Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
DOBRÝ ČLOVĚK ZTRACEN A ŠPATNÝ ZACHRÁNĚN!

A GOOD MAN LOST AND A BAD MAN SAVED!
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle večer, 5. března 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, March 5, 2017

“I řekl také proti některým, kteříž v sebe doufali, že by spravedlivý byli, jiných za nic nevážíce, podobenství toto: Dva muži vstupovali do chrámu, aby se modlili, jeden farizeus, a druhý publikán. Farizeus stoje, takto se sám v sobě modlil: Bože, děkuji tobě, že nejsem jako jiní lidé, dráči, nespravedlivý, cizoložníci, anebo jako i tento publikán. Postím se dvakrát do téhodne, desátky dávám ze všech věcí, kterýmiž vládnu. Publikán pak zdaleka stoje, nechtěl očí k nebi pozdvihnouti. Ale bil se v prsy své, řka: Bože, buď milostiv mně hříšnému. Pravímť vám: Odešel tento, ospravedlněn jas, do domu svého, a ne onen. Neboť každý, kdož se povyšuje, bude ponížen; a kdož se ponižuje, bude povýšen” (Lukáš 18:9-14).


Toto je podobenství. Je to příběh, který řekl Ježíš, aby vysvětlil velkou pravdu. Ježíš řekl toto podobenství těm, kteří byli sebejistí, kteří důvěřovali své vlastní dobrotě, kteří se dívali s opovržením na všechny ostatní.

Dr. R. A. Torrey byl velký evangelista. Často na tyto verše kázal. Toto kázání nazýval: “Dobrý člověk ztracen a špatný zachráněn.” Dr. Torrey řekl: “Někteří z vás si mohou myslet, že jsem to převrátil. A že by to mělo být: ‘Dobrý člověk zachráněn a špatný ztracen.’ Ale mýlíte se. Je to dobře: ‘Dobrý člověk ztracen a špatný zachráněn.” Kristus nám vypráví tento příběh. Kristus mluvil o dobrém člověku a o špatném člověku. Kristus řekl, že ten dobrý člověk odešel ztracen a ten špatný člověk zachráněn.

Farizeové byli dobří lidé. Byli náboženští. Žili dobré životy. Publikáni byli výběrčí daní. Vybírali tolik peněz, kolik jen mohli. Byli jako gangsteři. Nutili lidi, aby jim dali velké sumy peněz. Přesunuli jistý objem peněz Římanům. Zbytek si nechali sami pro sebe. Židé je nenáviděli. Byli považováni za zrádce a velmi zlé lidi. Publikáni byli nejhorší ze všech hříšníků. Byli vyděrači a zloději. V tomto podobenství Ježíš skutečně rozděloval celou lidskou rasu. Rozděloval je na dvě třídy lidí – samospravedlivé lidi, kteří jsou ztraceni, a ty, kteří vědí, že jsou hříšníci a jsou zachráněni. Ztracení a zachránění. Odsouzenci k věčnému zatracení a vyvolení. Plevy a pšenice. Ty, kteří jsou na široké cestě do pekla, a ty, kteří jsou na úzké cestě ke spasení. Ježíš rozdělil lidskou rasu a každý zde i dnes večer je v jedné z těchto dvou skupin. Ve které skupině jsi dnes večer ty? Ježíš řekl: “Dva muži vstupovali do chrámu, aby se modlili, jeden farizeus a druhý publikán.” Dobrý člověk a špatný člověk. Který jsi ty?

I. Za prvé - “dobrý” člověk byl ztracen.

“Farizeus stoje, takto se sám v sobě modlil: Bože, děkuji tobě, že nejsem jako jiní lidé, dráči [lupiči], nespravedliví, cizoložníci, aneb jako i tento publikán. Postím se dvakrát do téhodne, desátky dávám ze všech věcí, kterými vládnu” (Lukáš 18:11-12).

