Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
DÉMONI DNES

DEMONS TODAY
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Morning, October 23, 2016
Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle ráno, 23. října 2016

“Přijeli na protější břeh do krajiny gerasenské. Sotva Ježíš vystoupil z lodi, vyšel proti němu z hrobů člověk posedlý nečistým duchem” (Mark 5:1-2).


Nikdy jsem neslyšel kázat pastora o krajině gerasenské. Billy Graham o tom kázával – ale nikdy pastor církve. Proč je tomu tak? Myslím si, že to je proto, že ten příběh je o démonech. Je to o konfliktu Krista a satana. To děsí některé ženy v církvi. David Murrow o tom napsal celou knihu. Má název Why Men Hate Going to Church (Nelson Books, 2005). Přeji si, aby každý pastor mohl číst tuto knihu! Murrow poukazuje, že většina mužů a mladých lidí od 18 do 29 let pravděpodobně nebude v církvi (p. 18). Řekl, že muži a mladí dospělí jsou “orientováni na výzvu.” Jejich klíčovými hodnotami jsou dobrodružství, risk, smělost, konflikt. “Chtějí, aby byli známi jako stateční, smělí, dokonce nebezpeční.” Na druhou stranu mnohé ženy a starší dospělí “tíhnou k tomu být orientováni na bezpečnost” (p. 19).

Kristus dělal nebezpečné věci. Byl odvážný a neobával se riskovat a vstoupit do konfliktu. Myslím si, že David Murrow měl pravdu. Některé ženy nejsou takové, a někteří starší muži rovněž. Není dobré, že právě oni mnohdy určují atmosféru v našich církvích. Výsledkem je, že nebyla kázána kázání o démonech a satanovi. Nechtějí žádný konflikt.

Není divu, že tak mnoho mladých mužů se stává radikálními muslimy. Jejich vedoucí jim řeknou, že mají vyjít a získat svět pro svoje náboženství. Oni jsou jako ten 24 letý Američan v Tennessee, který zabil čtyři mariňáky. To se v dnešní době děje opakovaně. Tito mladí lidé vyhlížejí něco, v co by mohli věřit. Hledají důvod a smysl svého života!

Ale radikální islám není odpověď! A není to ani měkké, jemné křesťanství, které je v dnešních církvích prezentováno. Já vás žádám, abyste následovali Ježíše. Já vás žádám, abyste se stali radikálními učedníky Pána Ježíše Krista! Tam je konflikt. My jsme ve válce. Ale tato válka není fyzická. Je to duchovní válka. Velký britský kazatel Dr. Martyn Lloyd-Jones (1899-1981) mluvil o této válce. Řekl: “Když žijeme křesťanským životem, staneme tak částí tohoto mocného konfliktu mezi silami Boha a silami pekla...Náš život v tomto světě je duchovní válka...kvůli satanovi” (Life in God, Crossway Books, pp. 105, 179). Zcela s ním souhlasím!

Tento příběh o Ježíši a démonizovaném muži je důležitý. Je to zaznamenáno na třech různých místech v Novém zákoně – v Matouši, v Marku, a znovu v Lukáši. Je to pro mladé lidi žijící v této době terorismu a duchovní války ohromná lekce!

Ten příběh je jednoduchý. Ježíš se plavil přes galilejské jezero v malém člunu. Přeplul na druhou stranu malého jezera, do krajiny gerasenské. Moje žena a já jsme tam byli před několika lety. Viděli jsme na vlastní oči místo, kde se toto všechno stalo.

“Sotva Ježíš vystoupil z lodi, vyšel proti němu z hrobů člověk posedlý nečistým duchem” (Marek 5:2).

Nyní uvedu několik věcí o tomto mladém muži a jeho setkání s Ježíšem Kristem.

