Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
“METODA MILOSTI” OD GEORGE WHITFIELDA,
ZESTRUČNĚNA A UPRAVENÁ DO MODERNÍ ANGLIČTINY

“THE METHOD OF GRACE” BY GEORGE WHITEFIELD,
CONDENSED AND ADAPTED TO MODERN ENGLISH
(Czech)

od R. L. Hymerse, ml.

Kázání proslovené panem Johnem Samuelem Caganem
v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle večer, 8. ledna 2017
A sermon preached by Mr. John Samuel Cagan
at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, January 8, 2017

“Těžkou ránu mého lidu léčí lehkovážnými slovy: ,Pokoj, pokoj!‘ Ale žádný pokoj není” (Jeremjáš 6:14).


Úvod: George Whitefield se narodil v Gloucesteru v Anglii v roce 1714. Byl synem majitele hospody. Toto prostředí na něj v dětském věku mělo velmi malý vliv a ve škole měl neobvyklé schopnosti. Navštěvoval univerzitu v Oxfordu, kde se spřátelil s Johnem a Charlesem Wesleyovými a stal se součástí jejich modlitební a biblické skupinky.

Během svého studia v Oxfordu se obrátil. Krátce poté byl ustanoven knězem v Anglikánské církvi. Jeho kázání o absolutní nutnosti znovuzrození způsobila, že církve jej nepustily kázat, protože pastoři vedení tělem se obávali, že jeho kázání o nutnosti znovuzrození by rozčílila jeho farníky.

Whitfield vycestoval v roce 1738 do Ameriky a založil sirotčinec. Poté procestoval americké kolonie a Velkou Británii, kde kázal a zakládal sbírky na podporu sirotků. Kázal ve Španělsku, Holandsku, Německu, Francii, Anglii, Walesu a Skotsku a třináctkrát vycestoval přes Atlantik, aby kázal v Americe.

Byl blízkým přítelem s Benjaminem Franklinem, Jonathanem Edwardsem a Johnem Wesleyem a byl tím, kdo přesvědčil Wesleye, aby kázal na polích, tak jak to dělal on sám. Benjamin Franklin jednou odhadl, že Whitfield mluvil ke třiceti tisícům posluchačů. Jeho setkání pod otevřeným nebem často překročila počet 25 000 lidí. Jednou kázal blízko Glasgow ve Skotsku, kde bylo na jednom shromáždění přítomno více než 100 000 lidí – a to v době bez mikrofónů! Na tomto setkání se obrátilo deset tisíc lidí.

Mnoho historiků jej považuje za největšího anglicky mluvícího evangelistu všech dob. I když Billy Graham mluvil k více lidem už s pomocí moderní techniky, vliv Whitfielda byl nesporně větší.

Whitefield byl vedoucí postavou prvního velkého probuzení, intenzivního probuzení, které formovalo charakter Ameriky v polovině 18. století. Když kázal, kolonie naší země prožily probuzení. Takové probuzení přišlo v roce 1740 během šestitýdenního turné, které podnikl Whitefield v Nové Anglii. Během pouhých čtyřiceti pěti dní kázal přes sto sedmdesát pět kázání desítkám tísíců lidí v době velkého duchovního probuzení, jednoho z nejpozoruhodnějších období amerického křesťanství.

Svým životem získal obdiv a pozornost celého anglicky mluvícího světa. Byl nápomocen v založení Princeton University, Dartmouth College a univerzity v Pennsylvánii. Zemřel krátce po kázání v Newburyportu, Massachusetts, v roce 1770, šest let před americkou revolucí. George Washington byl otcem naší země a George Whitefield byl jejím dědečkem.

Následující kázání od Whitefielda je v moderní angličtině. Je to jeho současné kázání, já jsem jen upravil slova, abych to převedl do řeči srozumitelné dnešní době.

