Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
PĚT KÁZÁNÍ POUŽITÝCH PŘI OBRÁCENÍ
MLADÉHO EVANGELISTY

FIVE SERMONS USED IN THE CONVERSION
OF A YOUNG EVANGELIST
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle večer, 9.října 2016
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, October 9, 2016

“A jak uslyší bez kazatele?” (Římanům 10:14).


Pravděpodobně nejdůležitější kázání ve svém životě jsem měl v červnu 2009. Těchto pět kázání si Bůh použil při obrácení mladého muže, kterého jste slyšeli kázat toto dopoledne. To bylo těch pět kázání, které John Samuel Cagan slyšel právě předtím, než se obrátil. Protože jsem si jistý, že Jan se stane velkým kazatelem, tak těch pět kázání, která měla vliv na jeho obrácení, byla patrně těmi nejlepšími, která jsem kdy proslovil. Kázání o obrácení je v dnešní době málo. Ale kázání je metoda, kterou dal Bůh jako prostředek k obrácení hříšníků. V Bibli se píše: “A jak uslyší bez kazatele?” (Římanům 10:14). Následujících pět kázání slyšel John Cagan právě předtím, než byl zachráněn. Na konci tohoto poselství přečtu jeho celé svědectví. Ale nejdříve vám dám souhrn těch pěti kázání, které Jan slyšel právě před svým obrácením. Body, které ukáži tento večer jsou názvy těchto pěti kázání.

I. Za prvé - “Povzbuzení pro ty, kteří nejsou daleko od spasení” (kázáno v neděli dopoledne, 7. června 2009).

Text tohoto kázání byl “Nejsi daleko od Božího království” (Marek 12:34). Duch svatý byl určitě při díle v srdci tohoto muže, protože jen Boží duch může zlomit opozici člověka k Bohu a jeho odmítnutí Krista. Neobrácený člověk je ve vzpouře proti Bohu a nepřítel Krista. Mluvil jsem o jiném mladém muži, který se mě zeptal: “Proč musel Ježíš zemřít na kříži?” Tento muž mě slyšel říci “Kristus zemřel na kříži, aby zaplatil trest za náš hřích.” On mě slyšel, jak toto říkám znovu a znovu po několik let, ale jeho zaslepená mysl to nikdy nepřijala. Musíte přemýšlet do hloubky o těchto slovech: “Kristus zemřel na kříži, aby zaplatil trest za náš hřích.” Co tě zadržuje od toho, abys přišel ke Kristu? Obáváš se toho, co řeknou ostatní? Pusť z hlavy to, co říkají. Až budeš v pekle, tak na jejich slovech nebude vůbec záležet. Odvrať se od svého hříchu a přijď ke Kristu. Není jiná cesta, jak uniknout z pekla.

II. Za druhé - “Moderní kalvinismus a skutečné obrácení” (kázáno v neděli večer, 7. Června 2009).

Dalším z kázání bylo: “Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo – hle, je tu nové” (II. Korintským 5:17). Nekázal jsem proti doktrínám kalvinismu. Místo toho jsem řekl, že víra v doktrínu tě nezachrání. Dokonce ani víra v pravou doktrínu tě nezachrání. Řekl jsem, že setrvávání v pravé doktríně tě nikdy nezachrání. Musíš být usvědčen ze svého hříchu. Musíš vyznat svůj hřích. Musíš přijít k Ježíši samotnému, jinak půjdeš do pekla. Až budeš znechucený ze svého hříchu – tehdy a jedině tehdy – uvidíš svoji potřebu, aby tě Kristus zachránil. Pokud netoužíš po tom, aby Kristus změnil tvé zlé srdce, tak se nikdy neobrátíš. Nestydíš se za hříšnost svého srdce? Netrápí tě to? Musí tě to trápit, pokud doufáš v to, že se někdy obrátíš. Jen když jsi znechucen ze svého hříšného srdce, bude pro tebe očišťující krev Ježíše Krista důležitá. Spurgeon řekl: “Musí dojít k opravdové změně srdce, která ovlivňuje celý život.” K opravdovým obrácením dochází tehdy, když se ztracený hříšník cítí obviněn ze svých hříchů a nenávidí je.

V tomto kázání jsem citoval odstavec ze Spurgeonova kázání “Je obrácení nutné?” Spurgeon řekl:

Ve všech opravdových obráceních jsou čtyři body nutné shody: ve všech musí být kajícné vyznání hříchu a vyhlížení Ježíše pro odpuštění hříchu, a musí zde být opravdová změna srdce, která by měla ovlivnit celý další život, a tam, kde se nenachází tyto nutné body, tam není opravdové obrácení (C. H. Spurgeon, “Is Conversion Necessary?”, Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, 1971, vol. xx, p. 398).

