Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
ADAME, KDE JSI?

(KÁZÁNÍ #89 NA KNIHU GENESIS)
ADAM, WHERE ART THOU?
(SERMON #89 ON THE BOOK OF GENESIS)
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Losa Angelse
Neděle večer, 27. listopadu 2016
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Evening, November 27, 2016

“A Hospodin Bůh člověku přikázal: “Ze všeho stromoví zahrady směle jez, ale ze stromu poznání dobrého a zlého, z toho nejez. Neboť v den, kdy bys z něho jedl, jistě zemřeš” (Genesis 2:16-17).


První člověk Adam byl stvořený Bohem dokonale nevinný. Byl postaven do nádherné zahrady. Z každého stromu v zahradě mohl jíst dobré ovoce. Mohl se natáhnout a utrhnout si, co chtěl. Neměl v této krásné zahradě žádné starosti a žádné nepřátele. Všechna ta zvířata a ptáci byli vegetariáni. Nebylo tam žádné, které by jakýmkoliv způsobem zranilo člověka nebo mu nějak ublížilo. Člověk sám byl vegetarián, takže neměl žádnou potřebu zabíjet zvířata, aby mohl jíst jejich maso. Všechno v té zahradě Eden bylo pokojné. Nemusel se schovávat před žádnými bouřemi, protože nikdy nepršelo. “Jen záplava vystupovala ze země a napájela celý zemský povrch” (Genesis 2:6). Člověk neměl nic, čeho by se měl obávat. Nebylo tam nic, z čeho by onemocněl. Neměl žádné nepřátele, kteří by proti němu bojovali a žádná zvířata, kterých by se měl bát. Byl to dokonalý ráj.

A Adam neměl žádný hřích, který by jej trápil. Neměl v sobě žádnou hříšnou přirozenost, žádné psychologické problémy mu nedělaly starosti. Adam byl v pokoji sám se sebou. Adam byl v pokoji s Bohem. Byl to dokonalý ráj. Dokonce si nemusel dělat starosti ani s nalezením přítelkyně. Bůh stvořil dokonalou, krásnou a příjemnou ženu, aby ho utěšovala a pomáhala mu jako jeho manželka. Takže on nebyl nikdy osamělý. Protože byla dokonalá, nikdy nemohla zlomit jeho srdce, nemohla ho opustit ani přestat milovat. Protože tam nebyl žádný hřích, uspokojila každou jeho sexuální touhu a potřebu, aniž by rozzlobila Boha. Byl to dokonalý ráj.

Bůh k Adamovi mluvil každý den v dokonalé harmonii. Adam tedy nikdy nebyl pokoušen. Nepotřeboval dělat nic, aby utišil Boží hněv, protože nebyl žádný hněv, který by bylo třeba utišit. Žil s nádhernou ženou, která jej milovala. Žil v zahradě plné vynikajícího jídla. Byl v pokoji a harmonii s Bohem. Byl to dokonalý ráj.

Bůh mu dal jenom jeden zákon. A pro něj bylo velmi snadné to dodržet. Jen jedno velmi jednoduché nařízení, které měl poslouchat. Bůh mu řekl “Z každého stromu zahrady smíš jíst. Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejez. V den, kdy bys z něho pojedl, propadneš smrti” (Genesis 2:16-17). To bylo vše, co Bůh po něm požadoval. Všechno, co musel dělat bylo nejíst ovoce ze stromu poznání dobrého a zlého. Byl to na dodržení velmi jednoduchý zákon. Byl to dokonalý ráj.

Avšak i když v zahradě nebyl žádný jiný člověk, tak satan tam byl. On byl jedním z andělů v nebi. Ale on se vzepřel proti Bohu a byl vyhnán ven na zem. Satan byl Božím nepřítelem. Ale Adam byl od něj chráněn Hospodinem. Jediným způsobem, jak satan mohl zranit Boží srdce bylo dostat také Adama do vzpoury proti Bohu.