“Těžkou ránu mého lidu léčí lehkovážnými slovy: ‚Pokoj, pokoj!‘ Ale žádný pokoj není” (Jeremjáš 6:14).

Kázání: Největším požehnáním, které může Bůh poslat národu jsou dobří a věrohodní kazatelé. A největším prokletím, které Bůh může poslat na jakýkoliv národ je dovolit, aby církve byly vedeny ztracenými kazateli, kteří se zajímají jen o vydělávání peněz. V každé době byli falešní kazatelé, kteří kázali uklidňující kázání. Takových služebníků, kteří překrucují Bibli, aby podvedli lidi je stále hodně.

Takto to bylo i za dnů Jeremjáše. A Jeremjáš proti nim mluvil ve věrné poslušnosti Bohu. Otevřel svá ústa a kázal proti těmto kazatelům vedeným tělem. Když čtete jeho knihu, uvidíte, že nikdo nikdy nemluvil silněji proti falešným kazatelům než Jeremjáš. Vážně proti nim mluvil v kapitole, která obsahuje následující verše:

“Těžkou ránu mého lidu léčí lehkovážnými slovy: ‚Pokoj, pokoj!‘ Ale žádný pokoj není” (Jeremjáš 6:14).

Jeremjáš říkal, že oni kážou jen pro peníze. Ve třináctém verši Jermjáš říká:

“Od nejmenšího až po největšího všichni propadli chamtivosti, od proroka až po kněze všichni klamou” (Jeremjáš 6:13).

 

Jsou chamtiví a káží falešně.

V našem textu Jeremjáš ukazuje jeden ze způsobů falešného kázání. Prorok ukazuje podvodnou cestu, jak zacházejí se ztracenými dušemi:

“Těžkou ránu mého lidu léčí lehkovážnými slovy: ‚Pokoj, pokoj!‘ Ale žádný pokoj není” (Jeremjáš 6:14).

 

Bůh řekl Jeremjáši, aby varoval lidi před přicházející válkou. Bůh chtěl, aby jim řekl, že jejich domy budou zničeny – že přichází válka (viz Jeremjáš 6:11-12).

Jeremjáš podal šokující poselství. Mělo to vyděsit mnoho lidí a přivést je k pokání. Ale proroci a kněží vedení tělem procházeli a dávali lidem falešné potěšení. Řekli, že Jeremjáš je jen divoký fanatik. Řekli, že nebude válka. Řekli lidem, že bude pokoj, zatím co Jeremjáš řekl, že nebude pokoj.

“Těžkou ránu mého lidu léčí lehkovážnými slovy: ‚Pokoj, pokoj!‘ Ale žádný pokoj není” (Jeremjáš 6:14).

 

Slova textu se odkazují primárně na vnější pokoj. Ale mají i další význam pro duši. Věřím, že ukazují na falešné kazatele, kteří říkají lidem, že jsou dost dobří, i když nejsou znovuzrozeni. Neobrácení lidé milují tento druh kázání. Lidské srdce je tak zlé a falešné. Bůh ale ví, jak cenné je lidské srdce.

Mnozí z vás říkáte, že máte pokoj s Bohem i když nemáte skutečně opravdový pokoj! Mnozí z vás si myslí, že jsou křesťané, ale nejsou. Ďábel je ten, který vám dává falešný pokoj. Bůh vám nedal tento “pokoj.” To není pokoj, který převyšuje lidské pomyšlení. Máte falešný pokoj.

Je pro vás velmi důležité vědět, zda máte skutečný pokoj s Bohem nebo ne. Všichni chtějí pokoj. Pokoj je velké požehnání. Proto vám musím říci, jak najít skutečný pokoj s Bohem. Musím vám ukázat celou Boží pravdu. Na základě našeho textu se pokusím vám ukázat, co se s vámi musí stát a co se ve vás musí změnit, abyste měli skutečný pokoj s Bohem.

