Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
DVA ADAMOVÉ –

DRUH KÁZÁNÍ, KTERÉ POTŘEBUJEME SLYŠET
DNES V NAŠEM UMÍRAJÍCÍM SVĚTĚ!
(KÁZÁNÍ 90 NA KNIHU GENESIS)

THE TWO ADAMS –
THE KIND OF SERMON WE NEED TO HEAR
IN OUR DYING CHURCHES TODAY!
(SERMON #90 ON THE BOOK OF GENESIS)
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Evening, December 4, 2016
Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle večer, 4. prosinec 2016

“A Hospodin Bůh člověku přikázal: Ze všeho stromoví zahrady směle jez, ale ze stromu poznání dobrého a zlého, z toho nejez. Neboť v den, kdy bys z něho jedl, jistě zemřeš” (Genesis 2:16-17).


Bůh stvořil prvního člověka z prachu země. Jako mladý člověk jsem tomu nikdy nevěřil. Věřil jsem v evoluční teorii až do čtvrtého týdne v září roku 1961. Dne 28. září toho roku jsem zažil náhlou změnu, život měnící obrácení. V tom jednom týdnu se všechno změnilo. Jednou z nejdůležitějších změn byla pevná víra v Bibli. Od tohoto okamžiku jsem si uvědomil, že evoluce je podvod, pouhá science fiction, stejně tak jako kniha Mormon, stejně tak jako korán. Při mém obrácení se moje mysl změnila od víry v Darvinismus k víře ve slova Bible. Věděl jsem ve své duši, že “Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné” (II. Timoteovi 3:16). Protože každé slovo Písma bylo vdechnuté Bohem (theopneustos), tak v Bibli není chyby – protože každé slovo z ní – od Genesis po Zjevení – bylo dáno člověku, který psal tuto svatou knihu! Bible říká: “Hospodin Bůh vytvořil člověka z prachu ze země, a do jeho chřípí vdechl dech života; a člověk se stal živou duší” (Genesis 2:7). Věděl jsem tedy, že Bůh stvořil prvního člověka a člověk se nevyvinul z nižších životních forem. Věděl jsem, že zápis v Genesis ze stvoření člověka je pravdivý a evoluce je jen ďáblův klam.

Bůh umístil člověka do nádherné zahrady, kde bylo mnoho výživného a chutného ovoce. Mnohé z těchto stromů a druhů ovoce už neexistují, protože byly zničeny velkou povodní.

Uprostřed zahrady byly dva velmi důležité stromy – strom života a strom poznání dobrého a zlého. Bůh dal Adamovi jen jedno nařízení, které měl dodržovat: “Ale ze stromu poznání dobrého a zlého, z toho nejez. Neboť v den, kdy bys z něho jedl, jistě zemřeš” (Genesis 2:17). Slovo “poznání” v Genesis 2:17 pochází z kořene slova “yada.” Znamená to “být obeznámený s, jako známý přítel” (Strong). Kdyby jedli ze zakázaného ovoce, byli by na tom závislí. Jedna sexuální zkušenost mimo manželství zůstává v mysli navždy, protože člověk, který to dělá je s tím nyní obeznámen. Jedna nebo dvě zkušenosti s jistými drogami dává člověku pocit, který vede k závislosti. Jeho nevinnost navždy zmizela. Jezení ze stromu poznání dobrého a zlého zničilo navždy nevinnost člověka, končící nejdříve v duchovní, a nakonec ve fyzické smrti.

Ďábel to věděl velmi dobře. Proto pokoušel člověka ke snězení zakázaného ovoce. Věděl, že člověk ztratil svoji nevinnost a navždy se stal hříšníkem. Poddání se tomuto pokušení by zničilo svědomí člověka. Byl by navždy hříšníkem. Jeho svědomí zemřelo v ten okamžik, kdy jedl zakázané ovoce. Nyní by se schovával před Bohem. Jeho duše byla “mrtvá pro provinění a hříchy” (Efezským 2:1). Měl být “mrtví v hříších” (Efezským 2:5). Měl by tělesnou mysl a viděl Boha jak nepřítele (Římanům 8:7). Zemřel by nejen duchovně, ale jeho tělo by stárlo a skončilo fyzickou smrtí. Jako mrtvý člověk by nebyl schopen “přijmout věci Božího ducha”… protože nyní Boží pravdy byly “pro něj bláznovstvím” (I. Korintským 2:14).

