Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
VÁNOCE V PEKLE – 2016

CHRISTMAS IN HELL – 2016
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, December 18, 2016
Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle ráno, 18.prosince 2016


Kladl jsem si otázku, jestli bych měl kázat toto kázání “Vánoce v pekle.” Satan řekl: “Oh, ne! To není dobrý předmět na kázání o vánocích. Je to příliš kruté.” Jakmile to řekl,věděl jsem, že jsem byl v pokušení podlehnout slabému evangelikalismu, se kterým se všichni setkáváme. Již jsme nakloněni jejich slabostem evangelikalismu v naší době.

Nedovolím satanovi, aby způsobil, že se budeme obávat kázat o pekle o vánocích nebo v jiné době. Peklo je zde celý rok. Proč o tom nekázat ve vánoční době? Proto ti dávám svoje klasické kázání: “Vánoce v pekle.” Mnohokrát jsem toto kázání kázal v posledních třiceti dvou letech. Mnoho dnešních feminizovaných kazatelů mi řeklo, že to nemám kázat. Ale pokud nekážeš o peklu o vánocích, pak jaký je tedy význam vánoc? Vánoce nemají význam, pokud tam není ohnivé peklo, očekávající ztracené hříšníky. Děťátko Ježíš se nenarodil v Betlémě, aby nám dal vánoční stromy a růžová světla. Narodil se v Betlémě, aby zemřel na kříži, zemřel, aby hříšníci mohli být zachráněni z ohně pekla na celou věčnost. Tak, aby hříšníci mohli být obmyti od svých hříchů Jeho svatou krví! Když vyjmete peklo z vánoc, tak se to stane pouhými pohanskými prázdninami. Proto dnes ráno budu kázat svoje klasické kázání: “Vánoce v pekle.” Je to poslední kázání, které jsem kázal v čínské církvi předtím, než se vrátili zpět z vyučování Dr. Timothy Lina a začali se ztotožňovat s Laodiceanismem. Toto mé kázání bylo odmítnuto dvěma mladými kazateli, které Dr. Lin měl na starosti. Opovrhli tímto kázáním, I když 27 mladých lidí přišlo dopředu se slzami v očích. I když jsem strávil dvě hodiny tím, že jsem jim dělal poradce, s mnoha nadějnými obráceními. Tito kazatelé neměli pravdu a nyní nemají pravdu a církev už není církví, kterou budoval Dr. Lin. Není to stejná církev, kterou budoval, protože muži, kteří tam káží jsou zbabělci, zděšení malí muži, muži bez odvahy bez svalů, bez ohně a bez opravdového poselství od Boha. Káží, aby potěšili staré dámy, které platí faktury. Nekáží, aby zachránili mladé lidi od věčnosti v pekle.

Považuji “Vánoce v pekle” za jedno z nejlepších starých kázání, které jsem kdy kázal. Takže ti to přímo řeknu! Bez okolků! Můj text je v Lukáši 16:25. Je to na straně 1099 ve Scofield Study Bible. Postavme se a podívejme se na první dvě slova z Lukáše 16:25.

“Synu, vzpomeň si” (Lukáš 16:25).

Můžete se posadit.

Boháč zemřel a byl pohřben. Jeho duše ihned odešla dolů do plamenů pekla, “A když v podsvětí v mukách pozvedl oči” (Lukáš 16:23). Boháč uviděl Abrahama “daleko” v nebi. Žebral o kapku vody, aby “ochladil [svůj] jazyk; neboť [trpěl] bolestí [v] tomto plameni” (Lukáš 16:24). Abraham mu řekl,

“Synu, vzpomeň si, že sis už vybral své dobré ve svém životě, a Lazar podobně zlé. Nyní on se raduje a ty trpíš” (Lukáš 16:25).

Pán Ježíš Kristus to takto popsal. Popsal to tak, aby varoval ztracené hříšníky.