V zahradě byly dva stromy, které byly nejdůležitější. První byl strom života. Kdyby Adam jedl ovoce z tohoto stromu, žil by navždy v ráji Edenu (Genesis 3:22). Ale kdyby jedl ovoce ze stromu poznání dobrého a zlého, zemřel by. Byl to dokonalý ráj – kde bylo potřeba poslouchat jen jeden zákon – jíst ze stromu života a žít navždy. To byla pozitivní strana zákona. Jez ze stromu poznání dobrého a zlého a zemřeš. To byla negativní strana zákona. Byl to velmi jednoduchý zákon – a jednoduchý k poslechnutí. Jez z tohoto stromu a žij navždy. Jez z toho druhého stromu a zemřeš. Byl to dokonalý ráj s jedním, opravdu jen s jedním zákonem, který bylo třeba poslechnout – velmi, velmi jednoduchý zákon k uposlechnutí.

Nyní, protože Bůh chránil Adama a jeho manželku, satan jim nemohl ublížit. Všechno, co mohl dělat, bylo je pokoušet. Pokoušet je, aby porušili tento jednoduchý zákon. Satan nebyl svíjející se had. To se stalo později, když jej Bůh proklel. V té době satan vstoupil do některých stvoření v zahradě, stejně jako později on a jeho démoni vstoupili do vepřů na Kristův příkaz. Avšak zde se objevil jako “anděl světla” (II. Korintským 11:14).

Nevíme, jak ten původní had vypadal. Ale víme, že měl nohy. A víme, že to muselo být stvoření, které často vídali v zahradě Eden, protože Eva se ho nebála. Také víme, že satan vstoupil do zvířete a mluvil skrze jeho ústa k Adamově ženě. Ona nebyla překvapena, když k ní zvíře promluvilo. Pravděpodobně s ním mluvila mnohokrát a byla zvyklá s ním mluvit. To je způsob, jakým to dělá dokonce i dnes. On mluví k hříšníkům v jejich myslích do té doby než si a něj zvyknou a nebojí se jej.

Jednoho dne byla Eva sama v zahradě. Adam byl někde jinde a věnoval se zahradě “aby ji obdělával a střežil” (Genesis 2:15). Eva byla uprostřed zahrady a hleděla na strom poznání dobrého a zlého zrovna, když k ní satan přistoupil a našeptával jí: “Opravdu Bůh řekl: Nejezte ze žádného strom v zahradě?” (Genesis 3:1). Tak had zpochybnil Boží slovo. To je to, co satan dělá dokonce i dnes. Pokouší nás, abychom nevěřili Božímu slovu v Bibli. Pokouší nás, abychom nevěřili tomu, co nám Bůh říká. Pokouší nás, abychom nevěřili tomu, co nám pastor říká, když nám káže Boží slovo. Ale více než to, satan překroutil Boží slovo tím, že naznačil, že by mohla také jíst ze stromu smrti, protože Bůh řekl: “Z každého stromu zahrady smíš jíst.” Shakespeare řekl: “Ďábel může citovat Písmo pro svůj záměr.” Zde ďábel vynechal druhou část Božího poselství: “Ale ze stromu poznání dobrého a zlého, z toho nejez. Neboť v den, kdy bys z něho jedl, jistě zemřeš.” (Genesis 2:17). Had vynechal tuto část Božího slova. Dvakrát nás Bible varuje, abychom nevynechávali žádná slova z Písma. V Deuteronomiu 12:32 a ve Zjevení 22:19, kde se píše: “A kdo by ze slov svitku tohoto proroctví něco odejmul, tomu Bůh odejme jeho díl ze stromu života a ze svatého města…” Přesto jsou mladí muži, kteří studují v seminářích vyučováni, že některé části Bible nejsou zcela nepravdivé. To mě také vyučovali na liberálním semináři, který jsem navštěvoval. Ničí to službu člověka, pokud věří tomuto zlému vyučování. Apoštol Pavel řekl: “Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné …” (II. Timoteovi 3:16). Každé slovo Písma bylo vnuknuté Bohem v původní hebrejštině a řečtině. To je důvod, proč se striktně držím King James Bible. Moderní Bible vynechávají slova “a půst” v Markovi 9:29, nebo změní “pannu” na “dívku” v Izajáši 7:14. Tyto změny jsou založeny jen na dvou starých vydáních Písma, která, jak věřím, byla poskvrněna vznikajícím gnosticismem opisovačů.