I. Za prvé - předtím, než můžete mít pokoj s Bohem, musíte začít vidět, cítit, plakat a truchlit nad svými hříchy proti Božímu zákonu.

Bible říká: “zemře ta duše, která hřeší” (Ezechiel 18:4). Každý člověk, který nežije podle Božího zákona je proklet.

Nestačí dělat jen některé věci podle Božího zákona, ale musíte dělat všechny věci nebo jste prokleti:

“Neboť stojí psáno: ‘Proklet je každý, kdo nezůstává věren všemu, co je psáno v zákoně” (Galatským 3:10).

 

Porušení jakéhokoliv z Božích zákonů, ať už v myšlence, slovu nebo skutku způsobuje, že si zasloužíte podle Božího zákona věčný trest. A pokud jedna zlá myšlenka, pokud jedno zlé slovo, pokud jeden zlý skutek zasluhuje věčné zatracení, jak byste mohli utéct před peklem? Předtím, než vůbec můžete mít skutečný pokoj ve svém srdci, musíte si uvědomit, jak hroznou věcí je spáchat hřích proti Božímu zákonu.

Zkoumejte své srdce. A dovolte, abych se vás zeptal – byla někdy doba, kdy vzpomínka na vaše hříchy byla pro vás bolestná? Byla někdy doba, kdy břemeno vašich hříchů bylo neúnosné? Uvědomili jste si někdy, že Boží hněv by mohl na vás po právu spadnout kvůli přestoupení Jeho zákonů? Bylo vám někdy vnitřně líto vašich hříchů? Mohli jste někdy říci: “Mé hříchy jsou příliš těžké na to, abych je nesl?” Prožili jste někdy něco takového? Pokud ne, nenazývejte se křesťany! Možná, že říkáte, že máte pokoj, ale není ve vás skutečný pokoj. Kéž by vás Pán probudil! Kéž by vás Pán obrátil!

II. Za druhé – předtím, než můžete mít pokoj s Bohem, vaše usvědčení musí jít hlouběji; musíte být přesvědčeni o své vlastní hříšné přirozenosti, celkové mravní zkaženosti vaší duše.

Musíte být usvědčeni ze svých hříchů. Musíte se nad nimi třást. Ale usvědčení musí jít hlouběji. Musíte být usvědčeni z toho, že překračujete Boží zákony. A více než to, musíte cítit svůj hřích, který je vrozený vašemu srdci a který vás pošle do pekla.

Mnoho lidí, kteří si myslí, že jsou inteligentní říkají, že není věc jako vrozený hřích. Myslí si, že Bůh je nespravedlivý, pokud je pošle do pekla, protože zdědili Adamův hřích. Říkají, že jsme se nenarodili v hříchu. Říkají, že se nepotřebujeme narodit znovu. Podívejte se na svět kolem vás. Je to ráj, který Bůh slíbil lidstvu? Ne! Všechno ve světě je v nepořádku! Je to proto, že s lidskou rasou je něco špatného. Věc, která zničila svět, je vrozený hřích.

Nehledě na to, jak silně to můžete popírat, když se probudíte, hřích ve vašem životě pochází z vašeho vlastního zvráceného srdce – srdce otráveného původním hříchem.

Když je neobrácený člověk poprvé probuzen, začíná se divit: “Jak jsem se mohl stát tak zlým?” Boží duch mu pak ukazuje, že v jeho přirozenosti není žádná dobrá věc. Pak vidí, že je zcela hříšný. Potom člověk konečně uvidí, že Bůh by jej mohl skutečně odsoudit. Vidí, že ve své vlastní přirozenosti je tak otrávený a vzdorovitý, že Bůh by jej mohl odsoudit, i když by nespáchal ve svém celém životě ani jeden vnější hřích.

Prožil jsi to? Cítil jsi to někdy – že by bylo správné a spravedlivé, kdyby tě Bůh odsoudil? Souhlasil jsi někdy s tím, že jsi ve své vlastní přirozenosti dítětem hněvu? (Efezským 2:3).

