Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
SPÁLENÉ SVĚDOMÍ

THE SEARED CONSCIENCE
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle ráno, 16. října 2016
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, October 16, 2016

“Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odstoupí od víry, přidržujíce se bludných duchů a učení démonů, těch, kteří v pokrytectví mluví lež a mají vypálené znamení na vlastním svědomí” (I. Timoteova 4:1-2).


Bible učí, že lidstvo bude v posledních dnech horší a horší. Vše, co se dnes děje ukazuje na skutečnost, že nyní žijeme v posledních dnech. Naslouchejte modernímu překladu toho co se děje a jak lidé jednají v těchto posledních dnech. Dějin:

“V posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou sobečtí, chtiví peněz, chlubiví, domýšliví, rouhaví, rodičů neposlušní, nevděční, nesvatí, bezcitní, nesmířliví, pomlouvační, nevázaní, hrubí, nepřátelští k dobrému zrádní, lehkomyslní, nadutí, milující rozkoš spíše než milující Boha...všichni, kdo chtějí žít zbožně v Kristu Ježíši, budou pronásledováni. Ale zlí lidé a podvodníci budou postupovat stále k horšímu, budou svádět jiné a sami budou sváděni” (II. Timoteova 3:1-4, 12-13, NIV).

Těmto hrozným věcem – odpadlictví a hříchu - čelíme my všichni. Není divu, že v Bibli se píše, že žijeme v nebezpečných, hrozných dobách. Není divu, že žijeme v době sexuální perverze. Není divu, že filmy jsou tak hrozné, naplněné chtíčem a upírstvím a krvavými vraždami. Není divu, že lidé milují Halloween a démony a smrt. Není divu, že naše církve jsou prázdné, zatímco mladí lidé chodí na divoké večírky a berou drogy jako je marihuana a extáze. Není divu, že se vám smějí, když chodíte každou neděli do církve. Není divu, že si myslí, že jste divní, když žijete čistý život a modlíte se a čtete Bibli. A toto se píše v Bibli: “V posledních dnech nastanou těžké časy” (II. Timoteova 3:1).

Ale co je důvodem všeho tohoto hříchu, zmatení a zabíjení? Proč jsou naši politici tak zlí? Proč se na našich ulicích shromažďují gangy, které střílí policisty a spalují budovy? Co leží za bombami a vraždami spáchanými v dnešní době muslimskými teroristy? A proč vaše generace opustila naše církve aby žila sobecké a hříšné životy? Odpověď je dána v našem textu:

“Duch výslovně praví, že v posledních dobách [posledních dnech] někteří odstoupí od víry, přidržujíce se bludných duchů a učení [démonů]; těch, kteří v pokrytectví mluví lež a mají vypálené znamení na vlastním svědomí” (I. Timoteova 4:1-2).

Duch Svatý o tomto mluví “výslovně.” To znamená, že Bůh o tomto mluví velmi jasně. On chce, abyste znali tuto důležitou pravdu. Bůh jednoduše a jasně chce, abyste věděli, že jsou opravdu démoni - svádějící [podvádějící] démoni. Démoni, kteří vás vedou do falešných učení - “doktríny démonů.” Tato falešná učení přicházejí skrze pokrytecké učitele. Mohou to být učitelé na vaší střední škole nebo univerzitě. Učí vás lži evoluce. Řeknou vám, že nejste nic než zvíře. Učí vás, že Bůh neexistuje. Učí vás, že Bible je plná chyb. Dokonce mnozí z vašich rodičů vás učí tyto lži! Není divu, že naše města jsou plná kriminality. Není divu, že nevíte, čemu věřit.

Tito démoničtí lidé to dělají, protože jejich svědomí jsou “spálena horkým železem.” To znamená, že jejich svědomí jsou spálena a zjizvena. Jejich svědomí byla spálena démony do té míry, že jsou zcela bez citu. Spálena a sežehnuta do té míry, že nerozeznají rozdíl mezi dobrým a špatným. Démoni mají nad mnohými svoji kontrolu.

A záměr těchto démonů je také ničit vaše svědomí. Chtějí vás kontrolovat. A kontrolují vás tím, že spalují vaše svědomí.