V očích světa byl opravdu “dobrým” člověkem. Byl morálním člověkem. Byl čistě žijícím člověkem. Byl náboženským člověkem. Byl štědrým člověkem. Byl váženým člověkem. Byl přesně takový, jaký jsem byl já předtím, než jsem byl zachráněn. Oblékl jsem si svůj oblek a prošel jsem přes obývací pokoj domu mého strýce. Ostatní byli opilí. Spali na pohovce na chodbě. Bylo mi kolem 18 let. Myslel jsem si: “Nechci být jako oni.” Byl jsem dobrým chlapcem. Nebral jsem drogy. Neopíjel jsem se. A už jsem přestal i kouřit. Byl jsem skutečně dobrým chlapcem. Připravoval jsem se, že budu kázat jako baptistický služebník. Byl jsem velmi dobrý. Ale byl jsem stále ztracen! Byl jsem pyšný, že nedělám věci, které dělaly jiné děti. Byl jsem pyšný sám v sobě. Myslel jsem si, že se mnou není nic v nepořádku. Ale stále jsem se necítil sám v sobě dobře. Ptal jsem se sám sebe: “Co více Bůh ještě chce?” Šel jsem do církve. Chodil jsem každou neděli ráno a každou neděli večer. Každou neděli odpoledne jsem poslouchal kázání Billy Grahama. Každou neděli večer jsem zpíval v mládežnickém pěveckém sboru. Dal jsem Bohu svůj život a měl jsem být kazatelem. Přesto jsem hluboko ve svém srdci neměl pokoj. Bible říká: “Nemajíť žádného pokoje, praví Bůh můj - bezbožní” (Izaiáš 57:21). Co více Bůh chtěl? Byl jsem jako farizeus!

Ten důvěřoval v sebe sama. Opovrhoval ostatními. Nepřiznal, že je hříšníkem. Nepřiznal své hříšné srdce. Modlil se “sám k sobě” místo k Bohu. Gratuloval sám sobě ke své vlastní spravedlnosti. Dnes večer jsi přesně jako on! Myslíš si, že tak jak jsi, jsi dost dobrý. Podvádíš sám sebe. Nasloucháš satanovi. On tě podvedl. Ty jsi čestný a navenek morální. Ale tvé srdce je hluboce hříšné. Bible říká, že tvé srdce “je nejlstivější nade všecko, a nejpřevrácenější” (Jeremiáš 17:9). Když na toto téma káži, tak se ti to nelíbí. Cítíš úzkost a znepokojení. Nechceš zkoušet své srdce. Chceš se schovat před Bohem tak jako Adam. Chceš zakrýt svůj hřích jako Adam. Chceš obviňovat další lidi jak Adam. A jsi prokletý Bohem stejně jako Adam! Jsi ztracen. Ztracen v náboženství a morálce. Ztracen v sebeklamu. Ztracen ve falešné naději. A pokud zemřeš tak jak jsi, tak budeš ztracen pro celou věčnost.

Věčnost, věčnost,
Ztracený na celou věčnost.
Věčnost, věčnost,
Ztracený na celou věčnost!
(“Eternity,” od Elisha A. Hoffman, 1839-1929).

Ptal jsem se sám sebe: “Co více Bůh chce?” Zdálo se, že nic co jsem dělal, nestačí! Každý den a každý večer jsem se cítil znepokojený – atakse cítíš i ty! Takto se nikdy nebudeš cítit šťastný! Takto nikdy nebudeš mít pokoj! “Nemajíť žádného pokoje, praví Bůh můj -bezbožní” (Izaiáš 57:21). Ty jsi jako tento bohatý mladý vládce. Navenek jsi dodržel Boží zákon, ale nepomyslel jsi na hříšnost svého srdce. Nerozumíš duchovnímu smyslu Božího zákona. Nerozumíš Božímu zákonu, který odsuzuje i ten nejmenší chtíč tvého srdce! Ve své vlastní mysli jsi dobrým člověkem. Ale v Božích očích jsi hříšníkem! Pokud budeš dělat to co děláš, tak půjdeš přímo do plamenů ohnivého pekla!

Věčnost, věčnost,
ztracený na celou věčnost.