Ale co je horší, jeho zničenou přirozenost a duchovní smrt by zdědila všechna pokolení, protože “Adamovou neposlušností se mnozí stali hříšníky” (Římanům 5:19; KJV, ESV). “A tak tedy…skrze provinění jednoho [člověka] přišlo na všechny lidi odsouzení” (Římanům 5:18). “Původní hřích člověka znamená, že hříšnost poznamenává každého od narození…a tato vnitřní hříšnost je kořenem a zdrojem všech skutečných hříchů; je to k nám převedeno od Adama [nebo poděděno]…nejsme hříšníci, protože hřešíme, ale hřešíme, protože jsme hříšníci, narození s přirozeností zotročenou hříchem” (The Reformation Study Bible; note on page 781). “Člověk…mrtvý v hříchu nemůže svojí vlastní silou sám sebe obrátit” (Westminster Confession, IX, 3).

Adamův hřích je přenesen do všeho pokolení (celé lidské rasy). Ta skutečnost je ověřená. Projevilo se to i tím, že prvním dítětem Adama byl Kain, který zavraždil svého vlastního bratra (viz Genesis 4:8). I ty jsi dítě Adamovo. Jsi od přirozenosti hříšníkem. Nemůže tě zachránit nic co uděláš nebo řekneš. Nic z toho, co uděláš ti nepomůže k záchraně. Od přirozenosti jsi hříšník. Chodit do církve tě nezachrání. Tvoje modlitby tě nezachrání. To, že budeš tak dobrý, jak můžeš, tě nezachrání. Nic – opakuji – nic co uděláš nebo řekneš tě nemůže zachránit. Jsi ztracený hříšník. Někteří z nejhorších hříšníků, které jsem kdy znal jsou kazatelé – muži, kteří studují každý den Bibli. Někteří z nejvíce neposlušných hříšníků, které jsem kdy znal se narodili křesťanským rodičům, ale vyrostli ve vzpouře, vzpouře proti Bohu, vzpouře proti Kristu, vzpouře proti jejich rodičům, vzpouře proti všemu, co se naučili v církvi. Možná, že dobře znají Bibli, ale vzpouzejí se proti ní. Vzpouzejí se proti pastorovi, který káže Bibli. Vzpouzejí se, protože ve svých srdcích nenávidí pravdu. Znal jsem “církevní děti”, kteří jsou tak zlé jako ďábel. V církvi byla děvčata, která lákala mladé muže, aby s nimi měli sex. Příští neděli zpívali všichni hymny jako by byli malí andělé, i když ve skutečnosti to byli ubozí hříšníci. Znal jsem “církevní děti” - ty mladé muže, kteří měli sex s těmi děvčaty a pak se vychloubali svým hříchem před mladšími chlapci a tak vtiskovali do myslí malých chlapců chtíč, který by je mohl zničit.

Říkáš: “Nikdy jsem to neudělal!” Ale přemýšlel jsi o tom, že to uděláš. Ve své mysli jsi dělal hnusné věci, že? Ježíš řekl, že i to je stejný hřích!

Říkáš, že miluješ Boha, ale posloucháš Ho? Miluješ Boha celým svým srdcem? Miluješ každodenní čtení Bible? Miluješ chvíle, které trávíš sám na modlitbě? Nebo trávíš svůj volný čas hraním videoher nebo díváním se na sportovní události na TV – nikdy nepřemýšlíš o strávení tohoto času v modlitbě, nebo čtením Bible? Říkám, že to ti ukazuje, že nemiluješ Boha – skutečně ne – jen mluvíš o milování Boha. Ale ty ve skutečnosti odmítáš Boha. Ty skutečně miluješ jen sám sebe. Přemýšlej! Není to pravda? Nejsi skutečně hříšník, který odmítá Boha? Neobáváš se pastora? Proč se mě obáváš? Není to proto, že jsem tě přiměl přemýšlet o Bohu a hříchu? Není to důvodem toho, že se mě obáváš?

Cítíš, jak jsou kázání John Cagana aktuální? Ihned jsi sedl a upřeně jsi poslouchal. Neděláš to, když káži o hříchu, záchraně a Kristu! Je pro tebe lákavější chodit s někým než poslouchat kázání o Kristu – o Jeho smrti na kříži, aby tě zachránil od hříchu. Jestli to tak je a víš, že mám pravdu, je to důkazem toho, že jsi vzpurný hříšník, který ve svém srdci nemá žádnou opravdovou Kristovu lásku. Přiznej si to. Musíš si to přiznat a pocítit, že jsi ztracený hříšník. Musíš si to přiznat, jinak pro tebe není naděje. Vůbec žádná naděje!

“Kdo zakrývá svá přestoupení, neuspěje, ale kdo je vyznává a opouští, nalezne slitování” (Přísloví 28:13).

