Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
PROZKOUMEJ NYNÍ SAMA SEBE!

EXAMINE YOURSELVES NOW!
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle ráno, 5.února 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Morning, February 5, 2017

“Sami sebe zkušujte, jste-li u víře; sami sebe ohledujte. Čili sami sebe neznáte, že Ježíš Kristus jest v vás? Leč jste snad zavrženi?” (II. Korintským 13:5).


Skupina lidí v církvi v Korintu založila útok proti apoštolu Pavlovi. Oni byli ti stejní neobrácení lidé, o kterých Pavel dříve mluvil. Řekli, že Pavel byl slabý a není skutečný apoštol. Byli jako někteří lidé, které jsme měli v naší církvi – lidé, kteří na mě zaútočili při církevním rozdělení. Museli jsme bojovat proti ďáblu, abychom měli tuto skvělou církev v městském centru Los Angeles. Někteří z těchto zlých lidí řekli, že Pavel nebyl skutečným apoštolem. Tak jim Pavel řekl, že mají “Zkušovat sami sebe, jsou-li oni u víře.” Tento verš by mohl být přeložen: “Zkoušejte sami sebe, abyste viděli, zda-li jste u víře.” Pavel jim řekl, aby se dívali na svá vlastní srdce a vlastní životy, aby viděli, zda byli skutečně zachráněni. “Být ve víře” znamená být skutečným křesťanem. Tito lidé napadli Pavla, stejně jako skupina, která odešla z církve, napadla mě. Nyní většina z nich vůbec nechodí do církve. Zbytek odešel do slabých novoevangelikálních církví. Osobně si myslím, že velmi málo z nich, pokud vůbec někteří - byli opravdoví křesťané.

“Sami sebe zkušujte, jste-li u víře; sami sebe ohledujte [nebo zkoušejte].”

Apoštol Pavel vám říká, že máte zkušovat sami sebe. Řekl, že máte zkušovat sami sebe, abyste viděli, jestli máte zachraňující víru v Krista. Pokud nezkušujete sami sebe nyní, tak Bůh vás bude zkoušet na posledním soudu. Bůh vidí každý hřích, který jste spáchali. On zapsal každý hřích a přečte ho ze svých knih. Když zemřeš, tvoje duše bude stát před Bohem a bude souzena. Musíš nyní zkušovat své hříchy, nebo Bůh je vyzkouší a bude tě za ně soudit a ty budeš “uvržen do ohnivého jezera” (Zjevení 20:15). Musíš nyní zkušovat své myšlenky a slova a vnější hříchy, předtím, než zemřeš. Protože až zemřeš, bude příliš pozdě na to být zachráněn z ohně pekla. “Zkušuj sebe sama, jestli jsi ve víře” nyní. Protože poté co zemřeš bude příliš pozdě být zachráněn. Pokud nebudeš činit pokání a nyní důvěřovat Kristu, tak budeš “mučen ohněm a sírou…A dým muk jejich vystoupí na věky věků, a nebudouť míti odpočinutí dnem i nocí” (Zjevení 14:10, 11). Proto musíte nyní zkušovat sami sebe – protože poté co zemřeš bude příliš pozdě zkušovat sám sebe.

Nemůžeš vejít do naší církve, aniž bys okamžitě necítil, že my následujeme ty staré cesty. První věcí, kterou vidíš, když vejdeš je série maleb. Všichni z nich jsou kazatelé z dávné doby – Jonathan Edwards, John Bunyan, George Whitefield, John Wesley, Martin Luther, Spurgeon, James Hudson Taylor, Dr. John Sung, a další z minulosti. Další věcí, kterou uvidíte je, že každý člověk v naší církvi nosí sako a kravatu. Je to požadováno. Pokud nemají kravatu a bílou košili, tak jim tyto věci půjčíme. Pokud to odmítnou, tak se nedostanou dovnitř. Drsné? Snad, ale je to starý způsob a my to nezměníme. Ženy musí mít neokázalé oblečení. To je starý způsob a je to správný způsob. Jak řekl Dr. Tozer: “Starý způsob je správný způsob.” Když přijdete do auditoria, klavír a varhany hrají starodávné hymny. Během bohoslužby není vidět ani slyšet žádné kytary nebo bubny. Všechny hymny, které zpíváme jsou starodávné. Nejsou tam žádné moderní zpěvy. Jediná “speciální hudba” je sólo, které je zpíváno naším starším jáhnem, šedesátiletým mužem, který zpívá starodávné hymny před kázáním. A my vždy kážeme ze staré King James Bible (pozn. překl. Bible krále Jakuba).