Na liberálním semináři, který jsem navštěvoval nám řekli, abychom přinesli do třídy Revised Standard Bible. Ale já jsem je neposlechl a vždy jsem si vzal King James Bible. Vůbec nevěřím “novým” překladům a ani ty bys jim neměl věřit. Někdy z nich cituji tam, kde se shodují s King James, ale nikdy je nepoužívám pro svoji soukromou četbu ani jako hlavní text v jakémkoliv z mých kázání. Stalo se mi to celoživotním zvykem, držet se King James Bible, a to bys měl udělat i ty!

Had zpochybňoval a překrucoval čisté Boží slovo, když pokoušel toho dne Evu v zahradě. Bůh řekl jednoduše tomu páru, aby nejedli zakázané ovoce. Ale jen nejedli. Bůh jim neřekl nic o “nedotýkání se.” Když Eva řekla: “Nemáš z toho jíst, ani se toho nemáš dotýkat, jinak zemřeš” pak přidala k Božímu slovu. Tím porušila Deuteronomium 12:32, kde Bůh řekl: “Všechno, co vám přikazuji, to zachovávejte a plňte. Nic k tomu nepřidávej…” (Deuteronomium 12:32). Toto nařízení bylo dáno znovu ve Zjevení 22:18,

“Já dosvědčuji každému, kdo slyší slova proroctví tohoto svitku: kdo by k nim něco přidal, tomu Bůh přidá ran zapsaných v tomto svitku” (Zjevení 22:18).

Liberálové překrucují a vynechávají části Božího slova. Sekty jako jsou mormoni přidávají k Božímu slovu knihu mormon. Pokušením bylo vynechat části Božího slova, nebo k nim přidat. Korán vynechává Kristovo ukřižování. Sekty k tomu přidávají, jak to dělají křesťanští scientisté, když k tomu přidávají spisy Mary Baker Eddy. Manipulování s Božím slovem je u kořene všech falešných učení. Tedy přidáváním nebo vynecháváním částí Bible se opakuje pokušení Evy a je to jádrem všech herezí.

Had vzbudil v Evě pokušení naslouchat satanovu přímému útoku na Boží slovo. On jí řekl: “Jistě nezemřete” když budete jíst to zakázané ovoce.

“Žena viděla, že je to strom dobrý k jídlu a lákavý pro oči, strom žádoucí pro získání moudrosti. Vzala z jeho ovoce a jedla. Dala také svému muži, který byl s ní, a jedl i on. Oběma se otevřely oči a poznali, že jsou nazí. Sešili tedy fíkové listí a udělali si bederní roušky” (Genesis 3:6, 7).

Neposlechli Boží slovo. Nyní poznali, že jsou nazí hříšníci. Místo toho, aby činili pokání a žádali Boha o milost “sešili fíkové listí a udělali si bederní roušky” (Genesis 3:7). To je přesně to, co dělají hříšníci dnes. Zkouší zakrýt své hříchy různými způsoby, děláním “dobrých skutků” nebo pokusem zachránit sami sebe nějakým “způsobem zbožnosti” (II. Timoteova 3:5).

Když slyšeli Adam s Evou Boží hlas, jak je volá: “A ukryli se člověk i jeho žena před tváří Hospodina Boha…Hospodin Bůh zavolal na člověka a zeptal se ho: Kde jsi?” (Genesis 3:8, 9). Dr. W. A. Criswell řekl:

Nejsmutnější věta, kterou Bůh, kdy vyslovil je tato: “Adame, kde jsi?” [Předtím] muž a žena potkávali Hospodina s nebeskou dychtivostí…byla to vždy radostná, slavná hodina, když [Bůh] s nimi přišel mluvit. Neměli strach. Ale nyní [zhřešili]. Muž se obával. Oba byli zahanbeni. A Hospodin volá smutným hlasem: “Adame, kde jsi, a co jsi udělal?” Odpověď na tuto srdcervoucí otázku je příběhem hříchu a milosti a pokání (W. A. Criswell, Ph.D., Basic Bible Sermons on the Cross, Broadman Press, 1990, p. 55).