Ale já ti chci ukázat na tom člověku ještě jednu věc. Jeho modlitba ukazuje, jaký byl podvodník; byl naprosto falešný. Vůbec neměl povědomí o Bohu. Jeho ”modlitba” byla umělá a falešná. Modlitby lidí často ukazují, že se nikdy neobrátili. Jejich modlitby mají falešný zvuk. Jsou to mechanické modlitby. Jsou předstíráním. Ve skutečnosti to vůbec nejsou modlitby! Jsou to jen prázdná slova, která říkáš, abys udělal dojem na ostatní – nebo oklamal sebe sama. Tento člověk se ve skutečnosti vůbec nemodlil! Gratuloval sobě samému ke své “dobrotě” – “Bože, děkuji tobě, že nejsem jako jiní lidé.” Jaké bláznovství! Cožpak neví, že Bůh vidí jak falešná jsou jeho slova? Falešná slova! Věří on opravdu v Boha? Ve skutečnosti nikoliv. Bůh je jen abstraktní myšlenka, žádný osobní a skutečný Bůh – žádný živý Bůh! Jak to vím? Protože on “stoje sám v sobě se modlil” (Lukáš 18:11). Mohlo by se to přeložit, “modlil se k sobě” (NIV, note a). Ve skutečnosti se tento člověk vůbec k Bohu nemodlil. Jen se vychloubal svoji vlastní dobrotou. Modlil se sám k sobě, nikoliv k Bohu! Není toto způsob, jak se modlíš, pokud se vůbec modlíš? Necítíš někdy, že se modlíš jen proto, abys slyšel sebe sama se modlit? Není to důvod, proč se obáváš modlit se na modlitebních setkáních? Není to proto, že víš, že ostatní by poznali, že tvoje modlitby jsou falešné? Tedy že se modlíš jen proto, abys udělal dojem? A neukazuje to na to, že jsi ztraceným člověkem, ztraceným člověkem, který se skutečně nemůže modlit k Bohu? Ve verši 14 nám Ježíš jednoduše řekl, že tento takzvaně “dobrý” člověk nebyl “ospravedlněn.” Nebyl zachráněn! Byl ztracen. Byl náboženským, ale ztraceným člověkem. Šel do pekla na nekonečné věky věků!

Věčnost, věčnost,
ztracený na celou věčnost!

Ten člověk byl pokrytec – a to jsi i ty!Předstíral, že se modlí k Bohu – a to děláš i ty!Jednoho dne ti tvoje vlastní “dobrota” nepomůže. Stane se ti něco hrozného, tak jak se to stane každému. A v tento den hrůzy a bolesti srdce ti tvoje pokrytectví nepomůže. Bible říká: “Podjala hrůza pokrytce” (Izaiáš 33:14). Zemřeš a budeš stát před Bohem a Bůh řekne: “Nikdy jsem vás neznal, odejděte ode mne” (Matouš 7:23). Pak ti tvoje falešné náboženství nepomůže. Bůh uvrhne všechny pokrytce jako jsi ty do ohně pekla. On byl v očích světa dobrým člověkem. Ale v Božích očích byl ztraceným hříšníkem! V očích světa můžeš být dobrý. Ale v očích Božích jsi ztracen.

II. Za druhé – špatný člověk, který byl zachráněn.

“Publikán pak zdaleka stoje, nechtěl ani očí k nebi pozdvihnouti. Ale bil se v prsy své, řka: Bože, buď milostiv mně hříšnému” (Lukáš 18:13).

On nebyl dobrým člověkem. Nebyl morálním člověkem. Neviděl,jak je hříšný. Duch svatý mu ukázal, že je opravdu ztraceným hříšníkem. Cítil, že si od Boha zaslouží jen trest. Cítil se jako žalmista, který řekl: “Hřích můj přede mnou jest ustavičně” (Žalm 51:4). Dr. John Gill řekl: “Nemohl se podívat nahoru; studem se začervenal; žal způsobil, že mu padl [obličej]; strach z [Božího] hněvu a nelibosti se jej zmocnil; díval se sám na sebe jako nehodného [Boží milosti]. Bil se do prsou....dělal to proto, aby vyburcoval a rozproudil...svoji duši, aby zavolal Boha... řkouce: ‘Bože, buď milostiv mně hříšnému’! To je jeho modlitba; krátká, ale velmi plná...ve které je vyznání, že je hříšníkem, hříšníkem už v Adamovi, hříšníkem, který [zdědil] hříšnou přirozenost od Adama, hříšníkem, který byl počat a narodil se v hříchu; a hříšníkem, který spáchal mnoho skutečných prohřešků; hříšníkem s vinou, zasluhující Boží hněv a nejnižší [část] pekla:.. Bůh, proti kterému on zhřešil” (viz Lukáš 18:13).