Někdo by mohl říci: “Musíš mít církev plnou starých lidí!” Ne, u nás to tak není! Většina našich lidí má pod třicet let! A asi dvacet pět procent z nich jsou ve věku střední nebo vysoké školy. Velmi málo z nich bylo vychováno v nějaké církvi. Většina z nich byla přivedena do církve energickou evangelizací z blízkých kolejí a škol.

Všechno co děláme, věříme ve výzvu
   modernistických církví. Věříme v jiné myšlení.
Způsob, kterým vyzýváme tyto církve je děláním lepších
   křesťanů než dělají oni.
A my děláme skutečně lepší křesťany než dělají oni!
   Chceš být jedním z nich?
(Start With Why, Simon Sinek, p. 41).

Přijďte sem na pár měsíců a zažijte skutečné obrácení a budete lepším křesťanem než kdokoli z těch, které produkují “modernizované” církve! Budete nejlepším křesťanem, jakého kdo zná!

V dnešní době je velmi málo církví, které jdou po starých cestách. Nesledují starý způsob, vyučovaný Kristem a apoštoly. Nekáží starým způsobem reformátorů nebo puritánů, nebo evangelistů z 18tého a raného 19tého století. Chodí novými způsoby, falešnými způsoby, které začaly s pelagiánským heretikem Charlesem Finneym – způsoby, které v naší době vyrobily divnou snůšku decisionistů, včetně novoevangelikálů, charismatiků, antinomiánským studentů Bible a neokalvinistů (kteří mluví o kalvinistických doktrínách, ale nezkoumají srdce svých posluchačů, jak to dělali Jonathan Edwards, George Whitefield, Spurgeon a Dr. Lloyd-Jones). Nebudu marnit váš čas vysvětlováním. Jednoduše řeknu, že je můžeme všechny dohromady sloučit jako novoevangelikály. Nazývají sebe sama “novoevangelikály”! A mají pravdu, protože všechno co učí je nové. Nevěřím, že každý v těchto církvích je ztracen. Ale ti, kteří jsou zachráněni je jen málo. Pokud chcete číst o “starých evangelikálech” tak si kupte knihu “The Old Evangelicalism” od Iaina H. Murraye. Můžete to dostat v našem knihkupectví nebo to koupit online od Amazon.com. Vzadu na obalu je citát Dr. A. W. Tozera: “Starý způsob je skutečnou cestou a není nové cesty” – není žádná nová cesta, která ti může pomoci stát se skutečným křesťanem. Jak řekl prorok Jeremiáš:

“Vyptejte se na stezky staré, která jest cesta dobrá, i choďte po ní, a naleznete odpočinutí duši své” (Jeremiáš 6:16).

Nyní srovnám starý způsob, který vás povede k záchraně – a nový způsob, který vás povede do věčného soudu.

1. Za prvé – starý způsob začíná s Bohem a Jeho slávou; nový způsob začíná člověkem a jeho potřebami a pocity.

Oh, zmiňují “novým způsobem” Boha. Ale On není Bohem Písma. On není svrchovaným Bohem Bible. On není Bohem, který si vybírá, koho zachrání a koho zanechá v jeho hříchu. Bůh “nové cesty” není Bohem Bible, o kterém apoštol Pavel řekl:

“A tak tedy nad kýmž chce, smilovává se, a koho chce, zatvrzuje” (Římanům 9:18).

Nový způsob nikdy nemluví o skutečnosti, že Bůh si vybírá, koho zachrání a nechá ostatní jít do pekla. Kdy to bylo naposledy, co jsi slyšel kazatele toto říci o Bohu? Ty jsi pravděpodobně nikdy neslyšel o skutečném Bohu Bible. Bible Ho nazývá “Bůh veliký a hrozný” (Deuteronomium 7:21). Bible Ho nazývá “veliký a hrozný Bůh” (Nehemiáš 1:5) a znovu je Bůh nazýván “veliký, mocný a hrozný Bůh” (Nehemiáš 9:32). A my jsme varováni, “Hroznéť jest upadnouti v ruce Boha živého” (Židům 10:31). “Neboť Bůh náš jest oheň spalující” (Židům 12:29).