Když Bůh stvořil člověka, dal mu také svědomí. Dal do člověka “dech života.” Hebrejské slovo je “neshamah.” Neshamah dal lidem dvě věci, které nemá žádné zvíře– za prvé - schopnost znát Boha a za druhé - schopnost znát správné a špatné.

Viděli jste Disney film “Pinocchio”? Pinocchio byla dřevěná hračka. Ale ona chtěla být opravdovým chlapcem. Jako hračka neměl svědomí. Místo svědomí měl malý kriket, který mu říkal co je správné a co špatné. Když tam kriket nebyl, dostal se do různých problémů. Ale když se stal opravdových chlapcem, nepotřeboval kriket aby ho doprovázel. Když se stal opravdovým chlapcem, dostal skutečné svědomí, aby mu napovědělo co je správné a co špatné.

Přesný opak se stal prvnímu muži, Adamovi. Když Adam zhřešil, démon ničil jeho svědomí a z muže se stala satanova hračka. Když Adam zhřešil, jeho svědomí bylo spálené a už nefungovalo správně. Vymlouval se, když ho Bůh konfrontoval kvůli jeho hříchu. Místo toho, aby byl usvědčen z hříchu, zkoušel se před Bohem schovat. Když jej Bůh našel, Adam omlouval svůj hřích místo toho, aby jej vyznal Bohu. Jeho první syn Kain zdědil zničené svědomí svého otce. Dokonce ani když zabil svého bratra, necítil usvědčení z hříchu. Místo toho, aby vyznal svůj hřích, vymlouval se. Místo toho, aby vyznal svůj hřích, stával se horším a horším. Jeho svědomí bylo nyní spáleno satanem pomocí horkého železa. “A Kain odešel od Pána” a přebýval v zemi Nod, což znamená země “putování.” Necítil potřebu, aby mu byl odpuštěn hřích. Byl nazlobený na Boha. Stal se tulákem, putujícím po světě až do té doby, než zemřel a šel do pekla. Satan jej pokoušel. Satan jej přiměl k tomu, že zabil svého bratra. Potom satan spálil jeho svědomí horkým železem – a bylo pro něj příliš pozdě, aby byl zachráněn. Když satan spálí vaše svědomí, je pro vás příliš pozdě, abyste byli spaseni. Už nikdy se znovu nebudete cítit vinni. Vaše svědomí bude mrtvé. Nikdy nepřijdete k Ježíši, abyste byli očištěni Jeho krví. Budete putovat životem do té doby, než konečně zemřete a půjdete na věčnost do pekla. Toto se stane každému z vás, pokud budete tak dlouho hřešit, než vaše svědomí bude docela spáleno. Potom už nikdy nebudete obviněni z hříchu. Člověk, který necítí vinu za svůj hřích, nemůže být nikdy spasen. Bůh se jej vzdal. Spáchal neodpustitelný hřích. Stal se otrokem ďábla jako Kain.

Varuji vás, abyste nenechali vaše svědomí spálit ďáblem. Obraťte se od hříchu k Ježíši předtím, než vaše svědomí bude navždy spáleno.

Narodili jste se se zdeformovaným svědomím. Zdědili jste to od Adama, tak jako to zdědil Kain. A svoje svědomí jste dále jste pálili a umrtvovali už od dětství. Pokaždé, když jste lhali vašim rodičům, pokaždé, když jste něco ukradli, pokaždé, když jste podváděli ve škole, pokaždé, když jste se podívali na pornografii a zanítili sami sebe myšlenkami na sex, více a více jste spalovali svoje svědomí. Nakonec jste dělali tyto věci záměrně – pálili jste vaše svědomí většími a většími hříchy. Hříchy, o kterých nikdo neví. Hříchy, pro které by se za vás vaše matka styděla. Vaše svědomí bylo více a více spálené do té míry, že jste páchali i hříchy, o kterých byste si nikdy nemysleli, že byste je mohli udělat. Ale nyní je děláte a máte radost z toho, že je děláte – a už vás nyní vůbec neobtěžují. Víte, jaké jsou vaše hříchy. Nemusím je zmiňovat. Už si s nimi neděláte starosti. Ve skutečnosti nyní milujete to, že jste hříšníci.

