítila jsem se tak zhnusená sama sama sebou.” Jiné děvče řeklo: “Jsem tak nespokojená sama se sebou.” Dr. Cagan a já jsme jí řekli, že ona se musí cítit více než jen “nespokojená.” Jako Sheila. Musí se cítit “znechucená.” Do té doby než cítíte, že jste zcela “znechuceni” sami ze sebe, tak nezakusíte očištění, vnitřní ztracenost, která je běžná mezi těmi, kteří jsou skutečně obráceni.

To slovo “očistit” je velmi důležité. Musíte vědět co to znamená rozumět tomu, co se s vámi děje. To slovo “očišťující” znamená “být zahanben...vyschnout (jako voda)...být zahanben, uveden do rozpaků a očištěn” (Strong #300).

“Usychá tráva, květ prší, jakž vítr Hospodinův povane na něj. V pravděť jsou lidé ta tráva” (Izaiáš 40:7).

To je to, co se musí stát ve vašem srdci. Duch svatý musí očistit a vysušit vaše sebevědomí. Do té doby, než vaše srdce zvadne jako uvadající květina – do té doby, než jste v potížích a zahanbeni svojí vlastní zvrácenou přirozeností. Jak Sheila řekla před svým obrácením: “Cítila jsem se tak znechucena sama sebou.” To je to, k čemu dochází při skutečném obrácení.

Usychá tráva, květ prší, jakž vítr Hospodinův povane na něj. V pravděť jsou lidé ta tráva” (Izaiáš 40:7).

Když jste znechuceni sami sebou, pak vám musíme říci, abyste důvěřovali Ježíši. On vás očistí z hříchu svojí krví a zachrání vás od Božího soudu.

Velký evangelista George Whitefield řekl: “Ukázal vám Bůh někdy, že nemáte víru v Ježíše? Modlili jste se někdy: ‘Pane, pomoz mi spolehnout se na Krista? Usvědčil vás někdy Bůh z vaší neschopnosti přijít ke Kristu a způsobil, že jste prosili v modlitbě o víru v Krista? Pokud ne, nebudete mít pokoj ve svém srdci. Kéž vám Bůh dá pevný pokoj v Ježíši, předtím než zemřete a nebudete mít další šanci” (“The Method of Grace”). Musíte zakusit intenzivní boj s hříchem, předtím než budete skutečně obráceni. Musíte cítit něco z toho, co cítil Kristus, když byl na něj vložen váš hřích v zahradě Getsemane. Musíte cítit něco z toho, co On cítil, když zvolal: “Smutnáť jest duše má až k smrti…Otče můj, jest-li možné, nechť odejde ode mne kalich tento” (Matouš 26:38, 39).

Prosím postavte se, když budeme zpívat píseň číslo 10, “Come, Ye Sinners.”

Pojďte, hříšní: chudí, bídní, slabí, zranění, choří;
   Ježíš se vás spasit chystá, pln soucitu, lásky, moci:
On je schopen, On je schopen, i ochoten, neváhej.
   On je schopen, On je schopen, i ochoten, neváhej.

Pojďte, znavení, s břemeny, pádem pošramocení;
   Budeš-li vyčkávat, až se zlepšíš, nikdy nepřežiješ:
Ne počestné, ne počestné, hříšné povolal Ježíš;
   Ne počestné, ne počestné, hříšné povolal Ježíš.

Hleď, Spasitel vzhůru šel, odvolat se na svou krev;
   K Němu se vrhni celý, ať ti nikdo nebrání;
Pouze Ježíš, pouze Ježíš z hříšníků dobré činí;
   Pouze Ježíš, pouze Ježíš z hříšníků dobré činí.
(“Come, Ye Sinners,” Joseph Hart, 1712-1768; altered by the Pastor).

Nyní naslouchejte slovům člověka, který se obrátil. Zde je svědectví jednoho mladého člověka.