Slyšeli jste někdy pastora nebo kněze mluvit o tomto Bohu – kterého Bible nazývá “živým Bohem”? (Židům 10:31). Slyšeli jste kazatele, který říká, že Bůh si vybírá málo lidí, aby byli zachráněni a nechá všechny ostatní jít do pekla? Kristus řekl: “Nebo mnoho jest povolaných, ale málo vyvolených” (Matouš 22:14). Nebo slyšeli jste je mluvit o malém nedůležitém Bohu, který každého zachrání – Boha, který slouží tobě a tvým potřebám – místo hrozného Boha, který je “živým Bohem”? Říkáš: “Nechci slyšet o vašem hrozném Bohu! Nepřijdu zpět do této církve!” OK, nechoď zpět! Pokračuj ve víře ve “svého vlastního Boha.” Ale uvědom si, tvůj vlastní Bůh není skutečným Bohem. A ty nikdy nebudeš zachráněn a nestaneš se skutečným křesťanem, pokud nejdříve neuvěříš v “živého Boha” Bible.

2. Za druhé – stará cesta tě přiměje přemýšlet o svém hříchu, který skutečný Bůh potrestá v pekle; zatímco nová cesta tě přiměje přemýšlet o tvých potřebách a pocitech.

Slyšeli jste někdy pastora nebo kněze říci, že jste hluboce hříšní? Říci, že vaše srdce je převrácené a špinavé? Říci, že tvé “srdce je lstivé…a nejpřevrácenější”? (Jeremiáš 17:9). Říci, že pokud se skutečně neobrátíš, tak “půjdeš do věčného trápení”? (Matouš 25:46). Nebo je ten pastor, kterého jsi slyšel jako ten kazatel Fuller Seminary Rob Bell, který říká, že každý půjde do nebe, dokonce Hitler. Ano, on to řekl! (Láska vítězí)?

Říkáte: “Chci, aby moje potřeby byly splněny sladkým, měkkým kazatelem. Nevrátím se zpět do této staromódní církve, která káže proti mému hříchu a říká mi, že jdu do pekla!” OK, tak jdi a odejdi od náš. Jdi a věř sladké malé “modlitbě hříšníka” – od Joela Osteena, kterou říká ve svých TV shows, “Věříme, že pokud jsi řekl tu modlitbu, tak jsi se právě znovu narodil.” Pokračuj a věř mu. Ale já nazývám takového kazatele jako falešného proroka - lživí kazatelé, kteří sami jdou do pekla! Řekni jim, že jsem to řekl a zanechej to v rukopisech a na videu!

3. Za třetí – stará cesta tě přiměje přemýšlet o tvých hříších, zvláště tvých vlastních tajných hříších a hříchu tvého srdce; nová cesta tě přiměje o sobě sama myslet dobře.

Jonathan Edwards (1703-1758) řekl: “Člověk přirozeně [má] jen sebelásku” (“Člověk je velmi zlé a urážlivé stvoření”). Sebeláska, ale nikoliv láska k Bohu. Žádná láska pro nikoho, jen pro tebe samotného – protože ty jsi, jak řekl Jonathan Edwards, “velmi zlé a urážlivé stvoření.” Proč jsi takový? Protože jsi zdědil hříšnou přirozenost (dědičný hřích) od Adama, otce celé lidské rasy! Proto miluješ jen sebe sama. “Ne, ne!” někdo řekne: “Já miluji svého manžela.” Opravdu? Tak proč tedy se vzpouzíš proti němu a stěžuješ si na něj ve dne v noci? Pravda je, že miluješ jen sama sebe!

Pochop to správně, ty nemiluješ Boha. Ty přicházíš do církve jen abys viděl své přátele. Pokud tvoji vlastní přátelé opustí tuto církev, tak ty ji opustíš také. Toto vyzkouší, jakým jsi pokrytcem! Nehledě na to, co jsi řekl o milujícím Kristu a důvěřování Jemu - ty jsi jen oklamával sebe sama. Ty jsi byl se vším všudy falešný křesťan. Maskoval jsi sebe sama jako křesťan. Nasadil jsi falešný úsměv a přátelský vzhled, ale ty nejsi křesťan. Ty sis dal jen masku křesťana, tak jako mnoho lidí si dá falešnou masku Halloweenu! Ne, pravda je, že ty nemiluješ Krista. Ty miluješ jen sebe sama. Jen sebe sama! Jen sebe sama! Jen sebe sama! Bible říká: “V posledních dnech… lidé budou milující sami sebe” (II. Timoteovi 3:1, 2). Proto nemáš čas číst Bibli. Žádný čas se modlit. Žádný čas jít evangelizovat – ale máš spoustu času, hodiny času hrát videohry a dívat se na TV a špinavou pornografii. Žádný čas přijít do církve v sobotu večer a v neděli večer – ale spoustu času sledovat filmy! Proč jsi takový? Protože ty miluješ jen sebe sama! Žádná láska pro Boha. Žádná láska pro Ježíše. Jen láska pro sebe sama. Přiznej si to! Přiznej si to nyní – nebo se nikdy neobrátíš a nestaneš se skutečným křesťanem, který bude důvěřovat Kristu. .

