Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
VYJDĚTE Z JEJICH STŘEDU!

COME OUT FROM AMONG THEM!
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle večer, 13. listopadu 2016
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, November 13, 2016

“A proto, vyjděte z jejich středu a oddělte se’, praví Hospodin a ,ničeho nečistého se nedotýkejte, a já vás přijmu’ a budu vám Otcem a vy budete mými syny a dcerami, praví Hospodin zástupů” (II. Korintským 6:17-18).


“Vyjděte z jejich středu.” To znamená opustit ty, kteří žijí v hříchu. Toto znamená “oddělení”, “Vyjděte z jejich středu.” Oddělení je jedno z nejdůležitějších učení v Bibli. Oddělení je důležité, protože bez toho se nemůžete stát křesťanem. Oddělení je důležité, protože bez toho nemůžete žít vítězný život. Nemůžete žít přemáhající život bez oddělení. Oddělení znamená to, že nejste svázáni přátelstvím s nevěřícími. Oddělení znamená nemilovat svět. V Bibli se píše: “Miluje-li kdo svět, láska Otcova [Boží] v něm není.” (I. Janova 2:15). Znovu se zde říká: “Kdo tedy…chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím” (Jakub 4:4). Někdo mi citoval Ježíše, aby mě opravil: “Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým” (Jan 13:35). Ale ke komu se odkazuje? Nikoliv k nevěřícím. Mluvil o učednících, kteří se navzájem milují. Shakespeare řekl: “Ďábel může citovat Písmo se svým úmyslem.” Náš text to objasňuje:

“Vyjděte z jejich středu a oddělte se, praví Hospodin zástupů”
        (II. Korintským 6:17).

Proč je oddělení od ztracených lidí tak důležité?

I. Za prvé – oddělení je důležité, protože je to vyučováno v celé Bibli.

Lotova žena ztratila svoji duši tím, že se neoddělila od svých hříšných přátel ve městě Sodoma. Bůh řekl Lotovi, že zničí toto město, protože lidi tam byli hříšní a světští. Bůh řekl Lotovi: “Vyjdi z tohoto místa, neboť Hospodin to město zničí” (Genesis 19:14 – přeloženo z anglické citace). Lot řekl své ženě, že by měli opustit Sodomu. Ona sice následovala svého manžela, ale přitom nechtěla opustit své hříšné přátele. Šla vzadu, ohlédla se a proměnila se v solný sloup” (Genesis 19:26). Dr. Charles C. Ryrie řekl: “Její srdce bylo stále v Sodomě. Nechtěla se oddělit od svých hříšných přátel. Ohlédla se a obrátila se zpět ke svým ztraceným přátelům. Když se ohlédla zpět, aby se vrátila ke svým hříšným přátelům ‘proměnila se v solný sloup.’” Pokryla ji síra a oheň, které Bůh seslal na Sodomu. Byla pokryta ohnivou sírou. Sírou, kterou Bůh vylil na její tělo. Byla obalena roztaveným sloupem. Byla spálena zaživa, protože se nechtěla oddělit od svých hříšných přátel v Sodomě. Ztratila svoji duši a šla do pekla. A Ježíš řekl:

“Vzpomeňte na Lotovu ženu” (Lukáš 17:32).

Pokud opustíte církev a půjdete zpět za svými hříšnými přáteli, tak se to stane i vám. Budete zničeni ohněm Božího soudu!

“Vzpomeňte na Lotovu ženu.”

John Bunyan, náš baptistický předchůdce vyprávěl podobný příběh. Člověk opustil město zničení. Když běžel za Kristem, neohlížel se zpět. Dva z jeho nezachráněných přátel běželi za ním. Řekli mu, aby se vrátil zpět do města zničení. Ale on je neposlouchal. Řekli mu, aby se vrátil zpět ke svým ztraceným přátelům. Ale on to neudělal. Oddělil se od svých ztracených přátel a byl zachráněn (parafrázováno z Pilgrim’s Progress od Johna Bunyana).