Spurgeon byl největším baptistickým kazatelem všech dob. Spurgeon řekl, že tento muž v těch dnech po své smrti by se obával kázat o pekle. William Booth byl zakladatelem Armády spásy, jak to kdysi bylo. Oba z těchto velkých kazatelů 19. století předpověděli, že ve 20. století se nebude kázat o pekle. Měli pravdu – a v dnešní době je to dokonce horší! Booth byl dotázán, co si myslí, že je nebezpečím ve dvacátém století. Řekl: “nebe bez pekla” (The War Cry, January 1901, p. 7). Předpověď Bootha se vyplnila. V dnešní době kázání o pekle téměř neslyšíme. Ale nemělo by tomu tak být. Dr. J. I. Packer je slavný teolog. Řekl:

Křesťanští evangelisté by měli [mluvit] o pekle: je to součást jejich práce…Podle Ježíše a apoštolů osobní život pokračuje po tělesné smrti a vyhlídka pro ty, kteří jsou bez Krista ve světě je velmi zlá a každému to musí být řečeno (J. I. Packer, Ph.D., foreword to Whatever Happened to Hell? by John Blanchard, D.D., Evangelical Press, 2005 edition, p. 9).

Jsem starý muž. Nebudu zde příliš dlouho. Ti, kteří budou kázat poté, co zemřu se mohou obávat kázat o pekle. Mohou věřit, že můžeš zachránit hříšníky tím, že je budete vyučovat sladkými slovy. Raději byste měli poslouchat tohoto starého kazatele, dokud jsem ještě zde!

Jedinou kritiku, kterou mám je to, že Dr. Packer přiděluje kázání o pekle jen “křesťanským evangelistům”. Ale apoštol Pavel řekl, že pastoři musí také “dělat práci evangelisty” (II. Timoteova 4:5). Pastoři také “by měli [mluvit] o pekle; je to součást jejich práce” (Packer, ibid.). Doufám a modlím se, aby mladí muži, kteří mě budou následovat až zemřu, budou kázat o hříchu, pekle a soudu tak, jak jsem to já dělal po více než padesát let!

Ježíš je náš vzor, “zanechal nám příklad, abychom šli v jeho šlépějích” (I. Petrova 2:21). Ježíš často kázal o pekle a je naším příkladem. Aby byl věrný Kristu, měl by každý pastor někdy kázat o pekle, jasně jako Kristus to dělal, když kázal o “Boháči a Lazarovi.” Kristus řekl, že ten muž zemřel a odešel přímo do pekla, kde byl mučen v plamenech. Ten muž požádal Abrahama o několik kapek vody. Abraham řekl:

“Synu, vzpomeň si, že sis už vybral své dobré ve svém životě, a Lazar podobně zlé. Nyní on se raduje a ty trpíš.” (Lukáš 16:25).

Vyzvedávám první dvě slova toho textu,

“Synu, vzpomeň si” (Lukáš 16:25).

Toto je vánoční čas. Naše církev je nádherně ozdobena. Zpívali jsme majestátní staré vánoční koledy. Dnes večer budeme mít nádherný vánoční banket. Zde v církvi budeme mít také vánoční večeři příští sobotu večer, o Štědrém večeru. Ale během všech těchto nádherných a významných oslav Kristova narození nezapomeňme na peklo. Peklo je výsledkem hříchu. Ježíš se narodil, aby zemřel na kříži. aby tě zachránil od hříchu, tak abys nebyl uvržen do těchto hrozných plamenů. Apoštol Pavel řekl:

“Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky” (I. Timoteova 1:15).

Anděl Páně řekl Jozefovi:

“Dáš mu jméno JEŽÍŠ, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů” (Matouš 1:21).

Tedy není toto přesně to, v čem je význam pravých křesťanských vánoc? Copak není skutečným poselstvím vánoc skutečnost, že Ježíš sestoupil s nebe? Že sestoupil dolů, aby zemřel na kříži, aby zaplatil za tvůj hřích, aby podržel hříšníky jako jsi ty mimo peklo?