I. Za prvé – tento mladý muž byl posedlý démonem.

Věřím v posedlost démony? Ano, věřím – zcela jistě věřím! Bible učí, že existuje mnoho démonů. Apoštol Pavel o nich mluvil, když řekl:

“Neboť náš zápas není proti krvi a tělu, ale proti... duchovním mocnostem zla” (Efezským 6:12).

V tomto verši mluvil o různých druzích démonů a zlých duchů. Dr. Lloyd-Jones řekl: “Existuje rozmanitost zlých duchů. Jsou tisíce, možná milióny, zlých duchů” (Christian Unity, The Banner of Truth Trust, 1980, p. 58).

Jak můžete vysvětlit terorismus a materialismus a hříchy Ameriky, pokud nevěříte v satana a jeho démony?

A tento mladý muž byl posedlý démony. Byl ovládán démony. Já jsem osobně jednal s lidmi v tomto stavu. Vím, že se to může stát, když mladý člověk bere drogy nebo se zapojí do černé magie nebo okultismu.

Ale je zde menší stupeň démonismu, který ovládá myšlení každého, kdo se neobrátil. Apoštol Pavel mluvil o démonském jako o “duchu, který nyní působí v synech neposlušnosti” (Efezským 2:2). Byla doba, kdy moje stará mysl byla oslepena démony. To je pravdou o každém, kdo se neobrátil a nebyl osvobozen Pánem Ježíšem Kristem. Všichni jsme v tomto stavu předtím, než nás Kristus zachrání a narodíme se znovu. Skutečná obrácení jsou vždy osvobozeními od moci satana!

Ježíš zemřel na kříži, aby zaplatil trest za váš hřích. On prolil Svoji krev, aby očistil tvoji mysl a srdce od každého hříchu. On vstal fyzicky z mrtvých, aby vám dal život – a osvobodil vás od démonské slepoty! Dobře to řekl velký kazatel a skladatel Charles Wesley (1707-1788):

Láme moc zrušeného hříchu,
   Osvobozuje vězně;
Jeho krev očistí bídné;
   Dostupná je i pro mne.
(“O For a Thousand Tongues,” Charles Wesley, 1707-1788).

Kristus “láme moc” hříchu! Kristus “osvobozuje vězně.” Toto pro mě udělal jednoho rána, když mi bylo dvacet let – a pro tebe to může udělat také! Dnes ráno jsou zde spousty lidí, kteří by ti mohli říci, že Kristus je osvobodil od hříchu a démonů. Pokud jsi byl zachráněn Ježíšem, tak se nyní postav! – můžete se posadit. Kristus pro tebe může udělat to, co udělal pro každého z nich!

II. Za druhé – tento mladý muž byl sám.

V Bibli se píše, že on nežil “v domě, nýbrž v hrobech” (Lukáš 8:27). Moje žena a já jsme tam byli. Viděli jsme ty hroby na straně kopce. Jsou tam – díry ve skále, kde se pohřbívala mrtvá těla. V Bibli se píše:

“A stále dnem i nocí mezi hroby a na horách řval a sekal se kameny” (Marek 5:5).

Mnohé mladé ženy řezají samy sebe břitvami a nemohou vysvětlit, proč to dělají. Viděl jsem jednu dospívající dívku v televizi, která takto opakovaně řezala svoje paže. Tazatel se jí ptal, proč to dělala. Řekla: “Nevím. Cítím se nucena to dělat. Nemohu přestat.” To, co ta mladá žena potřebuje, je Ježíš Kristus! Kristus může zlomit tuto satanskou svázanost!

A tento muž v našem textu byl osamocený! Démoni jej odtáhli pryč od jeho rodiny na to opuštěné místo, kde se s ním setkal Ježíš. V dnešní době není v Americe a na Západě pro mladé lidi větší problém než osamocenost. Osamocenost! Většina problémů, kterou mladí lidé zažívají, má kořen v osamocenosti. Skupina Beatles dokonce měla populární píseň: “Všichni ti osamocení lidé, odkud ti všichni přicházejí?” (“Eleanor Rigby”).