III. Za třetí - “Jen modlitbou a půstem” (kázáno v neděli dopoledne, 14. června 2009).

Text byl: “Obrácení nemůže přijít jinak, než skrze modlitbu a půst” (Marek 9:29). Řekl jsem, že slova “a půst” byla odstraněna kvůli dvěma starým rukopisům, okopírovaným gnostickými heretiky, což oslabuje církve, které používají moderní Bible. Přesto převládající většina starověkých rukopisů má slova “modlitba a půst”. V Číně mají tato slova ve svých Biblích. To je jeden důvod toho, že mají neustálé probuzení, zatímco ti na západě, se svými moderními překlady, zřídka zakusí opravdové, tradiční probuzení. Aby se mnoho mladých lidí v našich církvích obrátilo, musíme mít období modlitby a půstu. Musíme se za ně postit a modlit, aby cítili svůj hřích, činili pokání a došli k opravdovému setkání s ukřižovaným a vzkříšeným Spasitelem a byli očištěni Jeho vzácnou krví. Kázání končil veršem z písně “Whiter Than Snow.” Říká se zde: “Pane Ježíši, ty vidíš, že já trpělivě čekám, přijď nyní a stvoř mi nové srdce.” Ale zatímco křesťané v naší církvi se postili a modlili, John Cagan nelibě nesl myšlenku postu. Rozčílil jsem ho – i když on se měl brzy obrátit, neboť jeho rodiče se modlili a postili za jeho spasení!

IV. Za čtvrté - “Svědomí a obrácení” (kázáno v neděli večer, 14. června 2009).

Text byl: “Dosvědčuje to i jejich svědomí: jejich vlastní myšlenky je někdy obviňují a jindy obhajují” (Římanům 2:15). Svědomí je nám dáno, aby v nás samých souhlasilo nebo nesouhlasilo s našimi činy, myšlenkami a plány, říká nám, co jsme udělali špatně a říká nám, že si zasloužíme kvůli tomu trpět. Adam zhřešil a jeho svědomí se pošpinilo, a tak si našel různé výmluvy pro svůj hřích. Důkazem, že podobné umlčování svědomí zdědilo lidské pokolení je skutečnost, že Adamův první syn Kain zabil svého bratra, a necítil přitom žádné usvědčení a svůj hřích si omluvil. Čím více člověk hřeší, tím špinavější a zničenější bude jeho svědomí. Lidé ničí své svědomí tím, že více a více hřeší: “Prolhaní pokrytci s cejchovaným svědomím” (I. Timoteova 4:2). Řekl jsem mladým lidem v naší církvi, že spálili svá svědomí tím, že lhali své matce, podváděli ve škole, kradli věci, pálili své svědomí znovu a znovu pořád většími hříchy – které zde v církvi nebudu jmenovat. Víte sami, které to jsou. Víte, že je pro vás téměř nemožné, abyste se nyní cítili vinni – protože jste opakovaně hřešili, vysmívali se Bohu tím, že jste opakovaně hřešili jste si zničili svoje svědomí. Co mohu udělat, abych vám pomohl? Jste to vy, kdo jste spálili svoje svědomí k nepoznání. Mohu vás jen litovat – jako zničená stvoření bez budoucnosti a bez naděje. Mohu vás jen litovat. Nemohu vám pomoci, protože vy už jste odsouzeni k záhubě. Ježíš řekl: “Kdo nevěří, je už odsouzen” (Jan 3:18). Je tak jisté, že jdete do pekla - jako byste tam už byli. A nic, co já řeknu nebo udělám, vám nemůže pomoci. Jen Bůh vás může usvědčit z vašeho hříchu. Pokud vás už dříve nějak usvědčil z hříchu, tak není žádná záruka toho, že váš někdy znovu usvědčí. Velmi často ti, kteří jednou prožili usvědčení z hříchu už nikdy nejsou znovu navštíveni Božím duchem. Po všem tom výsměchu a bláznivosti, kterou jste udělali si nezasloužíte ani jeden okamžik usvědčení. Pokud ztratíte usvědčení z hříchu, možná vám to Bůh nikdy znovu nedá. Přijďte před Boha jako žebráci! Pojďte a skloňte se s pokorou, vědouce, že všemohoucí Bůh vám nic nedluží. Vy jste všechny ty roky ve svém srdci plivali do jeho tváře. Přemýšlejte o tom! Plivali jste do tváře Krista svým postojem. Nyní vám Kristus nic nedluží. On vám dluží jen hněv, trest a plameny pekla. Právě nyní si můžete myslet: “To je pravda – Bůh mi nedluží nic, jen plameny pekla. Nezasloužím si nic jiného.” Pak tedy cítíte, že vás nabádám přijít k Ježíši jako ta žena, která přišla k Ježíši a políbila Jeho nohy. Přijď jako ten bídný červ, kterým jsi. Přijď k němu s pláčem a nářkem, jako to udělal John Bunyan a Whitefield – plačící a křičící po milosti. Snad vám dá milost. Ale já říkám jen “snad” – protože čas pro vaši záchranu už mohl uplynout. Možná jste minuli s hříchem den milosti navždy. Přijďte s nářkem ke Kristu – a snad vám dá další šanci – i když ve vašem případě vůbec není jisté, že to udělá. Přijďte dolů na toto místo před kazatelnu. Poklekněte a plačte o milost. Kristus vás může uslyšet a dát vám další šanci, abyste byli očištěni Jeho svatou krví. Jen Jeho krev může “očistit vaše svědomí od mrtvých skutků ke službě živému Bohu” (Židům 9:14).