Pokud jsi byl někdy skutečně znovuzrozen, tak jsi to cítil. A pokud jsi nikdy necítil tíhu svého vrozeného hříchu, tak nenazývej sebe sama křesťanem! Vrozený hřích je největším břemenem skutečně obráceného. Člověk, který je skutečně znovuzrozený je zarmoucen nad svým vrozeným hříchem a zhoubnou přirozeností. Opravdu obrácený člověk často volá: “Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti?” (ref. Římanům 7:24). To je to, co nejvíce vadí probuzenému člověku – jeho vnitřní srdce hříchu. Pokud jsi si nikdy nebyl vědom této vnitřní hříšnosti ve své přirozenosti, tak není způsob, jak bys mohl najít skutečný pokoj ve svém srdci.

III. Za třetí – předtím, než můžete mít skutečný pokoj s Bohem nestačí, když budete zarmouceni nad hříchy ve svém životě a hříchy ve své přirozenosti, ale také nad hříchy ve svých nejlepších rozhodnutích, závazcích a takzvaném “křesťanském životě.”

Můj příteli, co ve tvém náboženství tě ospravedlní před Bohem? Ve své vlastní přirozenosti jsi neospravedlněn a neobrácen. Za své vnější hříchy si zasloužíš být odsouzen desetkrát v pekle. Jak ti tvoje náboženská víra pomůže? Bez obrácení nemůžeš udělat žádnou dobrou věc.

“Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu” (Římanům 8:8).

Pro neobráceného člověka je nemožné dělat cokoliv pro Boží slávu.

Dokonce i poté, když jsme obráceni, jsme obnoveni jen částečně. Vnitřní hřích v nás pokračuje. V každém z našich skutků je stále směs zkaženosti. Takže i poté, co jsme obráceni, pokud by nás měl Ježíš Kristus přijmout na základě našich “dobrých” skutků, tak by nás naše skutky odsoudily. Nemůžeme se dokonce ani modlit, aniž by v tom byl nějaký hřích, nějaká sobeckost, lenost, morální nedokonalost nějakého druhu. Nevím, co si myslíte, ale já se nemohu modlit, aniž bych hřešil. Nemohu vám kázat, aniž bych hřešil. Nemohu dělat nic, aniž bych hřešil. Moje pokání se musí opakovat a musím být stále znovu obmyt ve vzácné krvi mého vykupitele, Ježíše Krista!

Naše nejlepší rozhodnutí, naše nejlepší povinnosti, naše nejlepší náboženství jsou stále jen hříchy. Naše náboženské povinnosti jsou plné hříchů. Předtím, než budete mít pokoj ve svém srdci, tak vám musí být špatně nejen z vašeho vrozeného hříchu a vašich vnějších hříchů, ale musí vám být špatně z vaší vlastní spravedlnosti, povinností a náboženskosti. Předtím, než budete vyvedeni ze své vlastní samospravedlnosti, musí být ve vás hluboké usvědčení. Pokud jste nikdy necítili, že nemáte spravedlnost sami ze sebe, tak nemůžete být zachráněni Ježíšem Kristem. Stále nejste obráceni.

Někdo by mohl říci: “Tedy, já věřím tomuto všemu.” Ale je zde velký rozdíl mezi "vírou" a "cítěním." Někdy jsi cítil svůj nedostatek Krista? Cítil jsi někdy, že potřebuješ Krista, protože nejsi dobrý sám v sobě? A můžeš nyní říci: "Pane, ty mě můžeš odsoudit za ty nejlepší náboženské skutky, které bych mohl udělat." Pokud jsi nebyl takto vyveden sám ze sebe, tak nemůžeš mít skutečný pokoj s Bohem.