Ale co když zemřeš před vánocemi? Možná je zde někdo toto ráno, kdo zemře v příštích několika dnech. Pokud by se to mělo stát tobě, tak strávíš své první vánoce v pekle. A bude ti řečeno to, co bylo řečeno tomu muži:

“Synu, vzpomeň si” (Lukáš 16:25).

Pokud budeš pokračovat ve svém hříchu, možná ne tyto vánoce, ale některý den, snad dříve než si myslíš, strávíš své první vánoce na tom místě ohnivých muk. Co si budeš pamatovat, když budeš trávit své první vánoce v pekle?

I. Za prvé – budeš si pamatovat kázání, která jsi popíral.

Budeš si pamatovat, jak jsi se učil vypnout svoji mysl. Jak jsi vypnul ta kázání. Nejdříve ti ta kázání dělala starosti. Přiměla tě přemýšlet o věčných věcech. Ale jak šel čas, tak bylo pro ďábla jednodušší “odejmout” kázání ze tvého srdce (viz Matouš 13:19). Ježíš řekl:

“A pak přichází ďábel a bere slovo z jejich srdce, aby neuvěřili a nebyli zachráněni” (Lukáš 8:12).

Nejdříve to bylo pro satana těžké. Ale jak procházely měsíce, tak sis tak zvykl na tento satanský trik, že už tě nic neobtěžovalo a ty jsi začal spát během každého kázání spánkem smrti. Nakonec tvé svědomí se tak spálilo a tvé srdce tak ztvrdlo, že jak Kristus řekl:

“Nemůžete slyšet mé slovo” (Jan 8:43).

Můžeš se stát tak otupělým ke slyšení, tak hluchým k Božímu slovu, že o tobě může být řečeno: “Vydal je Bůh jejich neosvědčené mysli” (Římanům 1:28).

“Synu, vzpomeň si” (Lukáš 16:25).

Dcero, vzpomeň si! V pekle si vzpomeneš na mnoho kázání. Když strávíš své první vánoce v této hořící kaverně, tak si jistě vzpomeneš na právě toto kázání! V pekle si vzpomeneš na kázání, která jsi popíral. Vykřikneš: “Ó Bože, proč jsem nenaslouchal tomuto starému kazateli? Ó Bože, nyní je příliš pozdě! Navždycky a navždy – příliš pozdě. Hořím v pekle. Proč, o proč jsem nenaslouchal tomuto staromódnímu kazateli, když mě varoval?”

II. Za druhé – budeš si pamatovat na Božího ducha, kterého jsi odmítl.

Při svých prvních vánocích v pekle si vzpomeneš na doby, kdy tě Duch svatý usvědčoval ze tvého hříchu. Ježíš řekl:

“A on, až přijde, přinese světu důkaz o hříchu” (Jan 16:8).

Když budeš trávit své první vánoce v pekle, tak si vzpomeneš, kdy Boží duch obměkčil tvé srdce. Vzpomeneš si, kdy Jeho duch způsobil tvoji bázeň. Vzpomeneš si, jak slzy vešly do tvých očí. Ale také si vzpomeneš, jak jsi odporoval Jeho usvědčujícímu dílu, jak jsi odporoval Kristu tak dlouho, až Duch svatý od tebe odstoupil a Bůh o tobě řekl:

“[On] se spolčil s modlářskými napodobeninami, nech ho být”
       (Ozeáš 4:17).

Jak to vyjádřil Dr. John R. Rice:

Potom čelit smutně soudu bez špetky soucitu
   že jsi neustále meškal, až byl Duch odňat,
Jaké výčitky a smutek, když smrt dá ti bezmocnost,
   Příliš dlouho, neustále, jsi meškal, čekal” (Rice, ibid.).

“Synu, vzpomeň si!” (Lukáš 16:25).

Dcero, vzpomeň si! Až opona spadne a světla zhasnou a tvá duše bude uvržena do plamenů – Synu, vzpomeň si! Dcero, vzpomeň si! Budeš si vzpomínat na kázání, která jsi popíral. Budeš si vzpomínat na Božího ducha, kterého jsi odmítl.