V. Za páté - “Údolí suchých kostí” (Kázal jsem toto ráno, kdy se John Cagan obrátil, 21. červen 2009).

Text byl: “Toto praví panovník Hospodin těmto kostem: Hle, já do vás přivedu ducha, abyste ožily” (Ezechiel 37:5). Nemyslím si, že se John obrátil skrze toto kázání. Nemyslím si, že by tomu skutečně naslouchal. Myslím si, že k jeho obrácení byla použita první čtyři kázání. Uvidíte v Johnově svědectví, když jej budu číst – on mě nerespektoval. Ve skutečnosti mě John nenáviděl. I když jsem kázal toto kázání, John řekl, že on “zkoušel to zoufale odmítnout, neposlouchat...počítal jsem vteřiny, kdy kázání skončí, ale pastor pokračoval v kázání.” Proto ve svém svědectví nikdy nezmíní nic z toho, co jsem řekl toho dopoledne. Ani jedno slovo. John řekl: “I když byla výzva, bránil jsem se.” A řekl: “Pastor mi radil, že mám přijít ke Kristu, ale já jsem nepřišel.”

To je důležité. Je to důležité, protože to je způsob, jak se někteří z vás nyní cítí. Nemáte ke mně respekt. Nemáte mě rádi. Nechcete mi naslouchat.

Ale toho dopoledne se stalo Johnovi něco dalšího. Myslím si, že jsem mohl číst několik stran z telefonního seznamu a on by se obrátil. Proč to říkám? Protože ta čtyři předchozí kázání pronikla do jeho tvrdého srdce, zvláště mé kázání o svědomí. Vidíte, Bůh sám použil toto kázání a další tři, aby přemýšlel o svém hříchu. Uvědomil si, že jeho zápas nebyl ve skutečnosti proti mně. Uvědomil si, že opravdu zápasí proti Bohu. Nyní naslouchej jeho svědectví a uvidíš, že já sám jsem měl velmi málo co do činění s Johnovým obrácením. Byl to Bůh, kdo učinil, že ta první čtyři kázání jej přivedla k usvědčení z hříchu. Bůh byl ten, kdo použil má slabá slova, aby přivedl tohoto patnáctiletého chlapce k usvědčení z hříchu. Byl to Bůh, který pak “jej tak rozhodně [táhl] ke Kristu.” Já jsem to vůbec nebyl. “Jak mohou uvěřit bez kazatele?” je pravdou. Ale je to Bůh, kdo používá kázání kazatele, aby obrátil hříšníky. Jak řekl prorok Jonáš, “U Hospodina je spasení” (Jonáš 2:10). Přemýšlejte o tom nyní, když budu číst celé svědectví o obrácení Johna Samuele Cagana.