IV. Za čtvrté – předtím, než můžete mít pokoj s Bohem, tak musí být jeden určitý hřích, kvůli kterému se musíte velice rmoutit. A přesto se obávám, že málo z vás nad tím přemýšlí. Je to nejvíce odsuzující hřích ve světě a přesto svět o tom nepřemýšlí jako o hříchu. Ptáte se, “Jaký je ten hřích?” Je to hřích, o kterém si většina z vás nemyslí, že jste jím vinni – a to je hřích nevěry.

Předtím, než můžete mít pokoj, tak musíte být zarmouceni nevěrou vašeho srdce, tím, že vy skutečně nevěříte v Pána Ježíše Krista.

Apeluji na tvé vlastní srdce. Obávám se, že nevěříš v Ježíše Krista více než sám ďábel. Myslím, že ďábel věří více Bibli než vy. Věří v božskost Ježíše Krista. Věří a třese se. Třese se více než tisíce, kteří se nazývají křesťany.

Myslíš si, že věříš, protože věříš Bibli, nebo protože chodíš do církve. Všechno toto můžeš dělat bez opravdové víry v Krista. Pouze věřit tomu, že byla taková osoba jako Kristus, ti nepomůže o nic více než věřit tomu, že byl takový člověk jako Caesar nebo Alexander Veliký. Bible je Boží slovo. Děkujeme za to. Ale můžete tomu věřit, a přesto nevěřit Pánu Ježíši Kristu.

Pokud se ptáte, jak je to dlouho od té doby, co jsi uvěřil v Ježíše Krista, tak mnozí z vás by mi řekli, jsi v Něj vždy věřil. Nemohl bys mi dát větší důkaz, že jsi ještě nikdy nevěřil v Ježíše Krista. Ti, kteří skutečně věří Kristu ví, že byla doba, kdy Mu nevěřili.

Musím o tomto více mluvit, protože je to nejrozšířenější blud. Mnozí jsou tím utěšeni – a myslí si, že už uvěřili. Bylo řečeno jedním člověkem, že uvedl všechny své hříchy pod Desatero přikázání a potom přišel k pastorovi a ptal se, proč nemůže stále získat pokoj. Služebník se podíval na jeho seznam a řekl: “Proč? Nenacházím jediné slovo hříchu nevěry na vašem seznamu.” Je to dílo Božího ducha, aby tě usvědčil ze tvé nevěry – že nemáš víru. Ježíš Kristus řekl ve věci Ducha svatého:

“On ukáže světu, v čem je hřích…Hřích v tom, že ve mne nevěří” (Jan 16:8-9).

Moji drazí přátelé, ukázal vám někdy Bůh, že nemáte skutečnou víru v Ježíše? Rmoutili jste se někdy v zármutku nad svým tvrdým srdcem nevěry? Modlili jste se někdy: “Pane, pomoz mi důvěřovat v Krista?” Usvědčil vás někdy Bůh z vaší neschopnosti přijít ke Kristu a způsobil, že jste v modlitbě zakřičeli o víru v Krista? Pokud ne, tak nenajdete ve svém srdci pokoj. Kéž vás Bůh probudí a dá vám skutečný pokoj vírou v Ježíše, předtím, než zemřete a nebudete mít další šanci.

V. Za páté – předtím, než můžeš mít pokoj s Bohem, tak musíš plně důvěřovat v Kristovu spravedlnost.

Musíš být nejen usvědčen ze svého současného a vrozeného hříchu, hříchů své vlastní spravedlnosti a hříchu nevěry, ale musíš důvěřovat v dokonalou spravedlnost Pána Ježíše Krista. Musíš se chopit spravedlnosti Krista. Pak budeš mít pokoj. Ježíš řekl:

“Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtížení břemeny, a já vám dám odpočinout” (Matouš 11:28).

Tento verš dává povzbuzení všem, kteří jsou unaveni a obtíženi, ale nikomu jinému. Slib odpočinku je jen pro ty, kdo přijdou a důvěřují Ježíši Kristu. Předtím, než vůbec můžeš mít pokoj s Bohem, tak musíš být ospravedlněn vírou v našeho Pána Ježíše Krista. Musíš mít samotného Krista, aby Jeho spravedlnost byla tvojí spravedlností.