Ale můžeš projít i skrze usvědčení z hříchu a přesto nebýt zachráněn. Viděl jsem tváře lidí promočené slzami usvědčení. Ale nebyli nikdy zachráněni, dokonce ani potom, když prošli časem pláče a nářku za své hříchy. Viděl jsem lidi, jak procházejí trápením a usvědčením z hříchu. Ale nikdy se neobrátili. Slyšel jsem, jak lidé říkají: “Cítil jsem se hříšně a špatně.” Slyšel jsem je se slzami říkat takovéto věci – ale nikdy nebyli zachráněni! Jak se to může stát? Dovol, ať vysvětlím, jak je to možné. Usvědčení z hříchu není odvrácení se od hříchu. Můžeš být usvědčený z hříchu, a přesto nebýt Ježíšem zachráněn. Viděl jsem lidi, jak se znovu a znovu hroutili v slzách – a přesto nikdy nedůvěřovali Pánu Ježíši Kristu. Dr. Martyn Lloyd-Jones tomu rozuměl. Řekl: “Stát se křesťanem je zlomová událost, velký zvrat, který Nový zákon popisuje jako nové narození, nebo nové stvoření...Více než to - je to popisováno jako nadpřirozený čin [udělaný] samotným Bohem, něco, co je srovnatelné s tím, když mrtvá duše ožije...” Je to zlom, ve kterém Bůh způsobí, že nenávidíš své hříšné srdce. Je to zlom, který Bůh způsobí uvnitř tebe. Nastane to jen tehdy, když usvědčení ti způsobí úlevu. John Bunyan byl usvědčený z hříchu sedm let. Bylo to sedm roků pekla na zemi. Vím ze zkušenosti, že usvědčení z hříchu není odvrácení se od hříchu.

Když moderní evangelikálové vidí člověka se slzami v očích myslí si, že je zachráněn! Ale tito lidé ještě nebyli v hloubi bolesti. Když uvidíte, že pláčou a ihned jim řeknete, aby důvěřovali Kristu, tak se to obvykle nestane. Ještě nebyli dost zlomeni, aby toužili po Ježíši, aby je zachránil. Proto často říkají: “A potom jsem dal důvěru Ježíši.” Napíší celou stranu o sobě samých. Ale mohou velmi málo říci o Pánu Ježíši Kristu. Pak, když se jich o několik týdnů později ptáme, tak říkají: “Uvěřil jsem, že Ježíš za mě zemřel.” “To” ukazuje, že důvěřovali jen doktríně, nikoliv samotnému Ježíši. Ztracený hříšník nikdy nebude důvěřovat samotnému Ježíši. Až do té doby, než bude velmi znechucený. Až do té doby, dokud neuvidí jinou cestu k útěku od bolesti a utrpení z usvědčení. Někdy se to stane velmi rychle. Ale obvykle musíš projít skrze několik falešných obrácení. Jen potom řekneš s apoštolem: “Bídný já člověk! Kdo mne vysvobodí z [toho těla smrti]?” (Římanům 7:24). Jen pak budeš volat po Boží milosti tak jak to dělal publikán! Jen pak ti Bůh odpoví a přitáhne tě k Ježíši!

Moderní evangelikálové chtějí, aby všechno bylo hotové rychle a jednoduše. Viděli jsme to při probuzení minulý rok. Mnozí z vás přišli a říkali: “A potom jsem dal důvěru Ježíši, aby mě zachránil.” Nebo “potom jsem uvěřil, že Ježíš mě zachránil.” Pán Ježíš Kristus byl téměř vypuštěn. Vypuštěn proto, že jsi nebyl usvědčen z hříchu. Usvědčený z temnoty svého srdce. Usvědčený ze svého nepřátelství proti Bohu. Usvědčený ze skutečnosti, že nemůžeš změnit sebe sama. John Cagan řekl: “Musel jsem přijít k Ježíši, ale nemohl jsem.” “Jak ubohý jsem člověk, kdo mě vysvobodí? Říkáme ti, že ty jsi jen uvěřil, že Ježíš by tě mohl zachránit. Jsi jen trochu zklamaný a potom se vrátíš do duchovního spánku. A většina z vás se nikdy neobrátí! Musíš se vrátit a projít znovu skrze celý proces usvědčení. Obrácení je nejdůležitější věc, která se kdy ve tvém životě stane. Nemůžeš vysvětlit svoji víru v Ježíše jednou větou. Nebo polovinou věty, jak to udělalo jedno děvče, děvče, které nyní duchovně usnulo a nyní není vůbec usvědčeno. Pokud nejsi usvědčený z hříchu, nepláčeš, tak proč jdeš dopředu? Myslíš si, že my s tím můžeme něco udělat? Něco, co způsobí, že celou tou zkušeností projdeš v několika minutách? I když přijdeš dopředu 1000 krát, my pro tebe nemůžeme nic udělat. Není nic, co tě můžeme naučit. Není nic, co můžeme říci, abychom ti pomohli! Jen Bůh ti může pomoci – a Bůh nikdy nepomáhá pokrytcům. Copak si můžeš zasloužit titul doktora bez dlouhého studia a bezesných nocí? Samozřejmě ne! Ale obrácení v Ježíši je nekonečně důležitější než titul Ph.D. Skutečné obrácení je nejdůležitější zkušenost, kterou kdy ve svém životě zažiješ. Ale ty se nikdy neobrátíš, pokud se nebudeš cítit ztracen. Nikdy se neobrátíš, pokud se nebudeš cítit beznadějně. Nikdy se neobrátíš, pokud nebudeš nenávidět hřích svého vlastního srdce a života. Do té doby, než vykřikneš: “Bože, buď milostiv mně hříšnému.” Postavme se a zpívejme píseň číslo 10 ve vašich zpěvnících. Je to “Come, Ye Sinners” od Joseph Hart (1712-1768).