MÉ SVĚDECTVÍ
21 červen 2009
od Johna Samuele Cagana

      Na okamžik svého obrácení vzpomínám tak živě a věrně, že slova se zdají malá v porovnání s tím, jak velkou věc Kristus učinil. Před svým obrácením jsem byl plný hněvu a nenávisti. Byl jsem pyšný na své hříchy a těšilo mě způsobovat lidem bolest a ztotožňoval jsem se s těmi, kteří nenáviděli Boha; pro mě hřích nebyl nějakou “chybou”, které bych musel litovat. Záměrně jsem šel touto cestou. Bůh však začal na mě pracovat způsoby, které jsem nikdy nepředvídal, neboť můj svět se začal rychle rozpadat. Ty týdny před svým obrácením jsem se cítil, jako bych umíral: Nespal jsem, nemohl jsem se usmívat, nemohl jsem najít žádný klid. Naše církev měla evangelizační setkávání a jasně si vzpomínám, jak jsem si z nich dělal legraci a jak jsem naprosto nerespektoval svého pastora ani svého otce.
      V té době mě začal Duch svatý zcela rozhodně usvědčovat z mého hříchu, ale já jsem celou vůlí odmítal všechny myšlenky o Bohu a o obrácení. Odmítl jsem o tom přemýšlet, přesto jsem se cítil neustále mučený. V tu neděli dopoledne dne 21. června 2009 jsem byl zcela vyčerpán. Byl jsem z toho všeho tak unaven! Začal jsem sám sebe nenávidět, nenávidět svůj hřích a trápení, které mi způsoboval.
      Zatímco Dr. Hymers kázal, moje pýcha to stále zoufale zkoušela odmítat, neposlouchat, ale když kázal, doslova jsem cítil všechen ten hřích ve své duši. Počítal jsem vteřiny do konce kázání, ale pastor pokračoval v kázání a moje hříchy se stávaly nekonečně horšími a horšími. Už jsem nemohl déle odolávat, musel jsem být zachráněn! Dokonce i když byla výzva, stále jsem odolával, ale už jsem to nemohl vydržet. Věděl jsem, že jsem ten nejhorší hříšník, a že Bůh byl spravedlivý, když mě odsoudil do pekla. Byl jsem tak unavený ze zápasení, byl jsem tak unavený ze všeho, čím vlastně jsem. Pastor mi radil, že mám přijít ke Kristu, ale nepřišel jsem. I když mě všechen můj hřích usvědčoval, stále jsem neměl Ježíše. Tyto okamžiky byly to nejhorší ze všeho, protože jsem cítil, že už nemohu být zachráněn a musím jít do pekla. “Zkoušel jsem” být zachráněn, “zkoušel jsem” důvěřovat Kristu a nemohl jsem, prostě jsem nemohl oddat sám sebe Kristu, nemohl jsem se rozhodnout stát se křesťanem a to způsobilo, že jsem se cítil tak beznadějně. Cítil jsem, jak mě můj hřích táhne dolů do pekla, přesto však moje tvrdohlavost odmítala mé slzy. Uvízl jsem v pasti.
      Najednou mi vstoupila na mysl slova kázání před několika roky: “Odevzdej se Kristu! Odevzdej se Kristu!” Myšlenka, že se musím vzdát Ježíši mě tak vylekala, že to, co vypadalo jako na vždy, jsem jednoduše nemohl udělat. Ježíš pro mě obětoval svůj život. Opravdový Ježíš přišel, aby byl pro mě ukřižován, i když jsem byl Jeho nepřítelem a neodevzdal se Mu. Tato myšlenka mě zlomila; musel jsem to vše nechat plynout. Už jsem se déle nemohl udržet, musel jsem mít Ježíše! V tom okamžiku jsem se mu odevzdal a přišel jsem k Ježíši s vírou. V tom okamžiku jsem musel nechat sám sebe umřít a potom mi Kristus dal život! To nebyl čin nebo vůle mé mysli, ale jednoduše spočinutí mého srdce v Kristu. On mě zachránil! On smyl můj hřích Svou krví! Právě v tom okamžiku jsem přestal odporovat Kristu. Bylo to tak jasné, že vše, co jsem musel dělat, bylo Mu důvěřovat; vím přesně ten okamžik, kdy jsem to přestal být já a byl to jen Kristus. Musel jsem se odevzdat! V tom okamžiku jsem neměl fyzický pocit nebo oslepující světlo, nepotřeboval jsem pocit, měl jsem Krista! V důvěře Kristu jsem měl pocit, jako by byl můj hřích byl vyzvednut z mé duše. Odvrátil jsem se od svého hříchu a podíval se na samotného Ježíše! Ježíš mě zachránil.
      Jak mě Ježíš musel milovat, aby odpustil hříšníku, který si to nejméně zasloužil a který vyrůstal v dobré církvi a stále byl proti Němu! Slova nikdy nevystihnou okamžik mého obrácení a nemohou vyjádřit mou lásku ke Kristu. Kristus dal svůj život za mě, a proto já dávám sebe Jemu. Ježíš obětoval Svůj trůn za kříž kvůli mně, i když jsem plival na Jeho církev a vysmíval se Jeho spasení; jak bych kdy mohl dostatečně vyhlašovat Jeho lásku a milost? Ježíš mi odebral moji nenávist a hněv a místo toho mi dal lásku. On mi dal více než jen nový začátek – On mi dal nový život. Je to jen vírou, že vím, že Ježíš smyl všechny mé hříchy a já se sám divím, jak to vím při nedostatku konkrétních důkazů, ale já si vždy připomínám, že “víra je podstatou věcí neviditelných” a nalézám pokoj, když vím, že i po pozorném promyšlení moje víra spočívá jen na Ježíši. Ježíš je má jediná odpověď.
      Jsem velice vděčný za milost, kterou mi Bůh dal, za mnoho šancí, které mi dal a za to, že mě tak rozhodně vedl ke Svému synu, protože já bych nikdy nepřišel k Ježíši sám od sebe. Toto jsou jen slova, ale má víra spočívá v Ježíši, protože On mě změnil. On tam vždy byl, můj Osvoboditel, můj Odpočinek a můj Spasitel. Moje láska k Němu je tak malá v porovnání s tím, jak velmi On miloval mě! Já nikdy nemohu žít dost dlouho pro Něj nebo dost upřímně, nikdy nemohu udělat příliš mnoho pro Krista. Sloužit Ježíši je moje radost! On mi dal život a pokoj, i když vše co já jsem znal byla nenávist. Ježíš je moje ambice a směr. Já nedůvěřuji sám sobě, ale skládám svoji naději jen v Něm, protože On mě nikdy nezklamal. Kristus ke mně přišel, a proto Jej neopustím.