“Nová” cesta je přesným opakem staré cesty které věříme. “Nová” cesta tě nechá jít dopředu v církvi a říci rychlou modlitbu hříšníka. Potom tě hned pokřtí! Mnoho baptistů mě bude nenávidět za to, že to říkám, ale musím vám říci pravdu. Oni vás pokřtí tak rychle, jak jen mohou, hned poté co uděláš takzvané “rozhodnutí.” Proč tě ihned křtí, často na tom stejném setkání? Oni to nedělají proto, že milují Ježíše! Oni to nedělají proto, že věří Bibli! Dělají to, protože milují jen sebe sama! Vůbec o vás nemají zájem. Oni se starají jen o to, kolik křtů mohou ohlásit. Myslím si, že pastoři, kteří to vědomě dělají, sami nejsou zachráněni! Řekni jim, že jsem to řekl a zaznamenej to na rukopisech a videu.

Říkáš: “Nemám to rád. Nemám rád, když mi říkáte, že nemám lásku k Bohu. Nemám rád, když mi říkáte, že miluji jen sebe sama. Už znovu se nevrátím do této církve!” OK, už se nevracej. Ale pamatuj, tento starý kazatel ti řekl pravdu, celou pravdu a nic jiného než pravdu – o tobě samotném! A nepřestanu to dělat, nehledě na to, co říkáte nebo děláte. Někteří mladí lidé říkají: “Nemohu sem přivést své přátele, protože kážete příliš tvrdě.” Ne, milovaní, to není důvodem – a vy to víte! Nepřivedete sem své přátele, protože se nestaráte o jejich duše! Vůbec se nestaráte o jejich duše – protože milujete jen sebe sama! Smažte tento hrozný výraz ze své tváře a přemýšlejte o tom, co říkám! Toto je přesně to, kam potřebujete přivést ztracené děti, které znáte! Proč? Protože toto je jediné místo, o kterém vím v tomto blízkém okolí, kde by oni mohli dojít záchrany! Proto! Pokud bys je miloval tak jako miluješ sebe sama, tak bys jim řekl: “Pojď se mnou do církve! Je to těžký oříšek! Je to stará škola! Ale je to nejlepší církev v L.A. a je plná mladých lidí jako jsi ty a já.” To je to, co bys jim řekl, kdybys byl skutečným křesťanem. Ale ty nejsi. Jsi jen člověk, který miluje sebe sama. Jen další ztracené dítě.

Ve středu večer mi nezachráněné děvče řeklo, že mi nebude naslouchat, protože jsem příliš řval. Řekl jsem jí: “Byla jste zde hodně roků a jste stále ztracená a vzpurná. Myslím si, že musím řvát dokonce ještě hlasitěji!” Ano, hlasitěji – a hlasitěji – a hlasitěji. Pokud bys viděl nějakého slepého člověka chodit po dálnici, neřval bys? “Odejdi z té dálnice nebo zemřeš!” Proto řvu – protože miluji tvoji duši. Kazatelé, kteří nikdy neřvou tě vůbec nemilují. Chtějí jen tvé peníze! A ty nikdy nezakusíš skutečné obrácení, dokud nepřiznáš Bohu a sobě samému, jak jsi hříšný a sobecký. Musíš být usvědčený ze svých tajných hříchů, ze všech hříchů svého srdce. Musíš cítit s Davidem: “Hřích můj přede mnou jest ustavičně” (Žalm 51:3). To je starý způsob obrácení. Musíš přijít pod usvědčení z hříchu, nebo nikdy neuvidíš, že jsi opravdu potřeboval, aby Kristus umíral a zaplatil za tvůj hřích prolitím Své krve na kříži.

4. Za čtvrté – stará cesta znamenala zkoumat sebe sama; nová cesta je jen pohrávat si v církvi do té doby než odejdeš zpět do života hříchu.