Bůh tě volá dnes večer: “Hříšníku, kde jsi?”

“Hospodin Bůh zavolal na člověka a zeptal se ho: Kde jsi?”
        (Genesis 3:9).

Aplikace

Nyní vám dám aplikace tohoto oddílu a tento text. Kde jste dnes večer?

1.  Schováváš se před Bohem? Všichni, kteří odmítají činit pokání a přijít ke Kristu se schovávají před Bohem. Jsi to ty? Schováváš se před Bohem, když tě Duch svatý volá ke Kristu? Je to tvůj hřích dnes večer?

2.  Schováváš se před Bohem, protože odmítáš věřit Bibli? Přiměl tě satan myslet si, že Boží slovo je pouze stará kniha? Že tomu nemusíš věřit? Řekl ti, že nelze získat nebe a není žádné peklo, kterého bys se měl bát? Je to tvůj hřích dnes večer?

3.  Myslíš si, že žiješ dobrý a morální život? Myslíš si, že jsi dost dobrý, že nepotřebuješ vyznávat svůj hřích a být zachráněn Kristovým vykoupením? Stačí tvůj dobrý a morální život na to, abys byl zachráněn? Je to ta lež, kterou ti satan řekl? Je to to, čemu věříš? Je to dnes večer tvůj hřích?

4.  Když Bůh sestoupil v probuzení, cítil jsi se usvědčený ze svého hříchu, hříchu své mysli a zlého srdce? Díval jsi se na ty, kteří naříkali nad svými hříchy a myslel si, že jsou slabí nebo blázniví? Myslíš si to i nyní? Přiměl tě satan, abys si myslel, že ti, kteří naříkají a činí pokání jsou blázniví? Je to tvůj hřích dnes večer?

5.  Když jsi slyšel Johna Cagana zápasit s hříchem až do bodu, že nebyl schopen spát, myslel sis, že byl trochu divný? Myslel sis, že toto nebylo potřeba, že to byl jen bláznivý kluk, který měl obavu z hříchu? Přiměl tě satan myslet si, že John Cagan byl příliš emocionální? Že nic takového není potřeba ve tvé duši? Je to tvůj hřích dnes večer?

6.  Když ti řeknu, že v opravdovém obrácení budeš muset zápasit proti hříchu a cítit hluboký smutek pro svůj hřích, budeš poslouchat satana? Odmítneš to, co jsem ti řekl a budeš si myslet, že jsi OK tak jak jsi? Je to tvůj hřích dnes večer?

7.  Když jsi slyšel, jak to říkám, myslel sis, že hříchy, které spácháš jsou velmi malé a neodsoudí tě do pekla? Věřil jsi satanovi, když to vložil do tvé mysli? Myslíš si, že tvé hříchy jsou tak malé, že tě Bůh nebude soudit? Je to tvůj hřích dnes večer?

8.  Zůstal jsi u toho, že máš ztracené přátele? Myslíš si, že Bůh ti požehná a zachrání tě, i když tvoji přátelé nejsou křesťané? Když jsi slyšel, že Bible říká: “Nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem” (Jakub 4:4) Vzdal jsi se světských přátel? Nebo sis myslel, že bylo OK zůstat s nimi přáteli? Dal to satan do tvého srdce? Je to tvůj hřích dnes večer?

9.  Pokračoval sis myslet, že mít sex s někým koho znáš – dokonce s někým v této církvi – řekl ti satan, že to bylo OK? Je to tvůj hřích dnes večer?

10.  Myslel sis, že je to OK trávit hodiny hraním videoher? Nebo ti satan řekl, že to byla jen neškodná zábava? Je to tvůj hřích dnes večer?

11.  Bojíš se mě jako pastora? Proč se mě bojíš? Je to proto, že jsem příliš přísný? Je to, protože jsi našel nějakou chybu v tom, co říkám nebo dělám? Přiměl tě satan, že se mě bojíš, protože se schováváš před Bohem, a proto mě obviňuješ za to, že nejsem dokonalý? Můžeš říci s Johnem Caganem to, co on řekl o mně ve svém kázání toto ráno, “Děkujte Bohu za našeho pastora!”? Miluješ mě za to, že “strážím tvoji duši” – nebo se mě bojíš a skrýváš svůj tajný život přede mnou jako Božím mluvčím, jako Adam se schovával před Bohem ze strachu, aby jeho tajný život nebyl pokárán? Přiměl tě satan, že se mě bojíš? Je to tvůj hřích dnes večer? (Židům 13:17).