Když začnete chodit do církve a chcete být zachráněni, stane se stejná věc. Vaši ztracení přátelé a příbuzní budou obvykle dělat vše co mohou proto, abyste se vrátili zpět. Vrátili se s nimi zpět do hříšného života. Přátelé Bunyanova člověka řekli “Opustíš všechny své světské přátele?” “Ano -” řekl Bunyanův člověk: “Ano, všechny je opustím, protože to je jediný způsob, jak mohu najít záchranu v Kristu.” Byla to pravda o Lotově ženě. Vrátila se zpět ke svým hříšným přátelům a byla spálena zaživa v ohni Božího soudu. V Bunyanových dnech to byla pravda a v dnešní době je to stále pravda! Oddělení od hříšných přátel je jediná cesta, jak budete zachráněni. Opusťte své hříšné přátele, kteří vás odrazují od návštěvy církve. Opusťte je a přijďte k Ježíši. To je jediná cesta, jak se stát opravdovým křesťanem.

“A proto ,vyjděte z jejich středu a oddělte se, praví Hospodin zástupů…a [já] vám budu Otcem a vy budete mými syny a dcerami, praví Hospodin zástupů” (II. Korintským 6:17-18).

Vyjděte z jejich středu! Je požadováno oddělení. Musíte opustit své hříšné přátele, pokud chcete být zachráněni Ježíšem od hříchu a pekla. Musíte opustit hříšné příbuzné a ztracené přátele, pokud opravdu chcete být zachráněni Ježíšem od hříchu. V Bibli se píše:

“Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou?” (II. Korintským 6:14).

Dr. John R. Rice dal tento komentář. Řekl,

Jedna z nejjasnějších doktrín v Bibli je doktrína oddělení křesťanů. Bylo to jedno učení, které Bůh zdůrazňoval denně, opakovaně, věčně, na Židech…Když židovský farmář pozvedl svůj tým, řekl si ve svém srdci: “Bůh mi přikazuje, abych neoral se smíšeným týmem. Mohu orat se dvěma voly nebo dvěma osly; nemohu je ale směšovat. Nemohu je směšovat, protože Bůh chce, abych si pamatoval, že se nemám směšovat s těmi, kdo nejsou Božím lidem” (Dr. John R. Rice, The Unequal Yoke, Sword of the Lord, 1946, pp. 4-5).

Oddělení od přátelství s nevěřícími se vine celou Biblí jako zlatá niť:

“Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou?” (II. Korintským 6:14).

II. Za druhé – oddělení vás vytrhne z přátelství se světem
a umístí vás do přátelství místní církve.

Naslouchejte Ježíši v Janovi 15:19. Ježíš řekl:

“Kdybyste náleželi světu, svět by miloval to, co je jeho. Protože však nejste ze světa, ale já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí” (Jan 15:19).

Zaměřme se na tato slova: “Já jsem vás ze světa vyvolil.” Řekněte tato slova nahlas: “Já jsem vás ze světa vyvolil.”

V Janovi 17:6 to Ježíš řekl znovu:

“Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa…”

Řecké slovo překládané “svět” v obou těchto verších se odkazuje na ztracené lidstvo. Ježíš řekl:

“Já jsem vás vyvolil ze světa” (Jan 15:19).

To znamená oddělení. Jsme vyvoleni “ze světa.”

Řecké slovo překládané “církev” v Novém zákoně je “ekklesia.” To znamená “ti vyvolení,” z “ek” z, a “kaleo” volat (Vine). Takže slovo “církev” znamená “vyvolení” (Scofield, poznámka v Matouši 16:18).

Naslouchejte Skutky 2:47. Zde máme popis toho, co se stalo v místní církvi v Jeruzalémě. Píše se zde,

“A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse” (Skutky 2:47).

Ježíš řekl:

“Já jsem vás vyvolil ze světa” (Jan 15:19).

V moderní češtině je to velmi jasné,

“A Pán přidával k jejich společenství ty [které povolával ke spáse]” (Skutky 2:47).

Tedy, jsme voláni ze světa a do církve.