Náš text říká: “Sami sebe zkušujte, jste-li u víře, sami sebe ohledujte” (II. Korintským 13:5). To je starý způsob. Zkušujte sebe sama, abyste viděli, zda jste skutečně zachráněni. Jonathan Edwards řekl: “Pohleďte na to, abyste nejen předstírali usvědčení z hříchu; ale skutečné truchlení nad hříchem. A také, aby hřích pro [vás] byl tíživý a aby [vaše] srdce bylo něžné a citlivé.”

Toto je to, co musíš pociťovat, jinak budeš mít falešné obrácení. Někteří z vás slyšeli nebo četli o obrácení jiných lidí. Při čtení některých z vašich svědectví o obrácení vám mohu říci, že byla učena zpaměti jen při čteni Sheila Nganna nebo slyšení mocného svědectví Johna. Vy jste jen přišli k malému usvědčení a potom jste kopírovali hlavní věci, které oni řekli! Neprošli jste skutečným obrácením, jen jste se naučili zpaměti nějaké svědectví od někoho, kdo prošel skutečným obrácením. Nebudu číst většinu svědectví Johna Cagana. Jak jsem to říkal, zkušujte sebe sama. Jak jsem říkal ptejte se sebe sama: “Opravdu jsem to prožil? Nebo jsem jen napodobil, co on řekl?” Pozorně naslouchejte každému slovu a ptejte se sebe sama, jestli se vám to skutečně stalo. Pokud se vám to nestalo, tak jste prošli falešným obrácením. A dříve nebo později odejdete z naší církve, tak jako to udělalo hodně jiných. Potřebujete zažít skutečné obrácení, jinak odejdete z naší církve.

MÉ SVĚDECTVÍ
21. června 2009
od Johna Samuele Cagana

Vzpomínám si na okamžik svého obrácení tak živě a intimně, že slova se zdají tak malá ve srovnání s tím, jak velkou změnu Kristus učinil. Před svým obrácením jsem byl plný hněvu a nenávisti. Byl jsem pyšný na své hříchy a ztotožňoval jsem sebe sama s těmi, kteří nenáviděli Boha. Bůh ve mně začal pracovat. Týdny před svým obrácením jsem se cítil jako bych umíral: Nespal jsem, nemohl jsem se smát. Nemohl jsem najít pokoj. Naše církev měla evangelizační setkání a jasně si vzpomínám, jak jsem se jim vysmíval, jako bych zcela nerespektoval mého pastora a otce. (John ve stavu, kdy byl nezachráněný, byl na mě stejně tak vzteklý, že jsem kázal hlasitě, jako ta dívka, o které jsem ti řekl).

Duch svatý mě začal v té době velmi jasně přesvědčovat o mém hříchu, ale svou celou vůlí jsem odmítl všechny myšlenky, které jsem měl o Bohu a obrácení. Odmítl jsem o tom přemýšlet, přesto jsem nemohl přestat se cítit stále mučený. (Pokud jsi nikdy nebyl mučený svým hříchem, tak jsi nikdy nebyl zachráněný!)

Zatímco kázal Dr. Hymers, tak moje pýcha zoufale zkoušela to odmítnout a neposlouchat, ale když kázal, tak jsem mohl doslova cítit všechen svůj hřích na své duši. Odpočítával jsem sekundy než bylo po kázání, ale pastor nadále kázal a moje hříchy se nekonečně zhoršovaly. Musel jsem být zachráněn! Dokonce i když bylo dáno pozvání, tak jsem odolával, ale už to dále nešlo. Věděl jsem, že jsem ten nejhorší hříšník a že Bůh byl spravedlivý v tom, že mě mohl odsoudit do pekla. (To je jediný pocit, který potřebuješ. Jonathan Edwards řekl, že to musíš cítit, nebo nikdy nebudeš zachráněný.) Byl jsem tak unavený ze zápasení, byl jsem příliš unavený ze všeho, čím jsem byl. Pastor mi dělal poradce a řekl mi, abych přišel ke Kristu, ale já jsem nepřišel. Dokonce když mě všechny mé hříchy usvědčily, tak jsem stále nedůvěřoval Ježíši. Zkoušel jsem” být zachráněn, “zkoušel jsem” důvěřovat Kristu a nemohl jsem, prostě jsem nemohl (přijít na to jak přijít) ke Kristu, nemohl jsem se rozhodnout stát se křesťanem a způsobilo to, že jsem se cítil beznadějně. Cítil jsem svůj hřích, který mě srážel dolů do pekla, přesto jsem byl tvrdohlavý a bránil se slzám. Byl jsem zaseknutý v tomto sporu. (Staří kazatelé to nazývali “nectnost evangelia”). Cítil jsem, jak mě můj hřích stahuje dolů do pekla. Přesto moje tvrdohlavost mi říkala, ať nebrečím. (Přeci kluci nepláčou. On je tvrdý kluk. Ale Bůh na něj zatlačil, dokud se nerozbrečel.)

