Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
PROČ EVANGELISTÉ NEPŘIVÁDĚJÍ LIDI
DO NAŠICH CÍRKVÍ

(ČÍSLO ČTYŘI V SÉRII BOJOVÝCH POKŘIKŮ)
WHY EVANGELISTS DON’T ADD PEOPLE
TO OUR CHURCHES
(NUMBER FOUR IN A SERIES OF BATTLE CRIES)
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
sobota večer, 11. února 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Saturday Evening, February 11, 2017

“Ale nechcete přijíti ke mně, abyste život měli”
(Jan 5:40).


Před několika roky se naše církev připojila k jiné církvi na sérii evangelizačních setkání. We packed the other pastor’s church to the walls. Pozval slavného evangelistu. Evangelista kázal. Velké množství lidí přišlo dopředu na pozvání. Ale nikdo nebyl zachráněn! Zde je to, co řekl jiný pastor:

Naše církev pracovala tvrdě, aby naplnila posluchárnu na konci evangelizační kampaně, která představovala…slavného kazatele…Tento poslední večer kampaně bylo tak hodně lidí, že přes sto lidí muselo stát venku, aby udělali prostor pro ženy a děti v posluchárně. Jednoduše nebylo pro ně místo. Naštěstí každý mohl slyšet to…evangelizační poselství s 54 reakcemi na pozvání být zachráněn…Když jsem odeslal rozsáhlý příspěvek do časopisu Sword of the Lord (Meč Pánův), dostal jsem narychlo zaslanou zprávu, silnými slovy vyjádřený kárný dopis, od Curtise Hutsona [editor časopisu Sword of the Lord]. “Jak se opovažuješ nazývat je jen slibně proměněnými!” napsal. “To jen ukazuje na nedostatek víry z tvé strany, když je nezapočítáváš do církve mezi nová stvoření v Kristu.” Jeho poznámkou jsem byl otřesen. Avšak ani po nesčetných týdnech psaní ve víře dále povzbuzujících dopisů, telefonování, osobních návštěv, ani jediný člověk, z těch, kteří reagovali na výzvu té poslední noci naší kampaně a modlili se modlitbu hříšných, nepřišel znovu do naší církve. Jet u propastný rozdíl mezi dosažením vyznání víry, ať už jde o tiché/vnitřní vítězství naší duše nebo o vyjádření se vpředu před sálem plným lidí, a připojením člověka k církvi.

EVANGELISTÉ JAKO CURTIS HUTSON SE STÁVAJÍ VYHASLÝMI. MOUDŘÍ PASTOŘI JE UŽ NEPOUŽÍVAJÍ. UVĚDOMUJÍ SI, ŽE TITO EVANGELISTÉ NIKDY NEPŘIDÁVAJÍ OPRAVDOVĚ OBRÁCENÉ DO JEJICH CÍRKVÍ. PROTO JE ONI UŽ NEPOUŽÍVAJÍ.

Pastor měl pravdu. Žádný z těch lidí, kteří přišli v ten večer dopředu a modlili se modlitbu hříšníka nebyli zachráněni. Kdyby byli, vrátili by se do jeho církve a zůstali tam! Neodvrátili se od svého hříchu. Neobrátili se ke Kristu. Vůbec se neobrátili! Jak pastor řekl, “Je velký rozdíl mezi…vyznáním víry…a přidáním někoho k církvi.” Tento slavný evangelista ten večer nikoho nepřivedl k záchraně. Jeho metoda je špatná!

Curtis Hutson, editor meče Pánova časopisu, pokáral pastora, “Jak si dovolujete je popsat jako nadějné obrácené.” Všichni by měli být počítáni jako “nova stvoření v Kristu.” Ve skutečnosti žádný z nich nebyl novým stvořením v Kristu. Hutsonova metoda byla špatná!

Takoví kazatelé jsou po celé Americe – a po celém světě. Oni jsou “decisionisté.” Přečtu z definice “decisionismu” v naší knize Today’s Apostasy (klikněte sem, abyste četli ve svém počítači), kterou napsal Dr. Cagan a já:

Decisionismus je víra, že člověk je zachráněn tím, že přijde dopředu, zvedne ruku, řekne modlitbu, věří doktríně, nebo udělá nějaký další vnější, lidský skutek.

Lidé přišli dopředu. Věřili doktríně. Řekli modlitbu hříšníka. Ale nepřišli ke Kristu! Ježíš řekl, “Ale nechcete přijíti ke mně, abyste život měli” (Jan 5:40). Protože nepřijdou ke Kristu, nejsou obráceni. Nejsou zachráněni. Proto nepřicházejí do církve. Udělali nějaká rozhodnutí, ale nebyli opravdoví křesťané. Nebyli zachráněni!