III. Za třetí – budeš si vzpomínat na Spasitele, kterého jsi si nevážil.

Ne! Neříkej mi, že si vážíš Krista! Nelži o tom! Nemáš k Němu žádnou úctu! Vůbec žádnou! V Bibli se píše, že opovrhuješ Kristem a odmítáš Jej. V Bibli se píše:

“Opovržený a lidmi zavržený…jako někdo, před nímž člověk…skryje tvář; všemi opovržený, takže jsme si ho nevážili” (Isaiáš 53:3).

Pokud bys si vážil Krista, tak bys jej hledal. Pokud bys si vážil Krista, tak bys “usiloval [celou svou myslí] vejít” k Němu (Lukáš 13:24). O co jsi usiloval? Modlil ses hodiny jako Luther? Prošel jsi agonií duše jako Bunyan? Postil jsi se týdny jako Whitefield? Hnal jsi se jako Wesley? Vyšel jsi ven, abys našel Kristave sněhové bouři jako Spurgeon? Říkám, že jsi vůbec neusiloval! A jednoho dne, až budeš v pekle, vzpomeneš si, že jsi byl tak líný, že jsi nikdy neusiloval najít Krista!

“Synu, vzpomeň si” (Lukáš 16:25).

Dcero, vzpomeň si! Vzpomeneš si na to v pekle! Vzpomeneš si, že sis tak málo vážil Ježíše Krista, že jsi Jej vážně nehledal. Ježíš řekl:

“Když mě budete hledat, naleznete mě, pokud mě budete hledat celým svým srdcem” (Jeremiáš 29:13).

Synu, vzpomeň si! Dcero, vzpomeň si! Vzpomeneš si ve věčných plamenech, jak sis nevážil Ježíše, jak jsi odmítal Jeho nabídku záchrany. Jak jsi mě nenáviděl, když jsem takto kázal. Jak jsi chtěl, aby tito pohlední mladí muži ti dali sladké biblické studie, aby tě přilákali na ně samotné místo toho, aby vám přikázali činit pokání a přijít ke Kristu! Ano, vím, že někteří z vás budou rádi, až zemřu. Ale půjdete do pekla, i když zde nebudu, abych vás varoval. Poslechněte si, co říká velký Dr. John R. Rice:

Čekal jsi tak lehkovážně, odmíť Ho tak snadno,
   Dlouho jsi těžce hřešil, tvé srdce špatné je;
Nemá-li Bůh trpělivost, Ducha urazils;
   Kdyby tě již nezavolal, zkázu přinese.
Potom čelit smutně soudu bez špetky soucitu
   že jsi neustále meškal, až byl Duch odňat,
Jaké výčitky a smutek, když smrt dá ti bezmocnost,
   Příliš dlouho, neustále, jsi meškal, čekal!
(“If You Linger Too Long,” Dr. John R. Rice, 1895-1980).

Pokud přijdeš dopředu na pozvání, i tak nechci, abys řekl jediné slovo o pekle. Chci, abys mluvil jen o svém hříchu a o Ježíši. Jen Ježíš může odpustit tvůj hřích. Jen Ježíš může obmýt tvůj hřích Svojí vzácnou krví. Přijď k Ježíši a nechej se Jím zachránit ze všeho svého hříchu.

Jak je hrozné, že nepřemýšlíš o Ježíši, když jdeš dopředu. Když zmíním ve svém kázání Boží prozřetelnost, mluvíš o prozřetelnosti. Když ve svém kázání zmíním volby, mluvíš o volbách. Když ve svém kázání zmíním satana, mluvíš o satanovi. Když zmíním prvotní hřích nebo účinné volání tak toto jsou věci, o kterých mluvíš. Pokud káži o pekle tak o tom mluvíš!