Najednou všechna slova kázání minulých let vstoupila do mé mysli: “Poddej se Kristu! Poddej se Kristu!” V ten okamžik jsem se Mu poddal a vírou přišel k Ježíši. V tom okamžiku to vypadalo, jako bych nechal sebe sama zemřít a pak Kristu dal svůj život! Nebyl tam žádný čin nebo vůle mé mysli, ale jenom svým srdcem spočinutí v Kristu, který mě zachránil! On smyl můj hřích Svojí krví V tomto jediném okamžiku jsem přestal odolávat Kristu. Bylo to tak jasné, že všechno, co jsem měla udělat, bylo Mu důvěřovat; vzpomínám si přesný okamžik, když jsem to přestal být já a byl to jen Kristus. Musel jsem se poddat! V tom okamžiku tam nebyl žádný psychický pocit nebo oslňující světlo, nepotřeboval jsem pocit, měl jsem Krista! Přesto v důvěřování Kristu jsem se cítil, jako by můj hřích byl vyzvednut z mé duše. Odvrátil jsem se od svého hříchu a podíval jsem se na samotného Ježíše! Ježíš mě zachránil.

Poté, co jsi slyšel svědectví Johna, přemýšlej: stalo se mně to někdy také tak? Pokud se to nestalo, pak se potřebuješ skutečně obrátit. Potřebuješ skutečné obrácení, žádné napodobené. Co musíš udělat, abyses skutečně obrátil? Za prvé, přemýšlej o tom, jak hříšné je tvé srdce, tak hříšné, že jsi skutečně nečinil pokání a nedůvěřoval Ježíši. Tak hříšné, že jsi zkoušel nás obelstít jen naučenými slovy. Mám pravdu? Pak se musíš skutečně odvrátit od hříchu svého srdce a života. A musíš skutečně přijít k Ježíši a být obmyt v krvi, kterou za tebe prolil na kříži. Přijď sem k oltáři a my se za tebe budeme modlit a dělat ti poradce, zatímco ostatní půjdou nahoru, aby poobědvali. Přijďte. Přijďte sem právě teď! Amen.


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Místo z Písma čtené před kázáním panem Abelem Prudhommem: Žalm 51:1-3.
Sólo zpívané před kázáním panem Benjaminem Kincaidem Griffithem:
“The Old-Fashioned Way” (Civilla D. Martin, 1866-1948).


NÁSTIN Z

PROZKOUMEJ NYNÍ SAMA SEBE!

EXAMINE YOURSELVES NOW!

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

“Sami sebe zkušujte, jste-li u víře; sami sebe ohledujte. Čili sami sebe neznáte, že Ježíš Kristus je v vás. Leč jste snad zavrženi?” (II. Korintským 13:5).

(Zjevení 20:15; 14:10, 11; Jeremiáš 6:16)

1.   Za prvé – starý způsob začíná Bohem a Jeho slávou; nový způsob začíná člověkem a jeho potřebami a pocity, Římanům 9:18;
Deuteronomium 7:21; Nehemiáš 1:5; 9:32; Židům 10:31; 12:29;
Matouš 22:14.

2.   Za druhé – stará cesta tě přiměje přemýšlet o svém hříchu, který skutečný Bůh potrestá v pekle; zatímco nová cesta tě přiměje přemýšlet o svých potřebách a pocitech, Jeremiáš 17:9; Matouš 25:46.

3.   Za třetí – stará cesta tě přiměje přemýšlet o tvých hříších, zvláště tvých vlastních tajných hříších a hříchu tvého srdce; nová cesta tě přiměje o sobě sama myslet dobře, II. Timoteova 3:1, 2; Žalm 51:3.

4.   Za čtvrté – stará cesta bylo zkoumat sebe sama; nová cesta je jen pohrávat si v církvi do té doby co odejdeš a jdeš zpět do života hříchu,
II. Korintským 13:5.