“A proto ,vyjděte z jejich středu a oddělte se’, praví Hospodin…” (II. Korintským 6:17).

Biblické oddělení vás oddělí od přátelství se světem a přijme do přátelství místní církve. Necháte svět za vámi a získáte nové přátele v církvi.

III. Za třetí – oddělení je věc srdce.

Prosím otočte na Jakuba 4:4. Je to na straně 1309 naší Scofield Study Bible. Postavme se a přečtěme to nahlas,

“Proradná stvoření! Což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím” (Jakub 4:4).

To je jasné prohlášení! “Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím.” Můžete se posadit.

Ježíš byl milý ke ztraceným lidem. Dokonce jedl s publikány a hříšníky. Ale Jeho blízcí přátelé byli učedníci, Marie a Marta, a Lazar. Jeho přátelé byli všichni opravdoví křesťané – a On vás volá, abyste Jej následovali. Ujistěte se, že všichni vaši blízcí přátelé jsou opravdoví křesťané! Vzdejte se všech přátel, kteří nejsou opravdoví křesťané. To je to, co učí Bible!

“A proto vyjděte z jejich středu a oddělte se’, praví Hospodin a ničeho nečistého se nedotýkejte, a já vás přijmu’ a ,budu vám Otcem a vy budete mými syny a dcerami, praví Hospodin zástupů” (II. Korintským 6:17-18).

Albert Barnes řekl:

      Ti kteří [se chtějí stát křesťany] by se měli rozhodnout oddělit se od světa. [Křesťanství] nemůže existovat tam, kde není takové oddělení a ti, kteří nechtějí opustit [nevěřící] společníky…a najít své přátele a radosti mezi lidmi Boha [se nemohou stát opravdovými křesťany]…Musí tam být nakreslená čára mezi přáteli Boha a přáteli hříchu…I když my neodmítáme se s nimi bavit jako se sousedy a občany… tak stále naši vybraní přátelé a naše nejdražší přátelství musí být s Božím lidem. Protože Boží přátelé by měli být našimi přáteli; a naše radost má být s nimi a svět má vidět, že dáváme přednost přátelům [Krista] před přáteli chtíče, tužby a hříchu (Albert Barnes, Notes on the New Testament, II Corinthians, Baker Book House, 1985 reprint, p. 162).

Svět by měl vidět, že nechceme to, co chtějí oni!

Barnes nám řekl: “Měli bychom se rozhodnout sami sebe oddělit od světa…a najít blízké přátele a radosti mezi Božím lidem” (ibid.).

John Bunyan to řekl těm, kteří zkoušeli odtrhnout člověka od hledání spasení. Řekl:

“Žijete ve městě zničení…a všichni, kteří tam zemřou budou klesat níže, než je hrob - do místa, které hoří ohněm a sírou. Přesvědčte se a přijďte za Kristem se mnou.” “Cože!” zvolal [člověk, který ho následoval]. “A zanechat za sebou všechny naše přátele a pohodlí?” “Ano,” řekl [člověk hledající Krista], “protože všechno čeho vy se [vzdáte] není hodno, aby se srovnávalo s …tím co hledám…protože já hledám Krista – nikoliv hřích” (John Bunyan, Pilgrim’s Progress in Today’s English, retold by James H. Thomas, Moody Press, 1964, pp. 13-14).

Jste voláni ze světa ke Kristu. Člověk, který odmítá přestat hledat přátelství a pohodlí ve světě, nepřijde ke Kristu. Nemůžete se najednou dívat dvěma směry! “Je to muž rozpolcený, nestálý ve všem, co činí” (Jakub 1:8). “Rozpolcený” člověk nikdy nepřijde ke Kristu!

“A proto ,vyjděte z jejich středu a oddělte se…a já vás přijmu a budu vám Otcem…” (II. Korintským 6:17-18).