Vyznej nyní vnitřní hříšnost svého hříšného srdce, nebo strávíš věčnost v ohnivém jezeře! Toto je pravda. Mluvím k tobě jako k dospělému. Toto není sladká lekce z nedělní školy. Toto není malá sladká promluva od Joela Osteena. Toto není výklad verš od verše od Johna MacArthura. Toto není dobré starobylé kázání pro tvé probuzení. Toto je evangelizační kázání ze staré školy. Toto je kázání, které může Bůh použít, aby tě probudil do skutečnosti, že máš hříšné srdce, srdce, které je mrtvé v hříchu. Mluvím k tobě tak, jak by měl mluvit každý kazatel. Nechci tvé peníze! Do pekla s tvými penězi. Chci tvoji duši. Chci tě vidět zachráněného Ježíšem. Chci vidět Boha, jak obrací tvé hříšné srdce, mění ho a očišťuje Kristovou krví. To je to, co chci. Chci, abys byl změněn v radostného křesťana, místo pokrytce, kterým jsi nyní! Pokrytec je člověk, který vypadá jako křesťan, ale uvnitř má srdce “plné kostí mrtvých a veškeré nečistoty…Tak i vy se navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste plni pokrytectví a bezzákonnosti” (Matouš 23:27, 28). A máte to rádi tak jak jste. Vaše srdce je tak hříšné, že zkoušíte to nejlepší, abyste vypadali jako křesťané – ale podívejte se na svoje srdce! Vaše srdce je plné hříšnosti, chtíče a nevěry. Vaše srdce je tak vzpurné jako bylo Kainovo.

Genesis 5:1, 3 ukazuje, že Adamův hřích zničil celou lidskou rasu. Proto je tvé srdce mrtvé v hříchu. V Genesis 5:1 vidíme, že “Bůh stvořil člověka v podobě Boží” (Genesis 5:1). Ale člověk se vzepřel a vzdálil své nevinnosti. Potom čteme, že člověk “zplodil syna ke své podobě jako svůj obraz” (Genesis 5:3). Když člověk byl nevinný, je řečeno, že byl stvořen k Boží podobě – nevinný jako Bůh! Ale poté co zhřešil, zplodil “syna ke své podobě” – vinného hříchem, přirozeností hříšníka! (Genesis 5:3).

A to je podoba, se kterou jsi se narodil – jsi přirozeností hříšník jako Adam, když se vzepřel. Jsi přirozeností hříšník. Tvoji rodiče jsou přirozeností hříšníci. Každý, koho znáš ve škole nebo v práci je přirozeností hříšník. Nepolepšitelní hříšníci, kteří nemohou udělat ani jedinou věc, aby změnili svá zlá srdce. “Cože?” říkáte: “Moje matka že má hříšné srdce?” Ano! Její srdce je tak vzpurné a hříšné jako tvoje, nebo jakéhokoliv jiného Adamova potomka. Celá lidská rasa byla zničena a ke všem přichází smrt. To všechno přichází kvůli Adamovu hříchu. Připomeň si, on byl varován. Připomeň si, on neměl důvod neposlechnout. Připomeň si, on věděl zcela dobře, že zemře a že zničí každého dalšího člověka, který se kdy narodí. Připomeň si, Adam, který byl takový pěkný nezkažený člověk – byl přeměněn hříchem v nestvůru! Každý duševně zdravý člověk nenávidí Hitlera, protože zavraždil šest miliónů Židů. Ale Hitler byl v porovnání s Adamem tak nevinný jako anděl. Hitler zabil šest miliónů lidí. Ale Adam zabil celou lidskou rasu! Miliardy a miliardy lidí! Adam zničil tvé srdce. Adam z tebe udělal pokrytce chodícího do církve – udělal z tebe pokrytce, který nemůže změnit své srdce – pokrytce směřujícího do pekla, který si zaslouží tam jít kvůli své zděděné hříšné přirozenosti, protože odmítá jedinou osobu, která by jej mohla zachránit – Ježíše, posledního Adama. První Adam ti dal vzpurné a hříšné srdce. Poslední Adam, Kristus, je jediná osoba, která ti může dát nové srdce. Jen Kristus může odejmout tvé kamenné srdce a “dát ti masité srdce” (Ezechiel 36:26). Toto je obnovení. Toto je nové narození.

Nyní můžeme udělat tu těžkou část. Jak může být kdy člověk, který nemůže změnit své srdce, zachráněn? Musíš být znovu oživen. Znovu oživení je extrémně důležité učení. Kazatelé o tom často nemluví. Není potom divu, že naše církve vymírají! Slovo “znovu oživení” se odkazuje na Boží jednání, které mění srdce a přeměňuje ho ze smrti do života. Kristus nazýval znovu oživení “znovuzrození,” duchovní přeměnu, stvoření nového srdce činem Ducha svatého, činem, ve kterém je člověk změněn ze syna Adama na syna Božího. Znovu oživení je jen Božím činem, činem, ve kterém On znovu oživuje mrtvé srdce, zděděné od Adama. Je potřeba nové narození, protože tvé srdce je předtím, než jsi znovu oživen, mrtvé.