Ty jsi stejný ztracený hříšník, jako byl John Cagan. Mohu ti říci jen to, co jsem řekl Johnovi na konci kázání, když byl zachráněn: “Jsi hříšník. Jsi ztracený. Nikdo jiný, než Ježíš tě nemůže zachránit. Proto zemřel na kříži, aby zaplatil za tvůj hřích – a smyl to vše svojí krví. Zatímco budeme zpívat tak vstaň ze své židle a přijď sem dolů! ‘Jsem ztracen! Oh, Ježíši, smyj mé hříchy krví, kterou jsi prolil na kříži!’ Přijď sem dolů, zatímco budeme zpívat první sloku ‘Blízko kříži.’” Toto byla píseň výzvy, kterou jsme zpívali, když byl John Cagan zachráněn. Většina z vás ji zná. Zpívejte ji. A zatímco všichni zpívají, tak přijď sem dolů k oltáři a důvěřuj Ježíši.

Ježíši, při kříži mě drž, tam pramen vzácný
   Každého osvobodí, tok z Golgoty uzdraví.
Na kříži, na kříži buď sláva má,
   Dokud pokoj nenalezne duše má nadšená.
(“Near the Cross,” Fanny J. Crosby, 1820-1915).


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Místo z Písma čtené před kázáním panem Aaronem Yancym: Římanům 10:9-14.
Sólová píseň před kázáním od pana Benjamina Kincaida Griffitha:
“Near the Cross” (by Fanny J. Crosby, 1820-1915).


NÁSTIN Z

PĚT KÁZÁNÍ POUŽITÝCH PŘI OBRÁCENÍ
MLADÉHO EVANGELISTY

FIVE SERMONS USED IN THE CONVERSION
OF A YOUNG EVANGELIST

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

“Jak mohou uvěřit bez kazatele?” (Římanům 10:14).

I.    Za prvé - “Povzbuzení pro ty, kteří nejsou daleko od spasení” (kázáno v neděli dopoledne, 7. června 2009). Marek 12:34.

II.   Za druhé - “Moderní kalvinismus a skutečné obrácení” (kázáno v neděli večer, 7. čevna 2009). II. Korintským 5:17.

III.  Za třetí - “Jen modlitbou a půstem” (kázáno v neděli dopoledne, 14. čevna 2009). Marek 9:29.

IV.  Za čtvrté - “Svědomí a obrácení” (kázáno v neděli večer, 14. června 2009). Římanům 2:15; I. Timoteova 4:2; Jan 3:18; Židům 9:14.

V.   Za páté - “Údolí suchých kostí” (kázal jsem toto ráno, kdy se John Cagan obrátil, 21. červen 2009), Ezechiel 37:5; Jonáš 2:9.