Tento evangelista (a mnozí jemu podobní) není jen decisionista. On je Sandemanian. Poslouchejte jak tento evangelista “získává duše,” z jeho článku “Winning the Religious Person.” Pravděpodobně on takto “vedl ženu ke Kristu.”

Pokračoval jsem a vedl ji skrze list Římanům ("římskou cestou") a udělal jsem co jsem mohl, abych jí pomohl pochopit, že nejenom že je hříšnice, ale že mzdou hříchu je něco, čeho se nemůžeme zbavit díky osobnímu úsilí. Potom jsem jí pomohl uvidět, že Ježíš tuto cenu zcela zaplatil a že bez toho, aniž by to udělal, by neexistoval žádný způsob, jak být spasen.

Pak ji vedl v modlitbě a řekl, že byla “slavně zachráněna.” Všimněte si, co zde chybí. Ta žena nebyla usvědčena z hříchu – žádná zmínka o tomto. Žádná zmínka o Kristově krvi, která smývá její hřích. Bylo to všechno v její mysli. Pomohl jí, aby rozuměla některým věcem a potom viděla, že Ježíš za ni zemřel. Když rozuměla věcem a viděla věci, tak řekla modlitbu, a to bylo vše.

Toto kázání evangelistů a “získávání duší” je dokonalým příkladem Sandemanianismu, který říká, že duševní víra vás zachrání. Tak jako Dr. Martyn Lloyd-Jones řekl o Sandemanianismu, “Pokud přijmete intelektuálně toto vyučování a budete připraveni to takto říci, pak vás toto zachrání” (Romans, Exposition of Chapter 10, Saving Faith, Banner of Truth, chapter 14). Ten evangelista má stejnou myšlenku jako ten falešný učitel R. B. Thieme, který věřil, že ten člověk musel “[vytvořit] věty v myšlenkách a říkal Bohu Otci, že důvěřuje v Krista pro záchranu. Nic jiného se nepožaduje” (Wikipedia). Jen řekni Bohu ve své mysli, že důvěřuješ Kristu, řekl Thieme. To bylo vše. Někdo, kdo by četl toto kázání nebo se díval na toto video, by mohl říci, “Thieme byl falešný učitel.” Ale co je to, co Thieme dělal jinak, než dělají jiní evangelisté – nebo co dělají jacíkoliv decisionisté? Říkám, že tam není rozdíl! Je to decisionismus. Je to Sandemanianismus!

Velmi málo – a den soudu ukáže, že velmi, velmi málo – lidí bude skrze tento druh kázání zachráněno. Velmi málo – velmi, velmi málo – bude zachráněno skrze tento druh evangelizace. Zničilo to naše církve. Pryč s tím! Je lepší mít jednoho opravdově obráceného, než tisíce falešných!

V takovém druhu evangelizace není žádné usvědčení z hříchu, jen duševní souhlas. Nedochází k setkání se samotným Kristem. Není zde žádná osobní důvěra v samotného Krista, jen duševní souhlas o tom, co Kristus udělal. Lidé nepřichází ke Kristu, protože nejsou usvědčeni z hříchu. Nejsou zachráněni. Nemají věčný život. Jak se píše v našem textu

“Ale nechcete přijíti ke mně, abyste život měli” (Jan 5:40).

Nyní se musím odvrátit od tohoto evangelisty a mluvit přímo k vám. Jste o něco lepší než on? Je vaše takzvaná záchrana lepší než to, co on říká? Ne, není!

Neudělejte žádnou chybu, potřebujete být zachráněni. Když se Bůh dívá na vás, co vidí? Vidí, že jste pokryti hříchem! Bible říká, “Na všelikém místě oči Hospodinovy spatřují zlé i dobré” (Přísloví 15:3). Bůh zapíše každý hřích, který kdy spácháte do Jeho knih se záznamy. Na posledním soudu budete stát před Bohem a budete “souzeni podle toho, jakž psáno bylo v knihách” (Zjevení 20:12). Dokonce vaše tajné hříchy budou vyneseny. Bible říká, “Poněvadž všeliký skutek Bůh přivede na soud, i každou věc tajnou” (Kazatel 12:14). Pak budete “uvrženi do jezera ohnivého” (Zjevení 20:15).