Philip Slater napsal knihu nazvanou The Pursuit of Loneliness: American Culture at the Breaking Point, Beacon Press, 2006 edition). In The Pursuit of Loneliness, autor spojuje osamocenost s “národní závislostí na technologii.” Mr. Slater řekl: “Například automobil udělal daleko více než cokoliv jiného pro zničení života v americké společnosti. Ten je...rozptýlil a tak se stali navzájem cizími” (pp. 126, 127).

Mladí lidé nasednou do svých aut a řídí do Santa Barbary nebo Berkeley, aby se dostali na vysokou školu. Je to tak jednoduché, ale oni ztratí všechny své přátele, pravděpodobně navždy. Není divu, že mladí vysokoškoláci jsou tak osamocení. Řeknete: “Budeme v kontaktu.” Myslíte tím, že si můžete navzájem psát sms. To vás udrží “v kontaktu”? Ne – není vůbec opravdové “udržení v kontaktu” přes mobilní telefon.

Babička mojí ženy v Guatemale byla tak chytrá jako sociolog. Její synové zkoušeli dát telefon do jejího domu. Ona řekla: “Ne. Pokud budu mít telefon, tak nikdy nepřijdete na návštěvu.” Když vidím mladé lidi, jak pocházejí a nespustí oči z mobilního telefonu, jsem z toho velmi smutný. Stroj často obsadí místo opravdových přátel.

Slyšeli jste o filmu nazvaném “Její”? Nedoporučuji to – byl to film o osamoceném mladém muži, který se vlastně zamiloval do svého počítače, který nazýval “Samantha.” Neviděl jsem to. Byly tam některé otevřené sexuální scény. Ale mnoho mladých intelektuálů to vidělo – chlapec zamilovaný do stroje! Můžete číst o tomto filmu, když kliknete zde na článek z wikipedie o tom. Nedoporučuji ten film zhlédnout.

Věřím, že osamocenost americké a evropské kultury je použita satanem, aby zotročil mladé lidi a zničil je. Ten mladý muž, který zabil čtyři mariňáky byl spojen s ISIS skrze stroj nazvaný “počítač.” Byl opravdu osamocený! Muž, kterého Ježíš konfrontoval, byl osamocený v hrobkách. Mohli ho ovládnout démoni! Bože, pomoz nám!

Neříkám vám, abyste se zbavili svého mobilního telefonu a počítače. Ale říkám: “Nedovolte, aby vás tyto stroje ovládaly! Jděte od počítače na dost dlouhou dobu na to, abyste vytvářeli opravdová přátelství! Jděte od počítače na dost dlouhou dobu na to, abyste vytvářeli přetrvávající přátelství – v této církvi!” Naslouchejte písni o tom muži v hrobkách:

Z domu, od přátel démoni ho hnali,
   By pobýval v hrobech zbídačený;
Zraňoval se, jak démoni jej ovládali,
   Přišel Ježíš – byl osvobozený.
Když přichází Ježíš, láme zlého moc;
   Když přichází Ježíš, slzy stírá.
Bere smutek a plní slávou život,
   Vše se mění, když Ježíš zůstává.
(“Then Jesus Came,” Oswald J. Smith, 1889-1986;
      music by Homer Rodeheaver, 1880-1955).

Mladí lidé, naléhám na vás, abyste přišli do naší církve. Buďte zde v neděli ráno a v neděli večer. Buďte tu s námi také v sobotu večer! Slibuji vám – budeme vašimi přáteli! Slibuji vám – nebudete se cítit osamoceni, pokud půjdete s námi! Amen!

III. Za třetí – tento mladý muž se obával Ježíše.

V Bibli se píše že on

“silným hlasem zařval, Co je ti po mně Ježíši, synu Boha Nejvyššího? Zapřísahám tě při Bohu, netrýzni mne” (Marek 5:7).