Hledal jsem způsob, jak zachránit sebe sama. Byl jsem plný pýchy, příliš pyšný, než abych přiznal sám sobě, že jsem příliš pyšný. Stále si vzpomínám, jak jsem bojoval proti Bohu, abych nemusel důvěřovat Ježíši… Začal jsem si číst Bibli, "provádět" modlitbu každý den, více se zapojovat do církevních činností. Ale sám v sobě jsem nenašel vnitřní pokoj. Hluboko uvnitř jsem věděl, že jsem stále ztracen, ale byl jsem příliš pyšný a příliš zbabělý, abych tomu čelil. Bránil jsem sám sebe před myšlenkou, že jsem hříšník. Dělal jsem všechno, co jsem mohl, abych odstranil tuto myšlenku, abych rozptýlil sám sebe. Hledal jsem jakékoliv výmluvy, abych ospravedlnil svoji víru, abych cítil sám sebe lépe. A pak Bůh otevřel nebe a poslal probuzení, ale moje pýcha byla stále příliš velká, než abych si přiznal, že potřebuji Ježíše, aby mě zachránil…V tomto bodě jsem byl mentálně zcela vyčerpán. Začal jsem vidět, že nehledě na to, co dělám, nemohu sám sebe zachránit od hříchu, že jsem nedůvěřoval Ježíši, že jsem byl samospravedlivý. Byl jsem bezmocný. Bojoval jsem sám v sobě a zkoušel jsem důvěřovat Ježíši, ale moje pýcha mi to nedovolila… Vzdal jsem se vší naděje, vzdal jsem se sám sebe. Cítil jsem, že můj hřích tlačí na všechny mé myšlenky, všechny mé smysly. Cítil jsem se špatně z toho, že jsem na živu. A v tom okamžiku, zázrakem, Ježíš ke mně přišel a poprvé ve svém životě jsem mu začal důvěřovat. Zkoušel jsem přijít k Ježíši, ale nemohl jsem a Ježíš přišel ke mně, když jsem si myslel, že nikdy nebudu zachráněn. Když Ježíš ke mně přišel, tak bylo tak jednoduché Mu důvěřovat… Ježíš mě přijal a obmyl mě svou krví... Všechna dobrota je ve mně proto, že mě Ježíš zachránil. Nemohu zastavit své slzy, když přemýšlím nad Ježíšem, slzy radosti, slzy vděčnosti za to, co On pro mě udělal. Se vší láskou, kterou Ježíš pro mě má, já Jej nemohu nikdy dost milovat, nemohu Mu dost děkovat. Všechno, co mohu udělat je dát to co mám nejlepší, celý svůj život dát Ježíši, mému Spasiteli.


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Sólo zpívané před kázáním panem Benjaminem Kincaidem Griffithem:
“Come, Holy Spirit, Heavenly Dove” (by Dr. Isaac Watts, 1674-1748;
to the tune of “O Set Ye Open Unto Me”).


NÁSTIN Z

OČIŠŤUJÍCÍ DÍLO BOŽÍHO DUCHA

THE WITHERING WORK OF GOD’S SPIRIT

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

“Hlas řkoucího: Volej. I řekl: Co mám volati? To, že všeliké tělo jest tráva, a všeliká vzácnost jeho jako květ polní. Usychá tráva, květ prší, jakž vítr Hospodinův povane na něj. Vprvděť jsou lidé ta tráva. Usychá tráva, květ prší, ale slovo Boha našeho zůstává na věky” (Izaiáš 40:6-8).

(Izaiáš 40:5; 58:1; 40:3; Jan 1:23; Jan 7:28, 37;
Skutky 2:14; II. Timoteova 4:2, 3)

I.    Za prvé – musím promluvit o krátkosti života, Izaiáš 40:6;
Jakub 1:10-11; Marek 8:36, 37; Žalm 90:12.

II.  Za druhé – musím promluvit o ošišťujícím díle Ducha svatého,
Izaiáš 40:7; Matouš 26:38, 39.