12.  Toužil jsi po jisté osobě, aby byla tvým přítelem nebo přítelkyní, aniž bys mluvil s prvním pastorem? Důvěřuješ pastorovi, který vede církev, nebo se před ním schováváš, tak jak to Adam dělal v zahradě? Je to tvůj hřích dnes večer?

13.  Je nějaká temná věc ve tvém srdci, která ponechává tvoje ústa zavřená, když tě žádáme: “Budeš důvěřovat Kristu?” Je to to, co ti satan řekl? Řekl ti, že když nic neřekneš, tak budeš omluven za to, že odmítáš Ježíše? Je to tvůj hřích dnes večer?

14.  Žárlíš na někoho v církvi? Žárlíš, že oni jsou chváleni, ale ty nejsi chválen? Je to tvůj hřích dnes večer?

15.  Odmítáš přijít, když je učiněna výzva? Odmítáš to, co říká Bible: “Cesta hlupáka je správná v jeho očích: ale ten, který slyší rady, je moudrý”? Jsi takový blázen, že jsi odmítl jít za poradcem na konci tohoto kázání? Je to tvůj hřích dnes večer?


Je toto nebo jakékoliv jiné hříchy, které jsem zmínil to, co tě zdržuje od důvěry v Krista během doby probuzení v naší církvi tento rok? “Adame, kde jsi?” Slyšel jsi Boží hlas, jak k tobě mluví o tvém hříchu? A řekl jsi s Adamem: “Uslyšel jsem tvůj hlas…a protože jsem se bál…ukryl jsem se”? Ponechám vás se dvěma verši z Písma:

“Kdo zakrývá svá přestoupení, neuspěje, ale kdo je vyznává a opouští, nalezne slitování” (Přísloví 28:13).

“Jestliže však chodíme v tom světle, jako on je v tom světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše Krista, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu” (I. Janova 1:7).

Prosím společně se postavme. Dr. Cagan, John Cagan a já zde budeme před kazatelnou, abychom byli poradci komukoliv, kdo je připraven se odvrátit od hříchu a důvěřovat Pánu Ježíši Kristu – a být očištěn od všeho hříchu Jeho vzácnou krví. Když budeme zpívat píseň číslo 7, jen vyjděte ze svých sedadel a přijďte sem dopředu. Je to číslo 7.

Spasiteli, naplň mé vize,
   Ať vidím dnes Ježíše pouze;
Přes údolí vedeš mě,
   Tvá neslábnoucí sláva obklopuje mě.
Spasiteli, naplň mé vize,
   ať můj duch Tvou slávu vyzařuje.
Naplň mé vize, ať všichni zří
   odraz Tvé podoby na mé tváři.

Naplň mé vize, každou touhu
   uchovej pro svou slávu,
inspiruj dokonalostí duši mou,
   Tvá láska osvěcuje cestu mou.
Spasiteli, naplň mé vize,
   ať můj duch Tvou slávu vyzařuje.
Naplň mé vize, ať všichni zří
   odraz Tvé podoby na mé tváři.

Naplň mé vize, pošlapej hřích
   stínící záři v útrobách mých.
Kéž hledím pouze na Tvoji tvář
   A duši mou kochá milost tvá.
Naplň mé vize, Spasiteli,
   dokud Tvou slávu duch můj odráží.
Naplň mé vize, ať všichni zří,
   odraz Tvé podoby na mé tváři.
(“Fill All My Vision,” Avis Burgeson Christiansen, 1895-1985).


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Místo z Písma čtené před kázáním panem Noahem Songem: Genesis 3:8-10.
Sólová píseň před kázáním od pana Benjamina Kincaida Griffitha:
“Search Me, O God” (Psalm 139:23-24)/
“I Am Coming, Lord” (Lewis Hartsough, 1828-1919).