Proto někteří z vás začínají nenávidět chodit do církve. Nenávidíte to, když vám řekneme o vašem hříchu. Někteří z vás mě nenávidí proto, že káži o vašich hříších. Někteří z vás byli šťastni, když jsem onemocněl a už jsem nemohl vážně kázat. Byli jste šťastni, když John Cagan a Noah Song začali kázat místo mě. Mysleli jste si, že oni na vás budou měkčí než jsem byl já. Ale nyní vidíte, že oni káží proti vašim hříchům dokonce vážněji, než jsem kázal já. Nyní si někteří z vás myslí, že mohou utéci od kázání tím, že opustí církev! Já vím, kteří to jste. A vy mě nenávidíte celým svým srdcem! Přejete si, abych odešel. Začínáte si přát, aby Noah a John odešli také. Vaše svědomí je nyní tak spálené, že plánujete opustit tuto církev. Ďábel vás pevně dostal do svého sevření. On spálil vaše svědomí horkým železem. Byl čas, kdy jste se mohli obrátit k Ježíši a být spaseni. Ale někteří z vás dokonce nenávidí Ježíše! Nenávidíte slyšet jméno Ježíš!

Oh, jak Jej můžete tak moc nenávidět? On vás miluje více než kdokoli jiný! Ježíš opustil slávu nebe, aby sestoupil sem dolů a trpěl za vás. Váš hřích byl uvalen na Jeho bezhříšnou duši. On potil velké kapky krve v Gethsemane, aby vás zachránil. On stál tiše, zatímco Jej bili a plivali na Něj, a to vše trpěl proto, abyste byli spaseni. Nikdo, koho kdy poznáte, vás nebude milovat dost na to, aby tak trpěl, aby vás zachránil a uzdravil a dal vám nový život. Ježíš vás miluje. On vás zachrání. On zklidní vaše strachy a uzdraví vaši duši. On obnoví vaše chudé a zlomené svědomí. Proto za vás umíral na kříži. Skrze Jeho ruce a nohy pronikly velké hřeby. Visel na kříži v horkém slunci – až se mu suchý jazyk lepil na patro.

Ježíš vás nechce nenávidět. Jak by vás mohl nenávidět? Vždyť přišel na svět, protože vás miluje. Trpěl nevýslovná muka smrti na kříži, protože vás miluje. Ježíš vás vždy miloval. A Ježíš vás miluje i nyní.

Moje svědectví je přesný opak svědectví Johna Cagana. A přesto je to v podstatě to samé. Jan byl pyšný ve svých hříších a těšilo jej, že působil lidem bolest. Já vůbec nejsem pyšný na svůj hřích a nikdy bych nezkoušel působit lidem bolest. Jan se družil s těmi, kteří nenáviděli Boha – jinými slovy se ztracenými církevními dětmi. Já jsem neměl rád církevní děti a stál jsem od nich tak mnoho, jak to bylo možné. Jan byl několik týdnů usvědčován z hříchu. Já jsem byl usvědčován z hříchu po dobu téměř sedmi let. Jan chtěl být špatným chlapcem. Já jsem chtěl být dobrým chlapcem. V těchto bodech jsou naše svědectví úplným opakem.

Ale ve dvou věcech jsme byli přesně to stejné. Oba jsme zkoušeli být spaseni a nešlo to. Jan řekl: “Já jsem prostě nemohl sám sebe dát Kristu, nemohl jsem se rozhodnout stát se křesťanem, a to u mě způsobilo, že jsem se cítil tak beznadějně.” To je přesně to, co jsem cítil. Jan byl usvědčován z hříchu po dobu několika týdnů, já po dobu asi sedmi let. Jan řekl, že Bůh jej táhl ke Kristu “protože já bych nikdy nepřišel k Ježíši sám.” To je přesně to, co se mi stalo také. Jan zkoušel být špatný. Já jsem zkoušel být dobrý. Ale oba jsme důvěřovali sami sobě a žádný z nás nedůvěřoval Bohu.