Nejlepším svědectvím, které jsem kdy četl od mladého člověka, je svědectví Johna Cagana. Je to tak bezchybné, že jeden člověk, který to četl mi řekl, že to nemohlo vzejít od patnáctiletého chlapce. Tento člověk mě obviňoval, že buďto to píši sám, nebo přinejmenším to opravuji a přidávám k tomu. Ale John tu se mnou osobně sedí na pódiu. Může tě ujistit, že já jsem to nenapsal ani žádným způsobem nezměnil – ani to neudělal jeho otec, Dr. Cagan. Lidé byli zachráněni jen tím, že to četli nebo slyšeli.

Smrt lidského srdce v prvním Adamovi musela být zlomena, muselo být znovu oživeno Kristem, posledním Adamem. Toto je pěkně objasněno apoštolem Pavlem:

“Jako skrze provinění jednoho [člověka] přišlo na všechny lidi odsouzení, tak i skrze spravedlivý čin jednoho člověka [Krista]… Jako se skrze neposlušnost jednoho člověka [Adama] mnozí stali hříšníky, tak se také skrze poslušnost jednoho [Krista] stanou mnozí spravedlivými” (Římanům 5:18, 19).

Znovu apoštol Pavel srovnává Adama a Krista:

“První člověk, Adam, se stal duší živou, poslední Adam [Kristus] Duchem [oživujícím]”
         (I. Korintským 15:45).

Jen Kristus (poslední Adam) může přivést mrtvé srdce hříšníka k životu. Kristus mění srdce tak, že už neotročí hříchu, ale miluje Boha. Tato práce začíná, když tě Boží duch usvědčí ze tvého hříšného srdce (Jan 16:8). Potom ti Boží duch zjeví Krista (Jan 16:14, 15). Nakonec tě Bůh přitáhne ke Kristu (Jan 6:44). Tyto tři kroky v obnovení jsou patrné ve svědectví Johna Cagana. V prvním odstavci John mluví o svém zlém srdci zděděném od Adama. Ve druhém odstavci John mluví o tom, jak jej Bůh tak silně usvědčil, že tím byl doslova mučen. Řekl: “Začal jsem sám sebe nenávidět, nenávidět svůj hřích a pocit, který to ve mně vzbudilo.” Ve třetím odstavci John říká, jak jeho hříšné srdce nenávidělo mé kázání a o jeho odmítnutí Krista. Byla to obrovská bitva mezi jeho hříšným srdcem a Bohem a jeho neschopností přijít ke Kristu. Ve čtvrtém odstavci nám John říká o přemýšlení o Kristově utrpení na kříži kvůli jeho záchraně. Tato myšlenka zlomila jeho tvrdohlavou vůli, a nakonec odpočinul v Kristu. Na konci svého svědectví John prohlásil: “Kristus za mě obětoval Svůj život a za to Mu dávám všechno co mám… protože mě změnil.” Vsaď se! Byl zlým teenagerem! Ale nyní je Božím mužem!

Příští měsíc John Cagan vstoupí na teologický seminář, aby se připravil na to, stát se baptistickým kazatelem.

Ať jsi kdokoliv – jsi ztraceným hříšníkem a máš mrtvé srdce, mrtvé kvůli tomu, že jsi spoutaný v Adamově hříchu. Ježíš Kristus je tvojí jedinou nadějí – protože jenom On sám “může zlomit moc hříchu a osvobodit vězně”, jak to říká Charles Wesley. Kristus má moc změnit tvé srdce a očistit je Svojí vlastní krví. Důvěřuj Mu a On tě zachrání.

Pokud bys rád s námi mluvil o Ježíšově záchraně od hříchu, prosím přijď a mluv s Dr. Caganem, Johnem Caganem a se mnou. Přijď a mluv s námi zatímco pan Griffith dvakrát zazpívá “In Jesus”, všechny tři sloky.

Pokoušel jsem se tisíckrát
   naděje mít, rozptýlit strach;
Potřebuji, Bible říká,
   Vždy a pouze Ježíše.

Tma – duše má, plech – srdce mé,
   nevidím ani necítím;
V prosté víře žádat musím,
   chci-li žíti, Ježíše.

Ač někdo směje se, vyčítá,
   půjdu s vinami, s hanbou;
Půjdu k Němu, On jméno má
   nade všechna jména - Ježíš.
(“In Jesus,” James Procter, 1913).


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Místo z Písma čtené před kázáním panem Noahem Songem: Římanům 5:17-19.
Sólová píseň před kázáním od pana Benjamina Kincaida Griffitha:
“In Jesus” (James Procter, 1913).