Potřebujete, aby vás Bůh viděl jinak. Potřebujete, aby se na vás Bůh podíval a neviděl váš hřích. Potřebujete, aby Bůh viděl Kristovu krev. Potřebujete Ježíše, protože “jedenť jest zajisté Bůh, jeden take i prostředník Boží i lidský, člověk Kristus Ježíš” (I. Timoteova 2:5). Potřebujete, aby Ježíš byl vašim prostředníkem, aby stál mezi vámi a Bohem, aby zaplatil za váš hřích.

Ale vy se zkoušíte učit, jak být zachráněni. Jste sandemanianističtí decisionisté. Jeden chlapec řekl Dr. Caganovi, “Zkusím důvěřovat Ježíši. Zkusím Mu důvěřovat, aniž bych se díval na pocit.” On se zkouší učit to “dělat správně.” Když “se mu to povede,” bude schválen a může tak pokračovat. Tento chlapec není usvědčen ze svého hříchu, I když jich napsal seznam. Jako výsledek zkouší důvěřovat Ježíši.

Ten den, kdy Kristus byl ukřižován, tak vedle Ježíše byl ukřižován zloděj. On nevěděl “jak” důvěřovat Ježíši – on to prostě udělal. Byl usvědčen Byl usvědčen ze svého hříchu a potřeboval Ježíše – a důvěřoval Mu.

Jednoho dne, když byl Kristus v domě a jedl tak jedna žena se připlazila pod stůl a políbila Jeho nohy. Ona nevěděla “co dělat”, aby důvěřovala Ježíši – jen k Němu přišla. Kristus jí řekl, “Odpuštěniť jsou tobě hříchové” (Lukáš 7:48).

Někteří z vás si myslí, že důvěřování Ježíši je věřit, že On zemřel pro vás na kříži, nebo “vědění” že On za vás zemřel – což je ta stejná věc. Vy jen říkáte ve své mysli, že důvěřujete Kristu. Jen to řeknete svými ústy. V našem textu Kristus řekl,

“Ale nechcete přijíti ke mně, abyste život měli” (Jan 5:40).

Nedůvěřovali jste samotnému Kristu. Nepřišli jste k Němu. Jen souhlasíte s něčím, ve vaší mysli. Říkáte to svými ústy. To vás nezachrání. Někteří z vás si myslí, že pokud se můžete naučit dost na to, abyste rozuměli záchraně a odpověděli otázky o tomto, pak budete zachráněni. Naučení se a odpovězení otázek jako student vás nezachrání. Kristus řekl, “Ale nechcete přijíti ke mně, abyste život měli.”

Problém je, že nejste skutečně usvědčeni z vašeho hříchu. Řeknete jedno slovo nebo dvě, ale nejste usvědčeni. A nejste skutečně usvědčeni ze své hříšné přirozenosti uvnitř vaší bytosti. Uvnitř jste sobečtí. Uvnitř nechcete Boha. Chcete sami sebe. Každá špatná věc, kterou děláte pochází z vaší hříšné přirozenosti. Měli byste si ošklivit sami sebe. Měli byste být zhnuseni sami sebou. Pak byste byli rádi, že slyšíte o Ježíši, který vás miluje a dal za vás svoji krev.

Ale vy skutečně nevěříte v Kristovu krev. Oh, můžete přemýšlet duševně o krvi nebo o tom říci slovo, protože jste o krvi slyšeli v kázáních. Ale to je vše, co děláte. Nepřicházíte k samotnému Kristu jako hříšník ve vině a bezmoci – za Ním, aby vás obmyl v Jeho krvi. Zkoušíte zachránit sami sebe tím nebo oním způsobem. Krev Kristova se nepodílí na vaší záchraně, i když o tom něco říkáte. Ve vašich srdcích nesouhlasíte se starou písní:

Na ničem menším, naděj má
   je na krvi a spravedlnosti Ježíše postavena.
Nechci se opřít o to, co jen sladce povězeno,
   Plně se spolehnu na Ježíšovo jméno.
Na Krista, skálu pevnou, stavím já se.
   A vše ostatní kolem jak písek propadá se.
A vše ostatní kolem jak písek propadá se.
   (“The Solid Rock,” Edward Mote, 1797-1874).

Jste hrozný hříšník. Ale Ježíš vás miluje. Proto On za vás zemřel. Když k Němu přijdete, tak On vám odpustí hřích. On smyje váš hřích svojí krví. Pokud budete důvěřovat Ježíši, tak On vás zachrání ze hříchu! Pokud s námi chcete mluvit a modlit se o důvěře Ježíši, tak nyní přijďte sem. Amen.


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Sólo zpívané před kázáním panem Benjaminem Kincaidem Griffithem:
“Come Unto Me” (Charles P. Jones, 1865-1949).