Já jsem zkoušel být dobrý. Bůh ví, jak moc jsem zkoušel být dobrým chlapcem. Přestal jsem kouřit. Chodil jsem do církve každou neděli ráno. Chodil jsem do církve každou neděli večer. Vzdal jsem se jednoduchého života, abych se stal pastorem. Začal jsem kázat, když mi bylo 17. Stal jsem se v 19 letech baptistickým kazatelem. O několik měsíců později jsem šel, abych byl misionářem v čínské církvi. Každý si myslel, že jsem dobrý chlapec. Ale nebyla to pravda. Nikdo nevěděl, jak špatné bylo mé srdce. Byl jsem l farizeem, o kterém Ježíš mluvil v Lukáši 18 – který zkoušel to, aby byl spasený tím, že bude dobrý. Byl jsem jako čínské dítě. Nikdy jsem ale nedosáhl toho, aby mi svědomí přestalo říkat, že jsem ve svém srdci jen hříšníkem. Jen špinavým hříšníkem, který vůbec nemiluje Ježíše. Až jednoho rána ke mně přišel Ježíš a já poznal, jak mne miluje. Já jsem to nikdy předtím nevěděl. Myslel jsem si, že jsem byl lepší než církevní děti – ale já jsem byl opravdu horší než oni. Byl jsem zbožný, ale vůbec jsem neznal Ježíše. A pak On přišel ke mně. Já sám bych k Němu nikdy nepřišel. Myslel jsem si, že jsem dost dobrý, dokonce i tehdy, když mi mé svědomí mi říkalo, že to vše je lež. Potom Ježíš ke mně přišel. Já jsem Jej ani nežádal, aby mě spasil. Ale On to stejně udělal. On ke mně sestoupil dolů a přitáhl mě k Sobě. On mě obmyl Dvou drahou krví.

Někdo se mě zeptal: “Pastore, proč pořád mluvíte o krvi Ježíše?” Je to velmi jednoduché. Jeho krev pro mě udělala to, co jsem nemohl udělat sám pro sebe. On mě tak velmi miloval, že obmyl moji hříšnou duši Svou vlastní krví.

Ježíš vás také miluje. On za vámi přijde. Důvěřujte Ježíši a váš hřích a vaše svědomí a vaše pochybnosti a vaše pokušení budou umyty Jeho drahou krví – On vás tak miluje!

Nikdy jsem se necítil nikým milován. Byl jsem vyvrhelem. Můj otec odešel když mi byly dva roky. Když mi bylo dvanáct, nemohl jsem už dále žít se svojí matkou. Žil jsem s lidmi, kteří mě nechtěli. Nikdo mě nechtěl. To ze mě udělalo studeného farizeje. Chtěl jsem být lepší než ti všichni! Chtěl jsem se sám stát křesťanem!

Ale nemohl jsem to zvládnout! Zkoušel jsem to a zkoušel! Ale nemohl jsem to zvládnout. Byl jsem ztracen – ztracen v náboženství! Ale Ježíš mě miloval. Najednou jsem věděl, že mě miloval. A přišel ke mně a zachránil moji duši Svojí krví. Když mohl zachránit pokrytce jako jsem byl já, tak může zachránit kohokoliv, kdo je zde dnes. On tě miluje. On obmyje všechny tvé hříchy – hříchy tvého srdce, hříchy tvého života. On tě miluje. On k tobě přijde. On tě obmyje do čista Svojí svatou krví. Já vím, že to udělá, protože tě miluje. Amen.

Spasitel mi řekl: “Malá síla tvá jest;
   Slabé dítě, modli se a hleď ve Mně nalézt vše.”
Ježíš splatil vše, Jemu vděčný jsem;
   Hřích zanechal rudou skvrnu, On vybělil jej.

Pane, teď nalézám Tvou sílu i Tebe,
   Měníš skvrnu hříšných, srdce z kamene.
Ježíš splatil vše, Jemu vděčný jsem;
   Hřích zanechal rudou skvrnu, On vybělil jej.


Ve mně nic dobrého, čím bych Tvou milost žil,
   Vybělím roucha svá krví beránka na kříži.
Ježíš splatil vše, Jemu vděčný jsem;
   Hřích zanechal rudou skvrnu, On vybělil jej.
(“Jesus Paid It All,” Elvina M. Hall, 1820-1889).


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Místo z Písma čtené před kázáním panem Aaronem Yancym: II. Timoteova 3:1-8.
Sólo zpívané před kázáním panem Noah Song:
“Jesus Paid It All” (Elvina M. Hall, 1820-1889).