I když se má kázání vždy soustředí na Ježíše, tak tě nemůžeme přimět, abys mluvil o samotném Ježíši Kristu. Nemůžeme tě přimět, abys přemýšlel o Ježíši. Opovrhuješ Jím a odmítáš Jej (Izaiáš 53:3). Přitom žádný člověk tě nemůže zachránit od hříchu. Jozef Hart (1712-1768) řekl: “Nikdo jiný kromě Ježíše, nikdo jiný kromě Ježíše nemůže pomoci bezmocným hříšníkům” (“Come, Ye Sinners”).

Tvé hříchy nesl Ježíš v zahradě Getsemane. Byl rozdrcen pod tíhou tvého hříchu v zahradě, až nakonec spadl k zemi a krvavý pot se valil z pórů Jeho těla. Zajali Jej a bili Jej do tváře. Vytrhávali pramínky Jeho vousů. Pilát mlátil důtkami Jeho záda tak dlouho, až jeho kůže visela v cárech z Jeho žeber. Přibili Jeho ruce a Jeho nohy na kříž. Voják probodl Jeho bok kopím, “a hned vyšla krev a voda” (Jan 19:34). Ježíš prošel celou touto hrůzou, bolestí a agonií, aby zaplatil za tvůj hřích, aby tě očistil od hříchu Svojí svatou krví! V Bibli se píše: “Kristus zemřel za naše hříchy” (I. Korintským 15:3).

Oh, přemýšlej o svých hříších! Oh, přemýšlej o Ježíši, který trpěl, krvácel a zemřel, aby tě zachránil od tvého hříchu. Přemýšlej o Ježíši, protože jedině On sám tě může očistit od všeho hříchu! Přemýšlej o svém hříchu! Přemýšlej oJežíši, protože jedině On samotný tě může zachránit! Přijď k Ježíši. Přijď k Němu nyní. “Nikdo jiný kromě Ježíše, nikdo jiný kromě Ježíše, nemůže pomoci bezmocným hříšníkům; nikdo jiný kromě Ježíše, nikdo jiný kromě Ježíše, nemůže pomoci bezmocným hříšníkům.”

Bez oddechu nadšení mé,
   slzy tečou věčně,
Nelze smířit všechen hřích,
   Ty jediný spasit musíš.
(“Rock of Ages, Cleft For Me,” Augustus Toplady, 1740-1778).

“Nikdo jiný kromě Ježíše, nikdo jiný kromě Ježíše nemůže pomoci bezmocným hříšníkům.” Přijď k Němu v jednoduché víře! Setník stál u paty kříže a pozoroval, jak Ježíš umírá za jeho hřích. Padl na kolena a dal důvěru Kristu. Ten muž, který Jej zabil, byl Ježíšem v tom okamžiku zachráněn! Ten muž, který zabil Ježíše, vykřikl: “Ten člověk byl opravdu Boží Syn” (Marek 15:39). Ústní podání nám říká, že tento muž se stal křesťanem. Přijdeš a budeš důvěřovat Ježíši, jak to udělal ten muž? Ježíš tě miluje a zachrání tě.


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Místo z Písma čtené před kázáním panem Abelem Prudhommem: Lukáš 16:19-25.
Sólová píseň zpívaná před kázáním panem Benjaminem Kincaidem Griffithem:
“If You Linger Too Long” (by Dr. John R. Rice, 1895-1980).


NÁSTIN

VÁNOCE V PEKLE – 2016

CHRISTMAS IN HELL – 2016

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

“Synu, vzpomeň si” (Lukáš 16:25).

(Lukáš 16:23, 24, 25; II. Timoteovi 4:5; I. Petrova 1:21;
I. Timoteovi 1:15; Matouš 1:21)

I.   Za prvé – budeš si pamatovat kázání, která jsi popíral, Matouš 13:19;
Lukáš 8:12; Jan 8:43; Římanům 1:28.

II.  Za druhé – budeš si pamatovat na Božího ducha, kterého jsi odmítnul,
Jan 16:8; Ozeáš 4:17.

III. Za třetí – budeš si vzpomínat na Spasitele, kterého jsi si nevážil,
Izaiáš 53:3; Lukáš 13:24; Jeremiáš 29:13; Jan 19:34;
I. Korintským 15:3; Marek 15:39.