Nyní tě vyzývám, abys dnes večer dal důvěru Ježíši. Pokud jsi usvědčen, pokud se cítíš beznadějně, pokud se cítíš ztracený, přijď sem dolů před kazatelnu a budeme s tebou mluvit o Ježíši. Ježíš přišel dolů z nebe na zem. Byl přibit na kříž a zemřel tam na tvém místě, aby zaplatil trest za tvůj hřích, aby tě vykoupil od odsouzení a pekla. A Ježíš vstal fyzicky z mrtvých a vystoupil zpět do nebe. Když Mu budeš důvěřovat, tak tě zachrání ze tvého hříchu. Postav se a zpívej: “Come, Ye Sinners.” Je to číslo 10 ve vašich zpěvnících.

Hej, vy hříšní, chudí, bídní, slabí, chabí a s nemocí.
Hotov je Ježíš spasit vás, pln soucitu, lásky, moci
On může, On může, je ochoten to zmoci.
Víc nepochybuj, On může, On může.

Hej, ty znavený a obtížený, zbitý, zlámaný po pádu.
Čekáš-li, až budeš lepší, nejdeš nikdy na řadu.
Ne počestné, ne počestné, Ježíš volá hříšné vzadu.
Ne počestné, ne počestné, Ježíš volá hříšné vzadu.

Pohleď na Spasitele, vládne nyní, přiznej si cenu krve Jeho.
Úplně polož se na Něho. Není nic jiného pravdivého;
Jenom Ježíš, jenom Ježíš, hříšného mění na svatého.
Jenom Ježíš, jenom Ježíš, hříšného mění na svatého.
(“Come, Ye Sinners,” od Joseph Hart, 1712-1768).


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Sóo zpívané před kázáním panem Benjaminem Kincaidem Griffithem:
“Come, Ye Sinners” (od Joseph Hart, 1712-1768).


NÁSTIN Z

DOBRÝ ČLOVĚK ZRACEN A ŠPATNÝ ZACHRÁNĚN!

A GOOD MAN LOST AND A BAD MAN SAVED!

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

“I řekl také proti některým, kteříž v sebe doufali, že by spravedlivý byli, jiných za nic nevážíce, podobenství toto: Dva muži vstupovali do chrámu, aby se modlili, jeden farizeus, a druhý publikán. Farizeus stoje, takto se sám v sobě modlil: Bože, děkuji tobě, že nejsem jako jiní lidé, dráči, nespravedlivý, cizoložníci, anebo jako i tento publikán. Postím se dvakrát do téhodne, desátky dávám ze všech věcí, kterýmiž vládnu. Publikán pak zdaleka stoje, nechtěl očí k nebi pozdvihnouti. Ale bil se v prsy své, řka: Bože, buď milostiv mně hříšnému. Pravímť vám: Odešel tento, ospravedlněn jas, do domu svého, a ne onen. Nebo každý, kdož se povyšuje, bude ponížen; a kdož se ponižuje, bude povýšen” (Lukáš 18:9-14).

I.   Za prvé - “dobrý” člověk byl ztracen, Lukáš 18:11-12; Izaiáš 57:21;
Jeremiáš 17:9; Izaiáš 33:14; Matouš 7:23.

II.  Za druhé – špatný člověk, který byl zachráněn, Lukáš 18:13;
Žalm 51:3; Římanům 7:24.