Obával se Ježíše. To je mezi mladými lidmi v dnešní době také běžné. Ježíš a tato církev by ti mohla pomoci, ale možná se obáváš! Možná se obáváš závazku. Možná se obáváš s námi strávit několik hodin v církvi každý víkend. Mohu jen říci to, že jsem z toho velmi smutný. Vím, že tvůj strach pochází od satana. Proč to dělá? Protože ví, že tě ztratí, pokud půjdeš s námi a přijdeš k Ježíši.

Když mi bylo 19 let, chodil jsem v noci sám po ulicích Los Angeles. Moji vysokoškolští přátelé odešli. Byl jsem sám a velmi opištěný. Jednu sobotu večer jsem chodil kolem ulice Olvera. Chodil jsem po čínském městě. Otočil jsem se doprava na ulici Yale. Nedaleko jsem uviděl kostel. Byla to čínská baptistická církev. Zaklepal jsem na dveře a mladá žena jménem Lorna Lum otevřela dveře a promluvila ke mně. Pozvala mě, abych přišel tam do církve další den, což byla neděle. Šel jsem tam další den. A chodil jsem tam potom mnoho let. Ježíš mě tam zachránil a já jsem získal opravdové, trvalé přátele jako Lornu a Murphy Lum.

Neobávej se nás! Neobávej se Ježíše! Pojď s námi a pomůžeme ti. Pojď s námi a já ti slibuji, že to změní tvůj život k lepšímu. Pokud s námi půjdeš příští víkend znovu – a půjdeš také k Ježíši – budeš z toho mít už navždy jenom radost!

Ježíš vyhnal démony z toho muže u gerasenské krajiny. Ježíš jej zachránil! Ano, on byl zachráněn Ježíšem Kristem!

Lidé chtějí umět to, co Spasitel,
   zvítězit nad vášní, chtíčem, hříchem;
Skličují je jejich srdce zlomená,
   Pak vchází Ježíš a v nich přebývá.
Když přichází Ježíš, láme zlého moc.
   Když přichází Ježíš, slzy stírá.
Bere smutek a plní slávou život,
   Vše se mění, když Ježíš zůstává.

Kristus tě může osvobodit od satana! Kristus ti může dát život a moc! Kristus může změnit tvůj život! Dej nám šanci ti ukázat cestu k Ježíši Kristu! Přijď mezi nás a ukážeme ti cestu! Někdo by mohl říci: “Nevěřím na démony nebo satana.” To je v pořádku. Byla doba, kdy jsem na ně také nevěřil. Ale to není ta nejdůležitější věc. Nejdůležitější věc je vědět, že Ježíš tě miluje a cítit, že my tě milujeme také! Toto je místo, kde získáte tvalé přátele. Toto je místo, kde budeš milován a přijímán! Uvěř v Krista, jednorozeného Božího Syna a On tě zachrání Svou smrtí na kříži od trestu za tvůj hřích a daruje ti věčný život. Amen!


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Místo z Písma čtené před kázáním panem Abelem Prudhommem: Matouš 8:28-34.
Sólová píseň před kázáním od pana Benjamina Kincaida Griffitha:
“Then Jesus Came” (words by Dr. Oswald J. Smith, 1889-1986;
music by Homer Rodeheaver, 1880-1955).


NÁSTIN Z

DÉMONI DNES

DEMONS TODAY

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

“Přijeli na protější břeh do krajiny gerasenské. Sotva Ježíš vystoupil z lodi, vyšel proti němu z hrobů člověk posedlý nečistým duchem” (Marek 5:1-2).

I.   Za prvé – tento mladý muž byl posedlý démonem, Efezským 6:12; 2:2.

II.  Za druhé – tento mladý muž byl sám, Lukáš 8:27; Marek 5:5.

III. Za třetí – tento mladý muž se obával Ježíše, Marek 5:7.