Moji drazí přátelé, byli jste někdy vdaní za Krista? Dal někdy Ježíš Kristus sebe sama tobě? Přišel jsi někdy ke Kristu s živou vírou? Modlím se Bože, aby přišel Kristus a dal ti pokoj. Abys se mohl znovuzrodit, musíš tyto věci prožít.

Já nyní mluvím o neviditelných skutečnostech jiného světa, vnitřního křesťanství, o Boží práci se srdcem hříšníka. Nyní k tobě mluvím věci velké důležitosti. Musíš o to mít velkou starost. Tvá duše by měla mít velkou starost. Záleží na tom tvá věčná záchrana.

Můžeš cítit pokoj bez Krista, ale to jenom proto, že tě ďábel uspal a dal ti falešnou bezpečnost. On se pokusí ponechat tě spícího až do doby, než tě pošle do pekla. Tam budeš probuzen, ale bude to strašné probuzení, když najdeš sebe sama v plamenech, kde je příliš pozdě na to být zachráněn. V pekle budeš prosit celou věčnost o kapku vody, aby ochladila tvůj jazyk, ale nikdy se toho nedočkáš.

Kéž nenajdeš žádný odpočinek pro svoji duši dokud neodpočineš v Ježíši Kristu! Můj záměr je přivést ztracené hříšníky k Zachránci. Kéž tě Duch svatý usvědčí, že jsi hříšný a odvrátí tě od tvých zlých cest a kéž tě Bůh přivede k Ježíši. Amen.


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Modlitba před kázáním: pan Noah Song.
Sólo zpívané před kázáním panem Benjaminem Kincaidem Griffithem:
“O Lord, How Vile Am I” (by John Newton, 1725-1807).


NÁSTIN Z

“METODA MILOSTI” OD GEORGE WHITFIELDA,
ZESTRUČNĚNA A UPRAVENÁ DO MODERNÍ ANGLIČTINY

“THE METHOD OF GRACE” BY GEORGE WHITEFIELD,
CONDENSED AND ADAPTED TO MODERN ENGLISH

Kázání napsané Dr. R. L. Hymersem, Jr.
a proslovené panem Johnem Samuelem Caganem
A sermon preached by Mr. John Samuel Cagan
at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, January 8, 2017

“Těžkou ránu mého lidu léčí lehkovážnými slovy: ,Pokoj, pokoj!‘ Ale žádný pokoj není” (Jeremjáš 6:14).

(Jeremiah 6:13)

I.   Za prvé – předtím, než můžete mít pokoj s Bohem, musíte začít vidět, cítit, plakat a truchlit nad vašimi současnými hříchy proti Božímu zákonu, Ezechiel 18:4; Galatským 3:10.

II.  Za druhé – předtím, než můžete mít pokoj s Bohem, tak usvědčení musí jít hlouběji; musíte být přesvědčeni o vaší vlastní hříšné přirozenosti, celkové mravní zkaženosti vaší duše, Efezským 2:3; Římanům 7:24.

III. Za třetí – předtím, než můžete mít skutečný pokoj s Bohem, tak nestačí, když budete zarmouceni nad hříchy ve vašem životě a hříchy ve vaší přirozenosti, ale také nad hříchy ve vašich nejlepších rozhodnutích, závazcích a takzvaném “křesťanském životě,” Římanům 8:8.

IV. Za čtvrté – předtím, než můžete mít pokoj s Bohem, musíte si dělat starosti týkající se usvědčujícího hříchu nevěry v Ježíše, Jan 16:8,9.

V.  Za páté – předtím, než můžeš mít pokoj s Bohem, tak musíš plně důvěřovat v Kristovu spravedlnost, Matouš 11:28.