Kristus chce, abyste přestali důvěřovat světu a místo toho důvěřovali Jemu. Jak se to zpívá ve staré písni:

“Dej mi své srdce,” Spasitel všech dí,
   zas znova a znova ve svém slitování;
Vlastním hojnost milosti, již dávám.
   Nezemřel jsem za tebe? Srdce žádám.
“Dej mi srdce. Dej mi srdce,”
   Slyš ten hlas jemný na každém místě;
Z tohoto temného světa tě zve
   mluvíc tak něžně, “Dej mi srdce své.”
(“Give Me Thy Heart,” Eliza E. Hewitt, 1851-1920).

Když John Cagan dospíval, poflakoval se s nějakými špatnými církevními dětmi. Dětmi, které přišly do církve, ale smály se tomu, co jsem kázal. Říkaly špinavé vtipy. Mluvily o sexu a drogách, jako je marihuana. Ale John Cagan viděl, že ty děti neměly pravdu. Jeho srdce bylo přesvědčené o hříchu. Cítil, že je jeho hřích táhne do pekla. Nakonec se Jan odvrátil pryč od těchto špatných chlapců. Zcela je opustil a dal své srdce Kristu. Spřátelil se s dobrými křesťanskými mladými lidmi v naší církvi. Brzy se obrátil. Ti špatní chlapci, kteří se smáli mým kázáním, téměř všichni odešli z naší církve. Ale John Cagan důvěřoval Kristu a byl zachráněn. Byl nejen zachráněn – ale nyní půjde na seminář a stane se pastorem. Když John káže, můžete cítit, že jeho srdce je naplněné nenávistí k hříchu a láskou k Ježíši. Opustil špatné církevní děti a dal své srdce a život jen Kristu. Jsem pyšný na to, že mohu říci, že John Cagan je nyní jedním z mých nejbližších přátel. John a Julie Sivilay šli s mojí rodinou na večeři a podívat se na hru k oslavě narozenin mého chlapce minulý pátek večer. Když ti špatní chlapci odešli, Bůh dal Johnovi nové přátele. Přátele jako je Aaron Yancy, Jack Ngann, Noah Song a tento starý kazatel. Jsme všichni velmi pyšní na to, že můžeme nazývat Johna Cagana svým přítelem, protože je přítelem Krista – a už není přítelem zlých “církevních dětí.” Přišel ke Kristu. Přišel k nám. Jak jsme rádi, že bude jednoho dne pastorem této církve. Bude zde kázat, když ty špatné církevní děti budou hořet na celou věčnost v ohni pekla.

Odejdeš od hříšných přátel? Budeš důvěřovat Ježíši, Božímu synu? Přijdeš k Němu a budeš obmyt ze svých hříchů Jeho krví? John Cagan a jeho otec a já sám bych rád s vámi o tom mluvil zde před kazatelnou. Přicházejte, zatímco pan Griffith bude zpívat tu píseň “Give Me Thy Heart.” Přicházejte, zatímco bude zpívat.


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Místo z Písma čtené před kázáním panem Noahem Songem: II. Korintským 6:14-18.
Sólová píseň před kázáním od pana Benjamina Kincaida Griffitha:
“Give Me Thy Heart” (Eliza E. Hewitt, 1851-1920).


NÁSTIN Z

VYJDĚTE Z JEJICH STŘEDU!

COME OUT FROM AMONG THEM!

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

“A proto ,vyjděte z jejich středu a oddělte se’, praví Hospodin a ,ničeho nečistého se nedotýkejte, a já vás přijmu’ a ,budu vám Otcem a vy budete mými syny a dcerami, praví Hospodin zástupů” (II. Korintským 6:17-18).

(I. Janova 2:15; Jakub 4:4; Jan 13:35)

I.   Za prvé – oddělení je důležité, protože je to vyučováno v celé Bibli,
Genesis 19:14, 26; Lukáš 17:32; II. Korintským 6:14.

II.  Za druhé – oddělení vás vezme pryč z přátelství se světem a
umístí vás do přátelství místní církve; Jan 15:19;
Jan 17:6; Skutky 2:47.

III. Za třetí – oddělení je věc srdce, Jakub 4:4; 1:8.